Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Zarządzanie przestrzenią portową:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zarządzanie przestrzenią portową
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Gospodarki Rybackiej
Nauczyciel odpowiedzialny Wawrzyniec Wawrzyniak <Wawrzyniec.Wawrzyniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Przemysław Czerniejewski <Przemyslaw.Czerniejewski@zut.edu.pl>, Mariusz Raczyński <Mariusz.Raczynski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL7 30 2,00,50zaliczenie
wykładyW7 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu fizyki, matematyki oraz znajomość podstawowych interakcji człowiek a środowisko. Podstawowa wiedza z zakresu ekonomii i zarządzania organizacjami.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z zasadami działania portów, ich podziałem, częściami składowymi, funkcjami i lokalizacją.
C-2Konsekwencje funkcjonalno-przestrzenne funkcjonowania i rozwoju portów morskich.
C-3Zarządzanie kryzysowe w portach morskich.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Podział portów. Elementy i czynniki oceny obiektu portowego. Podstawowe mierniki wielkości i znaczenia portów morskich. Wyposażanie portów rybackich na tle realizowanych funkcji. Wykorzystanie refulatów. Budowa scenariuszy zagrożenia obiektów portowych.5
T-L-2Organizacja zarządzania portami morskimi na świecie. Uwarunkowania środowiskowe, kulturowe, gospodarcze, ekonomiczne oraz terenowe dla działalności gospodarczej na terenie portu i w obszarze jego oddziaływania. Prognozowanie przyszłego natężenia ruchu w portach i współzależnego obciążenia ruchem na lądzie (drogi, koleje). Inteligentne metody zarządzania transportem i spedycją w portach wraz z zarządzaniem ich przepływem na lądzie.10
T-L-3Zajęcia praktyczne w terenie poprzez wizytację wybranych portów.15
30
wykłady
T-W-1Ogólne wiadomosci o portach, podział portów. Lokalizacja portów. Części składowe portów. Funkcje portów, w tym rybackich. Wyposazenie portów na tle realizowanych funkcji. Przedmiot działalności eksploatacyjnej portów morskich.8
T-W-2Definicja „otoczenia portu” w ujęciu funkcjonalno-przestrzennym. Przestrzenne i funkcjonalne aspekty funkcjonowania portu. Wpływ portu na kształtowanie obszaru przenikania się działalności portu i miasta. Przemiany przestrzeni miejskiej miast portowych. Wpływ portu na komunikację miasta. Przestrzenne i funkcjonalne aspekty rozwoju portu. Zarządzanie portami morskimi. Inteligentne zarządzanie przestrzenią okołoportową. Zarządzanie ruchem – systemy IT.4
T-W-3Problematyka funkcjonowania portów morskich. Jakość usług portowych. Podniesienie atrakcyjności (konkurencyjności) portów morskich oraz regionu. Porty morskie jako obszary ochrony.3
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2opracowanie konspektów15
A-L-3studiowanie literatury10
A-L-4przygotowanie do zaliczenia5
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie się do zajeć audytoryjnych2
A-W-3czytanie wskazanej literatury8
A-W-4przygotowanie się do kolokwium5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Konspekty z zajęć, aktywność.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO4-2_W01
Student będzie znał podział, części składowe i wyposażenie portów oraz rozumie mechanizm funkcjonowania portów morskich. Student charakteryzuje przedmioty obsługi portowej i rodzaje usług świadczonych w portach, wymienia i charakteryzuje współczesne kierunki rozwoju portów morskich, zna systemy i modele zarządzania portami morskimi na świecie, UE i w Polsce.
GW_1A_W07, GW_1A_W09R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W08InzA_W01, InzA_W02, InzA_W04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO4-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć rozpoznawać porty, ich części składowe, funkcje, wyposażenie i lokalizację. Student analizuje dane statystyczne charakteryzujące działalność portową. Potrafi ocenić zalety i wady różnych systemów i metod zarządzania portami morskimi.
GW_1A_U03, GW_1A_U06, GW_1A_U07, GW_1A_U11R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U08C-1, C-2T-L-1, T-L-2M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO4-2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywnej postawy do oceny funkcji jakie pełnią porty i zorientowanie na budowę nowych portów i przystani. Student zna ograniczenia własnej wiedzy i konieczność jej ciągłego doskonalenia, potrafi pracować samodzielnie, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, wykazuje odpowiedzialność za powierzone mu zadania, inicjatywę i kreatywność.
GW_1A_K01, GW_1A_K03, GW_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-3T-W-3, T-L-3M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO4-2_W01
Student będzie znał podział, części składowe i wyposażenie portów oraz rozumie mechanizm funkcjonowania portów morskich. Student charakteryzuje przedmioty obsługi portowej i rodzaje usług świadczonych w portach, wymienia i charakteryzuje współczesne kierunki rozwoju portów morskich, zna systemy i modele zarządzania portami morskimi na świecie, UE i w Polsce.
2,0
3,0Student zna podział, części składowe i wyposażenie portów oraz rozumie mechanizm funkcjonowania portów morskich.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO4-2_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć rozpoznawać porty, ich części składowe, funkcje, wyposażenie i lokalizację. Student analizuje dane statystyczne charakteryzujące działalność portową. Potrafi ocenić zalety i wady różnych systemów i metod zarządzania portami morskimi.
2,0
3,0Student rozpoznaje i wstępnie potrafi przeanalizować dane statystyczne charakteryzujące działalność portową.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO4-2_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywnej postawy do oceny funkcji jakie pełnią porty i zorientowanie na budowę nowych portów i przystani. Student zna ograniczenia własnej wiedzy i konieczność jej ciągłego doskonalenia, potrafi pracować samodzielnie, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, wykazuje odpowiedzialność za powierzone mu zadania, inicjatywę i kreatywność.
2,0
3,0student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Szwankowski St., Funkcjonowanie i rozwój portów morskich., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2000
  2. Misztal K. (red.), Organizacja i funkcjonowanie portów morskich., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2010
  3. Grzelakowski A. S., Matczak M., Ekonomika i zarządzanie przedsiębiorstwem portowym. Podstawowe zagadnienia., Wydawnictwo Akademii Morskiej w Gdyni, Gdynia, 2006
  4. Tubielewicz A., Zarządzanie strategiczne w portach morskich: globalizacja, integracja, prognozowanie, planowanie, strategie., PAN, Gdańsk, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Kochanowski M. (red.), Współczesne metamorfozy miast portowych., Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk, 1998
  2. L. Kuźma (red.), Ekonomika portów morskich i polityka portowa., Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2003

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Podział portów. Elementy i czynniki oceny obiektu portowego. Podstawowe mierniki wielkości i znaczenia portów morskich. Wyposażanie portów rybackich na tle realizowanych funkcji. Wykorzystanie refulatów. Budowa scenariuszy zagrożenia obiektów portowych.5
T-L-2Organizacja zarządzania portami morskimi na świecie. Uwarunkowania środowiskowe, kulturowe, gospodarcze, ekonomiczne oraz terenowe dla działalności gospodarczej na terenie portu i w obszarze jego oddziaływania. Prognozowanie przyszłego natężenia ruchu w portach i współzależnego obciążenia ruchem na lądzie (drogi, koleje). Inteligentne metody zarządzania transportem i spedycją w portach wraz z zarządzaniem ich przepływem na lądzie.10
T-L-3Zajęcia praktyczne w terenie poprzez wizytację wybranych portów.15
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Ogólne wiadomosci o portach, podział portów. Lokalizacja portów. Części składowe portów. Funkcje portów, w tym rybackich. Wyposazenie portów na tle realizowanych funkcji. Przedmiot działalności eksploatacyjnej portów morskich.8
T-W-2Definicja „otoczenia portu” w ujęciu funkcjonalno-przestrzennym. Przestrzenne i funkcjonalne aspekty funkcjonowania portu. Wpływ portu na kształtowanie obszaru przenikania się działalności portu i miasta. Przemiany przestrzeni miejskiej miast portowych. Wpływ portu na komunikację miasta. Przestrzenne i funkcjonalne aspekty rozwoju portu. Zarządzanie portami morskimi. Inteligentne zarządzanie przestrzenią okołoportową. Zarządzanie ruchem – systemy IT.4
T-W-3Problematyka funkcjonowania portów morskich. Jakość usług portowych. Podniesienie atrakcyjności (konkurencyjności) portów morskich oraz regionu. Porty morskie jako obszary ochrony.3
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2opracowanie konspektów15
A-L-3studiowanie literatury10
A-L-4przygotowanie do zaliczenia5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2przygotowanie się do zajeć audytoryjnych2
A-W-3czytanie wskazanej literatury8
A-W-4przygotowanie się do kolokwium5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO4-2_W01Student będzie znał podział, części składowe i wyposażenie portów oraz rozumie mechanizm funkcjonowania portów morskich. Student charakteryzuje przedmioty obsługi portowej i rodzaje usług świadczonych w portach, wymienia i charakteryzuje współczesne kierunki rozwoju portów morskich, zna systemy i modele zarządzania portami morskimi na świecie, UE i w Polsce.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W07Ma ogólną wiedzę na temat konstrukcji i eksploatacji maszyn, budowli hydrotechnicznych i innych urządzeń oraz infrastruktury związanej z eksploatacją środowiska wodnego, ma podstawową wiedzę o stosowanych materiałach budowlanych i konstrukcji budowli wodnych oraz sposobów graficznego przedstawienia konstrukcji inżynierskich.
GW_1A_W09Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami wód, zarządzania infrastrukturą komunalną, obszarami przybrzeżnymi, planowania przestrzennego oraz gospodarowania zasobami wód na terenach chronionych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami działania portów, ich podziałem, częściami składowymi, funkcjami i lokalizacją.
Treści programoweT-W-1Ogólne wiadomosci o portach, podział portów. Lokalizacja portów. Części składowe portów. Funkcje portów, w tym rybackich. Wyposazenie portów na tle realizowanych funkcji. Przedmiot działalności eksploatacyjnej portów morskich.
T-W-2Definicja „otoczenia portu” w ujęciu funkcjonalno-przestrzennym. Przestrzenne i funkcjonalne aspekty funkcjonowania portu. Wpływ portu na kształtowanie obszaru przenikania się działalności portu i miasta. Przemiany przestrzeni miejskiej miast portowych. Wpływ portu na komunikację miasta. Przestrzenne i funkcjonalne aspekty rozwoju portu. Zarządzanie portami morskimi. Inteligentne zarządzanie przestrzenią okołoportową. Zarządzanie ruchem – systemy IT.
T-W-3Problematyka funkcjonowania portów morskich. Jakość usług portowych. Podniesienie atrakcyjności (konkurencyjności) portów morskich oraz regionu. Porty morskie jako obszary ochrony.
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Konspekty z zajęć, aktywność.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podział, części składowe i wyposażenie portów oraz rozumie mechanizm funkcjonowania portów morskich.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO4-2_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć rozpoznawać porty, ich części składowe, funkcje, wyposażenie i lokalizację. Student analizuje dane statystyczne charakteryzujące działalność portową. Potrafi ocenić zalety i wady różnych systemów i metod zarządzania portami morskimi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U03Potrafi zarządzać przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną i zasobami środowiska wodnego stosując zasady ekonomii i ekonomiki zgodnie z normami prawnymi Unii Europejskiej.
GW_1A_U06Potrafi poprawnie zastosować technologie informatyczne i statystyczne niezbędne w pracy zawodowej.
GW_1A_U07Potrafi opracować, ocenić i zaprezentować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego, umie przygotować lub zebrać niezbędną dokumentację do realizacji zadań związanych z procesem projektowo-inwestycyjnym budowli wodnej.
GW_1A_U11Posiada podstawowe umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich i eksploatacji środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z zasadami działania portów, ich podziałem, częściami składowymi, funkcjami i lokalizacją.
C-2Konsekwencje funkcjonalno-przestrzenne funkcjonowania i rozwoju portów morskich.
Treści programoweT-L-1Podział portów. Elementy i czynniki oceny obiektu portowego. Podstawowe mierniki wielkości i znaczenia portów morskich. Wyposażanie portów rybackich na tle realizowanych funkcji. Wykorzystanie refulatów. Budowa scenariuszy zagrożenia obiektów portowych.
T-L-2Organizacja zarządzania portami morskimi na świecie. Uwarunkowania środowiskowe, kulturowe, gospodarcze, ekonomiczne oraz terenowe dla działalności gospodarczej na terenie portu i w obszarze jego oddziaływania. Prognozowanie przyszłego natężenia ruchu w portach i współzależnego obciążenia ruchem na lądzie (drogi, koleje). Inteligentne metody zarządzania transportem i spedycją w portach wraz z zarządzaniem ich przepływem na lądzie.
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Konspekty z zajęć, aktywność.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student rozpoznaje i wstępnie potrafi przeanalizować dane statystyczne charakteryzujące działalność portową.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO4-2_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie aktywnej postawy do oceny funkcji jakie pełnią porty i zorientowanie na budowę nowych portów i przystani. Student zna ograniczenia własnej wiedzy i konieczność jej ciągłego doskonalenia, potrafi pracować samodzielnie, zachowuje krytycyzm w wyrażaniu opinii, wykazuje odpowiedzialność za powierzone mu zadania, inicjatywę i kreatywność.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
GW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Zarządzanie kryzysowe w portach morskich.
Treści programoweT-W-3Problematyka funkcjonowania portów morskich. Jakość usług portowych. Podniesienie atrakcyjności (konkurencyjności) portów morskich oraz regionu. Porty morskie jako obszary ochrony.
T-L-3Zajęcia praktyczne w terenie poprzez wizytację wybranych portów.
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Konspekty z zajęć, aktywność.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student jest chętny do pomocy i współpracy, otwarty na nowe wyzwania, zdolny do rozwiązywania problemów w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0