Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
GW_1A_W01Ma podstawową wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i biologii niezbędną w inżynierii środowiskowej.
GW_1A_W02Ma wiedzę z zakresu informatyki (systemy informatyczne) i zna narzędzia statystyczne stosowane w naukach inżynierskich, z zachowaniem praw autorskich.
GW_1A_W03Ma wiedzę w zakresie ekonomii, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną oraz zna obowiązujące normy prawne krajowe i międzynarodowe, w szczególności RDW i Prawo Wodne.
GW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W05Ma wiedzę o rozmieszczeniu i wielkości zasobów biologicznych i abiotycznych oraz o dynamice zmienności zasobów z uwzględnieniem przyczyn tych zmian. Ma podstawową wiedzę w zakresie technik rybactwa, zna podstawy budowy i eksploatacji narzędzi połowu.
GW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
GW_1A_W07Ma ogólną wiedzę na temat konstrukcji i eksploatacji maszyn, budowli hydrotechnicznych i innych urządzeń oraz infrastruktury związanej z eksploatacją środowiska wodnego, ma podstawową wiedzę o stosowanych materiałach budowlanych i konstrukcji budowli wodnych oraz sposobów graficznego przedstawienia konstrukcji inżynierskich.
GW_1A_W08Ma podstawową wiedzę i zna terminologię, w tym obcojęzyczną, w zakresie procesów zachodzących w ekosystemach wodnych. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą biologii, taksonomii oraz zdrowotności organizmów wodnych.
GW_1A_W09Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami wód, zarządzania infrastrukturą komunalną, obszarami przybrzeżnymi, planowania przestrzennego oraz gospodarowania zasobami wód na terenach chronionych.
GW_1A_W10Ma wiedzę na temat zarządzania środowiskiem wodnym w aspekcie turystyki wodnej.
GW_1A_W11Ma podstawową wiedzę z zakresu akwakultury – zna biotechnikę chowu i hodowli wybranych hydrobiontów, w tym biotechnologię rozrodu i ich podchowu w warunkach naturalnych i sztucznych.
GW_1A_W12Ma podstawową wiedzę z zakresu meteorologii i hydrografii.
GW_1A_W13Zna rolę i znaczenie ocen oddziaływania na środowisko jako podstawowego narzędzia zrównoważonego użytkowania i kształtowania zasobów wodnych.
GW_1A_W14Zna metody rozwiązywania problemów z zakresu technologii i organizacji prac z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej.
GW_1A_W15Ma ogólną wiedzę o urządzeniach wykorzystujących zasoby energetyczne wody.
GW_1A_W16Zna podstawy projektowania i eksploatacji zbiorników wodnych; posiada wiedzę z zakresu oddziaływania urządzeń wodnych na środowisko.
GW_1A_W17Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w hydrosferze; ma wiedzę na temat cyklu hydrologicznego; ma wiedzę na temat obiegu wody w przyrodzie; potrafi wymienić i scharakteryzować główne źródła zanieczyszczenia wód; rozumie zasady sporządzania ich klasyfikacji.
GW_1A_W18Ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej terenów przemysłowych, zurbanizowanych i wykorzystywanych rolniczo.