Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska - Inżynieria drogowa

Sylabus przedmiotu Budownictwo drogowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria drogowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom podyplomowe
Tytuł zawodowy absolwenta
Obszary studiów nauki techniczne
Profil
Moduł
Przedmiot Budownictwo drogowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Dróg i Mostów
Nauczyciel odpowiedzialny Bartosz Budziński <Bartosz.Budzinski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bartosz Budziński <Bartosz.Budzinski@zut.edu.pl>, Przemysław Gardas <Przemyslaw.Gardas@zut.edu.pl>, Robert Jurczak <Robert.Jurczak@zut.edu.pl>, Dominik Kacprzak <Dominik.Kacprzak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP1 16 2,50,44zaliczenie
wykładyW1 16 1,50,56egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Słuchacz ma wiedzę z matematyki i fizyki na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Znajomość klasyfikacji dróg.
C-2Znajomość zasad projektowania dróg.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projekt koncepcyjny odcinka drogi o długości co najmniej 3 km, wykonany w dwóch wariantach, zawierający 2 łuki poziome z krzywymi przejściowymi w każdym z wariantów.16
16
wykłady
T-W-1Klasyfikacja i podział dróg.4
T-W-2Kształtowanie planu i zasady projektowania łuków poziomych.4
T-W-3Kształtowanie niwelety drogi i zasady projektowania profilu podłużnego.2
T-W-4Koordynacja planu i profilu drogi.2
T-W-5Dobór konstrukcji nawierzchni.2
T-W-6Przekrój poprzeczny drogi.2
16

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych.16
A-P-2Samodzielne wykonanie projektu koncepcyjnego odcinka drogi.59
75
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.16
A-W-2Ugruntowanie wiedzy - studia literaturowe z zakresu projektowania dróg.17
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu.10
A-W-4Udział w egzaminie.2
45

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia projektowe.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z wykładów.
S-2Ocena formująca: Cykliczne kontrole częściowego stanu wykonania projektu odcinka drogi.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ID_10A_ID02_W01
Słuchacz studium podyplomowego zna podstawowe zasady projektowania dróg oraz zna wytyczne techniczne stosowane w budownictwie drogowym.
ID_10-_W05, ID_10-_W01C-2T-P-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2, T-W-6, T-W-5M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ID_10A_ID02_U01
Słuchacz studium podyplomowego potrafi dokonać klasyfikacji dróg. Potrafi odczytać rysunki budowlane i mapy geodezyjne oraz sporządzić dokumentację graficzną wraz z detalami konstrukcyjnymi dróg.
ID_10-_U01, ID_10-_U07, ID_10-_U03C-1T-P-1, T-W-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ID_10A_ID02_K01
Słuchacz studium podyplomowego rozumie pozatechniczne aspekty projektowania dróg, skutki działalności inżynierskiej oraz jej wpływ na środowisko.
ID_10-_K01C-2T-P-1, T-W-3, T-W-4, T-W-2M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ID_10A_ID02_W01
Słuchacz studium podyplomowego zna podstawowe zasady projektowania dróg oraz zna wytyczne techniczne stosowane w budownictwie drogowym.
2,0
3,0Słuchacz ma elementarną wiedzę z zakresu drogowych wytycznych technicznych i zasad projektowania dróg.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ID_10A_ID02_U01
Słuchacz studium podyplomowego potrafi dokonać klasyfikacji dróg. Potrafi odczytać rysunki budowlane i mapy geodezyjne oraz sporządzić dokumentację graficzną wraz z detalami konstrukcyjnymi dróg.
2,0
3,0Słuchacz potrafi w stopniu podstawowym dokonać klasyfikacji dróg.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ID_10A_ID02_K01
Słuchacz studium podyplomowego rozumie pozatechniczne aspekty projektowania dróg, skutki działalności inżynierskiej oraz jej wpływ na środowisko.
2,0
3,0Słuchacz w podstawowym stopniu rozumie pozatechniczne aspekty projektowania dróg, skutki działalności inżynierskiej oraz jej wpływ na środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, Dz. U.Nr 43 z 1999 r., poz. 430. z późń. zm.
  2. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie, Dz.U. Nr 151 z 1998 r. poz. 987.
  3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu RP z dnia 25 stycznia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych. Dz. U. Nr 19 z 2007 r. poz. 115.
  4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z 2003 r., poz. 2181.
  5. Komentarz do warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. cz. II zagadnienia techniczne, GDDKiA, Warszawa, 2002
  6. Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych cz. I i II, GDDP, Warszawa, 2001
  7. Wytyczne projektowania dróg WPD-1, WPD-2 i WPD-3, GDDP, Warszawa, 1995
  8. Datka S., Tracz M., Suchorzewski W., Inżynieria ruchu. Teoria i praktyka, WKŁ, Warszawa, 2008

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projekt koncepcyjny odcinka drogi o długości co najmniej 3 km, wykonany w dwóch wariantach, zawierający 2 łuki poziome z krzywymi przejściowymi w każdym z wariantów.16
16

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Klasyfikacja i podział dróg.4
T-W-2Kształtowanie planu i zasady projektowania łuków poziomych.4
T-W-3Kształtowanie niwelety drogi i zasady projektowania profilu podłużnego.2
T-W-4Koordynacja planu i profilu drogi.2
T-W-5Dobór konstrukcji nawierzchni.2
T-W-6Przekrój poprzeczny drogi.2
16

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Uczestnictwo w ćwiczeniach projektowych.16
A-P-2Samodzielne wykonanie projektu koncepcyjnego odcinka drogi.59
75
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.16
A-W-2Ugruntowanie wiedzy - studia literaturowe z zakresu projektowania dróg.17
A-W-3Przygotowanie się do egzaminu.10
A-W-4Udział w egzaminie.2
45
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięID_10A_ID02_W01Słuchacz studium podyplomowego zna podstawowe zasady projektowania dróg oraz zna wytyczne techniczne stosowane w budownictwie drogowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówID_10-_W05Zna normy oraz wytyczne techniczne stosowane w budownictwie drogowym
ID_10-_W01Zna elementarne zasady konstruowania obiektów budownictwa komunikacyjnego
Cel przedmiotuC-2Znajomość zasad projektowania dróg.
Treści programoweT-P-1Projekt koncepcyjny odcinka drogi o długości co najmniej 3 km, wykonany w dwóch wariantach, zawierający 2 łuki poziome z krzywymi przejściowymi w każdym z wariantów.
T-W-3Kształtowanie niwelety drogi i zasady projektowania profilu podłużnego.
T-W-4Koordynacja planu i profilu drogi.
T-W-2Kształtowanie planu i zasady projektowania łuków poziomych.
T-W-6Przekrój poprzeczny drogi.
T-W-5Dobór konstrukcji nawierzchni.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Cykliczne kontrole częściowego stanu wykonania projektu odcinka drogi.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Słuchacz ma elementarną wiedzę z zakresu drogowych wytycznych technicznych i zasad projektowania dróg.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięID_10A_ID02_U01Słuchacz studium podyplomowego potrafi dokonać klasyfikacji dróg. Potrafi odczytać rysunki budowlane i mapy geodezyjne oraz sporządzić dokumentację graficzną wraz z detalami konstrukcyjnymi dróg.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówID_10-_U01Potrafi dokonać klasyfikacji obiektów budowlanych stosowanych w inżynierii drogowej
ID_10-_U07Potrafi odczytać rysunki budowlane oraz mapy geodezyjne
ID_10-_U03Potrafi zwymiarować detale konstrukcyjne na drogach, skrzyżowaniach drogowych i parkingach
Cel przedmiotuC-1Znajomość klasyfikacji dróg.
Treści programoweT-P-1Projekt koncepcyjny odcinka drogi o długości co najmniej 3 km, wykonany w dwóch wariantach, zawierający 2 łuki poziome z krzywymi przejściowymi w każdym z wariantów.
T-W-1Klasyfikacja i podział dróg.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Cykliczne kontrole częściowego stanu wykonania projektu odcinka drogi.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Słuchacz potrafi w stopniu podstawowym dokonać klasyfikacji dróg.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięID_10A_ID02_K01Słuchacz studium podyplomowego rozumie pozatechniczne aspekty projektowania dróg, skutki działalności inżynierskiej oraz jej wpływ na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówID_10-_K01Rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej oraz jej wpływ na środowisko
Cel przedmiotuC-2Znajomość zasad projektowania dróg.
Treści programoweT-P-1Projekt koncepcyjny odcinka drogi o długości co najmniej 3 km, wykonany w dwóch wariantach, zawierający 2 łuki poziome z krzywymi przejściowymi w każdym z wariantów.
T-W-3Kształtowanie niwelety drogi i zasady projektowania profilu podłużnego.
T-W-4Koordynacja planu i profilu drogi.
T-W-2Kształtowanie planu i zasady projektowania łuków poziomych.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny.
M-2Ćwiczenia projektowe.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Cykliczne kontrole częściowego stanu wykonania projektu odcinka drogi.
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z wykładów.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Słuchacz w podstawowym stopniu rozumie pozatechniczne aspekty projektowania dróg, skutki działalności inżynierskiej oraz jej wpływ na środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0