Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Kształtowanie krajobrazu miast:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kształtowanie krajobrazu miast
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Architektury Krajobrazu
Nauczyciel odpowiedzialny Eliza Sochacka-Sutkowska <Eliza.Sochacka-Sutkowska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Aleksandra Pilarczyk <Aleksandra.Pilarczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 30 2,00,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA1 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu urbanistyki i projektowania krajobrazu na poziomie pierwszego stopnia studiów kierunku Architektura Krajobrazu.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu waloryzacji przestrzeni miejskiej, rozpoznania kompozycji i logiki struktury krajobrazu miejskiego, w tym oceny oddziaływania jej poszczególnych elementów na użytkownika.
C-2Zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami badań nad krajobrazem miejskim.
C-3Ukształtowanie świadomości o istocie miasta i znaczeniu tożsamości jego krajobrazu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Waloryzacja krajobrazu miasta. Diagnoza źródeł tożsamości. Wytyczne i propozycje koncepcyjne harmonizacji wybranych miejsc problemowych.15
15
wykłady
T-W-1Percepcja krajobrazu miejskiego. Wybrane teorie urbanistyczne. Zasady budowy kompozycji urbanistycznej. Wnętrza i sekwencje wnętrz miejskich – parametry i zasady kształtowania. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miast. Waloryzacja krajobrazu miejskiego. Panoramy i sylwety miasta. Elementy krajobrazu. Treść krajobrazu. Tożsamość krajobrazu miejskiego. Dziedzictwo duchowe i kulturowe miasta. Miejskość miasta. Wybrane metody badań krajobrazu miasta.30
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2praca studialno-koncepcyjna poza zajęciami15
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Czytanie wskazanej literatury10
A-W-3Przygotowanie do egzaminu.10
A-W-4przygotowanie ideogramu "tożsamość krajobrazu miasta"10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład problemowy
M-2dyskusja
M-3metoda prezentacji
M-4ćwiczenia projektowe
M-5zajęcia w przestrzeni miejskiej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: egzamin ustny z treści wykładowych i zadanej literatury
S-2Ocena formująca: ocena prac waloryzacyjnych krajobrazu miejskiego, wytycznych i propozycji interwencji przestrzennych.
S-3Ocena formująca: ocena zdolności uchwycenia logiki i struktury krajobrazu miasta w sposób syntetyczny, czytelny i spójny - ideogram "tożsamość krajobrazu miasta"

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C02_W01
Student wymienia i charakteryzuje wybrane koncepcje badań nad krajobrazem miejskim, zna zasady waloryzacji przestrzeni miejskiej.
AK_2A_W07, AK_2A_W09R2A_W02, R2A_W07, T2A_W03, T2A_W04, T2A_W05, T2A_W08C-1, C-2T-W-1, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C02_U01
Student potrafi rozpoznać i scharakteryzować kompozycję urbanistyczną oraz dokonać waloryzacji krajobrazowo-widokowej miasta, zna poszczególne jej elementy i ich rolę w krajobrazie.
AK_2A_U08, AK_2A_U12A2_U13, R2A_U03, R2A_U04, T2A_U01, T2A_U16, T2A_U18InzA2_U01, InzA2_U07C-1, C-2, C-3T-W-1, T-A-1M-1, M-3, M-4, M-5S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_C02_K01
Dostrzega unikalność i piękno krajobrazu miejskiego i rozumie ich znaczenie dla budowy tożsamości miasta.
AK_2A_K07T2A_K02C-1, C-2, C-3T-W-1, T-A-1M-1, M-2, M-3, M-4, M-5S-2, S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C02_W01
Student wymienia i charakteryzuje wybrane koncepcje badań nad krajobrazem miejskim, zna zasady waloryzacji przestrzeni miejskiej.
2,0Student w znikomym stopniu zna koncepcje badań nad krajobrazem miejskim oraz zasady jego waloryzacji.
3,0Student w podstawowym stopniu zna koncepcje badań nad krajobrazem miejskim oraz zasady jego waloryzacji.
3,5Student zna i pobieżnie charakteryzuje wybrane koncepcje badań nad krajobrazem miejskim oraz zasady jego waloryzacji.
4,0Student zna i dobrze charakteryzuje wybrane koncepcje badań nad krajobrazem miejskim oraz zasady jego waloryzacji.
4,5Student zna i bardzo dobrze charakteryzuje wybrane koncepcje badań nad krajobrazem miejskim oraz zasady jego waloryzacji. Szczegółowo opisuje elementy budujące krajobraz miejski i określa zachodzące między nimi zależności. Z łatwością posługuje się przykładami argumentując swoje zdanie.
5,0Student zna i bardzo dobrze charakteryzuje wybrane koncepcje badań nad krajobrazem miejskim oraz zasady jego waloryzacji. Szczegółowo opisuje elementy budujące krajobraz miejski i określa zachodzące między nimi zależności. Z łatwością posługuje się licznymi przykładami argumentując swoje zdanie.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C02_U01
Student potrafi rozpoznać i scharakteryzować kompozycję urbanistyczną oraz dokonać waloryzacji krajobrazowo-widokowej miasta, zna poszczególne jej elementy i ich rolę w krajobrazie.
2,0Student nie potrafi rozpoznać i scharakteryzować oglądanych komozycji urbanistycznych, ani poprawnie dokonać waloryzacji krajobrazowo-widokowej obszaru miejskiego.
3,0Student potrafi rozpoznać i pobieżnie scharakteryzować oglądanekomozycje urbanistyczne, potrafi też dokonać waloryzacji krajobrazowo-widokowej obszaru miejskiego, nie ustrzega się jednak błędów.
3,5Student potrafi rozpoznać i dobrze scharakteryzować oglądanekomozycje urbanistyczne, potrafi też dokonać waloryzacji krajobrazowo-widokowej obszaru miejskiego, nie ustrzega się drobnych błędów.
4,0Student potrafi rozpoznać i dobrze scharakteryzować oglądane komozycje urbanistyczne, potrafi też bezbłędnie dokonać waloryzacji krajobrazowo-widokowej obszaru miejskiego, nazywa poszczególne elementy krajobrazu i określa ich rolę i zachodzące relecje.
4,5Student potrafi rozpoznać i bardzo dobrze scharakteryzować oglądane komozycje urbanistyczne, potrafi też bezbłędnie dokonać waloryzacji krajobrazowo-widokowej obszaru miejskiego, nazywa poszczególne elementy krajobrazu i szczegółowo określa ich rolę i zachodzące relecje. Formułuje propozycje interwencji przestrzennych, cechujące się wysoką jakością merytoryczną , wrażliwością i zrozumieniem tematu.
5,0Student potrafi rozpoznać i bardzo dobrze scharakteryzować oglądane komozycje urbanistyczne, potrafi też bezbłędnie dokonać waloryzacji krajobrazowo-widokowej obszaru miejskiego, nazywa poszczególne elementy krajobrazu i określa ich rolę i zachodzące relecje. Formułuje propozycje interwencji przestrzennych, cechujące się wysoką jakością merytoryczną, wielką wrażliwością, zrozumieniem tematu i indywidualnością.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_C02_K01
Dostrzega unikalność i piękno krajobrazu miejskiego i rozumie ich znaczenie dla budowy tożsamości miasta.
2,0Student nie dostrzega unikalności i piąkna krajobrazu miejskiego, nie rozumie ich znaczenia dla ochrony tożsamości miasta.
3,0Student dostrzega unikalność i piękno krajobrazu miejskiego, w podstawowym stopniu rozumie ich znaczenie dla ochrony tożsamości miasta.
3,5Student dostrzega unikalność i piękno krajobrazu miejskiego, rozumie ich znaczenie dla ochrony tożsamości miasta.
4,0Student jest wrażliwy na cechy unikalności i piękna krajobrazu miejskiego, dobrze rozumie ich znaczenie dla ochrony tożsamości miasta.
4,5Student jest bardzo wrażliwy na cechy unikalności i piękna krajobrazu miejskiego, bardzo dobrze rozumie ich znaczenie dla ochrony tożsamości miasta.
5,0Student jest bardzo wrażliwy na cechy unikalności i piękna krajobrazu miejskiego, bardzo dobrze rozumie ich znaczenie dla ochrony tożsamości miasta. W wyjątkowy sposób rozszyfrowuje logikę krajobrazu miasta.

Literatura podstawowa

  1. Dąbrowska-Budziłło K., Wśród panoram Krakowa: o przemianach widoków i tym jak je ocalić., Wydawnictwo Literackie, Kraków, 1990
  2. Dąbrowska-Budziłło K., Treść krajobrazu kulturowego, Kraków, 2002
  3. Ostrowski W., Wprowadzenie do historii budowy miast. Ludzie i środowisko., Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa, 2001
  4. Lynch K., Obraz miasta, Archiwolta, 2011

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Waloryzacja krajobrazu miasta. Diagnoza źródeł tożsamości. Wytyczne i propozycje koncepcyjne harmonizacji wybranych miejsc problemowych.15
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Percepcja krajobrazu miejskiego. Wybrane teorie urbanistyczne. Zasady budowy kompozycji urbanistycznej. Wnętrza i sekwencje wnętrz miejskich – parametry i zasady kształtowania. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miast. Waloryzacja krajobrazu miejskiego. Panoramy i sylwety miasta. Elementy krajobrazu. Treść krajobrazu. Tożsamość krajobrazu miejskiego. Dziedzictwo duchowe i kulturowe miasta. Miejskość miasta. Wybrane metody badań krajobrazu miasta.30
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach15
A-A-2praca studialno-koncepcyjna poza zajęciami15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2Czytanie wskazanej literatury10
A-W-3Przygotowanie do egzaminu.10
A-W-4przygotowanie ideogramu "tożsamość krajobrazu miasta"10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C02_W01Student wymienia i charakteryzuje wybrane koncepcje badań nad krajobrazem miejskim, zna zasady waloryzacji przestrzeni miejskiej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W07posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie urbanistyki i planowania przestrzennego
AK_2A_W09posiada rozszerzoną wiedzę dotyczącą kształtowania przestrzeni obszarów miejskich i wiejskich oraz uwarunkowań związanych ze specyfiką terenów zurbanizowanych oraz otwartych
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W02ma zaawansowaną wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W07ma rozszerzoną wiedzę na temat stanu i kompleksowego działania czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
T2A_W03ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną obejmującą kluczowe zagadnienia z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W04ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W05ma wiedzę o trendach rozwojowych i najistotniejszych nowych osiągnięciach z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów i pokrewnych dyscyplin naukowych
T2A_W08ma wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej oraz ich uwzględniania w praktyce inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu waloryzacji przestrzeni miejskiej, rozpoznania kompozycji i logiki struktury krajobrazu miejskiego, w tym oceny oddziaływania jej poszczególnych elementów na użytkownika.
C-2Zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami badań nad krajobrazem miejskim.
Treści programoweT-W-1Percepcja krajobrazu miejskiego. Wybrane teorie urbanistyczne. Zasady budowy kompozycji urbanistycznej. Wnętrza i sekwencje wnętrz miejskich – parametry i zasady kształtowania. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miast. Waloryzacja krajobrazu miejskiego. Panoramy i sylwety miasta. Elementy krajobrazu. Treść krajobrazu. Tożsamość krajobrazu miejskiego. Dziedzictwo duchowe i kulturowe miasta. Miejskość miasta. Wybrane metody badań krajobrazu miasta.
T-A-1Waloryzacja krajobrazu miasta. Diagnoza źródeł tożsamości. Wytyczne i propozycje koncepcyjne harmonizacji wybranych miejsc problemowych.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2dyskusja
M-3metoda prezentacji
M-4ćwiczenia projektowe
M-5zajęcia w przestrzeni miejskiej
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena prac waloryzacyjnych krajobrazu miejskiego, wytycznych i propozycji interwencji przestrzennych.
S-1Ocena formująca: egzamin ustny z treści wykładowych i zadanej literatury
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student w znikomym stopniu zna koncepcje badań nad krajobrazem miejskim oraz zasady jego waloryzacji.
3,0Student w podstawowym stopniu zna koncepcje badań nad krajobrazem miejskim oraz zasady jego waloryzacji.
3,5Student zna i pobieżnie charakteryzuje wybrane koncepcje badań nad krajobrazem miejskim oraz zasady jego waloryzacji.
4,0Student zna i dobrze charakteryzuje wybrane koncepcje badań nad krajobrazem miejskim oraz zasady jego waloryzacji.
4,5Student zna i bardzo dobrze charakteryzuje wybrane koncepcje badań nad krajobrazem miejskim oraz zasady jego waloryzacji. Szczegółowo opisuje elementy budujące krajobraz miejski i określa zachodzące między nimi zależności. Z łatwością posługuje się przykładami argumentując swoje zdanie.
5,0Student zna i bardzo dobrze charakteryzuje wybrane koncepcje badań nad krajobrazem miejskim oraz zasady jego waloryzacji. Szczegółowo opisuje elementy budujące krajobraz miejski i określa zachodzące między nimi zależności. Z łatwością posługuje się licznymi przykładami argumentując swoje zdanie.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C02_U01Student potrafi rozpoznać i scharakteryzować kompozycję urbanistyczną oraz dokonać waloryzacji krajobrazowo-widokowej miasta, zna poszczególne jej elementy i ich rolę w krajobrazie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U08samodzielnie planuje i rozwiązuje złożone zadania z zakresu problematyki związanej z architekturą krajobrazu oraz kierunkami pokrewnymi, używając właściwych metod, technik i narządzi
AK_2A_U12rozpoznaje, w stopniu rozszerzonym charakterystyczne dla różnych okresów historycznych układy urbanistyczne i ruralistyczne oraz ich komponenty
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaA2_U13umie podejmować samodzielnie decyzje odnośnie projektowania i realizacji prac artystycznych
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U04samodzielnie planuje, przeprowadza, analizuje i ocenia poprawność wykonanego zadania z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U16potrafi zaproponować ulepszenia (usprawnienia) istniejących rozwiązań technicznych
T2A_U18potrafi ocenić przydatność metod i narzędzi służących do rozwiązania zadania inżynierskiego, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów, w tym dostrzec ograniczenia tych metod i narzędzi; potrafi - stosując także koncepcyjnie nowe metody - rozwiązywać złożone zadania inżynierskie, charakterystyczne dla studiowanego kierunku studiów, w tym zadania nietypowe oraz zadania zawierające komponent badawczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu waloryzacji przestrzeni miejskiej, rozpoznania kompozycji i logiki struktury krajobrazu miejskiego, w tym oceny oddziaływania jej poszczególnych elementów na użytkownika.
C-2Zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami badań nad krajobrazem miejskim.
C-3Ukształtowanie świadomości o istocie miasta i znaczeniu tożsamości jego krajobrazu.
Treści programoweT-W-1Percepcja krajobrazu miejskiego. Wybrane teorie urbanistyczne. Zasady budowy kompozycji urbanistycznej. Wnętrza i sekwencje wnętrz miejskich – parametry i zasady kształtowania. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miast. Waloryzacja krajobrazu miejskiego. Panoramy i sylwety miasta. Elementy krajobrazu. Treść krajobrazu. Tożsamość krajobrazu miejskiego. Dziedzictwo duchowe i kulturowe miasta. Miejskość miasta. Wybrane metody badań krajobrazu miasta.
T-A-1Waloryzacja krajobrazu miasta. Diagnoza źródeł tożsamości. Wytyczne i propozycje koncepcyjne harmonizacji wybranych miejsc problemowych.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-3metoda prezentacji
M-4ćwiczenia projektowe
M-5zajęcia w przestrzeni miejskiej
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena prac waloryzacyjnych krajobrazu miejskiego, wytycznych i propozycji interwencji przestrzennych.
S-1Ocena formująca: egzamin ustny z treści wykładowych i zadanej literatury
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi rozpoznać i scharakteryzować oglądanych komozycji urbanistycznych, ani poprawnie dokonać waloryzacji krajobrazowo-widokowej obszaru miejskiego.
3,0Student potrafi rozpoznać i pobieżnie scharakteryzować oglądanekomozycje urbanistyczne, potrafi też dokonać waloryzacji krajobrazowo-widokowej obszaru miejskiego, nie ustrzega się jednak błędów.
3,5Student potrafi rozpoznać i dobrze scharakteryzować oglądanekomozycje urbanistyczne, potrafi też dokonać waloryzacji krajobrazowo-widokowej obszaru miejskiego, nie ustrzega się drobnych błędów.
4,0Student potrafi rozpoznać i dobrze scharakteryzować oglądane komozycje urbanistyczne, potrafi też bezbłędnie dokonać waloryzacji krajobrazowo-widokowej obszaru miejskiego, nazywa poszczególne elementy krajobrazu i określa ich rolę i zachodzące relecje.
4,5Student potrafi rozpoznać i bardzo dobrze scharakteryzować oglądane komozycje urbanistyczne, potrafi też bezbłędnie dokonać waloryzacji krajobrazowo-widokowej obszaru miejskiego, nazywa poszczególne elementy krajobrazu i szczegółowo określa ich rolę i zachodzące relecje. Formułuje propozycje interwencji przestrzennych, cechujące się wysoką jakością merytoryczną , wrażliwością i zrozumieniem tematu.
5,0Student potrafi rozpoznać i bardzo dobrze scharakteryzować oglądane komozycje urbanistyczne, potrafi też bezbłędnie dokonać waloryzacji krajobrazowo-widokowej obszaru miejskiego, nazywa poszczególne elementy krajobrazu i określa ich rolę i zachodzące relecje. Formułuje propozycje interwencji przestrzennych, cechujące się wysoką jakością merytoryczną, wielką wrażliwością, zrozumieniem tematu i indywidualnością.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_C02_K01Dostrzega unikalność i piękno krajobrazu miejskiego i rozumie ich znaczenie dla budowy tożsamości miasta.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K07ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaT2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności z zakresu waloryzacji przestrzeni miejskiej, rozpoznania kompozycji i logiki struktury krajobrazu miejskiego, w tym oceny oddziaływania jej poszczególnych elementów na użytkownika.
C-2Zapoznanie studentów z wybranymi koncepcjami badań nad krajobrazem miejskim.
C-3Ukształtowanie świadomości o istocie miasta i znaczeniu tożsamości jego krajobrazu.
Treści programoweT-W-1Percepcja krajobrazu miejskiego. Wybrane teorie urbanistyczne. Zasady budowy kompozycji urbanistycznej. Wnętrza i sekwencje wnętrz miejskich – parametry i zasady kształtowania. Struktura funkcjonalno-przestrzenna miast. Waloryzacja krajobrazu miejskiego. Panoramy i sylwety miasta. Elementy krajobrazu. Treść krajobrazu. Tożsamość krajobrazu miejskiego. Dziedzictwo duchowe i kulturowe miasta. Miejskość miasta. Wybrane metody badań krajobrazu miasta.
T-A-1Waloryzacja krajobrazu miasta. Diagnoza źródeł tożsamości. Wytyczne i propozycje koncepcyjne harmonizacji wybranych miejsc problemowych.
Metody nauczaniaM-1wykład problemowy
M-2dyskusja
M-3metoda prezentacji
M-4ćwiczenia projektowe
M-5zajęcia w przestrzeni miejskiej
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: ocena prac waloryzacyjnych krajobrazu miejskiego, wytycznych i propozycji interwencji przestrzennych.
S-1Ocena formująca: egzamin ustny z treści wykładowych i zadanej literatury
S-3Ocena formująca: ocena zdolności uchwycenia logiki i struktury krajobrazu miasta w sposób syntetyczny, czytelny i spójny - ideogram "tożsamość krajobrazu miasta"
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie dostrzega unikalności i piąkna krajobrazu miejskiego, nie rozumie ich znaczenia dla ochrony tożsamości miasta.
3,0Student dostrzega unikalność i piękno krajobrazu miejskiego, w podstawowym stopniu rozumie ich znaczenie dla ochrony tożsamości miasta.
3,5Student dostrzega unikalność i piękno krajobrazu miejskiego, rozumie ich znaczenie dla ochrony tożsamości miasta.
4,0Student jest wrażliwy na cechy unikalności i piękna krajobrazu miejskiego, dobrze rozumie ich znaczenie dla ochrony tożsamości miasta.
4,5Student jest bardzo wrażliwy na cechy unikalności i piękna krajobrazu miejskiego, bardzo dobrze rozumie ich znaczenie dla ochrony tożsamości miasta.
5,0Student jest bardzo wrażliwy na cechy unikalności i piękna krajobrazu miejskiego, bardzo dobrze rozumie ich znaczenie dla ochrony tożsamości miasta. W wyjątkowy sposób rozszyfrowuje logikę krajobrazu miasta.