Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Inżynieria drogowa

Sylabus przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe I:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria drogowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom podyplomowe
Tytuł zawodowy absolwenta
Obszary studiów nauki techniczne
Profil
Moduł
Przedmiot Skrzyżowania i węzły drogowe I
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Dróg i Mostów
Nauczyciel odpowiedzialny Alicja Sołowczuk <Alicja.Solowczuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bartosz Budziński <Bartosz.Budzinski@zut.edu.pl>, Przemysław Gardas <Przemyslaw.Gardas@zut.edu.pl>, Robert Jurczak <Robert.Jurczak@zut.edu.pl>, Dominik Kacprzak <Dominik.Kacprzak@zut.edu.pl>, Stanislaw Majer <Stanislaw.Majer@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP1 16 2,00,44zaliczenie
wykładyW1 8 1,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Słuchacz ma wiedzę z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość klasyfikacji skrzyżowań drogowych.
C-2Znajomość podstaw projektowania skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Ocena warunków projektowych na różnych typach skrzyżowań.3
T-P-2Ocena warunków na istniejącym skrzyżowaniu i porównanie ich z wytycznymi.3
T-P-3Ocena warunków projektowych dotyczących przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych na różnych typach skrzyżowań drogowych.2
T-P-4Sprawdzenie przejezdności skrzyżowań.2
T-P-5Ocena istniejących warunków na skrzyżowaniu i analiza możliwości jego przeprojektowania.6
16
wykłady
T-W-1Klasyfikacja skrzyżowań.1
T-W-2Zasady projektowania (plan, wloty, promienie).2
T-W-3Ruch pieszych i rowerowy.1
T-W-4Podstawowe elementy projektowania skrzyżowań zwykłych.2
T-W-5Podstawowe elementy projektowania rond (kształtowanie pierścienia i wlotów).2
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych.16
A-P-2Przygotowanie się do realizacji poszczególnych ćwiczeń projektowych.44
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.8
A-W-2Ugruntowanie wiedzy - studia literaturowe z zakresu projektowania skrzyżowań drogowych.10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia.10
A-W-4Udział w zaliczeniu wykładów.2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia projektowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie stanu opanowania danego zagadnienia po każdym ćwiczeniu projektowym.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ID_10-_ID04n_W01
Słuchacz studium podyplomowego ma podstawową wiedzę na temat skrzyżowań i ich projektowania
ID_10-_W02, ID_10-_W03, ID_10-_W07C-2T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-P-4, T-P-5M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ID_10-_ID04n_U01
Słuchacz studium podyplomowego potrafi dokonać klasyfikacji skrzyżowań. Potrafi odczytać rysunki budowlane i mapy geodezyjne wraz z detalami konstrukcyjnymi skrzyżowań. Potrafi także pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł.
ID_10-_U01, ID_10-_U07, ID_10-_U03, ID_10-_U04C-1T-W-1, T-P-1, T-P-2, T-P-5M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ID_10-_ID04n_K01
Słuchacz studium podyplomowego ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Potrafi także myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
ID_10-_K02C-2T-W-2, T-P-1, T-P-2, T-P-4, T-P-5M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ID_10-_ID04n_W01
Słuchacz studium podyplomowego ma podstawową wiedzę na temat skrzyżowań i ich projektowania
2,0
3,0Słuchacz ma elementarną wiedzę z zakresu zasad projektowania skrzyżowań drogowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ID_10-_ID04n_U01
Słuchacz studium podyplomowego potrafi dokonać klasyfikacji skrzyżowań. Potrafi odczytać rysunki budowlane i mapy geodezyjne wraz z detalami konstrukcyjnymi skrzyżowań. Potrafi także pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł.
2,0
3,0Słuchacz potrafi w stopniu podstawowym dokonać klasyfikacji skrzyżowań drogowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ID_10-_ID04n_K01
Słuchacz studium podyplomowego ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Potrafi także myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
2,0
3,0Słuchacz ma podstawową świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy projektowaniu skrzyżowań drogowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

 1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U.Nr 43 z 1999 r., poz. 430 z późń. zm.
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25 stycznia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. Dz. U. Nr 19 z 2007 r. poz. 115.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z 2003 r., poz. 2181.
 4. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. cz. II zagadnienia techniczne, GDDKiA, Warszawa, 2002
 5. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych cz. I i II, GDDP, Warszawa, 2001
 6. Wytyczne projektowania dróg WPD-1, WPD-2 i WPD-3, GDDP, Warszawa, 1995
 7. Wytyczne projektowania ulic, GDDP, Warszawa, 1992
 8. Instrukcja projektowania małych rond, GDDP, Warszawa, 1996
 9. Instrukcja techniczna K-1, Mapa zasadnicza, Główny Geodeta Kraju, Warszawa, 1998
 10. Datka S., Tracz M., Suchorzewski W., Inżynieria ruchu. Teoria i praktyka, WKŁ, Warszawa, 2008
 11. Datka S., Ulice, Politechnika Krakowska, Kraków, 1986

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Ocena warunków projektowych na różnych typach skrzyżowań.3
T-P-2Ocena warunków na istniejącym skrzyżowaniu i porównanie ich z wytycznymi.3
T-P-3Ocena warunków projektowych dotyczących przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych na różnych typach skrzyżowań drogowych.2
T-P-4Sprawdzenie przejezdności skrzyżowań.2
T-P-5Ocena istniejących warunków na skrzyżowaniu i analiza możliwości jego przeprojektowania.6
16

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Klasyfikacja skrzyżowań.1
T-W-2Zasady projektowania (plan, wloty, promienie).2
T-W-3Ruch pieszych i rowerowy.1
T-W-4Podstawowe elementy projektowania skrzyżowań zwykłych.2
T-W-5Podstawowe elementy projektowania rond (kształtowanie pierścienia i wlotów).2
8

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych.16
A-P-2Przygotowanie się do realizacji poszczególnych ćwiczeń projektowych.44
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.8
A-W-2Ugruntowanie wiedzy - studia literaturowe z zakresu projektowania skrzyżowań drogowych.10
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia.10
A-W-4Udział w zaliczeniu wykładów.2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięID_10-_ID04n_W01Słuchacz studium podyplomowego ma podstawową wiedzę na temat skrzyżowań i ich projektowania
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówID_10-_W02Ma podstawową wiedzę na temat obiektów infrastruktury transportu lądowego
ID_10-_W03Ma podstawową wiedzę związaną z podstawowymi zagadnieniami z zakresu inżynierii drogowej
ID_10-_W07Ma podstawową wiedzę związaną z kluczowymi zagadnieniami z zakresu inżynierii drogowej
Cel przedmiotuC-2Znajomość podstaw projektowania skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych.
Treści programoweT-W-2Zasady projektowania (plan, wloty, promienie).
T-W-3Ruch pieszych i rowerowy.
T-W-4Podstawowe elementy projektowania skrzyżowań zwykłych.
T-W-5Podstawowe elementy projektowania rond (kształtowanie pierścienia i wlotów).
T-P-1Ocena warunków projektowych na różnych typach skrzyżowań.
T-P-2Ocena warunków na istniejącym skrzyżowaniu i porównanie ich z wytycznymi.
T-P-3Ocena warunków projektowych dotyczących przejść dla pieszych i ścieżek rowerowych na różnych typach skrzyżowań drogowych.
T-P-4Sprawdzenie przejezdności skrzyżowań.
T-P-5Ocena istniejących warunków na skrzyżowaniu i analiza możliwości jego przeprojektowania.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie stanu opanowania danego zagadnienia po każdym ćwiczeniu projektowym.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Słuchacz ma elementarną wiedzę z zakresu zasad projektowania skrzyżowań drogowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięID_10-_ID04n_U01Słuchacz studium podyplomowego potrafi dokonać klasyfikacji skrzyżowań. Potrafi odczytać rysunki budowlane i mapy geodezyjne wraz z detalami konstrukcyjnymi skrzyżowań. Potrafi także pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówID_10-_U01Potrafi dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych stosowanych w inżynierii drogowej
ID_10-_U07Potrafi odczytać rysunki budowlane oraz mapy geodezyjne
ID_10-_U03Potrafi zwymiarować detale konstrukcyjne na drogach, skrzyżowaniach drogowych i parkingach
ID_10-_U04Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych właściwie dobranych źródeł
Cel przedmiotuC-1Znajomość klasyfikacji skrzyżowań drogowych.
Treści programoweT-W-1Klasyfikacja skrzyżowań.
T-P-1Ocena warunków projektowych na różnych typach skrzyżowań.
T-P-2Ocena warunków na istniejącym skrzyżowaniu i porównanie ich z wytycznymi.
T-P-5Ocena istniejących warunków na skrzyżowaniu i analiza możliwości jego przeprojektowania.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie stanu opanowania danego zagadnienia po każdym ćwiczeniu projektowym.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Słuchacz potrafi w stopniu podstawowym dokonać klasyfikacji skrzyżowań drogowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięID_10-_ID04n_K01Słuchacz studium podyplomowego ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej. Potrafi także myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówID_10-_K02Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Znajomość podstaw projektowania skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych.
Treści programoweT-W-2Zasady projektowania (plan, wloty, promienie).
T-P-1Ocena warunków projektowych na różnych typach skrzyżowań.
T-P-2Ocena warunków na istniejącym skrzyżowaniu i porównanie ich z wytycznymi.
T-P-4Sprawdzenie przejezdności skrzyżowań.
T-P-5Ocena istniejących warunków na skrzyżowaniu i analiza możliwości jego przeprojektowania.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne wykładów.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie stanu opanowania danego zagadnienia po każdym ćwiczeniu projektowym.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Słuchacz ma podstawową świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej przy projektowaniu skrzyżowań drogowych.
3,5
4,0
4,5
5,0