Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Gospodarki Rybackiej
Nauczyciel odpowiedzialny Wawrzyniec Wawrzyniak <Wawrzyniec.Wawrzyniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Przemysław Czerniejewski <Przemyslaw.Czerniejewski@zut.edu.pl>, Mariusz Raczyński <Mariusz.Raczynski@zut.edu.pl>, Wawrzyniec Wawrzyniak <Wawrzyniec.Wawrzyniak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL7 30 2,00,50zaliczenie
wykładyW7 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstawowych pojęć dotyczących biologii morza, techniki połowów ryb i organizmów morskich, ekonomiki i marketingu oraz gospodarki morskiej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zaznajomienie studentów z z problematyka związaną ze specyfika rejonów przybrzeżnych, z modelami zarządzania i ich wdrażaniem oraz możliwością prawidłowego wykorzystania strefy przybrzeżnej, w tym z aktualnymi aktami prawnymi dotyczącymi ZZOP, a także określeniem możliwości i kierunków gospodarki rybackiej w strefie przybrzeżnej mórz i oceanów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Społeczno - ekonomiczne zagrożenia rozwoju świata, nierównomierny rozwój społeczno - gospodarczy, bariery i dysproporcje w handlu zagranicznym. Środowiskowe zagrożenia rozwoju świata, przeeksploatowanie środowiska przyrodnicznego, globalne ocieplenie, zmniejszenie bioróżnorodności.5
T-L-2Ocena zasobów wybranych obszarów przybrzeżnych. Opracowanie wariantowych programów zarządzania dla wybranych obszarów przybrzeżnych, z uwzględnieniem ekotechnologii. Wytypowanie programu minimalizującego zagrożenia dla środowiska. Organizacja wdrożenia planu zarządzania dla wybranego rejonu.7
T-L-3Wielkości i wskaźniki połowów rybackich w obszarze przybrzeznym, rybołówstwo jako źródło przychodów, rybołówstwo jako źródło żywności i zatrudnienia. Możliwości zmiany nakładu połowowego a wielkość połowów i zatrudnienia, wygodna bandera w rybołówstwie, następstwa przełowienia i możliwości ograniczenia zjawiska przełowienia, połowy nielegalne i nieraportowane.5
T-L-4Charakterystyka przestrzenna województw nadmorskich – wg. Planów zagospodarowania przestrzennego województw. Jednostki odpowiedzialne za zarządzanie i gospodarowanie polską strefą brzegową. Obszar morski RP – podział polskiej strefy brzegowej. Analiza istotnych sektorów i obszarów wpływających na zarządzanie polską strefą brzegową. Stan obecny systemu zarządzania obszarami przybrzeżnymi. ZZOP w strukturze zarządzania rozwojem przestrzennym. Uwarunkowania rozwoju obszarów przybrzeżnych8
T-L-5Zasada zrównoważonego rozwoju, jej rola i miejsce w polityce i ustawodawstwie. Zasada zrównoważonego rozwoju w Nadbałtyckiej Agendzie. Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzezną - istotne akty prawne, mające wpływ na zarządzanie polską strefą brzegową. Istotne dla ZZOP Konwencje i umowy międzynarodowe, morskie obszary chronione, metody i wskaźniki monitoringu wielkości stad ryb.5
30
wykłady
T-W-1Definicje zarządzania, definicja obszarów morskich i przybrzeżnych, zasoby wodne na świecie. Procesy hydrometeorologiczne i morfolitodynamiczne w strefie brzegowej. Problematyka zarządzania obszarami przybrzeżnymi.4
T-W-2Organizacja wdrażania programów ZZOP. Zasoby obszarów przybrzeżnych w kontekście zarządzania. Zasady opracowania programu zarządzania obszarami przybrzeżnymi. Organizacja wdrażania planów zarządzania obszarami przybrzeżnymi. Doświadczenia krajowe i światowe w zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi, z uwzględnieniem rejonów o nadzwyczajnych zagrożeniach.5
T-W-3Co to jest morski obszar chroniony. Sieć obszarów chronionych Morza Bałtyckiego. Ramy prawne dla obszarów chronionych Morza Bałtyckiego. Badania i monitoring na obszarach chronionych Morza Bałtyckiego. Administracja obszarów chronionych Morza Bałtyckiego. Zarys planów zarządzania dla morskich obszarów chronionych HELCOM i OSPAR.4
T-W-4Stan rybołówstwa przybrzeżnego, cele realizowane przez rybołówstwo, zagrożenia egzogeniczne i endogeniczne, wykorzystanie surowca rybnego, produkcja i wielkosć akwakultury. Prawno - administracyjne uwarunkowania rybołówstwa, sfera legislacyjna odpowiedzialnego rybołowstwa, legislacja ogólna i szczegółowa, monitoring i kontrola.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczęszczanie na zajecia30
A-L-2Studiowanie literatury10
A-L-3opracowanie konspektów prac10
A-L-4opracowanie zagadnien problemowych w postaci prezentacji10
60
wykłady
A-W-1uczęszczanie na zajęcia15
A-W-2przygotowanie do zajęć5
A-W-3opracowywanie tematów wykładów10
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy, wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne, ćwiczenia przedmiotowe, projekty.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe pisemne
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne, prezentacje, konspekt.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO4-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student rozpoznaje antropogeniczne przekształcenia środowiska przyrodniczego i ocenia jego skutki oraz posiada znajomość podstawowych regulacji prawnych warunkujących działalność w zakresie ochrony brzegów morskich.
GW_1A_W03, GW_1A_W04, GW_1A_W05, GW_1A_W09, GW_1A_W13R1A_W02, R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07, R1A_W08, R1A_W09InzA_W03, InzA_W04, InzA_W05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-L-1, T-L-2M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO4-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student korzysta z informacji źródłowych w zakresie problematyki dotyczącej strefiy brzegowej morza w języku polskim,posiada umiejętność analitycznego i syntetycznego sposobu rozumowania prowadzącego do prawidłowego wnioskowania. Powinien też umieć ocenić możliwości prowadzenia gospodarki rybackiej w strefie przybrzeżnej mórz i oceanów.
GW_1A_U03, GW_1A_U04, GW_1A_U09, GW_1A_U10R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U06InzA_U03, InzA_U05, InzA_U07C-1T-W-4, T-L-3, T-L-4M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO4-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student rozumie potrzebę systematycznego poszerzania i aktualizowania wiedzy dotyczącej strefy brzegowej oraz potrafi zidentyfikować problemy badawcze w zakresie ochrony brzegu morskiego i zaproponować metody do ich rozwiązania. Nabędzie też postawę świadomego i prawidłowego wykorzystania strefy przybrzeżnej w związku z działalnością stricte rybacką.
GW_1A_K02, GW_1A_K04R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-3, T-L-4, T-L-5M-1S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO4-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student rozpoznaje antropogeniczne przekształcenia środowiska przyrodniczego i ocenia jego skutki oraz posiada znajomość podstawowych regulacji prawnych warunkujących działalność w zakresie ochrony brzegów morskich.
2,0Student nie rozumie podstawowych pojęć i terminologii dotyczących gospodarki morskiej.
3,0Student zna pojęcia z zakresu zarządzania i definicje obszarów morskich.
3,5Student potrafi omówić stan rybołówstwa przybrzeżnego
4,0Student potrafi poprawnie omówić antropogeniczne przekształcenia środowiska przyrodniczego w strefie brzegowej.
4,5Student potrafi omówić prawne i administracyjne uwarunkowania ZZOP
5,0Student potrafi efektywnie przedstawić następstwa przełowienia i możliwości ograniczenia zjawiska przełowienia.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO4-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student korzysta z informacji źródłowych w zakresie problematyki dotyczącej strefiy brzegowej morza w języku polskim,posiada umiejętność analitycznego i syntetycznego sposobu rozumowania prowadzącego do prawidłowego wnioskowania. Powinien też umieć ocenić możliwości prowadzenia gospodarki rybackiej w strefie przybrzeżnej mórz i oceanów.
2,0Student nie rozumie podstawowych pojęć i terminologii z gospodarki rybackiej, biologii morza.
3,0Student zna definicje zarządzania i definicje obszarów morskich.
3,5Student potrafi omówić cele realizowane przez rybołówstwo.
4,0Student potrafi odczytać i omówić wielkości i wskaźniki połowów rybackich.
4,5Student potrafi omówić zagrożenia dla rybołówstwa wynikające z rozwoju społeczno-ekonomicznego świata
5,0Student bardzo dobrze potrafi omówić na czym polega wprowadzenie metod optymalizacji połowów.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO4-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student rozumie potrzebę systematycznego poszerzania i aktualizowania wiedzy dotyczącej strefy brzegowej oraz potrafi zidentyfikować problemy badawcze w zakresie ochrony brzegu morskiego i zaproponować metody do ich rozwiązania. Nabędzie też postawę świadomego i prawidłowego wykorzystania strefy przybrzeżnej w związku z działalnością stricte rybacką.
2,0Student nie rozumie podstawowych pojęć i terminologii z gospodarki morskiej i biologii morza.
3,0Student potrafi zidentyfikować problemy badawcze w zakresie ochrony brzegu morskiego.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Brocki W., Odpowiedzialne rybołówstwo jako element zrównowazonego rozwoju, ZUT, Szczecin, 2009
  2. Flawelling P, An introduction to monitoring, control and surveillance. Systems in capture fishes., FAO, Rome, 1999
  3. Basiński T., Pruszak Z., Tarnowska M., Zeidler R., Ochrona brzegów morskich., IBW PAN, 1998
  4. Dutkowski M. (red.), Zagospodarowanie przestrzenne i rozwój obszarów nadmorskich w Polsce., Oficyna In Plus, Szczecin, 2005
  5. Furmańczyk K. (red.), Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi (ZZOP) w Polsce – stan obecny i perspektywy., Oficyna In Plus, Szczecin, 2005, pozycja cykliczna wydawana corocznie od roku 2005

Literatura dodatkowa

  1. Chaston I., Marketing in fisheries and aquaculture, Fishing News Book, Oxford England, 1997
  2. Kozłowski S., Ekorozwój. Wyzwanie XX wieku, PWN, Warszawa, 2000

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Społeczno - ekonomiczne zagrożenia rozwoju świata, nierównomierny rozwój społeczno - gospodarczy, bariery i dysproporcje w handlu zagranicznym. Środowiskowe zagrożenia rozwoju świata, przeeksploatowanie środowiska przyrodnicznego, globalne ocieplenie, zmniejszenie bioróżnorodności.5
T-L-2Ocena zasobów wybranych obszarów przybrzeżnych. Opracowanie wariantowych programów zarządzania dla wybranych obszarów przybrzeżnych, z uwzględnieniem ekotechnologii. Wytypowanie programu minimalizującego zagrożenia dla środowiska. Organizacja wdrożenia planu zarządzania dla wybranego rejonu.7
T-L-3Wielkości i wskaźniki połowów rybackich w obszarze przybrzeznym, rybołówstwo jako źródło przychodów, rybołówstwo jako źródło żywności i zatrudnienia. Możliwości zmiany nakładu połowowego a wielkość połowów i zatrudnienia, wygodna bandera w rybołówstwie, następstwa przełowienia i możliwości ograniczenia zjawiska przełowienia, połowy nielegalne i nieraportowane.5
T-L-4Charakterystyka przestrzenna województw nadmorskich – wg. Planów zagospodarowania przestrzennego województw. Jednostki odpowiedzialne za zarządzanie i gospodarowanie polską strefą brzegową. Obszar morski RP – podział polskiej strefy brzegowej. Analiza istotnych sektorów i obszarów wpływających na zarządzanie polską strefą brzegową. Stan obecny systemu zarządzania obszarami przybrzeżnymi. ZZOP w strukturze zarządzania rozwojem przestrzennym. Uwarunkowania rozwoju obszarów przybrzeżnych8
T-L-5Zasada zrównoważonego rozwoju, jej rola i miejsce w polityce i ustawodawstwie. Zasada zrównoważonego rozwoju w Nadbałtyckiej Agendzie. Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzezną - istotne akty prawne, mające wpływ na zarządzanie polską strefą brzegową. Istotne dla ZZOP Konwencje i umowy międzynarodowe, morskie obszary chronione, metody i wskaźniki monitoringu wielkości stad ryb.5
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Definicje zarządzania, definicja obszarów morskich i przybrzeżnych, zasoby wodne na świecie. Procesy hydrometeorologiczne i morfolitodynamiczne w strefie brzegowej. Problematyka zarządzania obszarami przybrzeżnymi.4
T-W-2Organizacja wdrażania programów ZZOP. Zasoby obszarów przybrzeżnych w kontekście zarządzania. Zasady opracowania programu zarządzania obszarami przybrzeżnymi. Organizacja wdrażania planów zarządzania obszarami przybrzeżnymi. Doświadczenia krajowe i światowe w zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi, z uwzględnieniem rejonów o nadzwyczajnych zagrożeniach.5
T-W-3Co to jest morski obszar chroniony. Sieć obszarów chronionych Morza Bałtyckiego. Ramy prawne dla obszarów chronionych Morza Bałtyckiego. Badania i monitoring na obszarach chronionych Morza Bałtyckiego. Administracja obszarów chronionych Morza Bałtyckiego. Zarys planów zarządzania dla morskich obszarów chronionych HELCOM i OSPAR.4
T-W-4Stan rybołówstwa przybrzeżnego, cele realizowane przez rybołówstwo, zagrożenia egzogeniczne i endogeniczne, wykorzystanie surowca rybnego, produkcja i wielkosć akwakultury. Prawno - administracyjne uwarunkowania rybołówstwa, sfera legislacyjna odpowiedzialnego rybołowstwa, legislacja ogólna i szczegółowa, monitoring i kontrola.2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczęszczanie na zajecia30
A-L-2Studiowanie literatury10
A-L-3opracowanie konspektów prac10
A-L-4opracowanie zagadnien problemowych w postaci prezentacji10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczęszczanie na zajęcia15
A-W-2przygotowanie do zajęć5
A-W-3opracowywanie tematów wykładów10
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO4-1_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student rozpoznaje antropogeniczne przekształcenia środowiska przyrodniczego i ocenia jego skutki oraz posiada znajomość podstawowych regulacji prawnych warunkujących działalność w zakresie ochrony brzegów morskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W03Ma wiedzę w zakresie ekonomii, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną oraz zna obowiązujące normy prawne krajowe i międzynarodowe, w szczególności RDW i Prawo Wodne.
GW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W05Ma wiedzę o rozmieszczeniu i wielkości zasobów biologicznych i abiotycznych oraz o dynamice zmienności zasobów z uwzględnieniem przyczyn tych zmian. Ma podstawową wiedzę w zakresie technik rybactwa, zna podstawy budowy i eksploatacji narzędzi połowu.
GW_1A_W09Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami wód, zarządzania infrastrukturą komunalną, obszarami przybrzeżnymi, planowania przestrzennego oraz gospodarowania zasobami wód na terenach chronionych.
GW_1A_W13Zna rolę i znaczenie ocen oddziaływania na środowisko jako podstawowego narzędzia zrównoważonego użytkowania i kształtowania zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studentów z z problematyka związaną ze specyfika rejonów przybrzeżnych, z modelami zarządzania i ich wdrażaniem oraz możliwością prawidłowego wykorzystania strefy przybrzeżnej, w tym z aktualnymi aktami prawnymi dotyczącymi ZZOP, a także określeniem możliwości i kierunków gospodarki rybackiej w strefie przybrzeżnej mórz i oceanów.
Treści programoweT-W-1Definicje zarządzania, definicja obszarów morskich i przybrzeżnych, zasoby wodne na świecie. Procesy hydrometeorologiczne i morfolitodynamiczne w strefie brzegowej. Problematyka zarządzania obszarami przybrzeżnymi.
T-W-2Organizacja wdrażania programów ZZOP. Zasoby obszarów przybrzeżnych w kontekście zarządzania. Zasady opracowania programu zarządzania obszarami przybrzeżnymi. Organizacja wdrażania planów zarządzania obszarami przybrzeżnymi. Doświadczenia krajowe i światowe w zarządzaniu obszarami przybrzeżnymi, z uwzględnieniem rejonów o nadzwyczajnych zagrożeniach.
T-W-3Co to jest morski obszar chroniony. Sieć obszarów chronionych Morza Bałtyckiego. Ramy prawne dla obszarów chronionych Morza Bałtyckiego. Badania i monitoring na obszarach chronionych Morza Bałtyckiego. Administracja obszarów chronionych Morza Bałtyckiego. Zarys planów zarządzania dla morskich obszarów chronionych HELCOM i OSPAR.
T-L-1Społeczno - ekonomiczne zagrożenia rozwoju świata, nierównomierny rozwój społeczno - gospodarczy, bariery i dysproporcje w handlu zagranicznym. Środowiskowe zagrożenia rozwoju świata, przeeksploatowanie środowiska przyrodnicznego, globalne ocieplenie, zmniejszenie bioróżnorodności.
T-L-2Ocena zasobów wybranych obszarów przybrzeżnych. Opracowanie wariantowych programów zarządzania dla wybranych obszarów przybrzeżnych, z uwzględnieniem ekotechnologii. Wytypowanie programu minimalizującego zagrożenia dla środowiska. Organizacja wdrożenia planu zarządzania dla wybranego rejonu.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy, wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne, ćwiczenia przedmiotowe, projekty.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe pisemne
S-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne, prezentacje, konspekt.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie podstawowych pojęć i terminologii dotyczących gospodarki morskiej.
3,0Student zna pojęcia z zakresu zarządzania i definicje obszarów morskich.
3,5Student potrafi omówić stan rybołówstwa przybrzeżnego
4,0Student potrafi poprawnie omówić antropogeniczne przekształcenia środowiska przyrodniczego w strefie brzegowej.
4,5Student potrafi omówić prawne i administracyjne uwarunkowania ZZOP
5,0Student potrafi efektywnie przedstawić następstwa przełowienia i możliwości ograniczenia zjawiska przełowienia.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO4-1_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student korzysta z informacji źródłowych w zakresie problematyki dotyczącej strefiy brzegowej morza w języku polskim,posiada umiejętność analitycznego i syntetycznego sposobu rozumowania prowadzącego do prawidłowego wnioskowania. Powinien też umieć ocenić możliwości prowadzenia gospodarki rybackiej w strefie przybrzeżnej mórz i oceanów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U03Potrafi zarządzać przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną i zasobami środowiska wodnego stosując zasady ekonomii i ekonomiki zgodnie z normami prawnymi Unii Europejskiej.
GW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
GW_1A_U09Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować najważniejsze składniki flory i fauny środowiska wodnego i określić ich znaczenie dla gospodarki oraz używać poprawnej nomenklatury w zakresie biologii i ekologii.
GW_1A_U10Ma podstawowe umiejętności posługiwania się urządzeniami i maszynami związanymi z eksploatacją środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studentów z z problematyka związaną ze specyfika rejonów przybrzeżnych, z modelami zarządzania i ich wdrażaniem oraz możliwością prawidłowego wykorzystania strefy przybrzeżnej, w tym z aktualnymi aktami prawnymi dotyczącymi ZZOP, a także określeniem możliwości i kierunków gospodarki rybackiej w strefie przybrzeżnej mórz i oceanów.
Treści programoweT-W-4Stan rybołówstwa przybrzeżnego, cele realizowane przez rybołówstwo, zagrożenia egzogeniczne i endogeniczne, wykorzystanie surowca rybnego, produkcja i wielkosć akwakultury. Prawno - administracyjne uwarunkowania rybołówstwa, sfera legislacyjna odpowiedzialnego rybołowstwa, legislacja ogólna i szczegółowa, monitoring i kontrola.
T-L-3Wielkości i wskaźniki połowów rybackich w obszarze przybrzeznym, rybołówstwo jako źródło przychodów, rybołówstwo jako źródło żywności i zatrudnienia. Możliwości zmiany nakładu połowowego a wielkość połowów i zatrudnienia, wygodna bandera w rybołówstwie, następstwa przełowienia i możliwości ograniczenia zjawiska przełowienia, połowy nielegalne i nieraportowane.
T-L-4Charakterystyka przestrzenna województw nadmorskich – wg. Planów zagospodarowania przestrzennego województw. Jednostki odpowiedzialne za zarządzanie i gospodarowanie polską strefą brzegową. Obszar morski RP – podział polskiej strefy brzegowej. Analiza istotnych sektorów i obszarów wpływających na zarządzanie polską strefą brzegową. Stan obecny systemu zarządzania obszarami przybrzeżnymi. ZZOP w strukturze zarządzania rozwojem przestrzennym. Uwarunkowania rozwoju obszarów przybrzeżnych
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy, wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne, ćwiczenia przedmiotowe, projekty.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne, prezentacje, konspekt.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie podstawowych pojęć i terminologii z gospodarki rybackiej, biologii morza.
3,0Student zna definicje zarządzania i definicje obszarów morskich.
3,5Student potrafi omówić cele realizowane przez rybołówstwo.
4,0Student potrafi odczytać i omówić wielkości i wskaźniki połowów rybackich.
4,5Student potrafi omówić zagrożenia dla rybołówstwa wynikające z rozwoju społeczno-ekonomicznego świata
5,0Student bardzo dobrze potrafi omówić na czym polega wprowadzenie metod optymalizacji połowów.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO4-1_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student rozumie potrzebę systematycznego poszerzania i aktualizowania wiedzy dotyczącej strefy brzegowej oraz potrafi zidentyfikować problemy badawcze w zakresie ochrony brzegu morskiego i zaproponować metody do ich rozwiązania. Nabędzie też postawę świadomego i prawidłowego wykorzystania strefy przybrzeżnej w związku z działalnością stricte rybacką.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
GW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zaznajomienie studentów z z problematyka związaną ze specyfika rejonów przybrzeżnych, z modelami zarządzania i ich wdrażaniem oraz możliwością prawidłowego wykorzystania strefy przybrzeżnej, w tym z aktualnymi aktami prawnymi dotyczącymi ZZOP, a także określeniem możliwości i kierunków gospodarki rybackiej w strefie przybrzeżnej mórz i oceanów.
Treści programoweT-W-3Co to jest morski obszar chroniony. Sieć obszarów chronionych Morza Bałtyckiego. Ramy prawne dla obszarów chronionych Morza Bałtyckiego. Badania i monitoring na obszarach chronionych Morza Bałtyckiego. Administracja obszarów chronionych Morza Bałtyckiego. Zarys planów zarządzania dla morskich obszarów chronionych HELCOM i OSPAR.
T-L-4Charakterystyka przestrzenna województw nadmorskich – wg. Planów zagospodarowania przestrzennego województw. Jednostki odpowiedzialne za zarządzanie i gospodarowanie polską strefą brzegową. Obszar morski RP – podział polskiej strefy brzegowej. Analiza istotnych sektorów i obszarów wpływających na zarządzanie polską strefą brzegową. Stan obecny systemu zarządzania obszarami przybrzeżnymi. ZZOP w strukturze zarządzania rozwojem przestrzennym. Uwarunkowania rozwoju obszarów przybrzeżnych
T-L-5Zasada zrównoważonego rozwoju, jej rola i miejsce w polityce i ustawodawstwie. Zasada zrównoważonego rozwoju w Nadbałtyckiej Agendzie. Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzezną - istotne akty prawne, mające wpływ na zarządzanie polską strefą brzegową. Istotne dla ZZOP Konwencje i umowy międzynarodowe, morskie obszary chronione, metody i wskaźniki monitoringu wielkości stad ryb.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy, wykład informacyjny, dyskusja dydaktyczna, prezentacje multimedialne, ćwiczenia przedmiotowe, projekty.
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie pisemne, prezentacje, konspekt.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie podstawowych pojęć i terminologii z gospodarki morskiej i biologii morza.
3,0Student potrafi zidentyfikować problemy badawcze w zakresie ochrony brzegu morskiego.
3,5
4,0
4,5
5,0