Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Przygotowanie wniosków z funduszy UE:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przygotowanie wniosków z funduszy UE
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Formicki <Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Joanna Szulc <Joanna.Szulc@zut.edu.pl>, Adam Tański <Adam.Tanski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 12 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 45 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa znajomość zagadnień ekonomicznych
W-2Podstawowa znajomość zagadnień z gospodarki, zarządzania, ekologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z procedurą wypełniania, składania i rozliczania wniosków na dofinansowanie lub finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką szczególnie w sektorze rybactwa i akwakultury

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Możliwościami uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 Biznes plan, analiza mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia, konstruowanie analizy finansowej. Opracowanie streszczenia i planu wniosku projektowego Opracowanie zadań wykonanych w projekcie Opracowanie terminarza projektu Wypełnianie wniosku projektowego Analiza i ocena wniosku w aspekcie wymagań formalnych45
45

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w wykładach45
A-L-2Wykonanie projektu30
A-L-3Uczestnictwo w konsultacjach10
A-L-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów5
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady informacyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującymi (dyskusja, burza mózgów)

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena za przygotowanie do zajęć, ocena aktywnosci studenta na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Zbiorcza ocena aktywnosci studenta na zajęciach, ocena projektu, pisemne zaliczenie ćwiczeń – 1 kolokwium

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO9-1_W01
Student po odbyciu kursu ma wiedzę na temat Funduszy Europejskich oraz zna zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020
GW_1A_W03R1A_W02, R1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-1T-L-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO9-1_U01
Student po odbyciu kursu umie skonstruować biznes plan, przeprowadzić analizę mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia, skonstruować analize finansową, opracować streszczenie, plan, zadania i terminarz wniosku projektowego.
GW_1A_U03R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03InzA_U03, InzA_U05C-1T-L-1M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO9-1_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
GW_1A_K03R1A_K02, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-1M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO9-1_W01
Student po odbyciu kursu ma wiedzę na temat Funduszy Europejskich oraz zna zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020
2,0
3,0Student po odbyciu kursu ma podstawwą wiedzę wiedzę na temat wybranych Funduszy Europejskich oraz zna niektóre zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO9-1_U01
Student po odbyciu kursu umie skonstruować biznes plan, przeprowadzić analizę mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia, skonstruować analize finansową, opracować streszczenie, plan, zadania i terminarz wniosku projektowego.
2,0
3,0Student umie skonstruować podstawy biznes planu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO9-1_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
2,0
3,0Student ma podstawową świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporzadkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane .
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Stabryła A., Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnym, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006
  2. Trocki M., Gruczy B., Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa, 2007
  3. A. Szymanska, Jak przygotowac dobry wniosek, czyli jak skutecznie pozyskiwac fundusze unijne 2007-2013, Wydawnictwo PLACET, Warszawa, 2008
  4. Musiałkowska, M. Sapała, Procedury pozyskiwania środków pomocowych Unii Europejskiej, w: Kompendium wiedzy o UE, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Cegłowski B., Nędzi T, Pozyskiwanie kapitału. Podstawowe formy i możliwości zdobycia kapitału, Wydawnictwo One Press, Warszawa, 2005
  2. Babiak J. (red.), Fundusze Unii Europejskiej, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, 2006
  3. Szkrzypek J., Jak korzystac z funduszy strukturalnych UE, Twigger, Warszawa, 2005

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Możliwościami uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 Biznes plan, analiza mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia, konstruowanie analizy finansowej. Opracowanie streszczenia i planu wniosku projektowego Opracowanie zadań wykonanych w projekcie Opracowanie terminarza projektu Wypełnianie wniosku projektowego Analiza i ocena wniosku w aspekcie wymagań formalnych45
45

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w wykładach45
A-L-2Wykonanie projektu30
A-L-3Uczestnictwo w konsultacjach10
A-L-4Przygotowanie się do zaliczenia wykładów5
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO9-1_W01Student po odbyciu kursu ma wiedzę na temat Funduszy Europejskich oraz zna zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W03Ma wiedzę w zakresie ekonomii, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną oraz zna obowiązujące normy prawne krajowe i międzynarodowe, w szczególności RDW i Prawo Wodne.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procedurą wypełniania, składania i rozliczania wniosków na dofinansowanie lub finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką szczególnie w sektorze rybactwa i akwakultury
Treści programoweT-L-1Możliwościami uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 Biznes plan, analiza mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia, konstruowanie analizy finansowej. Opracowanie streszczenia i planu wniosku projektowego Opracowanie zadań wykonanych w projekcie Opracowanie terminarza projektu Wypełnianie wniosku projektowego Analiza i ocena wniosku w aspekcie wymagań formalnych
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującymi (dyskusja, burza mózgów)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena za przygotowanie do zajęć, ocena aktywnosci studenta na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Zbiorcza ocena aktywnosci studenta na zajęciach, ocena projektu, pisemne zaliczenie ćwiczeń – 1 kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student po odbyciu kursu ma podstawwą wiedzę wiedzę na temat wybranych Funduszy Europejskich oraz zna niektóre zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO9-1_U01Student po odbyciu kursu umie skonstruować biznes plan, przeprowadzić analizę mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia, skonstruować analize finansową, opracować streszczenie, plan, zadania i terminarz wniosku projektowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U03Potrafi zarządzać przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną i zasobami środowiska wodnego stosując zasady ekonomii i ekonomiki zgodnie z normami prawnymi Unii Europejskiej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procedurą wypełniania, składania i rozliczania wniosków na dofinansowanie lub finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką szczególnie w sektorze rybactwa i akwakultury
Treści programoweT-L-1Możliwościami uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 Biznes plan, analiza mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia, konstruowanie analizy finansowej. Opracowanie streszczenia i planu wniosku projektowego Opracowanie zadań wykonanych w projekcie Opracowanie terminarza projektu Wypełnianie wniosku projektowego Analiza i ocena wniosku w aspekcie wymagań formalnych
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującymi (dyskusja, burza mózgów)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena za przygotowanie do zajęć, ocena aktywnosci studenta na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Zbiorcza ocena aktywnosci studenta na zajęciach, ocena projektu, pisemne zaliczenie ćwiczeń – 1 kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie skonstruować podstawy biznes planu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO9-1_K01Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z procedurą wypełniania, składania i rozliczania wniosków na dofinansowanie lub finansowanie przedsięwzięć związanych z gospodarką szczególnie w sektorze rybactwa i akwakultury
Treści programoweT-L-1Możliwościami uzyskania dofinansowania w ramach Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 Zasady realizowania projektów unijnych w ramach Nowej Perspektywy Finansowej 2014-2020 Biznes plan, analiza mikro i makrootoczenia przedsięwzięcia, konstruowanie analizy finansowej. Opracowanie streszczenia i planu wniosku projektowego Opracowanie zadań wykonanych w projekcie Opracowanie terminarza projektu Wypełnianie wniosku projektowego Analiza i ocena wniosku w aspekcie wymagań formalnych
Metody nauczaniaM-1Wykłady informacyjne z wykorzystaniem środków multimedialnych połączone z metodami problemowymi i aktywizującymi (dyskusja, burza mózgów)
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena za przygotowanie do zajęć, ocena aktywnosci studenta na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Zbiorcza ocena aktywnosci studenta na zajęciach, ocena projektu, pisemne zaliczenie ćwiczeń – 1 kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporzadkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane .
3,5
4,0
4,5
5,0