Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Zintegrowane projektowanie krajobrazu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zintegrowane projektowanie krajobrazu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Rzeszotarska-Pałka <Magdalena.Rzeszotarska-Palka@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Agnieszka Dobrowolska <Agnieszka.Dobrowolska@zut.edu.pl>, Marta Kościńska <Marta.Koscinska@zut.edu.pl>, Małgorzata Nowakowska <Malgorzata.Nowakowska@zut.edu.pl>, Andrzej Rzeszotarski <Andrzej.Rzeszotarski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 10,0 ECTS (formy) 10,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 20 2,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 40 4,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA2 60 4,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza z projektowania krajobrazu
W-2Wiedza z dendrologii, doborów drzew i krzewów
W-3Podstawowa wiedza z doboru roślin ozdobnych
W-4Podstawowa wiedza z konstrukcji architektonicznych, materiałoznawstwa i budownictwa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie poszerzonej wiedzy w zakresie kształtowania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu, zarówno w krajobrazie miejskim, jak i otwartym.
C-2Zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowych metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych przy opracowywaniu projektów złożonych obiektów architektury krajobrazu
C-3Zdobycie umiejętności opracowania kompleksowego projektu zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu, z uwzględnieniem szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz doborem roślinności.
C-4Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania roślin w projektach obiektów krajobrazu

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1etapy i metodyka powstawania projektu1
T-A-2opracowanie inwentaryzacji i analiz terenu6
T-A-3opracowanie wstępnych wytycznych projektowych2
T-A-4przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych1
T-A-5dobór drzew i krzewów pod wzgledem siedliskowym, kompozycyjnym i funkcjonalnym do zadania projektowego10
T-A-6dobór roślin ozdobnych pod kątem kompozycyjnym i siedliskowym do zadania projektowego10
T-A-7dobór odpowiednich rozwiązan materiałowych i konstrukcyjnych do poszczególnych elementów zadania projektowego10
40
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1opracowanie inwentaryzacji i analiz terenu6
T-A-2opracowanie wytycznych projektowych2
T-A-3przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych2
T-A-4opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu4
T-A-5przegląd międzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego2
T-A-6dobór drzew i krzewów pod wzgledem siedliskowym, kompozycyjnym i funkcjonalnym do zadania projektowego10
T-A-7dobór roślin ozdobnych pod kątem kompozycyjnym i siedliskowym do zadania projektowego10
T-A-8dobór odpowiednich rozwiązan materiałowych i konstrukcyjnych do poszczególnych elementów zadania projektowego10
T-A-9opracowanie szczegółowego projektu zagospodarowania10
T-A-10opracowanie graficzne plansz2
T-A-11prezentacja projektu2
60
laboratoria
T-L-1opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu6
T-L-2przegląd miedzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego2
T-L-3opracowanie szczegółowego projektu zagospodarowania terenu8
T-L-4opracowanie graficzne plansz2
T-L-5prezentacja projektu2
20

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach40
A-A-2inwentaryzacja terenu15
A-A-3konsultacje10
A-A-4przegląd literatury fachowej15
A-A-5przygotowanie projektu40
120
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach60
A-A-2inwentaryzacja terenu10
A-A-3przeglad literatury fachowej10
A-A-4przygotowanie projektu30
A-A-5opracowanie graficzne plansz5
A-A-6przygotowanie prezentacji5
120
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach20
A-L-2przygotowanie projektu25
A-L-3konsultacje5
A-L-4opracowanie graficzne plansz5
A-L-5przygotowanie prezentacji5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1ćwiczenia projektowe prowadzone w formie konsultacji kompleksowego zadania projektowego w czterech zakresach: architektury krajobrazu, konstrukcji budowlanych, dendrologii i roślin ozdobnych
M-2dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych
S-2Ocena formująca: przegląd miedzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego
S-3Ocena podsumowująca: Projekt semestralny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C03_W01
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu, zarówno w krajobrazie miejskim, jak i otwartym. Zna w rozszerzonym zakresie współczesne tendencje w projektowaniu i wykonastwie obiektów architektury krajobrazu
AK_2A_W04, AK_2A_W05R2A_W05, R2A_W07, T2A_W04, T2A_W05InzA2_W05C-1T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-A-1, T-A-3, T-A-5, T-A-4, T-A-2, T-A-9M-1, M-2S-2, S-3
AK_2A_C03_W02
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projektowych z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_W03R2A_W05, T2A_W07C-2T-L-1, T-A-7, T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-8, T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-2, T-A-9M-1, M-2S-2, S-1
AK_2A_C03_W03
Ma wiedzę na temat stosowania roślin w projektach obiektów architektury krajobrazu
AK_2A_W06R2A_W05C-4T-A-5, T-A-6, T-A-6, T-A-7M-1S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C03_U01
Potrafi podejmować właściwe decyzje projektowe na wszystkich etapach powstawania projektu, analizując istniejące uwarunkowania zewnętrzne, dostępne materiały, technologie oraz warunki i możliwości dalszego uzytkowania złożonego obiektu architektury krajobrazu
AK_2A_U06R2A_U07, T2A_U15InzA2_U05C-2, C-3T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-1, T-A-5, T-A-3, T-A-4, T-A-2, T-A-9M-1, M-2S-2, S-1, S-3
AK_2A_C03_U02
Student potrafi zastosować rośliny w projektach obiektów krajobrazu
AK_2A_U03R2A_U06InzA2_U06C-4T-A-5, T-A-6M-1S-2, S-3
AK_2A_C03_U03
Potrafi opracować kompleksowy projekt zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu, z uwzględnieniem szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz doborem roślinności. Potrafi zaprezentować projekt na planszach i w formie prezentacji multimedialnej
AK_2A_U05A2_U01, R2A_U02, R2A_U06, R2A_U08, T2A_U02, T2A_U04, T2A_U17, T2A_U18, T2A_U19InzA2_U08C-3T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-1, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-2, T-A-1, T-A-3, T-A-4, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-1, T-A-5, T-A-3, T-A-4, T-A-10, T-A-11, T-A-2, T-A-9M-1S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C03_K01
Prawidłowo określa i rozwiązuje problemy zaistniałe podczas opracowania zadania projektowego
AK_2A_K08A2_K06, R2A_K04, T2A_K05InzA2_K01C-2, C-3T-L-2, T-L-3, T-L-1, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-1, T-A-5, T-A-3, T-A-4, T-A-2, T-A-9M-2S-2, S-1
AK_2A_C03_K02
Potrafi współpracować w ramach zespołu projektowego. Analizuje zadanie projektowe pod wieloma aspektami i formułuje właściwe rozwiązania
AK_2A_K02, AK_2A_K05A2_K02, A2_K04, A2_K05, R2A_K02, R2A_K03, T2A_K03, T2A_K04C-2, C-3T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-1, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-1, T-A-5, T-A-3, T-A-4, T-A-10, T-A-11, T-A-2, T-A-9M-1, M-2S-2, S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C03_W01
Ma poszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu, zarówno w krajobrazie miejskim, jak i otwartym. Zna w rozszerzonym zakresie współczesne tendencje w projektowaniu i wykonastwie obiektów architektury krajobrazu
2,0Student nie zna tematyki przedmiotu
3,0Student ma poszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania wybranych obiektów architektury krajobrazu, zarówno w krajobrazie miejskim, jak i otwartym. Zna nieliczne współczesne tendencje w projektowaniu i wykonastwie obiektów architektury krajobrazu
3,5Student ma poszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania wybranych obiektów architektury krajobrazu, zarówno w krajobrazie miejskim, jak i otwartym. Zna wybrane współczesne tendencje w projektowaniu i wykonastwie obiektów architektury krajobrazu
4,0Student ma poszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania robiektów architektury krajobrazu, zarówno w krajobrazie miejskim, jak i otwartym. Zna dobrze współczesne tendencje w projektowaniu i wykonastwie obiektów architektury krajobrazu
4,5Student ma poszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania obiektów architektury krajobrazu, zarówno w krajobrazie miejskim, jak i otwartym. Zna w rozszerzonym zakresie współczesne tendencje w projektowaniu i wykonastwie obiektów architektury krajobrazu
5,0Student ma poszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania różnorodnych złożonych obiektów architektury krajobrazu, zarówno w krajobrazie miejskim, jak i otwartym. Zna w rozszerzonym zakresie współczesne tendencje w projektowaniu i wykonastwie obiektów architektury krajobrazu
AK_2A_C03_W02
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projektowych z zakresu architektury krajobrazu
2,0Student nie zna podstawowych metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań projektowych z zakresu architektury krajobrazu
3,0Student zna nieliczne metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projektowych z zakresu architektury krajobrazu
3,5Student zna wybrane metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projektowych z zakresu architektury krajobrazu
4,0Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projektowych z zakresu architektury krajobrazu
4,5Student zna bardzo dobrze podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projektowych z zakresu architektury krajobrazu
5,0Student zna bardzo dobrze podstawowe i zaawansowane metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projektowych z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_C03_W03
Ma wiedzę na temat stosowania roślin w projektach obiektów architektury krajobrazu
2,0Student nie ma wiedzy na temat stosowania roślin w projektach obiektów architektury krajobrazu
3,0Student ma wiedzę na temat stosowania niewielkiej liczby roślin w projektach obiektów architektury krajobrazu
3,5Student ma wiedzę na temat stosowania wybranych roślin w projektach obiektów architektury krajobrazu
4,0Student ma wiedzę na temat stosowania roślin w projektach obiektów architektury krajobrazu
4,5Student ma bardzo dobrą wiedzę na temat stosowania roślin w projektach obiektów architektury krajobrazu, zna nowe odmiany i gatunki
5,0Student ma bardzo dobrą wiedzę na temat stosowania roślin w projektach obiektów architektury krajobrazu, zna nowe odmiany i gatunki i trafnie charakterzuje ich zastosowanie

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C03_U01
Potrafi podejmować właściwe decyzje projektowe na wszystkich etapach powstawania projektu, analizując istniejące uwarunkowania zewnętrzne, dostępne materiały, technologie oraz warunki i możliwości dalszego uzytkowania złożonego obiektu architektury krajobrazu
2,0Student nie potrafi podejmować właściwych decyzji projektowych, nie analizuje istniejących uwarunkowań zewnętrznych, dostępnych materiałów, technologii oraz warunków i możliwości dalszego uzytkowania złożonego obiektu architektury krajobrazu
3,0Student potrafi podejmować właściwe decyzje projektowe tylko na jednym z etapów powstawania projektu, nie analizując wszystkich istniejących uwarunkowań zewnętrznych, dostępnych materiałów, technologii oraz warunków i możliwości dalszego uzytkowania złożonego obiektu architektury krajobrazu
3,5Student potrafi podejmować właściwe decyzje projektowe tylko na niektórych etapach powstawania projektu, nie analizując wszystkich istniejących uwarunkowań zewnętrznych, dostępnych materiałów, technologii oraz warunków i możliwości dalszego uzytkowania złożonego obiektu architektury krajobrazu
4,0Student potrafi podejmować właściwe decyzje projektowe na większości etapów powstawania projektu, analizując istniejące uwarunkowania zewnętrzne, dostępne materiały, technologie oraz warunki i możliwości dalszego uzytkowania złożonego obiektu architektury krajobrazu
4,5Student potrafi podejmować właściwe decyzje projektowe na wszystkich etapach powstawania projektu, analizując istniejące uwarunkowania zewnętrzne, dostępne materiały, technologie oraz warunki i możliwości dalszego uzytkowania złożonego obiektu architektury krajobrazu
5,0Student potrafi podejmować właściwe decyzje projektowe na wszystkich etapach powstawania projektu, szczegółowo analizując istniejące uwarunkowania zewnętrzne, dostępne materiały, technologie oraz warunki i możliwości dalszego uzytkowania złożonego obiektu architektury krajobrazu
AK_2A_C03_U02
Student potrafi zastosować rośliny w projektach obiektów krajobrazu
2,0Student nie potrafi prawidłowo zastosować roślin w projektach obiektów architektury krajobrazu
3,0Student opracowuje podstawowy prawidłowy dobór drzew i krzewów w projektach wybranych obiektów architektury krajobrazu
3,5Student opracowuje podstawowy prawidłowy dobór drzew i krzewów w projektach większości obiektów architektury krajobrazu
4,0Student sprawnie stosuje rośliny w projektach różnych obiektów architektury krajobrazu
4,5Student sprawnie stosuje rośliny w projektach różnych obiektów architektury krajobrazu, wyróżniając się znajomością nowych odmian roślin
5,0Student biegle stosuje rośliny w projektach obiektów różnych architektury krajobrazu, wyróżniając się znajomością nowych odmian roślin i wykazując przy tym szerszą wiedzę nt. możliwości zastosowania roślin
AK_2A_C03_U03
Potrafi opracować kompleksowy projekt zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu, z uwzględnieniem szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz doborem roślinności. Potrafi zaprezentować projekt na planszach i w formie prezentacji multimedialnej
2,0Student nie potrafi opracować kompleksowego projektu zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu. Nie potrafi zaprezentować projektu na planszach, ani w formie prostej prezentacji multimedialnej
3,0Student potrafi opracować kompleksowy projekt zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu, z uwzględnieniem niewielu szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz niepełnym doborem roślinności. Potrafi zaprezentować projekt na uproszczonych planszach
3,5Student potrafi opracować kompleksowy projekt zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu, z uwzględnieniem niewielu szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz niepełnym doborem roślinności. Potrafi zaprezentować projekt na planszach i w formie prostej prezentacji multimedialnej
4,0Student potrafi opracować kompleksowy projekt zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu, z uwzględnieniem kilku szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz doborem roślinności. Potrafi zaprezentować projekt na planszach i w formie prezentacji multimedialnej
4,5Student potrafi opracować kompleksowy projekt zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz kompletnym doborem roślinności. Potrafi zaprezentować projekt na planszach i w formie prezentacji multimedialnej
5,0Student potrafi bardzo dobrze opracować kompleksowy projekt zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz kompletnym doborem roślinności. Potrafi bardzo dobrze zaprezentować projekt na planszach i w formie atrakcyjnej i przekonującej prezentacji multimedialnej

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C03_K01
Prawidłowo określa i rozwiązuje problemy zaistniałe podczas opracowania zadania projektowego
2,0Student nie potrafi określić problemów zaistniałych podczas opracowania zadania projektowego
3,0Student prawidłowo określa wybrane problemy zaistniałe podczas opracowania zadania projektowego
3,5Student prawidłowo określa i rozwiązuje wybrane problemy zaistniałe podczas opracowania zadania projektowego
4,0Student prawidłowo określa i rozwiązuje większość problemów zaistniałych podczas opracowania zadania projektowego
4,5Student prawidłowo określa i rozwiązuje wszystkie problemy zaistniałe podczas opracowania zadania projektowego
5,0Student samodzielnie prawidłowo określa i rozwiązuje wszystkie problemy zaistniałe podczas opracowania zadania projektowego
AK_2A_C03_K02
Potrafi współpracować w ramach zespołu projektowego. Analizuje zadanie projektowe pod wieloma aspektami i formułuje właściwe rozwiązania
2,0Student nie uczestniczy w pracy zespołu. Nie analizuje zadania projektowego.
3,0Student wykazuje bierną postawę podczas pracy zespołu projektowego. Analizuje zadanie projektowe po wskazaniu nauczyciela i przy jego dużej pomocy
3,5Potrafi aktywnie pracuje w ramach zespołu projektowego, ale tylko na niektórych etapach pracy. Analizuje zadanie projektowe po wskazaniu nauczyciela i przy jego pomocy
4,0Student aktywnie współpracuje w ramach zespołu projektowego. Analizuje zadanie projektowe pod wybranymi aspektami i formułuje właściwe rozwiązania
4,5Student aktywnie współpracuje w ramach zespołu projektowego, chętnie podejmuje dyskusje. Analizuje zadanie projektowe pod wieloma aspektami i formułuje właściwe rozwiązania
5,0Student aktywnie współpracuje w ramach zespołu projektowego, chętnie podejmuje dyskusje, przejmuje rolę lidera. Samodzielnie analizuje zadanie projektowe pod wieloma aspektami i formułuje właściwe rozwiązania

Literatura podstawowa

  1. Szymski A., Architektura krajobrazu, tom I, Walkowska, Szczecin, 2006
  2. Bogdanowski J., Łuczyńska - Bruzda M., Novak Z., Architektura krajobrazu, PWN, Kraków, 1973
  3. Kosmala M., Suski Z., Materiały budowlane w architekturze krajobrazu, SGGW, Warszawa, 1997
  4. Architektura krajobrazu, kwartalnik, Wrocław
  5. Seneta W., Dolatowski J., Dendrologia, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa, 2008

Literatura dodatkowa

  1. www.muratordom.pl
  2. Katalog roślin - drzewa, krzewy, byliny - polecany przez Związek Szkółkarzy Polskich, Agencja Promocji Zieleni, Warszawa, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1etapy i metodyka powstawania projektu1
T-A-2opracowanie inwentaryzacji i analiz terenu6
T-A-3opracowanie wstępnych wytycznych projektowych2
T-A-4przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych1
T-A-5dobór drzew i krzewów pod wzgledem siedliskowym, kompozycyjnym i funkcjonalnym do zadania projektowego10
T-A-6dobór roślin ozdobnych pod kątem kompozycyjnym i siedliskowym do zadania projektowego10
T-A-7dobór odpowiednich rozwiązan materiałowych i konstrukcyjnych do poszczególnych elementów zadania projektowego10
40

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1opracowanie inwentaryzacji i analiz terenu6
T-A-2opracowanie wytycznych projektowych2
T-A-3przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych2
T-A-4opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu4
T-A-5przegląd międzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego2
T-A-6dobór drzew i krzewów pod wzgledem siedliskowym, kompozycyjnym i funkcjonalnym do zadania projektowego10
T-A-7dobór roślin ozdobnych pod kątem kompozycyjnym i siedliskowym do zadania projektowego10
T-A-8dobór odpowiednich rozwiązan materiałowych i konstrukcyjnych do poszczególnych elementów zadania projektowego10
T-A-9opracowanie szczegółowego projektu zagospodarowania10
T-A-10opracowanie graficzne plansz2
T-A-11prezentacja projektu2
60

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu6
T-L-2przegląd miedzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego2
T-L-3opracowanie szczegółowego projektu zagospodarowania terenu8
T-L-4opracowanie graficzne plansz2
T-L-5prezentacja projektu2
20

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach40
A-A-2inwentaryzacja terenu15
A-A-3konsultacje10
A-A-4przegląd literatury fachowej15
A-A-5przygotowanie projektu40
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach60
A-A-2inwentaryzacja terenu10
A-A-3przeglad literatury fachowej10
A-A-4przygotowanie projektu30
A-A-5opracowanie graficzne plansz5
A-A-6przygotowanie prezentacji5
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach20
A-L-2przygotowanie projektu25
A-L-3konsultacje5
A-L-4opracowanie graficzne plansz5
A-L-5przygotowanie prezentacji5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C03_W01Ma poszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu, zarówno w krajobrazie miejskim, jak i otwartym. Zna w rozszerzonym zakresie współczesne tendencje w projektowaniu i wykonastwie obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W04zna w zakresie rozszerzonym współczesne technologie i tendencje w projektowaniu i wykonawstwie obiektów architektury krajobrazu
AK_2A_W05posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania krajobrazu i terenów zieleni z elementami projektowania i utrzymywania terenów zieleni oraz upraw ogrodniczych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zdobycie poszerzonej wiedzy w zakresie kształtowania różnorodnych obiektów architektury krajobrazu, zarówno w krajobrazie miejskim, jak i otwartym.
Treści programoweT-L-2przegląd miedzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego
T-L-3opracowanie szczegółowego projektu zagospodarowania terenu
T-L-1opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu
T-A-1etapy i metodyka powstawania projektu
T-A-3opracowanie wstępnych wytycznych projektowych
T-A-5przegląd międzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego
T-A-4opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu
T-A-2opracowanie wytycznych projektowych
T-A-9opracowanie szczegółowego projektu zagospodarowania
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia projektowe prowadzone w formie konsultacji kompleksowego zadania projektowego w czterech zakresach: architektury krajobrazu, konstrukcji budowlanych, dendrologii i roślin ozdobnych
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: przegląd miedzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego
S-3Ocena podsumowująca: Projekt semestralny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna tematyki przedmiotu
3,0Student ma poszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania wybranych obiektów architektury krajobrazu, zarówno w krajobrazie miejskim, jak i otwartym. Zna nieliczne współczesne tendencje w projektowaniu i wykonastwie obiektów architektury krajobrazu
3,5Student ma poszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania wybranych obiektów architektury krajobrazu, zarówno w krajobrazie miejskim, jak i otwartym. Zna wybrane współczesne tendencje w projektowaniu i wykonastwie obiektów architektury krajobrazu
4,0Student ma poszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania robiektów architektury krajobrazu, zarówno w krajobrazie miejskim, jak i otwartym. Zna dobrze współczesne tendencje w projektowaniu i wykonastwie obiektów architektury krajobrazu
4,5Student ma poszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania obiektów architektury krajobrazu, zarówno w krajobrazie miejskim, jak i otwartym. Zna w rozszerzonym zakresie współczesne tendencje w projektowaniu i wykonastwie obiektów architektury krajobrazu
5,0Student ma poszerzoną wiedzę w zakresie kształtowania różnorodnych złożonych obiektów architektury krajobrazu, zarówno w krajobrazie miejskim, jak i otwartym. Zna w rozszerzonym zakresie współczesne tendencje w projektowaniu i wykonastwie obiektów architektury krajobrazu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C03_W02Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projektowych z zakresu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W03zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projetowych z zakresu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
T2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowych metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych przy opracowywaniu projektów złożonych obiektów architektury krajobrazu
Treści programoweT-L-1opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu
T-A-7dobór odpowiednich rozwiązan materiałowych i konstrukcyjnych do poszczególnych elementów zadania projektowego
T-A-2opracowanie inwentaryzacji i analiz terenu
T-A-1etapy i metodyka powstawania projektu
T-A-3opracowanie wstępnych wytycznych projektowych
T-A-4przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych
T-A-8dobór odpowiednich rozwiązan materiałowych i konstrukcyjnych do poszczególnych elementów zadania projektowego
T-A-1opracowanie inwentaryzacji i analiz terenu
T-A-3przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych
T-A-4opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu
T-A-2opracowanie wytycznych projektowych
T-A-9opracowanie szczegółowego projektu zagospodarowania
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia projektowe prowadzone w formie konsultacji kompleksowego zadania projektowego w czterech zakresach: architektury krajobrazu, konstrukcji budowlanych, dendrologii i roślin ozdobnych
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: przegląd miedzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego
S-1Ocena formująca: przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych przy rozwiązywaniu złożonych zadań projektowych z zakresu architektury krajobrazu
3,0Student zna nieliczne metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projektowych z zakresu architektury krajobrazu
3,5Student zna wybrane metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projektowych z zakresu architektury krajobrazu
4,0Student zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projektowych z zakresu architektury krajobrazu
4,5Student zna bardzo dobrze podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projektowych z zakresu architektury krajobrazu
5,0Student zna bardzo dobrze podstawowe i zaawansowane metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań projektowych z zakresu architektury krajobrazu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C03_W03Ma wiedzę na temat stosowania roślin w projektach obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W06ma rozszerzoną wiedzę z zakresu znajomości i uprawy roślin oraz ich doboru i wykorzystania w dekoracji wnętrz i w terenach zieleni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W05wykazuje znajomość zaawansowanych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
Cel przedmiotuC-4Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania roślin w projektach obiektów krajobrazu
Treści programoweT-A-5dobór drzew i krzewów pod wzgledem siedliskowym, kompozycyjnym i funkcjonalnym do zadania projektowego
T-A-6dobór roślin ozdobnych pod kątem kompozycyjnym i siedliskowym do zadania projektowego
T-A-6dobór drzew i krzewów pod wzgledem siedliskowym, kompozycyjnym i funkcjonalnym do zadania projektowego
T-A-7dobór roślin ozdobnych pod kątem kompozycyjnym i siedliskowym do zadania projektowego
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia projektowe prowadzone w formie konsultacji kompleksowego zadania projektowego w czterech zakresach: architektury krajobrazu, konstrukcji budowlanych, dendrologii i roślin ozdobnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: przegląd miedzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego
S-3Ocena podsumowująca: Projekt semestralny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma wiedzy na temat stosowania roślin w projektach obiektów architektury krajobrazu
3,0Student ma wiedzę na temat stosowania niewielkiej liczby roślin w projektach obiektów architektury krajobrazu
3,5Student ma wiedzę na temat stosowania wybranych roślin w projektach obiektów architektury krajobrazu
4,0Student ma wiedzę na temat stosowania roślin w projektach obiektów architektury krajobrazu
4,5Student ma bardzo dobrą wiedzę na temat stosowania roślin w projektach obiektów architektury krajobrazu, zna nowe odmiany i gatunki
5,0Student ma bardzo dobrą wiedzę na temat stosowania roślin w projektach obiektów architektury krajobrazu, zna nowe odmiany i gatunki i trafnie charakterzuje ich zastosowanie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C03_U01Potrafi podejmować właściwe decyzje projektowe na wszystkich etapach powstawania projektu, analizując istniejące uwarunkowania zewnętrzne, dostępne materiały, technologie oraz warunki i możliwości dalszego uzytkowania złożonego obiektu architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U06potrafi krytycznie ocenić podejmowane działania w rozwiązywaniu zaistniałych problemów przy planowaniu, realizacji i utrzymywaniu obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U07ocenia wady i zalety podjętych działań, w tym ich oryginalność w rozwiązywaniu zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
T2A_U15potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowych metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych przy opracowywaniu projektów złożonych obiektów architektury krajobrazu
C-3Zdobycie umiejętności opracowania kompleksowego projektu zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu, z uwzględnieniem szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz doborem roślinności.
Treści programoweT-L-2przegląd miedzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego
T-L-3opracowanie szczegółowego projektu zagospodarowania terenu
T-L-1opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu
T-A-5dobór drzew i krzewów pod wzgledem siedliskowym, kompozycyjnym i funkcjonalnym do zadania projektowego
T-A-6dobór roślin ozdobnych pod kątem kompozycyjnym i siedliskowym do zadania projektowego
T-A-7dobór odpowiednich rozwiązan materiałowych i konstrukcyjnych do poszczególnych elementów zadania projektowego
T-A-2opracowanie inwentaryzacji i analiz terenu
T-A-3opracowanie wstępnych wytycznych projektowych
T-A-4przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych
T-A-6dobór drzew i krzewów pod wzgledem siedliskowym, kompozycyjnym i funkcjonalnym do zadania projektowego
T-A-7dobór roślin ozdobnych pod kątem kompozycyjnym i siedliskowym do zadania projektowego
T-A-8dobór odpowiednich rozwiązan materiałowych i konstrukcyjnych do poszczególnych elementów zadania projektowego
T-A-1opracowanie inwentaryzacji i analiz terenu
T-A-5przegląd międzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego
T-A-3przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych
T-A-4opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu
T-A-2opracowanie wytycznych projektowych
T-A-9opracowanie szczegółowego projektu zagospodarowania
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia projektowe prowadzone w formie konsultacji kompleksowego zadania projektowego w czterech zakresach: architektury krajobrazu, konstrukcji budowlanych, dendrologii i roślin ozdobnych
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: przegląd miedzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego
S-1Ocena formująca: przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych
S-3Ocena podsumowująca: Projekt semestralny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi podejmować właściwych decyzji projektowych, nie analizuje istniejących uwarunkowań zewnętrznych, dostępnych materiałów, technologii oraz warunków i możliwości dalszego uzytkowania złożonego obiektu architektury krajobrazu
3,0Student potrafi podejmować właściwe decyzje projektowe tylko na jednym z etapów powstawania projektu, nie analizując wszystkich istniejących uwarunkowań zewnętrznych, dostępnych materiałów, technologii oraz warunków i możliwości dalszego uzytkowania złożonego obiektu architektury krajobrazu
3,5Student potrafi podejmować właściwe decyzje projektowe tylko na niektórych etapach powstawania projektu, nie analizując wszystkich istniejących uwarunkowań zewnętrznych, dostępnych materiałów, technologii oraz warunków i możliwości dalszego uzytkowania złożonego obiektu architektury krajobrazu
4,0Student potrafi podejmować właściwe decyzje projektowe na większości etapów powstawania projektu, analizując istniejące uwarunkowania zewnętrzne, dostępne materiały, technologie oraz warunki i możliwości dalszego uzytkowania złożonego obiektu architektury krajobrazu
4,5Student potrafi podejmować właściwe decyzje projektowe na wszystkich etapach powstawania projektu, analizując istniejące uwarunkowania zewnętrzne, dostępne materiały, technologie oraz warunki i możliwości dalszego uzytkowania złożonego obiektu architektury krajobrazu
5,0Student potrafi podejmować właściwe decyzje projektowe na wszystkich etapach powstawania projektu, szczegółowo analizując istniejące uwarunkowania zewnętrzne, dostępne materiały, technologie oraz warunki i możliwości dalszego uzytkowania złożonego obiektu architektury krajobrazu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C03_U02Student potrafi zastosować rośliny w projektach obiektów krajobrazu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U03posiada pogłębioną umiejętność prawidłowego doboru roślin do dekoracji wnętrz oraz urządzania terenów zieleni, a także doboru odpowiednich technologii i urządzeń do ich pielęgnacji
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-4Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania roślin w projektach obiektów krajobrazu
Treści programoweT-A-5dobór drzew i krzewów pod wzgledem siedliskowym, kompozycyjnym i funkcjonalnym do zadania projektowego
T-A-6dobór drzew i krzewów pod wzgledem siedliskowym, kompozycyjnym i funkcjonalnym do zadania projektowego
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia projektowe prowadzone w formie konsultacji kompleksowego zadania projektowego w czterech zakresach: architektury krajobrazu, konstrukcji budowlanych, dendrologii i roślin ozdobnych
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: przegląd miedzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego
S-3Ocena podsumowująca: Projekt semestralny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi prawidłowo zastosować roślin w projektach obiektów architektury krajobrazu
3,0Student opracowuje podstawowy prawidłowy dobór drzew i krzewów w projektach wybranych obiektów architektury krajobrazu
3,5Student opracowuje podstawowy prawidłowy dobór drzew i krzewów w projektach większości obiektów architektury krajobrazu
4,0Student sprawnie stosuje rośliny w projektach różnych obiektów architektury krajobrazu
4,5Student sprawnie stosuje rośliny w projektach różnych obiektów architektury krajobrazu, wyróżniając się znajomością nowych odmian roślin
5,0Student biegle stosuje rośliny w projektach obiektów różnych architektury krajobrazu, wyróżniając się znajomością nowych odmian roślin i wykazując przy tym szerszą wiedzę nt. możliwości zastosowania roślin
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C03_U03Potrafi opracować kompleksowy projekt zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu, z uwzględnieniem szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz doborem roślinności. Potrafi zaprezentować projekt na planszach i w formie prezentacji multimedialnej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U05potrafi projektować różnorodne złożone obiekty architektury krajobrazu oraz przedstawić projekt w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U01prezentuje rozwiniętą osobowość artystyczną, umożliwiającą tworzenie, realizowanie i wyrażanie własnych koncepcji artystycznych
R2A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R2A_U06posiada umiejętność doboru i modyfikacji typowych działań (w tym technik i technologii) dostosowanych do zasobów przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka, zgodnych ze studiowanym kierunkiem studiów
R2A_U08posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów lub w obszarze leżącym na pograniczu różnych dyscyplin naukowych
T2A_U02potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U04potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim i języku obcym prezentację ustną, dotyczącą szczegółowych zagadnień z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_U17potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację złożonych zadań inżynierskich, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadań nietypowych, uwzględniając ich aspekty pozatechniczne
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
T2A_U19potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją, uwzględniającą aspekty pozatechniczne - zaprojektować złożone urządzenie, obiekt, system lub proces, związane z zakresem studiowanego kierunku studiów, oraz zrealizować ten projekt - co najmniej w części - używając właściwych metod, technik i narzędzi, w tym przystosowując do tego celu istniejące lub opracowując nowe narzędzia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-3Zdobycie umiejętności opracowania kompleksowego projektu zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu, z uwzględnieniem szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz doborem roślinności.
Treści programoweT-L-2przegląd miedzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego
T-L-3opracowanie szczegółowego projektu zagospodarowania terenu
T-L-4opracowanie graficzne plansz
T-L-5prezentacja projektu
T-L-1opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu
T-A-5dobór drzew i krzewów pod wzgledem siedliskowym, kompozycyjnym i funkcjonalnym do zadania projektowego
T-A-6dobór roślin ozdobnych pod kątem kompozycyjnym i siedliskowym do zadania projektowego
T-A-7dobór odpowiednich rozwiązan materiałowych i konstrukcyjnych do poszczególnych elementów zadania projektowego
T-A-2opracowanie inwentaryzacji i analiz terenu
T-A-1etapy i metodyka powstawania projektu
T-A-3opracowanie wstępnych wytycznych projektowych
T-A-4przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych
T-A-6dobór drzew i krzewów pod wzgledem siedliskowym, kompozycyjnym i funkcjonalnym do zadania projektowego
T-A-7dobór roślin ozdobnych pod kątem kompozycyjnym i siedliskowym do zadania projektowego
T-A-8dobór odpowiednich rozwiązan materiałowych i konstrukcyjnych do poszczególnych elementów zadania projektowego
T-A-1opracowanie inwentaryzacji i analiz terenu
T-A-5przegląd międzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego
T-A-3przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych
T-A-4opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu
T-A-10opracowanie graficzne plansz
T-A-11prezentacja projektu
T-A-2opracowanie wytycznych projektowych
T-A-9opracowanie szczegółowego projektu zagospodarowania
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia projektowe prowadzone w formie konsultacji kompleksowego zadania projektowego w czterech zakresach: architektury krajobrazu, konstrukcji budowlanych, dendrologii i roślin ozdobnych
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Projekt semestralny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi opracować kompleksowego projektu zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu. Nie potrafi zaprezentować projektu na planszach, ani w formie prostej prezentacji multimedialnej
3,0Student potrafi opracować kompleksowy projekt zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu, z uwzględnieniem niewielu szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz niepełnym doborem roślinności. Potrafi zaprezentować projekt na uproszczonych planszach
3,5Student potrafi opracować kompleksowy projekt zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu, z uwzględnieniem niewielu szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz niepełnym doborem roślinności. Potrafi zaprezentować projekt na planszach i w formie prostej prezentacji multimedialnej
4,0Student potrafi opracować kompleksowy projekt zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu, z uwzględnieniem kilku szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz doborem roślinności. Potrafi zaprezentować projekt na planszach i w formie prezentacji multimedialnej
4,5Student potrafi opracować kompleksowy projekt zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz kompletnym doborem roślinności. Potrafi zaprezentować projekt na planszach i w formie prezentacji multimedialnej
5,0Student potrafi bardzo dobrze opracować kompleksowy projekt zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu, z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz kompletnym doborem roślinności. Potrafi bardzo dobrze zaprezentować projekt na planszach i w formie atrakcyjnej i przekonującej prezentacji multimedialnej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C03_K01Prawidłowo określa i rozwiązuje problemy zaistniałe podczas opracowania zadania projektowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K08potrafi prawidłowo określać oraz rozwiązywać problemy związane z wykonywaniem zawodu architekta krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K06zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej
R2A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
T2A_K05prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowych metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych przy opracowywaniu projektów złożonych obiektów architektury krajobrazu
C-3Zdobycie umiejętności opracowania kompleksowego projektu zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu, z uwzględnieniem szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz doborem roślinności.
Treści programoweT-L-2przegląd miedzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego
T-L-3opracowanie szczegółowego projektu zagospodarowania terenu
T-L-1opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu
T-A-5dobór drzew i krzewów pod wzgledem siedliskowym, kompozycyjnym i funkcjonalnym do zadania projektowego
T-A-6dobór roślin ozdobnych pod kątem kompozycyjnym i siedliskowym do zadania projektowego
T-A-7dobór odpowiednich rozwiązan materiałowych i konstrukcyjnych do poszczególnych elementów zadania projektowego
T-A-2opracowanie inwentaryzacji i analiz terenu
T-A-3opracowanie wstępnych wytycznych projektowych
T-A-4przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych
T-A-6dobór drzew i krzewów pod wzgledem siedliskowym, kompozycyjnym i funkcjonalnym do zadania projektowego
T-A-7dobór roślin ozdobnych pod kątem kompozycyjnym i siedliskowym do zadania projektowego
T-A-8dobór odpowiednich rozwiązan materiałowych i konstrukcyjnych do poszczególnych elementów zadania projektowego
T-A-1opracowanie inwentaryzacji i analiz terenu
T-A-5przegląd międzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego
T-A-3przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych
T-A-4opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu
T-A-2opracowanie wytycznych projektowych
T-A-9opracowanie szczegółowego projektu zagospodarowania
Metody nauczaniaM-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: przegląd miedzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego
S-1Ocena formująca: przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi określić problemów zaistniałych podczas opracowania zadania projektowego
3,0Student prawidłowo określa wybrane problemy zaistniałe podczas opracowania zadania projektowego
3,5Student prawidłowo określa i rozwiązuje wybrane problemy zaistniałe podczas opracowania zadania projektowego
4,0Student prawidłowo określa i rozwiązuje większość problemów zaistniałych podczas opracowania zadania projektowego
4,5Student prawidłowo określa i rozwiązuje wszystkie problemy zaistniałe podczas opracowania zadania projektowego
5,0Student samodzielnie prawidłowo określa i rozwiązuje wszystkie problemy zaistniałe podczas opracowania zadania projektowego
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C03_K02Potrafi współpracować w ramach zespołu projektowego. Analizuje zadanie projektowe pod wieloma aspektami i formułuje właściwe rozwiązania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K02wykazuje gotowość do analizy realizowanego zadania pod kątem określenia właściwych priorytetów z uwzględnieniem roli poszczególnych jego wykonawców
AK_2A_K05potrafi kreatywnie pracować w zespole w charakterze osoby odpowiedzialnej za końcowy wynik pracy oraz jako wykonawca części powierzonego zadania
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_K02jest zdolna do samodzielnego integrowania nabytej wiedzy oraz podejmowania w zorganizowany sposób nowych i kompleksowych działań, także w warunkach ograniczonego dostępu do potrzebnych informacji
A2_K04posiada umiejętność krytycznej oceny
A2_K05posiada popartą doświadczeniem pewność w komunikowaniu się i umiejętność życia w społeczeństwie, przejawiające się przez: inicjowanie i pracę z innymi osobami w ramach wspólnych projektów i działań; przewodniczenie działaniom, pracę zespołową, prowadzenie negocjacji i właściwą organizację działań; integrację z innymi osobami w ramach różnych przedsięwzięć kulturalnych; prezentowanie skomplikowanych zadań w przystępnej formie
R2A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R2A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
T2A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
T2A_K04potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
Cel przedmiotuC-2Zdobycie wiedzy dotyczącej podstawowych metod, technik, narzędzi i materiałów stosowanych przy opracowywaniu projektów złożonych obiektów architektury krajobrazu
C-3Zdobycie umiejętności opracowania kompleksowego projektu zagospodarowania przestrzennego złożonego obiektu architektury krajobrazu, z uwzględnieniem szczegółowych rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz doborem roślinności.
Treści programoweT-L-2przegląd miedzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego
T-L-3opracowanie szczegółowego projektu zagospodarowania terenu
T-L-4opracowanie graficzne plansz
T-L-5prezentacja projektu
T-L-1opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu
T-A-5dobór drzew i krzewów pod wzgledem siedliskowym, kompozycyjnym i funkcjonalnym do zadania projektowego
T-A-6dobór roślin ozdobnych pod kątem kompozycyjnym i siedliskowym do zadania projektowego
T-A-7dobór odpowiednich rozwiązan materiałowych i konstrukcyjnych do poszczególnych elementów zadania projektowego
T-A-2opracowanie inwentaryzacji i analiz terenu
T-A-3opracowanie wstępnych wytycznych projektowych
T-A-4przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych
T-A-6dobór drzew i krzewów pod wzgledem siedliskowym, kompozycyjnym i funkcjonalnym do zadania projektowego
T-A-7dobór roślin ozdobnych pod kątem kompozycyjnym i siedliskowym do zadania projektowego
T-A-8dobór odpowiednich rozwiązan materiałowych i konstrukcyjnych do poszczególnych elementów zadania projektowego
T-A-1opracowanie inwentaryzacji i analiz terenu
T-A-5przegląd międzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego
T-A-3przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych
T-A-4opracowanie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu
T-A-10opracowanie graficzne plansz
T-A-11prezentacja projektu
T-A-2opracowanie wytycznych projektowych
T-A-9opracowanie szczegółowego projektu zagospodarowania
Metody nauczaniaM-1ćwiczenia projektowe prowadzone w formie konsultacji kompleksowego zadania projektowego w czterech zakresach: architektury krajobrazu, konstrukcji budowlanych, dendrologii i roślin ozdobnych
M-2dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: przegląd miedzysemestralny w fazie projektu koncepcyjnego
S-1Ocena formująca: przegląd międzysemestralny w fazie inwentaryzacji i wstępnych wytycznych projektowych
S-3Ocena podsumowująca: Projekt semestralny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie uczestniczy w pracy zespołu. Nie analizuje zadania projektowego.
3,0Student wykazuje bierną postawę podczas pracy zespołu projektowego. Analizuje zadanie projektowe po wskazaniu nauczyciela i przy jego dużej pomocy
3,5Potrafi aktywnie pracuje w ramach zespołu projektowego, ale tylko na niektórych etapach pracy. Analizuje zadanie projektowe po wskazaniu nauczyciela i przy jego pomocy
4,0Student aktywnie współpracuje w ramach zespołu projektowego. Analizuje zadanie projektowe pod wybranymi aspektami i formułuje właściwe rozwiązania
4,5Student aktywnie współpracuje w ramach zespołu projektowego, chętnie podejmuje dyskusje. Analizuje zadanie projektowe pod wieloma aspektami i formułuje właściwe rozwiązania
5,0Student aktywnie współpracuje w ramach zespołu projektowego, chętnie podejmuje dyskusje, przejmuje rolę lidera. Samodzielnie analizuje zadanie projektowe pod wieloma aspektami i formułuje właściwe rozwiązania