Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Planowanie przestrzenne:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Planowanie przestrzenne
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Adam Szymski <Adam-Szymski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marta Kościńska <Marta.Koscinska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL3 30 1,00,50zaliczenie
wykładyW3 10 1,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza w zakresie przedmiotu "Planowanie przestrzenne" - stud. inż. s. 5

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wykonanie dwóch zadań projektowych o różnej komplikacji funkcjonalnej i zasięguobszarowym. Zapoznanie się w czasie korekt zbiorowych i indywidualnych z różnymi formami architektonicznymi zabudowy, charakterystycznymi formami urbanistycznymi zagospodarowania przestrzennego, zasadami kompozycji urbanistycznej, uwarunkowaniami wynikajacymin z lokalizacji danego zadania projektowego, metodami graficznymi i technikami prezentacji koncepcji projektowanej w róznych skalach mapowych i problematyce.30
30
wykłady
T-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złożonej jednostki osadniczej (gmina lub części regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalności form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, ksztautowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.10
10

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Przygotowanie pracy semestralnej i udział w zajeciach30
30
wykłady
A-W-1Czytanie wskazanej literatury (praca własna)10
A-W-2przygotowanie się do egzaminu10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
S-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-3Ocena podsumowująca: P. ocena wykonanego projektu
S-4Ocena podsumowująca: egzamin

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C04_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma pogłebioną wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze wykazuje znajomość techniki ksztautowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia użądzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z ksztautowaniem krajobrazu.
AK_2A_W01R2A_W01, R2A_W03, R2A_W04, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W06InzA2_W01C-1T-L-1, T-W-1M-1S-3
AK_2A_C04_W011
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna szczegółowe metody i techniki studiów i analiz właściwych dla określenia wytycznych do projektów obiektów architektury krajobrazu.
AK_2A_W11T2A_W07InzA2_W02T-L-1, T-W-1M-1S-3, S-2, S-1
AK_2A_C04_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu. Umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu
AK_2A_W02A2_W08, A2_W10T-L-1, T-W-1M-1S-3
AK_2A_C04_W03
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projektowych z zakresu architektury krajobrazu.
AK_2A_W03R2A_W05, T2A_W07T-L-1, T-W-1M-1S-3, S-2, S-1
AK_2A_C04_W06
W wyniku przeprowadzonych zajęć ma rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości i uprawy roślin oraz ich doboru i wykorzystania w dekoracji wnętrz i w terenach zieleni
AK_2A_W06R2A_W05C-1T-L-1, T-W-1M-1S-3
AK_2A_C04_W07
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego.
AK_2A_W07R2A_W07, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W08T-L-1, T-W-1M-1S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C04_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada umiejetności wyszukiwania, formułowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzacych z różnych żródeł w celu sporządzenia opracowania projektowego i badawczego z zakresu architektury krajobrazu.
AK_2A_U02R2A_U01, R2A_U03, T2A_U01, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U14InzA2_U03, InzA2_U04C-1T-L-1, T-W-1M-1S-3, S-2, S-1
AK_2A_C04_U04
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma umiejętności i potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich umiejętność stosowania metod analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych, w tym technik komputerowych
AK_2A_U04T2A_U07, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U12InzA2_U01, InzA2_U02C-1T-L-1, T-W-1M-1S-3
AK_2A_C04_U05
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi projektować różnorodne założone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej.
AK_2A_U05A2_U01, R2A_U02, R2A_U06, R2A_U08, T2A_U02, T2A_U04, T2A_U17, T2A_U18, T2A_U19InzA2_U08C-1T-L-1, T-W-1M-1S-3, S-2, S-1
AK_2A_C04_U07
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma umiejętności i posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych w celu zaprezentowania wykonanych analiz, uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków z przeprowadzonych badań i analiz w ramach wykonywanych prac badawczych, projektowych i pracy dyplomowej z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_U07A2_U18, R2A_U08, R2A_U09, T2A_U01, T2A_U03C-1T-L-1, T-W-1M-1S-3
AK_2A_C04_U09
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada umiejętności analizy i oceny zmian zachodzących w środowisku; wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik do ochrony, rekultywacji i rewitalizacji środowiska.
AK_2A_U09R2A_U05, T2A_U05, T2A_U12C-1T-L-1, T-W-1M-1S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C04_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
AK_2A_K01A2_K01, A2_K05, R2A_K01, R2A_K07, T2A_K01, T2A_K07C-1T-L-1, T-W-1M-1S-3
AK_2A_C04_K02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców.
AK_2A_K02A2_K02, A2_K04, R2A_K03, T2A_K04C-1T-L-1, T-W-1M-1S-3, S-2, S-1
AK_2A_C04_K05
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jego wykonawca części powierzonego zadania.
AK_2A_K05A2_K05, R2A_K02, T2A_K03C-1T-L-1M-1S-3, S-2, S-1
AK_2A_C04_K06
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi myśleć i dzałać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny w zakresie planowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu.
AK_2A_K06R2A_K08, T2A_K06InzA2_K02C-1T-L-1, T-W-1M-1S-3, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C04_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma pogłebioną wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze wykazuje znajomość techniki ksztautowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia użądzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z ksztautowaniem krajobrazu.
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy,
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
AK_2A_C04_W011
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna szczegółowe metody i techniki studiów i analiz właściwych dla określenia wytycznych do projektów obiektów architektury krajobrazu.
2,0Nie rozumie zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu orientuje sie w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wnioski.
AK_2A_C04_W02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu. Umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
AK_2A_C04_W03
W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projektowych z zakresu architektury krajobrazu.
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadbienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje sie w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
AK_2A_C04_W06
W wyniku przeprowadzonych zajęć ma rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości i uprawy roślin oraz ich doboru i wykorzystania w dekoracji wnętrz i w terenach zieleni
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wnioski.
AK_2A_C04_W07
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego.
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wnioski

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C04_U02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada umiejetności wyszukiwania, formułowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzacych z różnych żródeł w celu sporządzenia opracowania projektowego i badawczego z zakresu architektury krajobrazu.
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnienu orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
AK_2A_C04_U04
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma umiejętności i potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich umiejętność stosowania metod analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych, w tym technik komputerowych
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnienu orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
AK_2A_C04_U05
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi projektować różnorodne założone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej.
2,0Nie ma pojęcia o zagadnieniu.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
AK_2A_C04_U07
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma umiejętności i posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych w celu zaprezentowania wykonanych analiz, uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków z przeprowadzonych badań i analiz w ramach wykonywanych prac badawczych, projektowych i pracy dyplomowej z zakresu architektury krajobrazu
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnienu orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
AK_2A_C04_U09
W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada umiejętności analizy i oceny zmian zachodzących w środowisku; wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik do ochrony, rekultywacji i rewitalizacji środowiska.
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnienu orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C04_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
2,0Nie rozumie tematu.
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy.
5,0Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciaga wnioski.
AK_2A_C04_K02
W wyniku przeprowadzonych zajęć student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców.
2,0Nie rozumie tematu.
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciaga wnioski.
AK_2A_C04_K05
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jego wykonawca części powierzonego zadania.
2,0Nie rozumie zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
AK_2A_C04_K06
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi myśleć i dzałać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny w zakresie planowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu.
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wnioski.

Literatura podstawowa

  1. K. Wejchert, Elementy kompozycji urbanistycznej, Arkady, 1984
  2. E. Szelewska, Słupsk- podstawy ksztautowania ładu przestrzennego, Pomorskiej Akad. Pedagogicznej., Szczecin, 2002
  3. Zbiorowa, Plan Zagospodarowania Przestrzennego Eoj. Zachodniopomorskiego, RBGiP Woj. Zachodniopomorskie, Szczecin, 2002
  4. T. Bojarowski, Podstawy teoretuczne gospodarki przestrzennej i zarządzania przestrzenią, Uniw. Warminńsko-Mazurski, 2011
  5. E.Borsa i inni, Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa, 20031, omówienia, komentarze.
  6. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r. DzUnr 80 poz. 717, 2011
  7. K. Pawłowski, Architektura krajobrazu a planowanie przestrzenne, Pol. Krakowska, Kraków, 2001, podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych
  8. R. Domański, Gospodarka przestrzenna, Warszawa, 2002
  9. P.Kwaśniak, Plan miejscowy w systemie zagospodarowania przestrzennego, Warszawa, 2009
  10. Z. Niewiadomski, Planowanie przestrzenne, zarys systemu, Warszawa, 2004

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wykonanie dwóch zadań projektowych o różnej komplikacji funkcjonalnej i zasięguobszarowym. Zapoznanie się w czasie korekt zbiorowych i indywidualnych z różnymi formami architektonicznymi zabudowy, charakterystycznymi formami urbanistycznymi zagospodarowania przestrzennego, zasadami kompozycji urbanistycznej, uwarunkowaniami wynikajacymin z lokalizacji danego zadania projektowego, metodami graficznymi i technikami prezentacji koncepcji projektowanej w róznych skalach mapowych i problematyce.30
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złożonej jednostki osadniczej (gmina lub części regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalności form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, ksztautowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.10
10

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Przygotowanie pracy semestralnej i udział w zajeciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Czytanie wskazanej literatury (praca własna)10
A-W-2przygotowanie się do egzaminu10
A-W-3uczestnictwo w zajęciach10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C04_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma pogłebioną wiedzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze wykazuje znajomość techniki ksztautowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia użądzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z ksztautowaniem krajobrazu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W01ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
T2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Treści programoweT-L-1Wykonanie dwóch zadań projektowych o różnej komplikacji funkcjonalnej i zasięguobszarowym. Zapoznanie się w czasie korekt zbiorowych i indywidualnych z różnymi formami architektonicznymi zabudowy, charakterystycznymi formami urbanistycznymi zagospodarowania przestrzennego, zasadami kompozycji urbanistycznej, uwarunkowaniami wynikajacymin z lokalizacji danego zadania projektowego, metodami graficznymi i technikami prezentacji koncepcji projektowanej w róznych skalach mapowych i problematyce.
T-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złożonej jednostki osadniczej (gmina lub części regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalności form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, ksztautowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: P. ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy,
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C04_W011W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna szczegółowe metody i techniki studiów i analiz właściwych dla określenia wytycznych do projektów obiektów architektury krajobrazu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W11zna szczegółowe metody i techniki studiów i analiz właściwych dla określenia wytycznych do projektów obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Treści programoweT-L-1Wykonanie dwóch zadań projektowych o różnej komplikacji funkcjonalnej i zasięguobszarowym. Zapoznanie się w czasie korekt zbiorowych i indywidualnych z różnymi formami architektonicznymi zabudowy, charakterystycznymi formami urbanistycznymi zagospodarowania przestrzennego, zasadami kompozycji urbanistycznej, uwarunkowaniami wynikajacymin z lokalizacji danego zadania projektowego, metodami graficznymi i technikami prezentacji koncepcji projektowanej w róznych skalach mapowych i problematyce.
T-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złożonej jednostki osadniczej (gmina lub części regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalności form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, ksztautowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: P. ocena wykonanego projektu
S-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu orientuje sie w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C04_W02W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu. Umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych niezbędną do rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie architektury krajobrazu. Umie tworzyć oryginalne prace plastyczne na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i architekturze krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_W08ma szczegółową wiedzę w zakresie dotyczącym obszarów sztuki i nauki niezbędną do formułowania i rozwiązywania złożonych zagadnień w zakresie dyscyplin artystycznych właściwych dla studiowanego kierunku studiów
A2_W10umie tworzyć prace artystyczne o wysokim stopniu oryginalności na podstawie wiedzy o stylach w sztuce i związanych z nimi tradycjami twórczymi
Treści programoweT-L-1Wykonanie dwóch zadań projektowych o różnej komplikacji funkcjonalnej i zasięguobszarowym. Zapoznanie się w czasie korekt zbiorowych i indywidualnych z różnymi formami architektonicznymi zabudowy, charakterystycznymi formami urbanistycznymi zagospodarowania przestrzennego, zasadami kompozycji urbanistycznej, uwarunkowaniami wynikajacymin z lokalizacji danego zadania projektowego, metodami graficznymi i technikami prezentacji koncepcji projektowanej w róznych skalach mapowych i problematyce.
T-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złożonej jednostki osadniczej (gmina lub części regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalności form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, ksztautowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: P. ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C04_W03W wyniku przeprowadzonych zajęć student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projektowych z zakresu architektury krajobrazu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W03zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projetowych z zakresu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
T2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Treści programoweT-L-1Wykonanie dwóch zadań projektowych o różnej komplikacji funkcjonalnej i zasięguobszarowym. Zapoznanie się w czasie korekt zbiorowych i indywidualnych z różnymi formami architektonicznymi zabudowy, charakterystycznymi formami urbanistycznymi zagospodarowania przestrzennego, zasadami kompozycji urbanistycznej, uwarunkowaniami wynikajacymin z lokalizacji danego zadania projektowego, metodami graficznymi i technikami prezentacji koncepcji projektowanej w róznych skalach mapowych i problematyce.
T-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złożonej jednostki osadniczej (gmina lub części regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalności form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, ksztautowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: P. ocena wykonanego projektu
S-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadbienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje sie w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C04_W06W wyniku przeprowadzonych zajęć ma rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości i uprawy roślin oraz ich doboru i wykorzystania w dekoracji wnętrz i w terenach zieleni
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W06ma rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości i uprawy roślin oraz ich doboru i wykorzystania w dekoracji wnętrz i w terenach zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Treści programoweT-L-1Wykonanie dwóch zadań projektowych o różnej komplikacji funkcjonalnej i zasięguobszarowym. Zapoznanie się w czasie korekt zbiorowych i indywidualnych z różnymi formami architektonicznymi zabudowy, charakterystycznymi formami urbanistycznymi zagospodarowania przestrzennego, zasadami kompozycji urbanistycznej, uwarunkowaniami wynikajacymin z lokalizacji danego zadania projektowego, metodami graficznymi i technikami prezentacji koncepcji projektowanej w róznych skalach mapowych i problematyce.
T-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złożonej jednostki osadniczej (gmina lub części regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalności form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, ksztautowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: P. ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C04_W07W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W07posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Treści programoweT-L-1Wykonanie dwóch zadań projektowych o różnej komplikacji funkcjonalnej i zasięguobszarowym. Zapoznanie się w czasie korekt zbiorowych i indywidualnych z różnymi formami architektonicznymi zabudowy, charakterystycznymi formami urbanistycznymi zagospodarowania przestrzennego, zasadami kompozycji urbanistycznej, uwarunkowaniami wynikajacymin z lokalizacji danego zadania projektowego, metodami graficznymi i technikami prezentacji koncepcji projektowanej w róznych skalach mapowych i problematyce.
T-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złożonej jednostki osadniczej (gmina lub części regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalności form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, ksztautowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: P. ocena wykonanego projektu
S-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wnioski
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C04_U02W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada umiejetności wyszukiwania, formułowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzacych z różnych żródeł w celu sporządzenia opracowania projektowego i badawczego z zakresu architektury krajobrazu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U02posiada umiejętność wyszukiwania, formułowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w celu sporządzenia opracowania projektowego i badawczego z zakresu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U14potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działali inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Treści programoweT-L-1Wykonanie dwóch zadań projektowych o różnej komplikacji funkcjonalnej i zasięguobszarowym. Zapoznanie się w czasie korekt zbiorowych i indywidualnych z różnymi formami architektonicznymi zabudowy, charakterystycznymi formami urbanistycznymi zagospodarowania przestrzennego, zasadami kompozycji urbanistycznej, uwarunkowaniami wynikajacymin z lokalizacji danego zadania projektowego, metodami graficznymi i technikami prezentacji koncepcji projektowanej w róznych skalach mapowych i problematyce.
T-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złożonej jednostki osadniczej (gmina lub części regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalności form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, ksztautowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: P. ocena wykonanego projektu
S-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnienu orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C04_U04W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma umiejętności i potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich umiejętność stosowania metod analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych, w tym technik komputerowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U04potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich umiejętność stosowania metod analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych, w tym technik komputerowych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Treści programoweT-L-1Wykonanie dwóch zadań projektowych o różnej komplikacji funkcjonalnej i zasięguobszarowym. Zapoznanie się w czasie korekt zbiorowych i indywidualnych z różnymi formami architektonicznymi zabudowy, charakterystycznymi formami urbanistycznymi zagospodarowania przestrzennego, zasadami kompozycji urbanistycznej, uwarunkowaniami wynikajacymin z lokalizacji danego zadania projektowego, metodami graficznymi i technikami prezentacji koncepcji projektowanej w róznych skalach mapowych i problematyce.
T-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złożonej jednostki osadniczej (gmina lub części regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalności form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, ksztautowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: P. ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnienu orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C04_U05W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi projektować różnorodne założone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U05potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U01prezentuje rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych
R2A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
T2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
T2A_U19potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Treści programoweT-L-1Wykonanie dwóch zadań projektowych o różnej komplikacji funkcjonalnej i zasięguobszarowym. Zapoznanie się w czasie korekt zbiorowych i indywidualnych z różnymi formami architektonicznymi zabudowy, charakterystycznymi formami urbanistycznymi zagospodarowania przestrzennego, zasadami kompozycji urbanistycznej, uwarunkowaniami wynikajacymin z lokalizacji danego zadania projektowego, metodami graficznymi i technikami prezentacji koncepcji projektowanej w róznych skalach mapowych i problematyce.
T-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złożonej jednostki osadniczej (gmina lub części regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalności form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, ksztautowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: P. ocena wykonanego projektu
S-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie ma pojęcia o zagadnieniu.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu , dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C04_U07W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma umiejętności i posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych w celu zaprezentowania wykonanych analiz, uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków z przeprowadzonych badań i analiz w ramach wykonywanych prac badawczych, projektowych i pracy dyplomowej z zakresu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U07posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych w celu zaprezentowania wykonanych analiz, uzyskanych wyników oraz formułowania wniosków z przeprowadzonych badań i analiz w ramach wykonywanych prac badawczych, projektowych i pracy dyplomowej z zakresu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U18posiada umiejętność przygotowania rozbudowanych prac pisemnych i wystąpień ustnych, dotyczących zagadnień szczegółowych związanych ze studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
R2A_U09posiada pogłębioną umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U03potrafi przygotować opracowanie naukowe w języku polskim i krótkie doniesienie naukowe w języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku studiów, przedstawiające wyniki własnych badań naukowych
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Treści programoweT-L-1Wykonanie dwóch zadań projektowych o różnej komplikacji funkcjonalnej i zasięguobszarowym. Zapoznanie się w czasie korekt zbiorowych i indywidualnych z różnymi formami architektonicznymi zabudowy, charakterystycznymi formami urbanistycznymi zagospodarowania przestrzennego, zasadami kompozycji urbanistycznej, uwarunkowaniami wynikajacymin z lokalizacji danego zadania projektowego, metodami graficznymi i technikami prezentacji koncepcji projektowanej w róznych skalach mapowych i problematyce.
T-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złożonej jednostki osadniczej (gmina lub części regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalności form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, ksztautowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: P. ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnienu orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C04_U09W wyniku przeprowadzonych zajęć student posiada umiejętności analizy i oceny zmian zachodzących w środowisku; wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik do ochrony, rekultywacji i rewitalizacji środowiska.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U09posiada umiejętność analizy i oceny zmian zachodzących w środowisku; wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik do ochrony, rekultywacji i rewitalizacji środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
T2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Treści programoweT-L-1Wykonanie dwóch zadań projektowych o różnej komplikacji funkcjonalnej i zasięguobszarowym. Zapoznanie się w czasie korekt zbiorowych i indywidualnych z różnymi formami architektonicznymi zabudowy, charakterystycznymi formami urbanistycznymi zagospodarowania przestrzennego, zasadami kompozycji urbanistycznej, uwarunkowaniami wynikajacymin z lokalizacji danego zadania projektowego, metodami graficznymi i technikami prezentacji koncepcji projektowanej w róznych skalach mapowych i problematyce.
T-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złożonej jednostki osadniczej (gmina lub części regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalności form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, ksztautowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: P. ocena wykonanego projektu
S-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zagadnienia
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnienu orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C04_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K01ma świadomość ważności dokształcania i samodoskonalenia w zakresie nowych technologii w architekturze krajobrazu oraz rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie w celu doskonalenia umiejętności uzyskanych w trakcie studiów, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób oraz przekazywać wiedzę dotyczącą architektury krajobrazu społeczeństwu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie, potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
R2A_K07ma świadomość potrzeby ukierunkowanego dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
T2A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie; potrafi inspirować i organizować proces uczenia się innych osób
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Treści programoweT-L-1Wykonanie dwóch zadań projektowych o różnej komplikacji funkcjonalnej i zasięguobszarowym. Zapoznanie się w czasie korekt zbiorowych i indywidualnych z różnymi formami architektonicznymi zabudowy, charakterystycznymi formami urbanistycznymi zagospodarowania przestrzennego, zasadami kompozycji urbanistycznej, uwarunkowaniami wynikajacymin z lokalizacji danego zadania projektowego, metodami graficznymi i technikami prezentacji koncepcji projektowanej w róznych skalach mapowych i problematyce.
T-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złożonej jednostki osadniczej (gmina lub części regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalności form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, ksztautowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: P. ocena wykonanego projektu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie tematu.
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy.
5,0Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciaga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C04_K02W wyniku przeprowadzonych zajęć student wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K02wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K02jest zdolna do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
A2_K04posiada umiejętność krytycznej oceny
R2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Treści programoweT-L-1Wykonanie dwóch zadań projektowych o różnej komplikacji funkcjonalnej i zasięguobszarowym. Zapoznanie się w czasie korekt zbiorowych i indywidualnych z różnymi formami architektonicznymi zabudowy, charakterystycznymi formami urbanistycznymi zagospodarowania przestrzennego, zasadami kompozycji urbanistycznej, uwarunkowaniami wynikajacymin z lokalizacji danego zadania projektowego, metodami graficznymi i technikami prezentacji koncepcji projektowanej w róznych skalach mapowych i problematyce.
T-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złożonej jednostki osadniczej (gmina lub części regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalności form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, ksztautowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: P. ocena wykonanego projektu
S-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie tematu.
3,0Zna zagadnienie
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciaga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C04_K05W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jego wykonawca części powierzonego zadania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K05potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Treści programoweT-L-1Wykonanie dwóch zadań projektowych o różnej komplikacji funkcjonalnej i zasięguobszarowym. Zapoznanie się w czasie korekt zbiorowych i indywidualnych z różnymi formami architektonicznymi zabudowy, charakterystycznymi formami urbanistycznymi zagospodarowania przestrzennego, zasadami kompozycji urbanistycznej, uwarunkowaniami wynikajacymin z lokalizacji danego zadania projektowego, metodami graficznymi i technikami prezentacji koncepcji projektowanej w róznych skalach mapowych i problematyce.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: P. ocena wykonanego projektu
S-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie rozumie zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy, wyciąga wnioski.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C04_K06W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi myśleć i dzałać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny w zakresie planowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i kreatywny w zakresie planowania i realizacji obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
T2A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Wykonanie prawidłowo projektu zgodnie z obowiazujacymi przepisami.
Treści programoweT-L-1Wykonanie dwóch zadań projektowych o różnej komplikacji funkcjonalnej i zasięguobszarowym. Zapoznanie się w czasie korekt zbiorowych i indywidualnych z różnymi formami architektonicznymi zabudowy, charakterystycznymi formami urbanistycznymi zagospodarowania przestrzennego, zasadami kompozycji urbanistycznej, uwarunkowaniami wynikajacymin z lokalizacji danego zadania projektowego, metodami graficznymi i technikami prezentacji koncepcji projektowanej w róznych skalach mapowych i problematyce.
T-W-1Kształtowanie struktury funkcjonalno- przestrzennej złożonej jednostki osadniczej (gmina lub części regionu). Tworzenie optymalnych warunków przestrzennych rozwoju przestrzennych typów działalności form zabudowy i zagospodarowania w ramach jednostki, Planowanie rozwoju układów transportowych, ksztautowanie kompozycji urbanistycznej i krajobrazu.
Metody nauczaniaM-1Metody problemowe/ wykład informacyjny/objaśnienie, wyjaśnienie/ Metody problemowe/ wykład problemowy/ Metody aktywizujące/ metoda sytuacyjna/ Metody praktyczne/metoda projektów/
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: P. ocena wykonanego projektu
S-2Ocena formująca: F. kolokwium przejściowe
S-1Ocena formująca: F. ocena aktywności
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie zna zagadnienia.
3,0Zna zagadnienie.
3,5Ma pojęcie o zagadnieniu, orientuje się w temacie.
4,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat.
4,5Ma pojecie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błędy.
5,0Ma pojęcie o zagadnieniu, dyskutuje na temat, dostrzega własne błedy, wyciąga wnioski.