Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Zootechnika (S1)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
ZO_1A_W01wykazuje ogólną wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki i fizyki oraz nauk pokrewnych dostosowaną do kierunku zootechnika
ZO_1A_W02legitymuje się podstawową wiedzą z zakresu ekonomii, prawa pracy, ochrony własności intelektualnej i prawa patentowego
ZO_1A_W03wykazuje znajomość języka obcego na poziomie B2 oraz podstawowego słownictwa w języku obcym w zakresie nauk zootechnicznych
ZO_1A_W04ma podstawową wiedzę z zakresu wzrostu i rozwoju zwierząt gospodarskich
ZO_1A_W05ma ogólną wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania organizmów żywych na poziomie komórki, tkanki, pojedynczego organizmu oraz populacji z uwzględnieniem różnych poziomów organizacji biosfery
ZO_1A_W06ma wiedzę o organizacji i wykonywaniu technicznych zadań inżynierskich dostosowanych do kierunku zootechnika
ZO_1A_W07ma wiedzę o kształtowaniu środowiska przyrodniczego, jego roli i znaczeniu, zagrożeniach i metodach ochrony oraz zrównoważonym wykorzystaniu
ZO_1A_W08ma podstawową wiedzę z zakresu funkcjonowania obszarów wiejskich, charakteryzuje czynniki wpływające na ich rozwój
ZO_1A_W09ma ogólną orientację w podstawowych problemach związanych z naukami zootechnicznymi
ZO_1A_W10zna metody, techniki i technologie chowu, hodowli i użytkowania zwierząt oraz posiada wiedzę o przetwórstwie i towaroznawczej ocenie produktów pochodzenia rolnego
ZO_1A_W11wykazuje ogólną wiedzę z zakresu nauk społeczno-humanistycznych oraz orientuje się w zootechnicznym aspekcie tych nauk
ZO_1A_W12posiada podstawową wiedzę z zakresu użytkowania zwierząt oraz selekcji, doboru i oceny wartości użytkowej i hodowlanej
ZO_1A_W13posiada wiadomości z zakresu żywienia zwierząt i normowania pasz z uwzględnieniem gatunku, wieku, stanu fizjologicznego oraz kierunku użytkowania, a także orientuje się w podstawowej problematyce z zakresu żywienia człowieka
ZO_1A_W14posiada wiedzę z zakresu kształtowania środowiska zoohigienicznego oraz jego wpływu na produkcyjność i dobrostan zwierząt
ZO_1A_W15zna podstawy profilaktyki i dietetyki weterynaryjnej
ZO_1A_W16definiuje podstawowe zasady ekonomiki i marketingu w produkcji zwierzęcej, objaśnia funkcjonowanie przedsiębiorczości indywidualnej w zakresie działalności rolniczej