Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Pozyskiwanie funduszy europejskich:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Pozyskiwanie funduszy europejskich
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Formicki <Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Joanna Szulc <Joanna.Szulc@zut.edu.pl>, Adam Tański <Adam.Tanski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 45 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość zagadnień z ekonomii
W-2Podstawowa znajomość zagadnień z gospodarki, zarządzania, ekologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z wiedzą niezbędną dla prawidłowo wypełnianych wniosków na dofinansowanie lub finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką przede wszystkim w sektorze rybactwa i akwakultury

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Struktura, cel i zasady działania funduszy europejskich. Zasady podziału środków finansowych w Unii Europejskiej. Podział środków finansowych UE na kraje członkowskie i w Polsce. Przepisy i dokumenty regulujace zasady działania poszczególnych programów operacyjnych finasowanych z funduszy europejskich. Europejska Wpółpraca Terytorialna. Infrastruktura i Środowisko. Kapitał Ludzki. Innowacyjna Gospodarka. Rozwój Polski Wschodniej. Procedury pozyskiwania środków unijnych instytucje odpowiedzialne za wdrażanie FS, zasady programowania FS Kierowanie projektem (cykl życia projektu, matryca logiczna projektu, podstawy zarządzania projektem) Konstruowanie budżetu - kwalifikowalność kosztów, zasady System zamówień publicznych w procesie wdrażania projektów w ramach funduszy strukturalnych Wskazówki podczas pisania i oceny wniosków Kwalfikowalność wydatków. Kontrola Projektu. Sprawozdawczość, rozliczenie projektu i dokumentacja. Zasady promocji i oznakowania. Trwałość projektu.45
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w laboratoriach45
A-L-2Uczestnictwo w konsultacjach10
A-L-3Tworzenie projektu30
A-L-4Przygotowanie się do zaliczenia laboratorium5
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującymi (dyskusja, burza mózgów)
M-2Przygotowywanie projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena za projekt
S-2Ocena podsumowująca: Ocena praktycznej i teoretycznej znajomości z dziedziny pozyskiwania wniosków unijnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO9-2_W01
Po odbyciu kursu studenci posiadają wiedzę na temat specyfiki różnego typu projektów unijnych, sposobu pozyskiwania unijnych źródeł ich finansowania, znają zasady tworzenia, realizacji i rozliczania projektów europejskich
GW_1A_W03R1A_W02, R1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-1T-L-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO9-2_U01
Posiada umiejętność wyboru sposobu finansowania określonych potrzeb (projektów) w wyniku wyszukiwania i analizowania źródeł informacji dotyczących podstawowych funduszy/programów/projektów
GW_1A_U04R1A_U03, R1A_U04InzA_U07C-1T-L-1M-1, M-2S-2, S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO9-2_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
GW_1A_K03R1A_K02, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-1M-1, M-2S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO9-2_W01
Po odbyciu kursu studenci posiadają wiedzę na temat specyfiki różnego typu projektów unijnych, sposobu pozyskiwania unijnych źródeł ich finansowania, znają zasady tworzenia, realizacji i rozliczania projektów europejskich
2,0
3,0Student zna wybrane przepisy i dokumenty regulujace zasady działania niektórych programów operacyjnych finasowanych z funduszy europejskich.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO9-2_U01
Posiada umiejętność wyboru sposobu finansowania określonych potrzeb (projektów) w wyniku wyszukiwania i analizowania źródeł informacji dotyczących podstawowych funduszy/programów/projektów
2,0
3,0Student umie przeanalizować wybrane informacje dotyczące podstawowych funduszy/projektów/programów i wybrać odpowiednie dla własnych potrzeb zródło finansowania
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO9-2_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
2,0
3,0Student ma podstawową świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporzadkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Domiter M., Marciszewska A., Zarządzanie projektami unijnymi – Teoria i praktyka, Difin, Warszawa, 2013
  2. Kornberger-Sokołowska E., Zdanukiewicz J., Jednostki samorządu terytorialnego jako beneficjenci środków europejskich, Wolters Kluwer business, Warszawa, 2012
  3. Trocki M. (red.), Nowoczesne zarządzanie projektami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2012
  4. Trocki M., Grucza B., Zarządzanie projektem europejskim, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Sierak J., Górniak R., , Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfinansowanych funduszami Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2011
  2. Guziejewska B., Zewnętrzne źródła finansowania samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódz, 2008
  3. T.A. Grzeszczyk, Metody oceny projektów z dofinansowaniem UE, Wyd. Placed, Warszawa, 2006

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Struktura, cel i zasady działania funduszy europejskich. Zasady podziału środków finansowych w Unii Europejskiej. Podział środków finansowych UE na kraje członkowskie i w Polsce. Przepisy i dokumenty regulujace zasady działania poszczególnych programów operacyjnych finasowanych z funduszy europejskich. Europejska Wpółpraca Terytorialna. Infrastruktura i Środowisko. Kapitał Ludzki. Innowacyjna Gospodarka. Rozwój Polski Wschodniej. Procedury pozyskiwania środków unijnych instytucje odpowiedzialne za wdrażanie FS, zasady programowania FS Kierowanie projektem (cykl życia projektu, matryca logiczna projektu, podstawy zarządzania projektem) Konstruowanie budżetu - kwalifikowalność kosztów, zasady System zamówień publicznych w procesie wdrażania projektów w ramach funduszy strukturalnych Wskazówki podczas pisania i oceny wniosków Kwalfikowalność wydatków. Kontrola Projektu. Sprawozdawczość, rozliczenie projektu i dokumentacja. Zasady promocji i oznakowania. Trwałość projektu.45
45

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w laboratoriach45
A-L-2Uczestnictwo w konsultacjach10
A-L-3Tworzenie projektu30
A-L-4Przygotowanie się do zaliczenia laboratorium5
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO9-2_W01Po odbyciu kursu studenci posiadają wiedzę na temat specyfiki różnego typu projektów unijnych, sposobu pozyskiwania unijnych źródeł ich finansowania, znają zasady tworzenia, realizacji i rozliczania projektów europejskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W03Ma wiedzę w zakresie ekonomii, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną oraz zna obowiązujące normy prawne krajowe i międzynarodowe, w szczególności RDW i Prawo Wodne.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wiedzą niezbędną dla prawidłowo wypełnianych wniosków na dofinansowanie lub finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką przede wszystkim w sektorze rybactwa i akwakultury
Treści programoweT-L-1Struktura, cel i zasady działania funduszy europejskich. Zasady podziału środków finansowych w Unii Europejskiej. Podział środków finansowych UE na kraje członkowskie i w Polsce. Przepisy i dokumenty regulujace zasady działania poszczególnych programów operacyjnych finasowanych z funduszy europejskich. Europejska Wpółpraca Terytorialna. Infrastruktura i Środowisko. Kapitał Ludzki. Innowacyjna Gospodarka. Rozwój Polski Wschodniej. Procedury pozyskiwania środków unijnych instytucje odpowiedzialne za wdrażanie FS, zasady programowania FS Kierowanie projektem (cykl życia projektu, matryca logiczna projektu, podstawy zarządzania projektem) Konstruowanie budżetu - kwalifikowalność kosztów, zasady System zamówień publicznych w procesie wdrażania projektów w ramach funduszy strukturalnych Wskazówki podczas pisania i oceny wniosków Kwalfikowalność wydatków. Kontrola Projektu. Sprawozdawczość, rozliczenie projektu i dokumentacja. Zasady promocji i oznakowania. Trwałość projektu.
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującymi (dyskusja, burza mózgów)
M-2Przygotowywanie projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena praktycznej i teoretycznej znajomości z dziedziny pozyskiwania wniosków unijnych
S-1Ocena formująca: Ocena za projekt
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna wybrane przepisy i dokumenty regulujace zasady działania niektórych programów operacyjnych finasowanych z funduszy europejskich.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO9-2_U01Posiada umiejętność wyboru sposobu finansowania określonych potrzeb (projektów) w wyniku wyszukiwania i analizowania źródeł informacji dotyczących podstawowych funduszy/programów/projektów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wiedzą niezbędną dla prawidłowo wypełnianych wniosków na dofinansowanie lub finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką przede wszystkim w sektorze rybactwa i akwakultury
Treści programoweT-L-1Struktura, cel i zasady działania funduszy europejskich. Zasady podziału środków finansowych w Unii Europejskiej. Podział środków finansowych UE na kraje członkowskie i w Polsce. Przepisy i dokumenty regulujace zasady działania poszczególnych programów operacyjnych finasowanych z funduszy europejskich. Europejska Wpółpraca Terytorialna. Infrastruktura i Środowisko. Kapitał Ludzki. Innowacyjna Gospodarka. Rozwój Polski Wschodniej. Procedury pozyskiwania środków unijnych instytucje odpowiedzialne za wdrażanie FS, zasady programowania FS Kierowanie projektem (cykl życia projektu, matryca logiczna projektu, podstawy zarządzania projektem) Konstruowanie budżetu - kwalifikowalność kosztów, zasady System zamówień publicznych w procesie wdrażania projektów w ramach funduszy strukturalnych Wskazówki podczas pisania i oceny wniosków Kwalfikowalność wydatków. Kontrola Projektu. Sprawozdawczość, rozliczenie projektu i dokumentacja. Zasady promocji i oznakowania. Trwałość projektu.
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującymi (dyskusja, burza mózgów)
M-2Przygotowywanie projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena praktycznej i teoretycznej znajomości z dziedziny pozyskiwania wniosków unijnych
S-1Ocena formująca: Ocena za projekt
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie przeanalizować wybrane informacje dotyczące podstawowych funduszy/projektów/programów i wybrać odpowiednie dla własnych potrzeb zródło finansowania
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO9-2_K01Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z wiedzą niezbędną dla prawidłowo wypełnianych wniosków na dofinansowanie lub finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką przede wszystkim w sektorze rybactwa i akwakultury
Treści programoweT-L-1Struktura, cel i zasady działania funduszy europejskich. Zasady podziału środków finansowych w Unii Europejskiej. Podział środków finansowych UE na kraje członkowskie i w Polsce. Przepisy i dokumenty regulujace zasady działania poszczególnych programów operacyjnych finasowanych z funduszy europejskich. Europejska Wpółpraca Terytorialna. Infrastruktura i Środowisko. Kapitał Ludzki. Innowacyjna Gospodarka. Rozwój Polski Wschodniej. Procedury pozyskiwania środków unijnych instytucje odpowiedzialne za wdrażanie FS, zasady programowania FS Kierowanie projektem (cykl życia projektu, matryca logiczna projektu, podstawy zarządzania projektem) Konstruowanie budżetu - kwalifikowalność kosztów, zasady System zamówień publicznych w procesie wdrażania projektów w ramach funduszy strukturalnych Wskazówki podczas pisania i oceny wniosków Kwalfikowalność wydatków. Kontrola Projektu. Sprawozdawczość, rozliczenie projektu i dokumentacja. Zasady promocji i oznakowania. Trwałość projektu.
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującymi (dyskusja, burza mózgów)
M-2Przygotowywanie projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena praktycznej i teoretycznej znajomości z dziedziny pozyskiwania wniosków unijnych
S-1Ocena formująca: Ocena za projekt
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporzadkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane działania.
3,5
4,0
4,5
5,0