Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
OZE_1A_W01ma podstawową wiedzę w zakresie matematyki i statystyki matematycznej, obejmującą między innymi analizę funkcji jednej i wielu zmiennych, rachunek macierzowy, rachunek wektorowy, elementy rachunku różniczkowego i całkowego oraz elementy opisu struktury zbiorowości statystycznej, estymatory oraz podstawowe metody wnioskowania statystycznego, przydatną do: 1) opisu zjawisk fizycznych, 2) rozwiązywania zadań inżynierskich, 3) analizy danych doświadczalnych i wyciągania z nich wniosków, 4) prezentacji danych i wyników analizy;
OZE_1A_W02ma podstawową, uporządkowaną wiedzę w zakresie: 1) fizyki, obejmującą elementy mechaniki klasycznej i relatywistycznej, wielkości i prawa opisujące ruch płynów, fizykę cząsteczkową, elektryczność, elementy fizyki atomowej i jądrowej, fale elektromagnetyczne, kwantowe właściwości promieniowania oraz budowę ciała stałego, 2) mechaniki, obejmującą płaskie i przestrzenne układy sił, środek ciężkości, tarcie, ruch prostoliniowy i krzywoliniowy, podstawowe pojęcia i prawa dynamiki, momenty bezwładności, dynamikę ruchu obrotowego, 3) mechaniki płynów, 4) techniki cieplnej, obejmującą zasady termodynamiki, przemiany odwracalne gazów, termodynamikę pary wodnej, termodynamikę gazów wilgotnych, obiegi termiczne maszyn cieplnych, termodynamikę procesu spalania, wymianę i wymienniki ciepła, 5) wytrzymałości materiałów, obejmującą naprężenia i odkształcenia, rozciąganie i ściskanie, ścinanie, momenty bezwładności figur płaskich, skręcanie, zginanie, wyboczenie, hipotezy wytężeniowe, w tym niezbędną do: 1) zrozumienia i analizy zjawisk fizycznych występujących przy pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, 2) pomiaru podstawowych wielkości fizycznych, 3) eksploatacji urządzeń występujących przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, 4) samodzielnego rozwiązywania prostych problemów technicznych;
OZE_1A_W03ma podstawową wiedzę w zakresie chemii i mikrobiologii, przydatną do zrozumienia i analizy procesów zachodzących przy pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, w tym z biomasy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego;
OZE_1A_W04ma podstawową, uporządkowaną wiedzę w zakresie: 1) elektrotechniki i elektroniki, obejmującą pole elektryczne i magnetyczne, obwody prądu stałego oraz przemiennego, pomiary podstawowych wielkości elektrycznych, układy elektroniczne i ich elementy, 2) maszyn elektrycznych i instalacji elektrycznych, obejmująca dodatkowo ochronę przeciwporażeniową oraz wytwarzanie, przesyłanie i użytkowanie energii elektrycznej, 3) automatyki, obejmującą klasyfikację układów automatyki, modele matematyczne elementów i układów automatyki, strukturę układów regulacji, układy z regulatorami mikroprocesorowymi i sterownikami, przydatną przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
OZE_1A_W05ma podstawową wiedzę z zakresu gleboznawstwa i geologii, obejmujący między innymi skały macierzyste gleb, powstawanie gleb i czynniki glebotwórcze, podstawowe fizyczne i chemiczne właściwości gleb, elementy klasyfikacji gleb i mapy gleboznawcze, przydatną dla właściwego i chroniącego glebę przed degradacją wykonywania działań w produkcji rolniczej na cele energetyczne oraz w geotermii;
OZE_1A_W06ma podstawowa wiedzę w zakresie: 1) prawa, obejmującą zasadnicze elementy z obszaru prawa cywilnego, administracyjnego, podatkowego, bankowego oraz przepisów kodeksu pracy, ubezpieczenia społecznego, dotyczących związków zawodowych, a także regulujących postępowanie i orzecznictwo sądowe, 2) zarządzania, obejmującą funkcje zarządzania oraz elementy zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa, personelem, finansami, produkcją i usługami, produktem i jego jakością, przydatną do uruchomiania i prowadzenia działalności gospodarczej, 3) zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przydatne do oceny zagrożeń i psychofizycznego obciążenia człowieka pracą;
OZE_1A_W07ma podstawową wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej, w tym niezbędną do wykorzystywania dóbr niematerialnych chronionych prawem autorskim zgodnie z przepisami prawa;
OZE_1A_W08ma określony, uporządkowany zakres wiedzy z ekonomii, obejmujący podstawowe zagadnienia mikro- i makroekonomii;
OZE_1A_W09ma podstawową wiedzę z zakresu botaniki roślin uprawianych na cele energetyczne, obejmującą głównie ich budowę i rozmnażanie, oraz wiedzę dotyczącą produkcji roślinnej w zakresie wytwarzania biomasy wykorzystywanej w obszarze odnawialnych źródeł energii, obejmującą charakterystykę tradycyjnych roślin uprawnych wykorzystywanych na cele energetyczne oraz roślin uprawianych wyłącznie w tym celu, uprawę roli, siew i sadzenie oraz pielęgnowanie i nawożenie roślin w produkcji biomasy, zmianowanie i płodozmiany, zasady użytkowania łąk, nowe trendy w uprawie roślin energetycznych, przydatną do rozumienia specyfiki i uwarunkowań produkcji rolniczej na cele energetyczne, a także prowadzenia działalności w tym zakresie;
OZE_1A_W10ma uporządkowaną wiedzę w zakresie technologii informatycznych, obejmującą podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafikę menadżerską/prezentacyjną, usługi w sieciach informatycznych, wyszukiwanie i przetwarzanie danych, komputerowe systemy wspomagania decyzji, niezbędną do korzystania z nowoczesnych technologii informatycznych w działalności zawodowej;
OZE_1A_W11ma wiedzę z zakresu: 1) grafiki inżynierskiej, obejmującą sposoby odwzorowania obiektów i ich wymiarowanie, zasady tworzenia schematów układów technicznych, system komputerowego wspomagania projektowania CAD, 2) części maszyn, obejmującą strukturę mechanizmów i wyznaczania ich trajektorii ruchu, prędkości, przyśpieszeń i sił, wyrównoważenie mas, połączenia, elementy sprężyste, osie, wały, łożyskowanie i uszczelnienia, mechanizmy krzywkowe, sprzęgła i hamulce, przekładnie mechaniczne, 3) elementów maszynoznawstwa, obejmującą między innymi pompy wyporowe i wirowe, sprężarki, dmuchawy, wentylatory i instalacje rurociągowe, niezbędną do: 1) czytania rysunków technicznych oraz samodzielnego odwzorowywania i wymiarowania obiektów, 2) posługiwania się programami CAD do zapisu konstrukcji, 3) analizy pracy mechanizmów i prawidłowego doboru części oraz zespołów w urządzeniach, a także projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych dla prostych elementów maszyn i urządzeń;
OZE_1A_W12ma wiedzę w zakresie zastosowania abiotycznych źródeł energii odnawialnej, obejmującą wykorzystanie energii słonecznej, wodnej, wiatrowej i geotermalnej, przydatną między innymi do: 1) wykorzystania energii słonecznej w procesach grzewczych i zasilania energią elektryczną, 2) rozumienia zasady działania i charakterystyk turbin wiatrowych w celu ich właściwego stosowania, 3) oceny efektywności techniczno-ekonomicznej zastosowania pomp ciepła, 4) technicznej oceny lokalizacji małej elektrowni wodnej, doboru urządzeń i prognozowania jej efektywności;
OZE_1A_W13ma wiedzę w zakresie pozyskiwania biomasy na cele energetyczne, jej przetwarzania i zastosowania powstałego biopaliwa, obejmującą między innymi formy biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne i ich zasoby, technologie i maszyny stosowane w pozyskiwaniu biomasy rolniczej, leśnej i innej, odchody zwierzęce i organiczne odpady produkcyjne jako źródło biomasy, technologie wytwarzania biogazu i jego właściwości, biogazownie rolnicze i biogazownie oparte na fermentacji osadów ściekowych oraz ujęcia biogazu na składowiskach odpadów, uzdatnianie, magazynowanie i zastosowanie biogazu, technologie produkcji biopaliw stałych i płynnych, ich właściwości i zastosowanie, zgazowywanie i pirolizę biomasy, paliwa syntetyczne, kogenerację i systemy hybrydowe, rozwiązania prawne w obrocie biopaliwami, przydatną między innymi do: 1) rozumienia procesów występujących przy przetwarzaniu biomasy na biopaliwa, 2) orientowania się w zakresie urządzeń stosowanych w tych procesach, 3) orientowania się w zakresie możliwości zastosowania biopaliw;
OZE_1A_W14ma wiedzę w zakresie spalania i współspalania biomasy, obejmującą między innymi właściwości procesu spalania biomasy, systemy i urządzenia do spalania biomasy oraz problemy techniczne związane z jej spalaniem, przydatną do właściwego doboru technologii i techniki w tym zakresie;
OZE_1A_W15ma podstawową wiedzę w zakresie ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacja oraz audytu energetycznego obiektów, obejmującą wymagania cieplne, wymianę ciepła w ogrzewanych obiektach budowlanych, obliczanie zapotrzebowania na ciepło, systemy ogrzewania, wymagania człowieka odnośnie stanu powietrza w obiektach budowlanych, aerodynamikę przepływu powietrza w pomieszczeniach, systemy wentylacji i klimatyzacji oraz podstawy prawne certyfikacji energetycznej budynków i jej przydatność, ocenę ochrony cieplnej istniejących budynków, pomiary termowizyjne, konsekwencje złej ochrony cieplnej budynków, przydatną do: 1) rozumienia procesów występujących przy ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji, 2) eksploatacji instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, 3) wykonania pomiarów termowizyjnych obiektów;
OZE_1A_W16ma wiedzę o zasadach projektowania instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii oraz w zakresie doradztwa energetycznego, obejmującą bilansowanie lokalnych zasobów energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, dobór systemów i urządzeń do produkcji energii, planowanie produkcji energii lub/i przetwórstwa biomasy na cele energetyczne dla konkretnej inwestycji, zalecania rozwiązań technicznych wraz z określeniem ich opłacalności oraz zalecania w zakresie rozwiązań i wymogów organizacyjnych i formalnych;
OZE_1A_W17ma wiedzę w zakresie legislacyjnych uwarunkowań w gospodarce energetycznej, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawnych dotyczących i związanych z wytwarzaniem i wykorzystywaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, obejmującą między innymi znaczenie energii dla społeczeństwa, krajowy system energetyczny i jego podsystemy, politykę energetyczną Polski i Unii Europejskiej, dystrybucję nośników i mediów energetycznych, racjonalizację użytkowania energii, lokalne źródła energii, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, krajowe uregulowania prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska, wsparcie ze strony władz i źródła finansowania dla inwestycji związanych z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych, umożliwiającą orientowanie się w sytuacji energetycznej świata i Polski oraz interpretowanie i stosowanie prawodawstwa z zakresu odnawialnych źródeł energii;
OZE_1A_W18ma wiedzę o oddziaływaniu produkcji energii odnawialnej na środowisko, w szczególności dotyczącą wpływu pozyskiwania rolniczych odnawialnych surowców energetycznych, szkodliwych związków powstających w procesie spalania biopaliw i gospodarki popiołem poprodukcyjnym, środowiskowego oddziaływania biogazowi i gospodarki pofermentem, środowiskowego oddziaływania instalacji geotermalnych, siłowni wiatrowych i małych elektrowni wodnych;
OZE_1A_W19ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę z obszaru nauki o materiałach, obejmującą strukturę i właściwości materiałów technicznych, stale, staliwa i żeliwa, stopy metali nieżelaznych, metalurgię proszków, tworzywa sztuczne, materiały ceramiczne i węglowe, kompozyty, drewno i inne materiały naturalne, niezbędną dla właściwego stosowania materiałów w technice;
OZE_1A_W20ma uporządkowaną wiedzę w zakresie technologii wytwarzania, obejmującą pomiary i badania warsztatowe, tolerowanie wymiarów i działania na wymiarach tolerowanych, obróbkę cieplną i cieplno-chemiczną metali i stopów, ubytkowe i bezubytkowe technologie wytwarzania, metody łączenia materiałów, obróbki wykańczające, powłoki wzmacniające i ochronne, stan warstwy wierzchniej części a trwałość i niezawodność maszyn, w tym niezbędną do zrozumienia wytwórczych procedur technologicznych;
OZE_1A_W21ma uporządkowaną wiedzę w zakresie silników spalinowych i pojazdów, między innymi niezbędną do: 1) rozumienia budowy i zasad działania silników spalinowych, 2) rozumienia problemów związanych z eksploatacją silników spalinowych, w tym zasilanych biopaliwami, 3) racjonalnego stosowania pojazdów;
OZE_1A_W22ma wiedzę w zakresie eksploatacji obiektów technicznych stosowanych w procesach pozyskiwania i wykorzystywania energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, obejmującą techniczne i technologiczne zasady użytkowania maszyn i urządzeń, dobór parametrów użytkowania maszyn i urządzeń, zasady zapewnienia gotowości technicznej parku maszynowego, trwałość i niezawodność maszyn, obsługę i diagnostykę techniczną maszyn oraz ich przechowywanie i recykling, a także systemy informatyczne w utrzymaniu stanu technicznego maszyn, przydatną do planowania i nadzorowania systemów użytkowania i utrzymania maszyn w dobrym stanie technicznym;
OZE_1A_W23ma wiedzę w zakresie ekonomiki oraz zasad tworzenia i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym również w zakresie produkcji rolniczej ukierunkowanej na produkcję biosurowców energetycznych, obejmującą między innymi analizę ekonomiczną podmiotu wraz z elementami rachunku kosztów dla inżynierów (majątek i kapitał przedsiębiorstwa, przychody, koszty i rachunek wyników, normowanie i kosztorysowanie robót, metody kalkulacji i struktura kosztów produkcji, kategorie produkcji i nakładów, amortyzacja), formy indywidualnej przedsiębiorczości i zasady ich tworzenia, wymogi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, podmioty gospodarcze występujące w rolnictwie, planowanie inwestycji, przydatną do: 1) prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej w obszarze odnawialnych źródeł energii, 2) projektowania i oceny ekonomicznej procesów produkcyjnych;
OZE_1A_W24ma podstawową wiedzę z wybranych zagadnień z filozofii lub socjologii, przydatną do rozumienia wydarzeń społecznych, politycznych i kulturalnych;