Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Inżynieria drogowa

Sylabus przedmiotu Podstawy inżynierii ruchu:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria drogowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom podyplomowe
Tytuł zawodowy absolwenta
Obszary studiów nauki techniczne
Profil
Moduł
Przedmiot Podstawy inżynierii ruchu
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Dróg i Mostów
Nauczyciel odpowiedzialny Robert Jurczak <Robert.Jurczak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bartosz Budziński <Bartosz.Budzinski@zut.edu.pl>, Przemysław Gardas <Przemyslaw.Gardas@zut.edu.pl>, Dominik Kacprzak <Dominik.Kacprzak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP1 16 2,00,50zaliczenie
wykładyW1 8 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Słuchacz ma wiedzę z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość zasad funkcjonowania skrzyżowań, sposobu obliczania przepustowości skrzyżowań
C-2Umiejętność wyznaczenia przejezdności skrzyżowań

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Skrzyżowania drogowe i ich schematy, obliczanie przepustowości skrzyżowań drogowych6
T-P-2Obliczanie przepustowości drogi zamiejskiej dwupasowej dwukierunkowej2
T-P-3Zasady umieszczania znaków drogowych na skrzyżowaniach drogowych miejskich i zamiejskich4
T-P-4Wyznaczanie przejezdności skrzyżowań drogowych4
16
wykłady
T-W-1Natężenie ruchu, GPR i prognoza ruchu1
T-W-2Przepustowość skrzyżowań bez sygnalizacji i ocena warunków ruchu1
T-W-3Sygnalizacja świetlna1
T-W-4Przepustowość skrzyżowań z sygnalizacją świetlną i ocena warunków ruchu2
T-W-5Czas międzyzielony1
T-W-6Transport zbiorowy i ruch pieszych1
T-W-7Uspokojenie ruchu jako element poprawy bezpieczeństwa1
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach projektowych16
A-P-2Samodzielna realizacja zadań projektowych22
A-P-3Przygotowanie do zaliczenia projektów22
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach8
A-W-2Bieżące utrwalanie poznanego materiału8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia14
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Metoda z użyciem komputera
M-3Metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej
S-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie testów cząstkowych sprawdzających bieżący materiał

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ID_10A_ID07_W01
Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z wykonywania pomiarów i badań ruchu oraz metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu na skrzyżowaniach bez i z sygnalizacją świetlną, a także metody projektowania sygnalizacji świetlnej.
ID_10-_W05, ID_10-_W03, ID_10-_W07C-1T-W-7, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ID_10A_ID07_U01
Potrafi obliczyć przepustowość i ocenić warunki ruchu na Potrafi obliczyć przepustowość i ocenić warunki ruchu na skrzyżowaniach bez sygnalizacji świetlnej, nabył umiejętność poprawnego umieszczania oznakowania na skrzyżowaniach. Rozumie znaczenie przejezdności skrzyżowań oraz potrafi je sprawdzić
ID_10-_U02C-1, C-2T-P-4, T-P-2, T-P-1, T-P-3, T-W-1, T-W-2M-1, M-3, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ID_10A_ID07_W01
Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z wykonywania pomiarów i badań ruchu oraz metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu na skrzyżowaniach bez i z sygnalizacją świetlną, a także metody projektowania sygnalizacji świetlnej.
2,0
3,0Ma minimalną wiedzę dotyczącą inżynierii ruchu, skrzyżowań i wyznaczania przepustowości skrzyżowań
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ID_10A_ID07_U01
Potrafi obliczyć przepustowość i ocenić warunki ruchu na Potrafi obliczyć przepustowość i ocenić warunki ruchu na skrzyżowaniach bez sygnalizacji świetlnej, nabył umiejętność poprawnego umieszczania oznakowania na skrzyżowaniach. Rozumie znaczenie przejezdności skrzyżowań oraz potrafi je sprawdzić
2,0
3,0W ograniczonym zakresie potrafi analizować warunki ruchowe na skrzyżowaniu oraz drodze zamiejskiej, w sposób podstawowy potrafi zaprojektować oznakowanie na skrzyżowaniu. W minimalnym stopniu potrafi sprawdzić przejezdność na skrzyżowaniu
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Gaca S., Suchorzewski W., Tracz M., Inżynieria ruchu drogowego. Teoria i praktyka, WKŁ, Warszawa, 2011, Wydanie I
  2. Chodur J., Gaca S., Gondek S., Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Instrukcja obliczania, Warszawa, 2004, Opracowano na zlecenie GDDKiA
  3. Chodur J., Tracz M. i inni, Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacja świetlna. Instrukcja obliczania, Warszawa, 2004, Opracowano na zlecenie GDDKiA
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220 poz. 2181), 2008

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Skrzyżowania drogowe i ich schematy, obliczanie przepustowości skrzyżowań drogowych6
T-P-2Obliczanie przepustowości drogi zamiejskiej dwupasowej dwukierunkowej2
T-P-3Zasady umieszczania znaków drogowych na skrzyżowaniach drogowych miejskich i zamiejskich4
T-P-4Wyznaczanie przejezdności skrzyżowań drogowych4
16

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Natężenie ruchu, GPR i prognoza ruchu1
T-W-2Przepustowość skrzyżowań bez sygnalizacji i ocena warunków ruchu1
T-W-3Sygnalizacja świetlna1
T-W-4Przepustowość skrzyżowań z sygnalizacją świetlną i ocena warunków ruchu2
T-W-5Czas międzyzielony1
T-W-6Transport zbiorowy i ruch pieszych1
T-W-7Uspokojenie ruchu jako element poprawy bezpieczeństwa1
8

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w zajęciach projektowych16
A-P-2Samodzielna realizacja zadań projektowych22
A-P-3Przygotowanie do zaliczenia projektów22
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach8
A-W-2Bieżące utrwalanie poznanego materiału8
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia14
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięID_10A_ID07_W01Zna i rozumie podstawowe zagadnienia z wykonywania pomiarów i badań ruchu oraz metody obliczania przepustowości i oceny warunków ruchu na skrzyżowaniach bez i z sygnalizacją świetlną, a także metody projektowania sygnalizacji świetlnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówID_10-_W05Zna normy oraz wytyczne techniczne stosowane w budownictwie drogowym
ID_10-_W03Ma podstawową wiedzę związaną z podstawowymi zagadnieniami z zakresu inżynierii drogowej
ID_10-_W07Ma podstawową wiedzę związaną z kluczowymi zagadnieniami z zakresu inżynierii drogowej
Cel przedmiotuC-1Znajomość zasad funkcjonowania skrzyżowań, sposobu obliczania przepustowości skrzyżowań
Treści programoweT-W-7Uspokojenie ruchu jako element poprawy bezpieczeństwa
T-W-1Natężenie ruchu, GPR i prognoza ruchu
T-W-2Przepustowość skrzyżowań bez sygnalizacji i ocena warunków ruchu
T-W-3Sygnalizacja świetlna
T-W-4Przepustowość skrzyżowań z sygnalizacją świetlną i ocena warunków ruchu
T-W-5Czas międzyzielony
T-W-6Transport zbiorowy i ruch pieszych
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Ma minimalną wiedzę dotyczącą inżynierii ruchu, skrzyżowań i wyznaczania przepustowości skrzyżowań
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięID_10A_ID07_U01Potrafi obliczyć przepustowość i ocenić warunki ruchu na Potrafi obliczyć przepustowość i ocenić warunki ruchu na skrzyżowaniach bez sygnalizacji świetlnej, nabył umiejętność poprawnego umieszczania oznakowania na skrzyżowaniach. Rozumie znaczenie przejezdności skrzyżowań oraz potrafi je sprawdzić
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówID_10-_U02Poznaje podstawowe zagadnienia inżynierskie z zakresu inżynierii drogowej
Cel przedmiotuC-1Znajomość zasad funkcjonowania skrzyżowań, sposobu obliczania przepustowości skrzyżowań
C-2Umiejętność wyznaczenia przejezdności skrzyżowań
Treści programoweT-P-4Wyznaczanie przejezdności skrzyżowań drogowych
T-P-2Obliczanie przepustowości drogi zamiejskiej dwupasowej dwukierunkowej
T-P-1Skrzyżowania drogowe i ich schematy, obliczanie przepustowości skrzyżowań drogowych
T-P-3Zasady umieszczania znaków drogowych na skrzyżowaniach drogowych miejskich i zamiejskich
T-W-1Natężenie ruchu, GPR i prognoza ruchu
T-W-2Przepustowość skrzyżowań bez sygnalizacji i ocena warunków ruchu
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny
M-3Metoda projektów
M-2Metoda z użyciem komputera
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie ćwiczeń projektowych na podstawie testów cząstkowych sprawdzających bieżący materiał
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0W ograniczonym zakresie potrafi analizować warunki ruchowe na skrzyżowaniu oraz drodze zamiejskiej, w sposób podstawowy potrafi zaprojektować oznakowanie na skrzyżowaniu. W minimalnym stopniu potrafi sprawdzić przejezdność na skrzyżowaniu
3,5
4,0
4,5
5,0