Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Inżynieria drogowa

Sylabus przedmiotu Eksploatacja i utrzymanie dróg:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria drogowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom podyplomowe
Tytuł zawodowy absolwenta
Obszary studiów nauki techniczne
Profil
Moduł
Przedmiot Eksploatacja i utrzymanie dróg
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Dróg i Mostów
Nauczyciel odpowiedzialny Alicja Sołowczuk <Alicja.Solowczuk@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Dominik Kacprzak <Dominik.Kacprzak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP1 16 2,00,44zaliczenie
wykładyW1 8 1,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Słuchacz ma wiedzę z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie wiedzy i nabycie umiejętności doboru parametrów drogowych w celu zapewnienia warunków widoczności oraz wyznaczania warunków widoczności na skrzyżowaniach
C-2Opanowanie wiedzy i nabycie umiejętności projektowania oznakowania stałego i tymczasowego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Rozwiązywanie zadań związanych z zagadnieniami projektowania uwzględniającymi warunki widoczności10
T-P-2Problematyka oznakowania robót drogowych prowadzonych w pasie drogowym6
16
wykłady
T-W-1Widoczność na łukach poziomych i pionowych. Widoczność na skrzyżowaniach. Oznakowanie na łukach poziomych i pionowych z niedostateczną widocznością. Oznakowanie tymczasowe robót prowadzonych w pasie drogowym.8
8

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w ćwiczeniach16
A-P-2Przygotowanie się do kolokwium 122
A-P-3Przygotowanie się do kolokwium 222
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach7
A-W-2Rozwiązywanie problemów projektowych związanych z warunkami widoczności13
A-W-3Przygotowanie sprawozdania 1 na zaliczenie wykładów9
A-W-4Omówienie sprawozdań i zaliczenie przedmiotu1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2metoda projektów
M-3metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Na zaliczenie wykładów słuchacze opracowują sprawozdanie.
S-2Ocena podsumowująca: Na zaliczenie ćwiczeń słuchacze piszą dwie prace pisemne (analizują warunki widoczności na skrzyżowaniu) oraz (projektują ustawienie znaków drogowych w konkretnych okolicznościach przykładowego zadania)

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ID_10A_ID05_W01
Słuchacz studium podyplomowego zna podstawowe zasady analizy widoczności na łukach poziomych, pionowych i skrzyżowaniach, a także ma możliwość zaznajomienia się z podstawowymi wiadomościami o oznakowaniu
ID_10-_W01, ID_10-_W03C-2, C-1T-P-1, T-P-2, T-W-1M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ID_10A_ID05_U01
Słuchacz studium podyplomowego nabywa umiejętność oceny warunków widoczności łukach poziomych, pionowych i skrzyżowaniach, potrafi dobrać oznakowanie w warunkach ograniczonej widoczności i na czas robót drogowych
ID_10-_U02C-2, C-1T-P-1, T-P-2, T-W-1M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ID_10A_ID05_K01
Słuchacz studium podyplomowego ma możliwość poznania pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej
ID_10-_K01C-2, C-1T-P-1, T-P-2, T-W-1M-1, M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ID_10A_ID05_W01
Słuchacz studium podyplomowego zna podstawowe zasady analizy widoczności na łukach poziomych, pionowych i skrzyżowaniach, a także ma możliwość zaznajomienia się z podstawowymi wiadomościami o oznakowaniu
2,0
3,0słuchacz z pomocą prowadzącego ocenia warunki ruchu oraz stan techniczny nawierzchni, nie potrafi jednak sformułować poprawnej opinii
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ID_10A_ID05_U01
Słuchacz studium podyplomowego nabywa umiejętność oceny warunków widoczności łukach poziomych, pionowych i skrzyżowaniach, potrafi dobrać oznakowanie w warunkach ograniczonej widoczności i na czas robót drogowych
2,0
3,0słuchacz z pomocą prowadzącego ocenia warunki widoczności na skrzyżowaniach i rondach, wie jak ustawić znaki pionowe i poziome w pasie drogowym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ID_10A_ID05_K01
Słuchacz studium podyplomowego ma możliwość poznania pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej
2,0
3,0Słuchacz rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”, Dz. U poz. 124, 2016
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie „szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach”, Dz. U. Załącznik do nr 220, poz.2181 z dnia 23 grudnia 2003, 2003
  3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 21.06.1999 r. w sprawie „znaków i sygnałów drogowych”, Dz. U. nr 58/1999 poz. 622., 1999
  4. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.10.2000 r. w sprawie „szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach”, Dz. U. nr 90/2000 poz. 1006, 2000
  5. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych cz. I i II, GDDP, Warszawa, 2001
  6. www.droga.zut.edu.pl

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Rozwiązywanie zadań związanych z zagadnieniami projektowania uwzględniającymi warunki widoczności10
T-P-2Problematyka oznakowania robót drogowych prowadzonych w pasie drogowym6
16

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Widoczność na łukach poziomych i pionowych. Widoczność na skrzyżowaniach. Oznakowanie na łukach poziomych i pionowych z niedostateczną widocznością. Oznakowanie tymczasowe robót prowadzonych w pasie drogowym.8
8

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w ćwiczeniach16
A-P-2Przygotowanie się do kolokwium 122
A-P-3Przygotowanie się do kolokwium 222
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach7
A-W-2Rozwiązywanie problemów projektowych związanych z warunkami widoczności13
A-W-3Przygotowanie sprawozdania 1 na zaliczenie wykładów9
A-W-4Omówienie sprawozdań i zaliczenie przedmiotu1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięID_10A_ID05_W01Słuchacz studium podyplomowego zna podstawowe zasady analizy widoczności na łukach poziomych, pionowych i skrzyżowaniach, a także ma możliwość zaznajomienia się z podstawowymi wiadomościami o oznakowaniu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówID_10-_W01Zna elementarne zasady konstruowania obiektów budownictwa komunikacyjnego
ID_10-_W03Ma podstawową wiedzę związaną z podstawowymi zagadnieniami z zakresu inżynierii drogowej
Cel przedmiotuC-2Opanowanie wiedzy i nabycie umiejętności projektowania oznakowania stałego i tymczasowego
C-1Opanowanie wiedzy i nabycie umiejętności doboru parametrów drogowych w celu zapewnienia warunków widoczności oraz wyznaczania warunków widoczności na skrzyżowaniach
Treści programoweT-P-1Rozwiązywanie zadań związanych z zagadnieniami projektowania uwzględniającymi warunki widoczności
T-P-2Problematyka oznakowania robót drogowych prowadzonych w pasie drogowym
T-W-1Widoczność na łukach poziomych i pionowych. Widoczność na skrzyżowaniach. Oznakowanie na łukach poziomych i pionowych z niedostateczną widocznością. Oznakowanie tymczasowe robót prowadzonych w pasie drogowym.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metoda projektów
M-3metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Na zaliczenie ćwiczeń słuchacze piszą dwie prace pisemne (analizują warunki widoczności na skrzyżowaniu) oraz (projektują ustawienie znaków drogowych w konkretnych okolicznościach przykładowego zadania)
S-1Ocena podsumowująca: Na zaliczenie wykładów słuchacze opracowują sprawozdanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0słuchacz z pomocą prowadzącego ocenia warunki ruchu oraz stan techniczny nawierzchni, nie potrafi jednak sformułować poprawnej opinii
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięID_10A_ID05_U01Słuchacz studium podyplomowego nabywa umiejętność oceny warunków widoczności łukach poziomych, pionowych i skrzyżowaniach, potrafi dobrać oznakowanie w warunkach ograniczonej widoczności i na czas robót drogowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówID_10-_U02Poznaje podstawowe zagadnienia inżynierskie z zakresu inżynierii drogowej
Cel przedmiotuC-2Opanowanie wiedzy i nabycie umiejętności projektowania oznakowania stałego i tymczasowego
C-1Opanowanie wiedzy i nabycie umiejętności doboru parametrów drogowych w celu zapewnienia warunków widoczności oraz wyznaczania warunków widoczności na skrzyżowaniach
Treści programoweT-P-1Rozwiązywanie zadań związanych z zagadnieniami projektowania uwzględniającymi warunki widoczności
T-P-2Problematyka oznakowania robót drogowych prowadzonych w pasie drogowym
T-W-1Widoczność na łukach poziomych i pionowych. Widoczność na skrzyżowaniach. Oznakowanie na łukach poziomych i pionowych z niedostateczną widocznością. Oznakowanie tymczasowe robót prowadzonych w pasie drogowym.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metoda projektów
M-3metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Na zaliczenie ćwiczeń słuchacze piszą dwie prace pisemne (analizują warunki widoczności na skrzyżowaniu) oraz (projektują ustawienie znaków drogowych w konkretnych okolicznościach przykładowego zadania)
S-1Ocena podsumowująca: Na zaliczenie wykładów słuchacze opracowują sprawozdanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0słuchacz z pomocą prowadzącego ocenia warunki widoczności na skrzyżowaniach i rondach, wie jak ustawić znaki pionowe i poziome w pasie drogowym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięID_10A_ID05_K01Słuchacz studium podyplomowego ma możliwość poznania pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówID_10-_K01Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej oraz jej wpływ na środowisko
Cel przedmiotuC-2Opanowanie wiedzy i nabycie umiejętności projektowania oznakowania stałego i tymczasowego
C-1Opanowanie wiedzy i nabycie umiejętności doboru parametrów drogowych w celu zapewnienia warunków widoczności oraz wyznaczania warunków widoczności na skrzyżowaniach
Treści programoweT-P-1Rozwiązywanie zadań związanych z zagadnieniami projektowania uwzględniającymi warunki widoczności
T-P-2Problematyka oznakowania robót drogowych prowadzonych w pasie drogowym
T-W-1Widoczność na łukach poziomych i pionowych. Widoczność na skrzyżowaniach. Oznakowanie na łukach poziomych i pionowych z niedostateczną widocznością. Oznakowanie tymczasowe robót prowadzonych w pasie drogowym.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2metoda projektów
M-3metoda przypadków
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Na zaliczenie ćwiczeń słuchacze piszą dwie prace pisemne (analizują warunki widoczności na skrzyżowaniu) oraz (projektują ustawienie znaków drogowych w konkretnych okolicznościach przykładowego zadania)
S-1Ocena podsumowująca: Na zaliczenie wykładów słuchacze opracowują sprawozdanie.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Słuchacz rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej
3,5
4,0
4,5
5,0