Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt - Zootechnika (S1)

Efekty uczenia się:

KODUmiejętności
ZO_1A_U01Wykazuje umiejętność znajdowania, zrozumienia, analizy i twórczego wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach w zakresie zootechniki
ZO_1A_U02Umie stosować podstawowe zasady humanizmu i etyki w powiązaniu z historycznym rozwojem nauk zootechnicznych
ZO_1A_U03Wykazuje umiejętność precyzyjnego, zwięzłego i właściwego opracowania materiałów
ZO_1A_U04Wykazuje gotowość do rzeczowej i merytorycznej dyskusji, umożliwiającej osiągnięcie wspólnego stanowiska z różnymi podmiotami
ZO_1A_U05Stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji. Umie obsługiwać odpowiednie programy komputerowe i wykorzystywać je w technologii produkcji, zarządzaniu oraz chowie i doskonaleniu zwierząt. Umie opracowywać założenia organizacyjno-technologiczne produkcji zwierzęcej i zorganizować grupy producentów w celu poprawy efektywności produkcji.
ZO_1A_U06Umie posługiwać się nowożytnym językiem obcym. Wykorzystuje słownictwo z zakresu produkcji zwierzęcej i roślinnej na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy
ZO_1A_U07Wykonuje pod kierunkiem opiekuna proste zadania badawcze, dotyczące szeroko rozumianych nauk o zwierzętach i wyciąga prawidłowe wnioski
ZO_1A_U08Rozumie zależności pomiędzy strukturą a funkcją na poziomie komórek, tkanek, pojedynczych organizmów oraz populacji
ZO_1A_U09Umie zastosować rutynowe techniki optymalizacji procesów wpływających na produkcję roślinną i zwierzęcą, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi.
ZO_1A_U10Potrafi wykorzystać odpowiednie metody i narzędzia do rozwiązywania problemów w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt i ludzi. Umie zaprezentować podstawy produkcji żywności funkcjonalnej i wygodnej; rozumie zasady prawidłowego żywienia ludzi i zwierząt, posługuje się zasadami prawidłowego żywienia oraz zdrowego trybu życia.
ZO_1A_U11Potrafi rozwiązywać techniczne zadania inżynierskie w dziedzinie zootechniki
ZO_1A_U12Ocena słabych i mocnych stron standardowych działań rozwiązujących zaistniałe problemy zawodowe dla nabrania doświadczenia i doskonalenia umiejętności inżynierskich
ZO_1A_U13Wykazuje umiejętność prezentowania własnego stanowiska i poglądów oraz porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
ZO_1A_U14Dokonuje oceny dobrostanu zwierząt oraz podejmuje działania w celu jego optymalizacji
ZO_1A_U15Wykazuje umiejętność zarządzania stadami różnych gatunków zwierząt udomowionych i wolno żyjących
ZO_1A_U16Potrafi określić zapotrzebowanie zwierząt na składniki pokarmowe, ocenić jakość pasz, prawidłowo zbilansować dawki pokarmowe oraz nadzorować przygotowanie pasz
ZO_1A_U17Wykazuje umiejętność prawidłowego użytkowania zwierząt oraz stosuje podstawowe zasady ich hodowli
ZO_1A_U18Umie stosować podstawowe prawa genetyczne i przewidzieć skutki ich działania w różnych populacjach zwierząt.
ZO_1A_U19Potrafi kierować użytkowaniem rozpłodowym zwierząt
ZO_1A_U20Stosuje zasady ekonomii i marketingu w celu optymalizacji produkcji zwierzęcej
ZO_1A_U21Potrafi ocenić stan środowiska i zasobów naturalnych, ponadto zagrożenia wynikające z chowu i hodowli zwierząt