Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Elektryczny - Teleinformatyka (S1)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
TI_1A_U01Wykorzystuje wiedzę matematyczną i stosuje odpowiednie narzędzia informatyczne do: - opisu, analizy i syntezy algorytmów przetwarzania sygnałów, - opisu, analizy i syntezy algorytmów szyfrowania i kompresji danych, - opisu i analizy i modeli ruchu w sieciach teleinformatycznych, - opisu, analizy i syntezy podstawowych obwodów elektrycznych i elektronicznych.
TI_1A_U02Umie wykorzystać wiedzę z zakresu fizyki do stosowania modeli matematycznych podstawowych zjawisk występujących w systemach komputerowych i sieciach teleinformatycznych oraz stosowanych w nich układach elektronicznych i ich otoczeniu.
TI_1A_U03Potrafi: - dobrać sposób przesyłania, przetwarzania i gromadzenia informacji, - wykorzystać pozyskaną wiedzę do analizy i projektowania systemów przewodowej i bezprzewodowej transmisji danych.
TI_1A_U04Potrafi wykorzystywać typowe programy narzędziowe do zarządzania sieciami teleinformatycznymi, dobrać i skonfigurować sprzęt komputerowy oraz system operacyjny stanowiące elementy sieci teleinformatycznej. Potrafi skonfigurować urządzenia mobilne.
TI_1A_U05Potrafi sformułować algorytm i posłużyć się językami programowania niskiego i wysokiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych służących do transmisji danych i analizy tego procesu.
TI_1A_U06Potrafi tworzyć aplikacje dla urządzeń mobilnych oraz programy realizujące usługi sieciowe.
TI_1A_U07Potrafi zastosować w praktyce wiedzę z zakresu inżynierii oprogramowania oraz dobre praktyki programistyczne stosując wybrane narzędzia i środowiska deweloperskie.
TI_1A_U08Potrafi stworzyć aplikację sieciową, w tym internetową, wykorzystując odpowiednio dobrane środowisko programistyczne; uwzględnia podczas tworzenia oprogramowania aspekty systemowe i pozatechniczne, w szczególności związane z projektowaniem interfejsów użytkownika.
TI_1A_U09Potrafi administrować sieciami komputerowymi i teleinformatycznymi wykorzystując typowe narzędzia programistyczne do analizy ruchu sieciowego oraz jego kształtowania, a także konfigurować urządzenia w lokalnych sieciach teleinformatycznych (bezprzewodowych i przewodowych).
TI_1A_U10Potrafi dobrać i skonfigurować interfejs komunikacyjny z uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa transmisji danych.
TI_1A_U11Potrafi ocenić możliwości transmisji danych multimedialnych w sieciach o ograniczonej przepływności, dobrać odpowiednią metodę kompresji danych, skonfigurować transmisję strumieniową wideo i transmisję głosu w sieci IP.
TI_1A_U12Potrafi dobrać właściwy system bazodanowy, stworzyć bazę danych, przetwarzać informacje z bazy danych oraz wykorzystywać je w aplikacjach internetowych.
TI_1A_U13Potrafi wykonać diagnostykę sieci teleinformatycznej z wykorzystywaniem specjalistycznych urządzeń oraz oprogramowania komputerowego. Potrafi stosować podstawowe urządzenia do zdalnych pomiarów oraz organizować system gromadzenia i przesyłania wyników tych pomiarów.
TI_1A_U14Potrafi ocenić przydatność nowych rozwiązań urządzeń teleinformatycznych do realizacji lokalnych sieci komputerowych oraz dostępu do Internetu uwzględniając również aspekt ekonomiczny.
TI_1A_U15Potrafi dokonać analizy i syntezy sygnałów oraz prostych systemów przetwarzania sygnałów, w szczególności cyfrowych, stosując odpowiednie narzędzia sprzętowe i programowe.
TI_1A_U16Potrafi pozyskiwać informacje niezbędne do prowadzenia działalności inżynierskiej z literatury, baz danych, dokumentacji technicznej, patentowej i innych źródeł, także w języku angielskim. Potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji formułować wnioski i opinie oraz je uzasadniać.
TI_1A_U17Potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich w zakresie teleinformatyki, napisać prosty biznesplan firmy związanej z branżą teleinformatyczną.
TI_1A_U18Stosuje podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy niezbędne do pracy zawodowej.
TI_1A_U19Potrafi przygotować dokumentację oraz multimedialną prezentację zagadnienia z dziedziny teleinformatyki.
TI_1A_U20Potrafi porozumiewać się przy użyciu różnych technik w środowisku zawodowym oraz w innych środowiskach.
TI_1A_U21Umie przygotować w języku polskim i obcym dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu studiowanej dyscypliny inżynierskiej (teleinformatyki).
TI_1A_U22Posiada umiejętność wystąpień ustnych w języku polskim i w języku obcym dotyczących szczegółowych zagadnień studiowanej dyscypliny inżynierskiej.
TI_1A_U23Ma umiejętność samokształcenia się.
TI_1A_U24Zna język obcy w zakresie studiowanej dyscypliny zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
TI_1A_U25Ma umiejętności pozwalające na realizację wybranych zadań z kierunków studiów powiązanych z teleinformatyką.