Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Zootechnika (S1)

Efekty uczenia się:

KODKompetencje społeczne
ZO_1A_K01jest zdolny do pracy zarówno samodzielnej jak i w zespole oraz do kierowania zespołami ludzkimi w zakresie wyznaczania i kontroli zadań realizowanych w ramach zaplanowanych, rutynowych prac
ZO_1A_K02postępuje zgodnie z podstawowymi zasadami etyki w zakresie użytkowania zwierząt i produkcji żywności
ZO_1A_K03prezentuje postawę proekologiczną i postawę odpowiedzialności za otaczający świat ożywiony na różnych poziomach jego organizacji, wynikającą ze świadomości ryzyka związanego ze stosowaniem różnorodnych środków produkcji
ZO_1A_K04potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
ZO_1A_K05jest świadomy potrzeby funkcjonowania w środowisku społecznym i zawodowym liderów wyznaczających kierunki działalności
ZO_1A_K06potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł w zakresie studiowanego kierunku
ZO_1A_K07przejawia pozytywne przekonania i postawy wobec ludzi, organizmów i środowiska oraz wysoką wrażliwość na ich potrzeby i problemy