Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Inżynieria drogowa

Sylabus przedmiotu Materiały drogowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria drogowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom podyplomowe
Tytuł zawodowy absolwenta
Obszary studiów nauki techniczne
Profil
Moduł
Przedmiot Materiały drogowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Dróg i Mostów
Nauczyciel odpowiedzialny Pawel Mieczkowski <Pawel.Mieczkowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bartosz Budziński <Bartosz.Budzinski@zut.edu.pl>, Robert Jurczak <Robert.Jurczak@zut.edu.pl>, Pawel Mieczkowski <Pawel.Mieczkowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW1 8 2,01,00egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Słuchacz ma wiedzę z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość materiałów i technologii wykorzystywanych w drogownictwie.
C-2Umiejętność klasyfikacji materiałów i określenia ich przydatności do celów drogowych w oparciu o wyniki badań oraz deklarację właściwości użytkowych DWU.
C-3Umiejętność wykonania badań oraz oceny na ich podstawie właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.
C-4Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i zespołu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Asfalty naturalne, pochodzenie i właściwości. Technologia wytwarzania asfaltów ponaftowych i ich właściwości. Klasyfikacja asfaltów zgodnie z PN-EN 12591.2
T-W-2Dodatki i modyfikatory do asfaltów. Klasyfikacja asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023.2
T-W-3Emulsje asfaltowe kationowe i anionowe – podstawowe zagadnienia.2
T-W-4Materiały kamienne pochodzenia naturalnego i sztucznego – klasyfikacja kruszyw do celów drogowych wg PN-EN 13043. Metody badań kruszyw.2
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.8
A-W-2Studia literaturowe (ugruntowanie wiedzy) z zakresu materiałów drogowych.25
A-W-3Przygotowanie do egzaminu25
A-W-4Udział w egzaminie.2
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczen laboratoryjnych.
S-3Ocena formująca: Ocena za sprawozdanie z badań.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ID_10A_ID03_W01
Słuchacz zna podstawowe materiały drogowe i technologie ich wytwarzania, potrafi zdefiniować przydatność materiałów w oparciu o normy i wytyczne techniczne.
ID_10-_W06, ID_10-_W05C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ID_10A_ID03_U01
Słuchacz potrafi ocenić przydatność materiałów do celów drogowych na podstawie badań i deklaracji właściwości użytkowych, dobrać rodzaj materiału ze względu na warunki pracy nawierzchni oraz wykonać badania laboratoryjne materiałów i sklasyfikować te materiały w oparciu o wymagania norm i wytycznych technicznych.
ID_10-_U02, ID_10-_U05C-2, C-3T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ID_10A_ID03_K01
Słuchacz ma świadomość odpowiedzialności i zachowania warunków bezpieczeństwa własnego i zespołu oraz rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej i jej wpływ na środowisko.
ID_10-_K01C-1, C-2, C-4T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4M-1, M-2S-1, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ID_10A_ID03_W01
Słuchacz zna podstawowe materiały drogowe i technologie ich wytwarzania, potrafi zdefiniować przydatność materiałów w oparciu o normy i wytyczne techniczne.
2,0Słuchacz nie zna podstawowych materiałów wykorzystywanych w drogownictwie i technologii ich produkcji, nie potrafi zaproponować odpowiednich materiałów w oparciu o wymagania norm i wytycznych technicznych oraz nie zna zasad doboru materiałów w zależności od przyjętej technologii.
3,0Słuchacz potrafi zdefiniować część z omawianych materiałów wykorzystywanych w drogownictwie i pobieżnie zna technologie ich produkcji, potrafi pobieżnie zdefiniować przydatność części z omawianych materiałów w oparciu o wymagania norm i wytycznych technicznych oraz zna w stopniu podstawowym zasady doboru części materiałów w zależności od przyjętej technologii.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ID_10A_ID03_U01
Słuchacz potrafi ocenić przydatność materiałów do celów drogowych na podstawie badań i deklaracji właściwości użytkowych, dobrać rodzaj materiału ze względu na warunki pracy nawierzchni oraz wykonać badania laboratoryjne materiałów i sklasyfikować te materiały w oparciu o wymagania norm i wytycznych technicznych.
2,0Słuchacz nie potrafi ocenić przydatności materiałów do celów drogowych na podstawie badań i deklaracji właściwości użytkowych, nie potrafi wykonać badań laboratoryjnych materiałów drogowych oraz dokonać wyboru rodzaju materiału ze względu na warunki pracy konstrukcji.
3,0Słuchacz potrafi na podstawie badań i deklaracji właściwości użytkowych ocenić część z omówionych materiałów wykorzystywanych w drogownictwie, potrafi wykonać podstawowe badania laboratoryjne materiałów drogowych, ale ma trudności w weryfikacji wyników w oparciu o normy i wytyczne techniczne oraz w stopniu podstawowym opanował umiejętność doboru rodzaju materiału ze względu na warunki pracy konstrukcji.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ID_10A_ID03_K01
Słuchacz ma świadomość odpowiedzialności i zachowania warunków bezpieczeństwa własnego i zespołu oraz rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej i jej wpływ na środowisko.
2,0Słuchacz nie rozumie wpływu na środowisko materiałów stosowanych w drogownictwie, nie potrafi pracować w zespole oraz nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
3,0Słuchacz ma świadomość wpływu na środowisko kilku z wybranych materiałów i technologii stosowanych w drogownictwie, rozumie potrzebę pracy w zespole, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jednak wymaga częstego nadzoru.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Piłat J., Radziszewski P., Nawierzchnie asfaltowe, WKiŁ, Warszawa, 2004
  2. Rolla S., Badania materiałów i nawierzchni drogowych., WKiŁ, Warszawa, 1985
  3. Stefańczyk B., Materiały drogowe., Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej., Szczecin, 1989
  4. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wykonawstwo i badania., WKiŁ, Warszawa, 2008
  5. Stefańczyk B., Mieczkowski P., Dodatki, katalizatory i emulgatory w mieszankach mineralno-asfaltowych., WKiŁ, Warszawa, 2010

Literatura dodatkowa

  1. PN-EN 12591:2010, Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaltów drogowych., 2010
  2. PN-EN 14023:2011, Asfalty i lepiszcza asfaltowe. Zasady klasyfikacji asfaltów modyfikowanych polimerami., 2011
  3. PN-EN 13043:2004, Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu., 2004
  4. Wymagania Techniczne WT-1:2010, Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych., GDDKiA, Warszawa, 2010

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Asfalty naturalne, pochodzenie i właściwości. Technologia wytwarzania asfaltów ponaftowych i ich właściwości. Klasyfikacja asfaltów zgodnie z PN-EN 12591.2
T-W-2Dodatki i modyfikatory do asfaltów. Klasyfikacja asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023.2
T-W-3Emulsje asfaltowe kationowe i anionowe – podstawowe zagadnienia.2
T-W-4Materiały kamienne pochodzenia naturalnego i sztucznego – klasyfikacja kruszyw do celów drogowych wg PN-EN 13043. Metody badań kruszyw.2
8

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.8
A-W-2Studia literaturowe (ugruntowanie wiedzy) z zakresu materiałów drogowych.25
A-W-3Przygotowanie do egzaminu25
A-W-4Udział w egzaminie.2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięID_10A_ID03_W01Słuchacz zna podstawowe materiały drogowe i technologie ich wytwarzania, potrafi zdefiniować przydatność materiałów w oparciu o normy i wytyczne techniczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówID_10-_W06Zna najczęściej stosowane materiały i wyroby budowlane oraz podstawy technologii ich wytwarzania
ID_10-_W05Zna normy oraz wytyczne techniczne stosowane w budownictwie drogowym
Cel przedmiotuC-1Znajomość materiałów i technologii wykorzystywanych w drogownictwie.
C-2Umiejętność klasyfikacji materiałów i określenia ich przydatności do celów drogowych w oparciu o wyniki badań oraz deklarację właściwości użytkowych DWU.
Treści programoweT-W-1Asfalty naturalne, pochodzenie i właściwości. Technologia wytwarzania asfaltów ponaftowych i ich właściwości. Klasyfikacja asfaltów zgodnie z PN-EN 12591.
T-W-2Dodatki i modyfikatory do asfaltów. Klasyfikacja asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023.
T-W-3Emulsje asfaltowe kationowe i anionowe – podstawowe zagadnienia.
T-W-4Materiały kamienne pochodzenia naturalnego i sztucznego – klasyfikacja kruszyw do celów drogowych wg PN-EN 13043. Metody badań kruszyw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Słuchacz nie zna podstawowych materiałów wykorzystywanych w drogownictwie i technologii ich produkcji, nie potrafi zaproponować odpowiednich materiałów w oparciu o wymagania norm i wytycznych technicznych oraz nie zna zasad doboru materiałów w zależności od przyjętej technologii.
3,0Słuchacz potrafi zdefiniować część z omawianych materiałów wykorzystywanych w drogownictwie i pobieżnie zna technologie ich produkcji, potrafi pobieżnie zdefiniować przydatność części z omawianych materiałów w oparciu o wymagania norm i wytycznych technicznych oraz zna w stopniu podstawowym zasady doboru części materiałów w zależności od przyjętej technologii.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięID_10A_ID03_U01Słuchacz potrafi ocenić przydatność materiałów do celów drogowych na podstawie badań i deklaracji właściwości użytkowych, dobrać rodzaj materiału ze względu na warunki pracy nawierzchni oraz wykonać badania laboratoryjne materiałów i sklasyfikować te materiały w oparciu o wymagania norm i wytycznych technicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówID_10-_U02Poznaje podstawowe zagadnienia inżynierskie z zakresu inżynierii drogowej
ID_10-_U05Potrafi dokonać doboru materiałów i wyrobów budowlanych z zakresu drogownictwa
Cel przedmiotuC-2Umiejętność klasyfikacji materiałów i określenia ich przydatności do celów drogowych w oparciu o wyniki badań oraz deklarację właściwości użytkowych DWU.
C-3Umiejętność wykonania badań oraz oceny na ich podstawie właściwości materiałów i wyrobów budowlanych.
Treści programoweT-W-1Asfalty naturalne, pochodzenie i właściwości. Technologia wytwarzania asfaltów ponaftowych i ich właściwości. Klasyfikacja asfaltów zgodnie z PN-EN 12591.
T-W-2Dodatki i modyfikatory do asfaltów. Klasyfikacja asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023.
T-W-3Emulsje asfaltowe kationowe i anionowe – podstawowe zagadnienia.
T-W-4Materiały kamienne pochodzenia naturalnego i sztucznego – klasyfikacja kruszyw do celów drogowych wg PN-EN 13043. Metody badań kruszyw.
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne z ćwiczen laboratoryjnych.
S-3Ocena formująca: Ocena za sprawozdanie z badań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Słuchacz nie potrafi ocenić przydatności materiałów do celów drogowych na podstawie badań i deklaracji właściwości użytkowych, nie potrafi wykonać badań laboratoryjnych materiałów drogowych oraz dokonać wyboru rodzaju materiału ze względu na warunki pracy konstrukcji.
3,0Słuchacz potrafi na podstawie badań i deklaracji właściwości użytkowych ocenić część z omówionych materiałów wykorzystywanych w drogownictwie, potrafi wykonać podstawowe badania laboratoryjne materiałów drogowych, ale ma trudności w weryfikacji wyników w oparciu o normy i wytyczne techniczne oraz w stopniu podstawowym opanował umiejętność doboru rodzaju materiału ze względu na warunki pracy konstrukcji.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięID_10A_ID03_K01Słuchacz ma świadomość odpowiedzialności i zachowania warunków bezpieczeństwa własnego i zespołu oraz rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej i jej wpływ na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówID_10-_K01Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej oraz jej wpływ na środowisko
Cel przedmiotuC-1Znajomość materiałów i technologii wykorzystywanych w drogownictwie.
C-2Umiejętność klasyfikacji materiałów i określenia ich przydatności do celów drogowych w oparciu o wyniki badań oraz deklarację właściwości użytkowych DWU.
C-4Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność za bezpieczeństwo własne i zespołu.
Treści programoweT-W-1Asfalty naturalne, pochodzenie i właściwości. Technologia wytwarzania asfaltów ponaftowych i ich właściwości. Klasyfikacja asfaltów zgodnie z PN-EN 12591.
T-W-2Dodatki i modyfikatory do asfaltów. Klasyfikacja asfaltów modyfikowanych wg PN-EN 14023.
T-W-3Emulsje asfaltowe kationowe i anionowe – podstawowe zagadnienia.
T-W-4Materiały kamienne pochodzenia naturalnego i sztucznego – klasyfikacja kruszyw do celów drogowych wg PN-EN 13043. Metody badań kruszyw.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z wykładów.
S-3Ocena formująca: Ocena za sprawozdanie z badań.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Słuchacz nie rozumie wpływu na środowisko materiałów stosowanych w drogownictwie, nie potrafi pracować w zespole oraz nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
3,0Słuchacz ma świadomość wpływu na środowisko kilku z wybranych materiałów i technologii stosowanych w drogownictwie, rozumie potrzebę pracy w zespole, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jednak wymaga częstego nadzoru.
3,5
4,0
4,5
5,0