Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Efekty uczenia się:

KODKompetencje społeczne
OZE_1A_K01ma świadomość znaczenia energii dla społeczeństwa;
OZE_1A_K02jest świadomy ograniczenia posiadanej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę dalszego ich pogłębiania oraz ciągłego wyszukiwania aktualnych informacji zawodowych w literaturze fachowej i innych źródłach, również w języku obcym;
OZE_1A_K03potrafi pracować samodzielnie i w zespole, umie oszacować czas niezbędny dla wykonania danego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminu, potrafi samodzielnie myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy;
OZE_1A_K04rozumie ważność i potrzebę ochrony naturalnego środowiska człowieka oraz ma świadomość pozatechnicznych aspektów i skutków produkowania energii ze źródeł odnawialnych i posiada związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
OZE_1A_K05rozumie potrzebę przedstawiania w sposób prosty zagadnień związanych ze studiowanym kierunkiem na szerokim forum społecznym;
OZE_1A_K06ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną, jest przygotowany do organizowania pracy własnej i zespołu osób, rozumie konieczność systematycznej pracy w działaniach rozciągniętych w czasie, postępuje etycznie, rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób.