Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Ochrona i rekultywacja krajobrazu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ochrona i rekultywacja krajobrazu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Rekultywacji i Chemii Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Justyna Chudecka <Justyna.Chudecka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Grzegorz Jarnuszewski <Grzegorz.Jarnuszewski@zut.edu.pl>, Ryszard Malinowski <Ryszard.Malinowski@zut.edu.pl>, Edward Meller <Edward.Meller@zut.edu.pl>, Marek Podlasiński <Marek.Podlasinski@zut.edu.pl>, Adam Sammel <Adam.Sammel@zut.edu.pl>, Marta Wojcieszczuk <Marta.Wojcieszczuk@zut.edu.pl>, Teresa Wojcieszczuk <Teresa.Wojcieszczuk@zut.edu.pl>, Andrzej Łysko <Andrzej.Lysko@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,00,50zaliczenie
wykładyW1 30 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy wiedzy z zakresu fizjografii terenu, gleboznawstwa i ochrony środowiska

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uświadomienie studentowi potrzeby ochrony i rekultywacji krajobrazu
C-2Zapoznanie studenta z prawnymi regulacjami dotyczącymi ochrony i rekultywacji krajobrazu
C-3Przekazanie studentowi podstaw teoretycznych związanych z tematyką przedmiotu
C-4Zapoznanie studenta i wyrobienie w nim umiejętności doboru metod ochronnych i rekultywacyjnych w kształtowaniu krajobrazów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Analiza krajobrazu - elementy i zmiany w okresie 50 - lecia na podstawie zdjęć lotniczych z lat 1948-1997. Dyskusja problemowa w tym zakresie6
T-A-2Wykonanie przekroju krajobrazowego obszaru ze złożem żwiru jako podstawa do określenia zakresu degradacji i dewastacji krajobrazu. Ustalenie zaleceń do eksploatacji kopaliny minimalizujących negatywny wpływ oddziaływań górniczych na środowisko. Ustalenie kierunku zagospodarowania nieużytku oraz zaplanowanie prac rekultywacyjnych7
T-A-3Pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych2
15
wykłady
T-W-1Pojęcie krajobrazu, jego elementy składowe i powiązania istniejące między nimi. Stan krajobrazów a stan środowiska przyrodniczego2
T-W-2Rola śródpolnych biotopów w strukturze krajobrazu różnych jednostek geomorfologicznych2
T-W-3Ograniczenia inwestycyjne na terenach ochronnych i chronionych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 20003
T-W-4Wylesienia i zalesienia oraz ich wpływ na krajobraz2
T-W-5Wpływ działań melioracyjnych na krajobraz2
T-W-6Podstawy prawne lokalizowania inwestycji w krajobrazie2
T-W-7Elementy prawne w kształtowaniu jakości środowiska - Polityka Ekologiczna Państwa2
T-W-8Obowiązki inwestorskie w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu w lokalizowaniu inwestycji2
T-W-9Standardy jakości środowiska2
T-W-10Wprowadzenie do zagadnień rekultywacji krajobrazu - objaśnienie pojęć: degradacja, dewastacja i rekultywacja krajobrazu. Sposoby realizacji rekultywacji gruntów w Polsce oraz obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne3
T-W-11Rekultywacja krajobrazów zdegradowanych: zagęszczenie, zakwaszenie, alkalizacja, zasolenie i zanieczyszczenie gruntów - przyczyny, konsekwencje, działania profilaktyczne i naprawcze3
T-W-12Rekultywacja krajobrazów zdewastowanych - przesłanki i fazy rekultywacji nieużytków poprzemysłowych. Metody odtworzenia gleb na gruntach bezglebowych2
T-W-13Rekultywacja techniczna i biologiczna nieużytków po eksploatacji kopalin (węgla brunatnego, surowców skalnych). Przebieg prac naprawczych w terenach składowisk odpadów3
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Udział studenta w ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2Samodzielne studiowanie zagadnień poruszanych na ćwiczeniach audytoryjnych5
A-A-3Przygotowanie studenta do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych10
30
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora
M-3Wykład problemowy
M-4Ćwiczenia przedmiotowe - audytoryjne
M-5Dyskusja dydaktyczna
M-6Praca w grupach

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć, w tym za aktywność i zaangażowanie studenta
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzana w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (ćwiczenia audytoryjne) lub po ich zakończeniu (egzamin pisemny zaliczający wykłady)

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C06_W01
W zakresie wiedzy student zna teoretyczne podstawy ochrony i rekultywacji krajobrazu, tj. zna metody ochrony krajobrazu, identyfikuje przyczyny jego degradacji lub dewastacji oraz sposoby i techniki jego rekultywacji
AK_2A_W01, AK_2A_W11, AK_2A_W14R2A_W01, R2A_W03, R2A_W04, R2A_W06, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W06, T2A_W07InzA2_W01, InzA2_W02, InzA2_W03C-2, C-3, C-4T-W-2, T-W-3, T-W-10, T-W-13, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-7, T-W-1, T-W-11, T-W-12M-1, M-2, M-3, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C06_U01
W zakresie umiejętności student potrafi diagnozować przyczyny i skutki negatywnych zmian w krajobrazie oraz dobrać właściwe metody zachowania (ochrony) i polepszania (rekultywacji) cech krajobrazowych
AK_2A_U02, AK_2A_U09R2A_U01, R2A_U03, R2A_U05, T2A_U01, T2A_U05, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U12, T2A_U14InzA2_U03, InzA2_U04C-2, C-3, C-4T-A-1, T-A-2M-4, M-5, M-6S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C06_K01
W zakresie kompetencji student wykazuje się postawą odpowiedzialną i sumiennością w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przedmiotowych, ma świadomość ścisłych powiązań, jakie istnieją między abiotycznymi i biotycznymi elementami w krajobrazie oraz stanem krajobrazu a jakością całego środowiska przyrodniczego
AK_2A_K04R2A_K06, T2A_K02InzA2_K01C-1, C-2, C-3, C-4T-W-2, T-W-3, T-W-10, T-W-13, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-8, T-W-9, T-W-7, T-W-1, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-W-11, T-W-12M-1, M-2, M-3, M-4, M-5, M-6S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C06_W01
W zakresie wiedzy student zna teoretyczne podstawy ochrony i rekultywacji krajobrazu, tj. zna metody ochrony krajobrazu, identyfikuje przyczyny jego degradacji lub dewastacji oraz sposoby i techniki jego rekultywacji
2,0
3,0Student ma podstawową (dostateczną) wiedzę w zakresie przedmiotu, tj. zna niektóre treści teoretyczne związane z ochroną i rekultywacją krajobrazu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C06_U01
W zakresie umiejętności student potrafi diagnozować przyczyny i skutki negatywnych zmian w krajobrazie oraz dobrać właściwe metody zachowania (ochrony) i polepszania (rekultywacji) cech krajobrazowych
2,0
3,0Student posiada podstawowe (dostateczne) umiejętności w zakresie diagnozowania przyczyn i skutków negatywnych zmian w krajobrazie oraz doboru właściwych metod jego ochrony i rekultywacji
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C06_K01
W zakresie kompetencji student wykazuje się postawą odpowiedzialną i sumiennością w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przedmiotowych, ma świadomość ścisłych powiązań, jakie istnieją między abiotycznymi i biotycznymi elementami w krajobrazie oraz stanem krajobrazu a jakością całego środowiska przyrodniczego
2,0
3,0Student wykazuje się podstawową (dostateczną) odpowiedzialnością i sumiennością w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przedmiotowych, ma podstawową świadomość ścisłych powiązań, jakie istnieją między abiotycznymi i biotycznymi elementami w krajobrazie oraz stanem krajobrazu a jakością całego środowiska przyrodniczego
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Żarska B., Ochrona krajobrazu, Wydaw. SGGW, Warszawa, 2005
  2. Karczewska A., Ochrona gleb i rekultywacja terenów zdegradowanych, Wydaw. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wrocław, 2008
  3. Maciak F., Ochrona i rekultywacja środowiska, Wydaw. SGGW, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Koreleski K., Gawroński K., Magiera-Braś G., Ochrona i kształtowanie środowiska, Wydaw. AR w Krakowie, Kraków, 1998

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Analiza krajobrazu - elementy i zmiany w okresie 50 - lecia na podstawie zdjęć lotniczych z lat 1948-1997. Dyskusja problemowa w tym zakresie6
T-A-2Wykonanie przekroju krajobrazowego obszaru ze złożem żwiru jako podstawa do określenia zakresu degradacji i dewastacji krajobrazu. Ustalenie zaleceń do eksploatacji kopaliny minimalizujących negatywny wpływ oddziaływań górniczych na środowisko. Ustalenie kierunku zagospodarowania nieużytku oraz zaplanowanie prac rekultywacyjnych7
T-A-3Pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych2
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Pojęcie krajobrazu, jego elementy składowe i powiązania istniejące między nimi. Stan krajobrazów a stan środowiska przyrodniczego2
T-W-2Rola śródpolnych biotopów w strukturze krajobrazu różnych jednostek geomorfologicznych2
T-W-3Ograniczenia inwestycyjne na terenach ochronnych i chronionych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 20003
T-W-4Wylesienia i zalesienia oraz ich wpływ na krajobraz2
T-W-5Wpływ działań melioracyjnych na krajobraz2
T-W-6Podstawy prawne lokalizowania inwestycji w krajobrazie2
T-W-7Elementy prawne w kształtowaniu jakości środowiska - Polityka Ekologiczna Państwa2
T-W-8Obowiązki inwestorskie w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu w lokalizowaniu inwestycji2
T-W-9Standardy jakości środowiska2
T-W-10Wprowadzenie do zagadnień rekultywacji krajobrazu - objaśnienie pojęć: degradacja, dewastacja i rekultywacja krajobrazu. Sposoby realizacji rekultywacji gruntów w Polsce oraz obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne3
T-W-11Rekultywacja krajobrazów zdegradowanych: zagęszczenie, zakwaszenie, alkalizacja, zasolenie i zanieczyszczenie gruntów - przyczyny, konsekwencje, działania profilaktyczne i naprawcze3
T-W-12Rekultywacja krajobrazów zdewastowanych - przesłanki i fazy rekultywacji nieużytków poprzemysłowych. Metody odtworzenia gleb na gruntach bezglebowych2
T-W-13Rekultywacja techniczna i biologiczna nieużytków po eksploatacji kopalin (węgla brunatnego, surowców skalnych). Przebieg prac naprawczych w terenach składowisk odpadów3
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Udział studenta w ćwiczeniach audytoryjnych15
A-A-2Samodzielne studiowanie zagadnień poruszanych na ćwiczeniach audytoryjnych5
A-A-3Przygotowanie studenta do zaliczenia ćwiczeń audytoryjnych10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C06_W01W zakresie wiedzy student zna teoretyczne podstawy ochrony i rekultywacji krajobrazu, tj. zna metody ochrony krajobrazu, identyfikuje przyczyny jego degradacji lub dewastacji oraz sposoby i techniki jego rekultywacji
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W01ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
AK_2A_W11zna szczegółowe metody i techniki studiów i analiz właściwych dla określenia wytycznych do projektów obiektów architektury krajobrazu
AK_2A_W14zna i identyfikuje na poziomie rozszerzonym przyczyny degradacji środowiska oraz zasady i sposoby jego zapobiegania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W06ma rozszerzoną wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz o jego zagrożeniach
T2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
T2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA2_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z prawnymi regulacjami dotyczącymi ochrony i rekultywacji krajobrazu
C-3Przekazanie studentowi podstaw teoretycznych związanych z tematyką przedmiotu
C-4Zapoznanie studenta i wyrobienie w nim umiejętności doboru metod ochronnych i rekultywacyjnych w kształtowaniu krajobrazów
Treści programoweT-W-2Rola śródpolnych biotopów w strukturze krajobrazu różnych jednostek geomorfologicznych
T-W-3Ograniczenia inwestycyjne na terenach ochronnych i chronionych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000
T-W-10Wprowadzenie do zagadnień rekultywacji krajobrazu - objaśnienie pojęć: degradacja, dewastacja i rekultywacja krajobrazu. Sposoby realizacji rekultywacji gruntów w Polsce oraz obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne
T-W-13Rekultywacja techniczna i biologiczna nieużytków po eksploatacji kopalin (węgla brunatnego, surowców skalnych). Przebieg prac naprawczych w terenach składowisk odpadów
T-W-4Wylesienia i zalesienia oraz ich wpływ na krajobraz
T-W-5Wpływ działań melioracyjnych na krajobraz
T-W-6Podstawy prawne lokalizowania inwestycji w krajobrazie
T-W-8Obowiązki inwestorskie w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu w lokalizowaniu inwestycji
T-W-9Standardy jakości środowiska
T-W-7Elementy prawne w kształtowaniu jakości środowiska - Polityka Ekologiczna Państwa
T-W-1Pojęcie krajobrazu, jego elementy składowe i powiązania istniejące między nimi. Stan krajobrazów a stan środowiska przyrodniczego
T-W-11Rekultywacja krajobrazów zdegradowanych: zagęszczenie, zakwaszenie, alkalizacja, zasolenie i zanieczyszczenie gruntów - przyczyny, konsekwencje, działania profilaktyczne i naprawcze
T-W-12Rekultywacja krajobrazów zdewastowanych - przesłanki i fazy rekultywacji nieużytków poprzemysłowych. Metody odtworzenia gleb na gruntach bezglebowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora
M-3Wykład problemowy
M-5Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć, w tym za aktywność i zaangażowanie studenta
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzana w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (ćwiczenia audytoryjne) lub po ich zakończeniu (egzamin pisemny zaliczający wykłady)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową (dostateczną) wiedzę w zakresie przedmiotu, tj. zna niektóre treści teoretyczne związane z ochroną i rekultywacją krajobrazu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C06_U01W zakresie umiejętności student potrafi diagnozować przyczyny i skutki negatywnych zmian w krajobrazie oraz dobrać właściwe metody zachowania (ochrony) i polepszania (rekultywacji) cech krajobrazowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U02posiada umiejętność wyszukiwania, formułowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w celu sporządzenia opracowania projektowego i badawczego z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_U09posiada umiejętność analizy i oceny zmian zachodzących w środowisku; wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik do ochrony, rekultywacji i rewitalizacji środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U14potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działali inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z prawnymi regulacjami dotyczącymi ochrony i rekultywacji krajobrazu
C-3Przekazanie studentowi podstaw teoretycznych związanych z tematyką przedmiotu
C-4Zapoznanie studenta i wyrobienie w nim umiejętności doboru metod ochronnych i rekultywacyjnych w kształtowaniu krajobrazów
Treści programoweT-A-1Analiza krajobrazu - elementy i zmiany w okresie 50 - lecia na podstawie zdjęć lotniczych z lat 1948-1997. Dyskusja problemowa w tym zakresie
T-A-2Wykonanie przekroju krajobrazowego obszaru ze złożem żwiru jako podstawa do określenia zakresu degradacji i dewastacji krajobrazu. Ustalenie zaleceń do eksploatacji kopaliny minimalizujących negatywny wpływ oddziaływań górniczych na środowisko. Ustalenie kierunku zagospodarowania nieużytku oraz zaplanowanie prac rekultywacyjnych
Metody nauczaniaM-4Ćwiczenia przedmiotowe - audytoryjne
M-5Dyskusja dydaktyczna
M-6Praca w grupach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć, w tym za aktywność i zaangażowanie studenta
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzana w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (ćwiczenia audytoryjne) lub po ich zakończeniu (egzamin pisemny zaliczający wykłady)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student posiada podstawowe (dostateczne) umiejętności w zakresie diagnozowania przyczyn i skutków negatywnych zmian w krajobrazie oraz doboru właściwych metod jego ochrony i rekultywacji
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C06_K01W zakresie kompetencji student wykazuje się postawą odpowiedzialną i sumiennością w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przedmiotowych, ma świadomość ścisłych powiązań, jakie istnieją między abiotycznymi i biotycznymi elementami w krajobrazie oraz stanem krajobrazu a jakością całego środowiska przyrodniczego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K04ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie kształtowania krajobrazu z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Uświadomienie studentowi potrzeby ochrony i rekultywacji krajobrazu
C-2Zapoznanie studenta z prawnymi regulacjami dotyczącymi ochrony i rekultywacji krajobrazu
C-3Przekazanie studentowi podstaw teoretycznych związanych z tematyką przedmiotu
C-4Zapoznanie studenta i wyrobienie w nim umiejętności doboru metod ochronnych i rekultywacyjnych w kształtowaniu krajobrazów
Treści programoweT-W-2Rola śródpolnych biotopów w strukturze krajobrazu różnych jednostek geomorfologicznych
T-W-3Ograniczenia inwestycyjne na terenach ochronnych i chronionych ze szczególnym uwzględnieniem obszarów NATURA 2000
T-W-10Wprowadzenie do zagadnień rekultywacji krajobrazu - objaśnienie pojęć: degradacja, dewastacja i rekultywacja krajobrazu. Sposoby realizacji rekultywacji gruntów w Polsce oraz obowiązujące w tym zakresie uregulowania prawne
T-W-13Rekultywacja techniczna i biologiczna nieużytków po eksploatacji kopalin (węgla brunatnego, surowców skalnych). Przebieg prac naprawczych w terenach składowisk odpadów
T-W-4Wylesienia i zalesienia oraz ich wpływ na krajobraz
T-W-5Wpływ działań melioracyjnych na krajobraz
T-W-6Podstawy prawne lokalizowania inwestycji w krajobrazie
T-W-8Obowiązki inwestorskie w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu w lokalizowaniu inwestycji
T-W-9Standardy jakości środowiska
T-W-7Elementy prawne w kształtowaniu jakości środowiska - Polityka Ekologiczna Państwa
T-W-1Pojęcie krajobrazu, jego elementy składowe i powiązania istniejące między nimi. Stan krajobrazów a stan środowiska przyrodniczego
T-A-1Analiza krajobrazu - elementy i zmiany w okresie 50 - lecia na podstawie zdjęć lotniczych z lat 1948-1997. Dyskusja problemowa w tym zakresie
T-A-2Wykonanie przekroju krajobrazowego obszaru ze złożem żwiru jako podstawa do określenia zakresu degradacji i dewastacji krajobrazu. Ustalenie zaleceń do eksploatacji kopaliny minimalizujących negatywny wpływ oddziaływań górniczych na środowisko. Ustalenie kierunku zagospodarowania nieużytku oraz zaplanowanie prac rekultywacyjnych
T-A-3Pisemne zaliczenie ćwiczeń audytoryjnych
T-W-11Rekultywacja krajobrazów zdegradowanych: zagęszczenie, zakwaszenie, alkalizacja, zasolenie i zanieczyszczenie gruntów - przyczyny, konsekwencje, działania profilaktyczne i naprawcze
T-W-12Rekultywacja krajobrazów zdewastowanych - przesłanki i fazy rekultywacji nieużytków poprzemysłowych. Metody odtworzenia gleb na gruntach bezglebowych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny prezentujący zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne z użyciem komputera i projektora
M-3Wykład problemowy
M-4Ćwiczenia przedmiotowe - audytoryjne
M-5Dyskusja dydaktyczna
M-6Praca w grupach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena cząstkowa przeprowadzana w trakcie realizacji zajęć, w tym za aktywność i zaangażowanie studenta
S-2Ocena podsumowująca: Ocena przeprowadzana w formie pisemnej w końcowej fazie zajęć (ćwiczenia audytoryjne) lub po ich zakończeniu (egzamin pisemny zaliczający wykłady)
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student wykazuje się podstawową (dostateczną) odpowiedzialnością i sumiennością w zdobywaniu wiedzy i umiejętności przedmiotowych, ma podstawową świadomość ścisłych powiązań, jakie istnieją między abiotycznymi i biotycznymi elementami w krajobrazie oraz stanem krajobrazu a jakością całego środowiska przyrodniczego
3,5
4,0
4,5
5,0