Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Odnawialne źródła energii (S1)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
OZE_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł (również w języku obcym) oraz informacje te integrować, interpretować i krytycznie oceniać, a także wyciągać z nich wnioski, ma umiejętność dalszego zawodowego samokształcenia się;
OZE_1A_U02potrafi wykorzystywać dobra niematerialne chronione prawem autorskim;
OZE_1A_U03posługuje się nowoczesnymi technologiami informatycznymi w obszarze studiowanego kierunku;
OZE_1A_U04posługuje się językiem obcym w stopniu wystarczającym do porozumiewania się oraz czytania ze zrozumieniem prostych tekstów zawodowych zgodnie z poziomem B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego;
OZE_1A_U05potrafi wykorzystać poznane metody matematyczne i statystyczne do opisu zjawisk fizycznych i rozwiązywania prostych zadań inżynierskich występujących w obszarze odnawialnych źródeł energii, a także do wnioskowania na podstawie statystycznej analizy danych doświadczalnych;
OZE_1A_U06potrafi wykorzystać poznaną wiedzę w zakresie fizyki, techniki cieplnej, mechaniki ogólnej, mechaniki płynów i wytrzymałości materiałów, a także chemii i mikrobiologii do: 1) zrozumienia i analizy zjawisk fizycznych i chemicznych występujących przy pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, 2) pomiaru podstawowych wielkości fizycznych i chemicznych, 3) rozwiązywania prostych problemów inżynierskich w ramach studiowanego kierunku;
OZE_1A_U07potrafi zastosować nabytą wiedzę z elektrotechniki, elektroniki i automatyki przy pozyskiwaniu, przetwarzaniu i wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
OZE_1A_U08potrafi wykonywać podstawowe oznaczenia glebowe i analizować ich wyniki oraz wykorzystać poznaną wiedzę z gleboznawstwa i geologii do właściwego i chroniącego glebę przed degradacją wykonywania działań w produkcji rolniczej na cele energetyczne oraz w geotermii;
OZE_1A_U09w sposób ogólny analizuje i ocenia pod względem prawnym funkcjonowanie prostych systemów oraz procesów typowych w gospodarce, potrafi zaprojektować i ocenić pod względem organizacyjnym proste procesy produkcyjno-usługowe w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz zarządzać nimi, a także przeprowadzić dla nich wstępną analizę ekonomiczną, jest przygotowany do prowadzenia działalności gospodarczej w obszarze odnawialnych źródeł energii, w tym również w zakresie produkcji rolniczej ukierunkowanej na produkcję biosurowców energetycznych, stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy;
OZE_1A_U10interpretuje wydarzenia społeczne, ekonomiczne, polityczne i kulturalne - przyswojona podstawowa wiedza z zakresu wybranych zagadnień z ekonomii i filozofii/socjologii ułatwia głębszą interpretację ogólnych problemów ekonomicznej praktyki gospodarczej oraz wydarzeń społecznych, politycznych i kulturalnych;
OZE_1A_U11potrafi wykorzystać poznaną wiedzę z obszaru nauki o materiałach, grafiki inżynierskiej, części maszyn i maszynoznawstwa, wytwórczych procedur technologicznych, a także obsługi i utrzymania maszyn i urządzeń do: 1) właściwego stosowania materiałów w technice, 2) czytania rysunków technicznych, odwzorowywania i wymiarowania elementów maszyn i urządzeń, w tym z zastosowaniem programu CAD, 3) analizy pracy mechanizmów i prawidłowego doboru części oraz zespołów w urządzeniach, a także projektowania i wykonywania obliczeń wytrzymałościowych dla prostych elementów, 4) doboru wytwórczych procedur technologicznych dla prostych elementów maszyn i urządzeń, 5) planowania i nadzorowania systemów użytkowania i utrzymania maszyn w dobrym stanie technicznym;
OZE_1A_U12zna i rozumie budowę oraz zasadę działania silników spalinowych, orientuje się w zakresie problemów związanych z eksploatacją silników spalinowych, w tym zasilanych biopaliwami, potrafi racjonalnie eksploatować silniki i pojazdy;
OZE_1A_U13orientuje się w zakresie specyfiki i uwarunkowań produkcji roślinnej ukierunkowanej na wytwarzanie biomasy wykorzystywanej w obszarze odnawialnych źródeł energii, jest przygotowany do prowadzenia działalności w tym zakresie;
OZE_1A_U14orientuje się w możliwościach zastosowania abiotycznych źródeł energii odnawialnej i potrafi nadzorować systemy pozyskiwania energii słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej, a także opracować proste takie systemy;
OZE_1A_U15orientuje się w zakresie form biomasy wykorzystywanej na cele energetyczne, a także technologii i maszyny stosowanych przy pozyskiwaniu biomasy rolniczej, leśnej i innej, potrafi dobierać oraz właściwie i racjonalnie użytkować pojazdy, maszyny i urządzenia stosowane w produkcji roślinnej oraz gospodarce leśnej oraz wykazuje znajomość sposobów, metod, systemów i urządzeń stosowanych przy przetwarzaniu biomasy na cele energetyczne oraz sposobów zastosowania powstałego biopaliwa (stałego, ciekłego i gazowego) i wykorzystywanych przy tym urządzeń;
OZE_1A_U16potrafi eksploatować instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne, przeprowadzać analizę instalacji grzewczej z uwzględnieniem aspektów klimatycznych i wentylacji budynku oraz możliwości zamiany istniejących źródeł ciepła na przyjazne środowisku, a także dokonywać oceny stosowanych systemów docieplania ścian zewnętrznych, w tym wykonywać pomiary termowizyjne;
OZE_1A_U17potrafi zaprojektować proste instalacje związane z odnawialnymi źródłami energii: jest przygotowany do wykonywania prostych bilansów lokalnych zasobów energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, doboru systemów i urządzeń do produkcji energii, planowania produkcji energii lub/i przetwórstwa biomasy na cele energetyczne dla konkretnej inwestycji, a także przeprowadzania doradztwa energetycznego w zakresie odnawialnych źródeł energii, obejmującego zalecania rozwiązań technicznych wraz z określeniem ich opłacalności oraz dotyczącego rozwiązań i wymogów organizacyjnych i formalnych;
OZE_1A_U18interpretuje i stosuje prawodawstwo dotyczące odnawialnych źródeł energii (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy oraz krajowe uregulowania prawne dotyczące odnawialnych źródeł energii i ochrony środowiska) oraz orientuje się w zakresie znaczenia energii dla społeczeństwa, polityki energetycznej Polski i Unii Europejskiej, krajowego systemu energetycznego i jego podsystemów, dystrybucji nośników i mediów energetycznych, źródeł finansowania inwestycji związanych z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych;
OZE_1A_U19potrafi w sposób właściwy zagospodarować odpady poprodukcyjne (popiół, poferment) oraz orientuje się w zakresie oddziaływania różnych form produkcji energii odnawialnej na środowisko;