Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Wybrane zagadnienia z ogrodnictwa i projektowania upraw ogrodniczych:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Wybrane zagadnienia z ogrodnictwa i projektowania upraw ogrodniczych
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Ogrodnictwa
Nauczyciel odpowiedzialny Dorota Jadczak <Dorota.Jadczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Piotr Chełpiński <Piotr.Chelpinski@zut.edu.pl>, Ireneusz Ochmian <Ireneusz.Ochmian@zut.edu.pl>, Agnieszka Zawadzińska <Agnieszka.Zawadzinska@zut.edu.pl>, Piotr Żurawik <Piotr.Zurawik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 30 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu biologii, fizjologii i rozmnażania roślin.
W-2Znajomość podstawowych grup i gatunków roślin ozdobnych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studenta z systematyką roślin warzywnych i sadowniczych, ich podziałem na grupy użytkowe, budową roślin i części jadalnych.
C-2Zapoznanie studenta z wymaganiami glebowymi i klimatycznymi poszczególnych gatunków roślin ogrodniczych, doborem odmian do upraw amatorskich, sposobami pielęgnacji.
C-3Zaznajomienie z procesami fizjologicznycmi zachodzącymi w roślinach bezpośrednio po zbiorze, jak i w wazonie.
C-4Zaznajomienie z dostępnymi substancjami chemicznymi i metodami przedłużającymi trwałość roślin ozdobnych.
C-5Zapoznanie studenta z obrotem i przechowywaniem roślin ozdobnych.
C-6Wyrobienie umiejętności projektowania sadów i ogrodów warzywnych wraz z ich kosztorysowaniem.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Dobór gatunków i odmian do upraw amatorskich ze względu na siłę wzrostu, wzajemne zapylanie, odporność na choroby, porę uzyskiwania dojrzałości owoców oraz wymagania glebowe i świetlne.5
T-A-2Projektowanie ogrodu roślin sadowniczych. Tworzenie kosztorysu.10
T-A-3Dobór odmian roślin warzywnych do upraw amatorskich.5
T-A-4Projektowanie amatorskiego ogrodu warzywnego z uwzględnieniem zmianowania i płodozmianu, zasad uprawy współrzędnej, przedplonowej, poplonowej, przyspieszonej uprawy warzyw.10
30
wykłady
T-W-1Systematyka, budowa roślin i owoców roślin sadowniczych. Wymagania glebowe i klimatyczne. Omówienie cech ( siła wzrostu, odporność na choroby, wrażliwość na mróz, wielkość owoców i ich wygląd ) wybranych gatunków i odmian roślin sadowniczych. Sposoby formowania poszczególnych gatunków, terminy kwitnienia i uzyskiwania dojrzałości owoców poszczególnych gatunków i odmian roślin sadowniczych.10
T-W-2Ogólna uprawa roślin warzywnych – znaczenie gospodarcze i wartość biologiczna, części jadalne poszczególnych wymagania klimatyczne i glebowe, gatunków, rozmnażania, zasady nawożenia i nawadniania, zmianowanie, uprawy współrzędne, przedplonowe i poplonowe, przyspieszona uprawa warzyw, zbiór i przechowywanie. Charakterystyka poszczególnych grup warzyw - wymagania uprawowe, terminy uprawy, dobór metod uprawy, specyficzne zabiegi pielęgnacyjne.10
T-W-3Ogólna charakterystyka procesów starzenia się roślin. Starzenie się kwiatów i zieleni ciętej. Rola regulatorów wzrostu w procesach starzenia się kwiatów i zieleni ciętej i zapobieganie temu procesowi. Woda - wpływ jakości i składu chemicznego na trwałość kwiatów ciętych i roślin doniczkowych. Zależność trwałości kwiatów ciętych od warunków panujących przed zbiorem. Charakterystyka preparatów służących do otwierania pąków, kondycjonowania, przedłużania trwałości kwiatów i zieleni ciętej. Utrwalanie materiału roślinnego. Przedłużanie trwałości - zalecenia i informacje szczegółowe dla wybranych gatunków roślin ozdobnych. Organizacja i funkcjonowanie rynków hurtowych roślin ozdobnych w Polsce i na świecie. Zbiór, przechowywanie i transport roślin ozdobnych.10
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1Konsultacje związane z tematyką wykładów.8
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.6
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i udział w zaliczeniu.16
A-W-4uczestnictwo w zajęciach30
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny).
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem).
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, fotografie, materiał roślinny, próbki materiałów i środków).
M-4Metody praktyczne - metoda projektu

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena formująca: kolokwium
S-3Ocena podsumowująca: ocena projektu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C05_W01
Student zna ogólne zasady uprawy roślin warzywnych i sadowniczych –wymagania klimatyczne i glebowe, sposoby rozmnażania, zasady nawożenia i nawadniania, zmianowanie, zasady uprawy współrzędnej oraz przyspieszonej uprawy warzyw, uprawy przedplonowe i poplonowe, zasady zbioru i przechowywania owoców i warzyw. Ma wiedzę na temat doboru gatunków i odmian roślin sadowniczych i warzywnych do uprawy amatorskiej.
AK_2A_W05R2A_W05, R2A_W07, T2A_W04, T2A_W05InzA2_W05C-2, C-6T-W-2, T-W-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
AK_2A_C05_W02
Zna metody zbioru, przechowywania, przedłużania trwałości i utrwalania roślin ozdobnych stosowanych w dekoracji wnętrz.
AK_2A_W06R2A_W05C-3, C-4, C-5T-W-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C05_U01
Student prawidłowo dobiera metody i terminy uprawy oraz specyficzne zabiegi pielęgnacyjne w uprawie poszczególnych gatunków roślin warzywnych. Posiada umiejętnośc projektowania warzywnika i sadu przydomowego z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.
AK_2A_U03R2A_U06InzA2_U06C-2, C-6T-A-3, T-A-2, T-A-1, T-A-4M-4, M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3
AK_2A_C05_U02
Umie zastosować metody formowania drzew i krzewów owocowych w zależności od gatunku i odmiany.
AK_2A_U03R2A_U06InzA2_U06C-2, C-6T-W-1M-4, M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C05_K01
Rozumie potrzebę uczenia się i dokształcania w zakresie znaczenia roślin ogrodniczych w diecie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ich wartości biologicznej oraz wpływu na jakość życia i środowisko naturalne.
AK_2A_K04R2A_K06, T2A_K02InzA2_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-A-3, T-W-3, T-A-2, T-A-4, T-A-1M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C05_W01
Student zna ogólne zasady uprawy roślin warzywnych i sadowniczych –wymagania klimatyczne i glebowe, sposoby rozmnażania, zasady nawożenia i nawadniania, zmianowanie, zasady uprawy współrzędnej oraz przyspieszonej uprawy warzyw, uprawy przedplonowe i poplonowe, zasady zbioru i przechowywania owoców i warzyw. Ma wiedzę na temat doboru gatunków i odmian roślin sadowniczych i warzywnych do uprawy amatorskiej.
2,0
3,0Student ma ogólną wiedzę odnośnie zasad uprawy roślin warzywnych i sadowniczych, doboru odmian i gatunków do uprawy w ogrodzie przydomowym.
3,5
4,0
4,5
5,0
AK_2A_C05_W02
Zna metody zbioru, przechowywania, przedłużania trwałości i utrwalania roślin ozdobnych stosowanych w dekoracji wnętrz.
2,0
3,0Student zna wybrane metody zbioru, przechowywania, przedłużania trwałości i utrwalania roślin ozdobnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C05_U01
Student prawidłowo dobiera metody i terminy uprawy oraz specyficzne zabiegi pielęgnacyjne w uprawie poszczególnych gatunków roślin warzywnych. Posiada umiejętnośc projektowania warzywnika i sadu przydomowego z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.
2,0
3,0Student dobiera wybrane metody i terminy uprawy warzyw oraz określa niektóre zabiegi pielęgnacyjne w ich uprawie.Posiadł umiejętnośc projektowania użytkowego ogrodu przydomowego.
3,5
4,0
4,5
5,0
AK_2A_C05_U02
Umie zastosować metody formowania drzew i krzewów owocowych w zależności od gatunku i odmiany.
2,0
3,0Student potrafi zastosować metody formowania wybranych gatunków roślin sadowniczych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C05_K01
Rozumie potrzebę uczenia się i dokształcania w zakresie znaczenia roślin ogrodniczych w diecie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ich wartości biologicznej oraz wpływu na jakość życia i środowisko naturalne.
2,0
3,0Student bierze bierny udział w zajeciach, nie uczestniczy w dyskusji, jest mało kreatywny w tworzeniu koncepcji projektowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Łukaszewska A., Trwałość materiału kwiaciarskiego, SGGW-AR, Warszawa, 1987
  2. Rudnicki R., Nowak J., Jak przedłużyć trwałość kwiatów ciętych i roślin doniczkowych, PHU Mutual Benefis, Skierniewice, 1992
  3. Orłowski M., Polowa uprawa warzyw., Brasica, Szczecin, 2000
  4. Rejman A. Rred.), Pomologia, PWRiL, Warszawa, 1994
  5. Ostrowski W., Nowoczesne sadownictwo, Wyd. Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 1996

Literatura dodatkowa

  1. Karczmarczyk S., Agrotechnika roślin uprawnych., Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, 2005

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Dobór gatunków i odmian do upraw amatorskich ze względu na siłę wzrostu, wzajemne zapylanie, odporność na choroby, porę uzyskiwania dojrzałości owoców oraz wymagania glebowe i świetlne.5
T-A-2Projektowanie ogrodu roślin sadowniczych. Tworzenie kosztorysu.10
T-A-3Dobór odmian roślin warzywnych do upraw amatorskich.5
T-A-4Projektowanie amatorskiego ogrodu warzywnego z uwzględnieniem zmianowania i płodozmianu, zasad uprawy współrzędnej, przedplonowej, poplonowej, przyspieszonej uprawy warzyw.10
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Systematyka, budowa roślin i owoców roślin sadowniczych. Wymagania glebowe i klimatyczne. Omówienie cech ( siła wzrostu, odporność na choroby, wrażliwość na mróz, wielkość owoców i ich wygląd ) wybranych gatunków i odmian roślin sadowniczych. Sposoby formowania poszczególnych gatunków, terminy kwitnienia i uzyskiwania dojrzałości owoców poszczególnych gatunków i odmian roślin sadowniczych.10
T-W-2Ogólna uprawa roślin warzywnych – znaczenie gospodarcze i wartość biologiczna, części jadalne poszczególnych wymagania klimatyczne i glebowe, gatunków, rozmnażania, zasady nawożenia i nawadniania, zmianowanie, uprawy współrzędne, przedplonowe i poplonowe, przyspieszona uprawa warzyw, zbiór i przechowywanie. Charakterystyka poszczególnych grup warzyw - wymagania uprawowe, terminy uprawy, dobór metod uprawy, specyficzne zabiegi pielęgnacyjne.10
T-W-3Ogólna charakterystyka procesów starzenia się roślin. Starzenie się kwiatów i zieleni ciętej. Rola regulatorów wzrostu w procesach starzenia się kwiatów i zieleni ciętej i zapobieganie temu procesowi. Woda - wpływ jakości i składu chemicznego na trwałość kwiatów ciętych i roślin doniczkowych. Zależność trwałości kwiatów ciętych od warunków panujących przed zbiorem. Charakterystyka preparatów służących do otwierania pąków, kondycjonowania, przedłużania trwałości kwiatów i zieleni ciętej. Utrwalanie materiału roślinnego. Przedłużanie trwałości - zalecenia i informacje szczegółowe dla wybranych gatunków roślin ozdobnych. Organizacja i funkcjonowanie rynków hurtowych roślin ozdobnych w Polsce i na świecie. Zbiór, przechowywanie i transport roślin ozdobnych.10
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Konsultacje związane z tematyką wykładów.8
A-W-2Studiowanie literatury przedmiotu.6
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu i udział w zaliczeniu.16
A-W-4uczestnictwo w zajęciach30
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C05_W01Student zna ogólne zasady uprawy roślin warzywnych i sadowniczych –wymagania klimatyczne i glebowe, sposoby rozmnażania, zasady nawożenia i nawadniania, zmianowanie, zasady uprawy współrzędnej oraz przyspieszonej uprawy warzyw, uprawy przedplonowe i poplonowe, zasady zbioru i przechowywania owoców i warzyw. Ma wiedzę na temat doboru gatunków i odmian roślin sadowniczych i warzywnych do uprawy amatorskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W05posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania krajobrazu i terenów zieleni z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z wymaganiami glebowymi i klimatycznymi poszczególnych gatunków roślin ogrodniczych, doborem odmian do upraw amatorskich, sposobami pielęgnacji.
C-6Wyrobienie umiejętności projektowania sadów i ogrodów warzywnych wraz z ich kosztorysowaniem.
Treści programoweT-W-2Ogólna uprawa roślin warzywnych – znaczenie gospodarcze i wartość biologiczna, części jadalne poszczególnych wymagania klimatyczne i glebowe, gatunków, rozmnażania, zasady nawożenia i nawadniania, zmianowanie, uprawy współrzędne, przedplonowe i poplonowe, przyspieszona uprawa warzyw, zbiór i przechowywanie. Charakterystyka poszczególnych grup warzyw - wymagania uprawowe, terminy uprawy, dobór metod uprawy, specyficzne zabiegi pielęgnacyjne.
T-W-1Systematyka, budowa roślin i owoców roślin sadowniczych. Wymagania glebowe i klimatyczne. Omówienie cech ( siła wzrostu, odporność na choroby, wrażliwość na mróz, wielkość owoców i ich wygląd ) wybranych gatunków i odmian roślin sadowniczych. Sposoby formowania poszczególnych gatunków, terminy kwitnienia i uzyskiwania dojrzałości owoców poszczególnych gatunków i odmian roślin sadowniczych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny).
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem).
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, fotografie, materiał roślinny, próbki materiałów i środków).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena formująca: kolokwium
S-3Ocena podsumowująca: ocena projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma ogólną wiedzę odnośnie zasad uprawy roślin warzywnych i sadowniczych, doboru odmian i gatunków do uprawy w ogrodzie przydomowym.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C05_W02Zna metody zbioru, przechowywania, przedłużania trwałości i utrwalania roślin ozdobnych stosowanych w dekoracji wnętrz.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W06ma rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości i uprawy roślin oraz ich doboru i wykorzystania w dekoracji wnętrz i w terenach zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-3Zaznajomienie z procesami fizjologicznycmi zachodzącymi w roślinach bezpośrednio po zbiorze, jak i w wazonie.
C-4Zaznajomienie z dostępnymi substancjami chemicznymi i metodami przedłużającymi trwałość roślin ozdobnych.
C-5Zapoznanie studenta z obrotem i przechowywaniem roślin ozdobnych.
Treści programoweT-W-3Ogólna charakterystyka procesów starzenia się roślin. Starzenie się kwiatów i zieleni ciętej. Rola regulatorów wzrostu w procesach starzenia się kwiatów i zieleni ciętej i zapobieganie temu procesowi. Woda - wpływ jakości i składu chemicznego na trwałość kwiatów ciętych i roślin doniczkowych. Zależność trwałości kwiatów ciętych od warunków panujących przed zbiorem. Charakterystyka preparatów służących do otwierania pąków, kondycjonowania, przedłużania trwałości kwiatów i zieleni ciętej. Utrwalanie materiału roślinnego. Przedłużanie trwałości - zalecenia i informacje szczegółowe dla wybranych gatunków roślin ozdobnych. Organizacja i funkcjonowanie rynków hurtowych roślin ozdobnych w Polsce i na świecie. Zbiór, przechowywanie i transport roślin ozdobnych.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny).
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem).
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, fotografie, materiał roślinny, próbki materiałów i środków).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena formująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna wybrane metody zbioru, przechowywania, przedłużania trwałości i utrwalania roślin ozdobnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C05_U01Student prawidłowo dobiera metody i terminy uprawy oraz specyficzne zabiegi pielęgnacyjne w uprawie poszczególnych gatunków roślin warzywnych. Posiada umiejętnośc projektowania warzywnika i sadu przydomowego z wykorzystaniem zdobytej wiedzy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U03posiada pogłębioną umiejętność prawidłowego doboru roślin do dekoracji wnętrz oraz urządzania terenów zieleni, a także doboru odpowiednich technologii i urządzeń do ich pielęgnacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z wymaganiami glebowymi i klimatycznymi poszczególnych gatunków roślin ogrodniczych, doborem odmian do upraw amatorskich, sposobami pielęgnacji.
C-6Wyrobienie umiejętności projektowania sadów i ogrodów warzywnych wraz z ich kosztorysowaniem.
Treści programoweT-A-3Dobór odmian roślin warzywnych do upraw amatorskich.
T-A-2Projektowanie ogrodu roślin sadowniczych. Tworzenie kosztorysu.
T-A-1Dobór gatunków i odmian do upraw amatorskich ze względu na siłę wzrostu, wzajemne zapylanie, odporność na choroby, porę uzyskiwania dojrzałości owoców oraz wymagania glebowe i świetlne.
T-A-4Projektowanie amatorskiego ogrodu warzywnego z uwzględnieniem zmianowania i płodozmianu, zasad uprawy współrzędnej, przedplonowej, poplonowej, przyspieszonej uprawy warzyw.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne - metoda projektu
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny).
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem).
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, fotografie, materiał roślinny, próbki materiałów i środków).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena formująca: kolokwium
S-3Ocena podsumowująca: ocena projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student dobiera wybrane metody i terminy uprawy warzyw oraz określa niektóre zabiegi pielęgnacyjne w ich uprawie.Posiadł umiejętnośc projektowania użytkowego ogrodu przydomowego.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C05_U02Umie zastosować metody formowania drzew i krzewów owocowych w zależności od gatunku i odmiany.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U03posiada pogłębioną umiejętność prawidłowego doboru roślin do dekoracji wnętrz oraz urządzania terenów zieleni, a także doboru odpowiednich technologii i urządzeń do ich pielęgnacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studenta z wymaganiami glebowymi i klimatycznymi poszczególnych gatunków roślin ogrodniczych, doborem odmian do upraw amatorskich, sposobami pielęgnacji.
C-6Wyrobienie umiejętności projektowania sadów i ogrodów warzywnych wraz z ich kosztorysowaniem.
Treści programoweT-W-1Systematyka, budowa roślin i owoców roślin sadowniczych. Wymagania glebowe i klimatyczne. Omówienie cech ( siła wzrostu, odporność na choroby, wrażliwość na mróz, wielkość owoców i ich wygląd ) wybranych gatunków i odmian roślin sadowniczych. Sposoby formowania poszczególnych gatunków, terminy kwitnienia i uzyskiwania dojrzałości owoców poszczególnych gatunków i odmian roślin sadowniczych.
Metody nauczaniaM-4Metody praktyczne - metoda projektu
M-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny).
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem).
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, fotografie, materiał roślinny, próbki materiałów i środków).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena formująca: kolokwium
S-3Ocena podsumowująca: ocena projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi zastosować metody formowania wybranych gatunków roślin sadowniczych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C05_K01Rozumie potrzebę uczenia się i dokształcania w zakresie znaczenia roślin ogrodniczych w diecie człowieka, ze szczególnym uwzględnieniem ich wartości biologicznej oraz wpływu na jakość życia i środowisko naturalne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K04ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki społeczne wykonywanej działalności w zakresie kształtowania krajobrazu z uwzględnieniem jej wpływu na środowisko
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K06posiada znajomość działań zmierzających do ograniczenia ryzyka i przewidywania skutków działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studenta z systematyką roślin warzywnych i sadowniczych, ich podziałem na grupy użytkowe, budową roślin i części jadalnych.
Treści programoweT-W-1Systematyka, budowa roślin i owoców roślin sadowniczych. Wymagania glebowe i klimatyczne. Omówienie cech ( siła wzrostu, odporność na choroby, wrażliwość na mróz, wielkość owoców i ich wygląd ) wybranych gatunków i odmian roślin sadowniczych. Sposoby formowania poszczególnych gatunków, terminy kwitnienia i uzyskiwania dojrzałości owoców poszczególnych gatunków i odmian roślin sadowniczych.
T-W-2Ogólna uprawa roślin warzywnych – znaczenie gospodarcze i wartość biologiczna, części jadalne poszczególnych wymagania klimatyczne i glebowe, gatunków, rozmnażania, zasady nawożenia i nawadniania, zmianowanie, uprawy współrzędne, przedplonowe i poplonowe, przyspieszona uprawa warzyw, zbiór i przechowywanie. Charakterystyka poszczególnych grup warzyw - wymagania uprawowe, terminy uprawy, dobór metod uprawy, specyficzne zabiegi pielęgnacyjne.
T-A-3Dobór odmian roślin warzywnych do upraw amatorskich.
T-W-3Ogólna charakterystyka procesów starzenia się roślin. Starzenie się kwiatów i zieleni ciętej. Rola regulatorów wzrostu w procesach starzenia się kwiatów i zieleni ciętej i zapobieganie temu procesowi. Woda - wpływ jakości i składu chemicznego na trwałość kwiatów ciętych i roślin doniczkowych. Zależność trwałości kwiatów ciętych od warunków panujących przed zbiorem. Charakterystyka preparatów służących do otwierania pąków, kondycjonowania, przedłużania trwałości kwiatów i zieleni ciętej. Utrwalanie materiału roślinnego. Przedłużanie trwałości - zalecenia i informacje szczegółowe dla wybranych gatunków roślin ozdobnych. Organizacja i funkcjonowanie rynków hurtowych roślin ozdobnych w Polsce i na świecie. Zbiór, przechowywanie i transport roślin ozdobnych.
T-A-2Projektowanie ogrodu roślin sadowniczych. Tworzenie kosztorysu.
T-A-4Projektowanie amatorskiego ogrodu warzywnego z uwzględnieniem zmianowania i płodozmianu, zasad uprawy współrzędnej, przedplonowej, poplonowej, przyspieszonej uprawy warzyw.
T-A-1Dobór gatunków i odmian do upraw amatorskich ze względu na siłę wzrostu, wzajemne zapylanie, odporność na choroby, porę uzyskiwania dojrzałości owoców oraz wymagania glebowe i świetlne.
Metody nauczaniaM-1Metody podające (wykład informacyjny, konwersatoryjny).
M-2Metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna związana z wykładem).
M-3Metody eksponujące (ryciny, tablice, fotografie, materiał roślinny, próbki materiałów i środków).
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: sprawdzian pisemny
S-2Ocena formująca: kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student bierze bierny udział w zajeciach, nie uczestniczy w dyskusji, jest mało kreatywny w tworzeniu koncepcji projektowej.
3,5
4,0
4,5
5,0