Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Architektura krajobrazu (S2)

Sylabus przedmiotu Inżynieria środowiska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Architektura krajobrazu
Forma studiów studia stacjonarne Poziom drugiego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta magister inżynier architekt krajobrazu
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych, studiów inżynierskich, sztuki
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Inżynieria środowiska
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Kształtowania Środowiska
Nauczyciel odpowiedzialny Edward Meller <Edward.Meller@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Ryszard Malinowski <Ryszard.Malinowski@zut.edu.pl>, Adam Sammel <Adam.Sammel@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 25 1,50,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 10 0,50,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu: chemii ogólnej; biochemii; fizyki, mikrobiologii oraz geografii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z przyczynami degradacji środowiska, metodami zapobiegającymi niekorzystnym przekształceniom środowiska oraz rozwiązaniami technicznymi i biologicznymi mającymi na celu racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i ich ochronę

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Kryteria oceny zanieczyszczenia gruntów według standardów jakości gleby i standardów jakości ziemi oraz innych norm2
T-A-2Ocena oddziaływania dzikich i zorganizowanych składowisk odpadów na środowisko2
T-A-3Analiza raportu oceny oddziaływania na środowisko na wybranym przykładzie2
T-A-4Inwentaryzacja terenów zdegradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych2
T-A-5Zasady i kryteria lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska2
10
wykłady
T-W-1Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w warunkach naturalnych i antropopresji2
T-W-2Podstawowe definicje dotyczące środowiska naturalnego2
T-W-3Przepisy polskie i międzynarodowe dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, kategorie uciążliwości przedsięwzięć2
T-W-4Decyzje administracyjne w obszarach Natura 20002
T-W-5Przyczyny i skutki degradacji poszczególnych elementów środowiska2
T-W-6Zapobieganie zanieczyszczaniu wód podziemnych2
T-W-7Metody fizyczne, biologiczne i chemiczne remediacji gruntów4
T-W-8Biologiczne metody oczyszczania wód powierzchniowych2
T-W-9Zjawiska zachodzące w składowiskach odpadów2
T-W-10Sposoby i techniki rekultywacji składowisk odpadów2
T-W-11Budowle inżynierskie w ochronie środowiska1
T-W-12Techniczne i biologiczne metody przeciwdziałania procesom geodynamicznych1
T-W-13Migracja dziko żyjących zwierząt a procesy inwestycyjne1
25

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń3
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia2
15
wykłady
A-W-1Udział studenta w wykładach25
A-W-2Konsultacje10
A-W-3Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie do zaliczenia10
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny przedwtawiający zagadnienia teoretyczne
M-2Prezentacje multimedialne
M-3Praca w grupach - praca z okazami minerałów i skał.
M-4Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Wykonanie oceny oddziaływania wybranego dzikiego wysypiska na środowisko oraz projektu rekultywacji
S-2Ocena podsumowująca: Sumaryczna ocena aktywności i zdobytej wiedzy na ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie podsumowujące zdobytą wiedzę na wykładach

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_B01_W01
W zakresie wiedzy student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu inżynierii środowiska
AK_2A_W01, AK_2A_W11R2A_W01, R2A_W03, R2A_W04, T2A_W01, T2A_W02, T2A_W06, T2A_W07InzA2_W01, InzA2_W02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-1, M-3, M-4, M-2S-3, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_B01_U01
Student potrafi rozpoznawać zagrożenia środowiska i im przeciwdziałać
AK_2A_U02, AK_2A_U04, AK_2A_U09R2A_U01, R2A_U03, R2A_U05, T2A_U01, T2A_U05, T2A_U07, T2A_U08, T2A_U09, T2A_U10, T2A_U11, T2A_U12, T2A_U14InzA2_U01, InzA2_U02, InzA2_U03, InzA2_U04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-1, M-3, M-4, M-2S-3, S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
AK_2A_B01_K01
Wykazuje zrozumienie podstawowych zagadnień związanych z inżynierią środowiska
AK_2A_K03, AK_2A_K07R2A_K05, T2A_K02, T2A_K07InzA2_K01C-1T-W-1, T-W-2, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-W-3, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5M-1, M-3, M-4, M-2S-3, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_B01_W01
W zakresie wiedzy student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu inżynierii środowiska
2,0
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_B01_U01
Student potrafi rozpoznawać zagrożenia środowiska i im przeciwdziałać
2,0
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy
3,5.
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
AK_2A_B01_K01
Wykazuje zrozumienie podstawowych zagadnień związanych z inżynierią środowiska
2,0
3,0W zakresie prac zespołowych student: - planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, olśnienia, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań) W zakresie działania, postaw i motywacji: - student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Lenart W., Zakres informacji przyrodniczych na potrzeby ocen oddziaływania na środowisko, EKOKONSULT, Gdańsk, 2002
  2. Buczkowski R., Kondzielski I., Szymański T., Metody remediacji gleb zanieczyszczonych metalami ciężkimi, Wyd. UMK w Toruniu, Toruń, 2002
  3. Maciak F., Woda. Zasoby, degradacja, ochrona., Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, 2002

Literatura dodatkowa

  1. Żygadło M., Strategia gospodarki odpadami komunalnymi, PZITS, Poznań, 2001

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Kryteria oceny zanieczyszczenia gruntów według standardów jakości gleby i standardów jakości ziemi oraz innych norm2
T-A-2Ocena oddziaływania dzikich i zorganizowanych składowisk odpadów na środowisko2
T-A-3Analiza raportu oceny oddziaływania na środowisko na wybranym przykładzie2
T-A-4Inwentaryzacja terenów zdegradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych2
T-A-5Zasady i kryteria lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska2
10

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w warunkach naturalnych i antropopresji2
T-W-2Podstawowe definicje dotyczące środowiska naturalnego2
T-W-3Przepisy polskie i międzynarodowe dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, kategorie uciążliwości przedsięwzięć2
T-W-4Decyzje administracyjne w obszarach Natura 20002
T-W-5Przyczyny i skutki degradacji poszczególnych elementów środowiska2
T-W-6Zapobieganie zanieczyszczaniu wód podziemnych2
T-W-7Metody fizyczne, biologiczne i chemiczne remediacji gruntów4
T-W-8Biologiczne metody oczyszczania wód powierzchniowych2
T-W-9Zjawiska zachodzące w składowiskach odpadów2
T-W-10Sposoby i techniki rekultywacji składowisk odpadów2
T-W-11Budowle inżynierskie w ochronie środowiska1
T-W-12Techniczne i biologiczne metody przeciwdziałania procesom geodynamicznych1
T-W-13Migracja dziko żyjących zwierząt a procesy inwestycyjne1
25

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach10
A-A-2Samodzielne studiowanie tematyki ćwiczeń3
A-A-3Przygotowanie do zaliczenia2
15
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział studenta w wykładach25
A-W-2Konsultacje10
A-W-3Samodzielne studiowanie tematyki wykładów i przygotowanie do zaliczenia10
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_B01_W01W zakresie wiedzy student potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia z zakresu inżynierii środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_W01ma pogłębioną więdzę o zjawiskach i procesach zachodzących w biosferze, wykazuje znajomość technik kształtowania środowiska, rewitalizacji i rekultywacji oraz cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych związanych z kształtowaniem krajobrazu
AK_2A_W11zna szczegółowe metody i techniki studiów i analiz właściwych dla określenia wytycznych do projektów obiektów architektury krajobrazu
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_W01ma rozszerzoną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W03ma pogłębioną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R2A_W04ma pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
T2A_W01ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i innych obszarów właściwych dla studiowanego kierunku studiów przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu studiowanego kierunku studiów
T2A_W02ma szczegółową wiedzę w zakresie kierunków studiów powiązanych ze studiowanym kierunkiem studiów
T2A_W06ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
T2A_W07zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA2_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z przyczynami degradacji środowiska, metodami zapobiegającymi niekorzystnym przekształceniom środowiska oraz rozwiązaniami technicznymi i biologicznymi mającymi na celu racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i ich ochronę
Treści programoweT-W-1Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w warunkach naturalnych i antropopresji
T-W-2Podstawowe definicje dotyczące środowiska naturalnego
T-W-4Decyzje administracyjne w obszarach Natura 2000
T-W-5Przyczyny i skutki degradacji poszczególnych elementów środowiska
T-W-6Zapobieganie zanieczyszczaniu wód podziemnych
T-W-7Metody fizyczne, biologiczne i chemiczne remediacji gruntów
T-W-8Biologiczne metody oczyszczania wód powierzchniowych
T-W-9Zjawiska zachodzące w składowiskach odpadów
T-W-10Sposoby i techniki rekultywacji składowisk odpadów
T-W-11Budowle inżynierskie w ochronie środowiska
T-W-12Techniczne i biologiczne metody przeciwdziałania procesom geodynamicznych
T-W-13Migracja dziko żyjących zwierząt a procesy inwestycyjne
T-W-3Przepisy polskie i międzynarodowe dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, kategorie uciążliwości przedsięwzięć
T-A-1Kryteria oceny zanieczyszczenia gruntów według standardów jakości gleby i standardów jakości ziemi oraz innych norm
T-A-2Ocena oddziaływania dzikich i zorganizowanych składowisk odpadów na środowisko
T-A-3Analiza raportu oceny oddziaływania na środowisko na wybranym przykładzie
T-A-4Inwentaryzacja terenów zdegradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych
T-A-5Zasady i kryteria lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny przedwtawiający zagadnienia teoretyczne
M-3Praca w grupach - praca z okazami minerałów i skał.
M-4Dyskusja dydaktyczna
M-2Prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie podsumowujące zdobytą wiedzę na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Sumaryczna ocena aktywności i zdobytej wiedzy na ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - w zakresie wiedzy opanował podstawowy materiał programowy, - w zakresie rozumienia wiedzy opanował podstawowy zakres materiału, - w zakresie opanowania wiedzy przyswoił zasadnicze treści programowe, - w zakresie stosunku do wiedzy wykazuje średnie zainteresowanie, - w zakresie wyrażania wiedzy popełnia wiele błędów.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_B01_U01Student potrafi rozpoznawać zagrożenia środowiska i im przeciwdziałać
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_U02posiada umiejętność wyszukiwania, formułowania, zrozumienia, analizy i wykorzystania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł w celu sporządzenia opracowania projektowego i badawczego z zakresu architektury krajobrazu
AK_2A_U04potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich umiejętność stosowania metod analitycznych, symulacyjnych oraz eksperymentalnych, w tym technik komputerowych
AK_2A_U09posiada umiejętność analizy i oceny zmian zachodzących w środowisku; wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik do ochrony, rekultywacji i rewitalizacji środowiska
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R2A_U03rozumie i stosuje odpowiednie technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R2A_U05samodzielnie i wszechstronnie analizuje problemy wpływające na produkcję i jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania specjalistycznych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów i profilu kształcenia
T2A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł, także w języku angielskim lub innym języku obcym uznawanym za język komunikacji międzynarodowej w zakresie studiowanego kierunku studiów; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski oraz formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie
T2A_U05potrafi określić kierunki dalszego uczenia się i zrealizować proces samokształcenia
T2A_U07potrafi posługiwać się technikami informacyjno-komunikacyjnymi właściwymi do realizacji zadań typowych dla działalności inżynierskiej
T2A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
T2A_U09potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich i prostych problemów badawczych metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne
T2A_U10potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - integrować wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne
T2A_U11potrafi formułować i testować hipotezy związane z problemami inżynierskimi i prostymi problemami badawczymi
T2A_U12potrafi ocenić przydatność i możliwość wykorzystania nowych osiągnięć (technik i technologii) w zakresie studiowanego kierunku studiów
T2A_U14potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działali inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA2_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA2_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA2_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z przyczynami degradacji środowiska, metodami zapobiegającymi niekorzystnym przekształceniom środowiska oraz rozwiązaniami technicznymi i biologicznymi mającymi na celu racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i ich ochronę
Treści programoweT-W-1Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w warunkach naturalnych i antropopresji
T-W-2Podstawowe definicje dotyczące środowiska naturalnego
T-W-4Decyzje administracyjne w obszarach Natura 2000
T-W-5Przyczyny i skutki degradacji poszczególnych elementów środowiska
T-W-6Zapobieganie zanieczyszczaniu wód podziemnych
T-W-7Metody fizyczne, biologiczne i chemiczne remediacji gruntów
T-W-8Biologiczne metody oczyszczania wód powierzchniowych
T-W-9Zjawiska zachodzące w składowiskach odpadów
T-W-10Sposoby i techniki rekultywacji składowisk odpadów
T-W-11Budowle inżynierskie w ochronie środowiska
T-W-12Techniczne i biologiczne metody przeciwdziałania procesom geodynamicznych
T-W-13Migracja dziko żyjących zwierząt a procesy inwestycyjne
T-W-3Przepisy polskie i międzynarodowe dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, kategorie uciążliwości przedsięwzięć
T-A-1Kryteria oceny zanieczyszczenia gruntów według standardów jakości gleby i standardów jakości ziemi oraz innych norm
T-A-2Ocena oddziaływania dzikich i zorganizowanych składowisk odpadów na środowisko
T-A-3Analiza raportu oceny oddziaływania na środowisko na wybranym przykładzie
T-A-4Inwentaryzacja terenów zdegradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych
T-A-5Zasady i kryteria lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny przedwtawiający zagadnienia teoretyczne
M-3Praca w grupach - praca z okazami minerałów i skał.
M-4Dyskusja dydaktyczna
M-2Prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie podsumowujące zdobytą wiedzę na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Sumaryczna ocena aktywności i zdobytej wiedzy na ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych
S-1Ocena formująca: Wykonanie oceny oddziaływania wybranego dzikiego wysypiska na środowisko oraz projektu rekultywacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student: - potrafi zidentyfikować i poradzić sobie, z wydatną pomocą nauczyciela, z wybranymi trudnościami związanymi z procesem przygotowania zleconej pracy
3,5.
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaAK_2A_B01_K01Wykazuje zrozumienie podstawowych zagadnień związanych z inżynierią środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówAK_2A_K03ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za kształtowanie krajobrazu z uwzględnieniem aspektów ochrony środowiska naturalnego
AK_2A_K07ma świadomość wpływu różnorodnych uwarunkowań sytuacyjnych na proces kształtowania przestrzeni
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR2A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję wysokiej jakości żywności, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
T2A_K02ma świadomość ważności i zrozumienie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
T2A_K07ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej, a zwłaszcza rozumie potrzebę formułowania i przekazywania społeczeństwu, w szczególności poprzez środki masowego przekazu, informacji i opinii dotyczących osiągnięć techniki i innych aspektów działalności inżynierskiej; podejmuje starania, aby przekazać takie informacje i opnie w sposób powszechnie zrozumiały, z uzasadnieniem różnych punktów widzenia
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA2_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z przyczynami degradacji środowiska, metodami zapobiegającymi niekorzystnym przekształceniom środowiska oraz rozwiązaniami technicznymi i biologicznymi mającymi na celu racjonalne gospodarowanie zasobami środowiska i ich ochronę
Treści programoweT-W-1Struktura i funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w warunkach naturalnych i antropopresji
T-W-2Podstawowe definicje dotyczące środowiska naturalnego
T-W-4Decyzje administracyjne w obszarach Natura 2000
T-W-5Przyczyny i skutki degradacji poszczególnych elementów środowiska
T-W-6Zapobieganie zanieczyszczaniu wód podziemnych
T-W-7Metody fizyczne, biologiczne i chemiczne remediacji gruntów
T-W-8Biologiczne metody oczyszczania wód powierzchniowych
T-W-9Zjawiska zachodzące w składowiskach odpadów
T-W-10Sposoby i techniki rekultywacji składowisk odpadów
T-W-11Budowle inżynierskie w ochronie środowiska
T-W-12Techniczne i biologiczne metody przeciwdziałania procesom geodynamicznych
T-W-13Migracja dziko żyjących zwierząt a procesy inwestycyjne
T-W-3Przepisy polskie i międzynarodowe dotyczące ocen oddziaływania na środowisko, kategorie uciążliwości przedsięwzięć
T-A-1Kryteria oceny zanieczyszczenia gruntów według standardów jakości gleby i standardów jakości ziemi oraz innych norm
T-A-2Ocena oddziaływania dzikich i zorganizowanych składowisk odpadów na środowisko
T-A-3Analiza raportu oceny oddziaływania na środowisko na wybranym przykładzie
T-A-4Inwentaryzacja terenów zdegradowanych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zurbanizowanych
T-A-5Zasady i kryteria lokalizacji obiektów uciążliwych dla środowiska
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny przedwtawiający zagadnienia teoretyczne
M-3Praca w grupach - praca z okazami minerałów i skał.
M-4Dyskusja dydaktyczna
M-2Prezentacje multimedialne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie podsumowujące zdobytą wiedzę na wykładach
S-2Ocena podsumowująca: Sumaryczna ocena aktywności i zdobytej wiedzy na ćwiczeniach audytoryjnych i laboratoryjnych
S-1Ocena formująca: Wykonanie oceny oddziaływania wybranego dzikiego wysypiska na środowisko oraz projektu rekultywacji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W zakresie prac zespołowych student: - planuje i wykonuje pracę w sposób nieudolny na każdym z jej etapów (przygotowawczy, inkubacyjny, olśnienia, wykonawczy, weryfikacji, prezentacji rozwiązań) W zakresie działania, postaw i motywacji: - student nie unika podejmowania działań, ale też nie podejmuje ich z własnej woli. Wykazuje postawę neutralną (obojętną) wobec poleceń nauczyciela.
3,5
4,0
4,5
5,0