Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Podstawy funkcjonowania wodociągów i kanalizacji:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy funkcjonowania wodociągów i kanalizacji
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Sanitarnej
Nauczyciel odpowiedzialny Bogdan Sajko <Bogdan.Sajko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Andrzej Aniszewski <Andrzej.Aniszewski@zut.edu.pl>, Sławomira Bering <Slawomira.Bering@zut.edu.pl>, Krzysztof Tarnowski <Krzysztof.Tarnowski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW3 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA3 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Rysunek odręczny i techniczny
W-2Podstawowa znajomość obsługi komputera _ Program Microsoft Office AutoCAD

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1C 1.Zrozumienie zasad koordynacji projektowania i budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. C 2. Zapoznanie studentów z zasadmi tworzenia rysunków technicznych dotyczących omawianych zagadnień. C 3. Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia tekstów technicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Wprowadzenie do ćwiczeń.1
T-A-2Trasowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na podkładzie geodezyjnym w skali 1:5006
T-A-3Wykonanie przykładowego profilu odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej..5
T-A-4Wykonanie krótkiego opisu funkcjonowania wodociągów i kanalizacjij.3
15
wykłady
T-W-1Źródła wody. Podstawowe schematy ujęć wody powierzchniowej i gruntowej.2
T-W-2Elementy i schematy ukladów wodociągowych.1
T-W-3Zapotrzebowanie na wodę. Rodzaje potrzeb. Metody określania potrzeb wody.1
T-W-4Rozprowadzenie wody: grawitacyjnie i ciśnieniowo.2
T-W-5Zbiorniki wodociagowe, podział, usytuowanie. Współpraca pompowni II stopnia z siecią wodociągową i zbiornikiem wyrównawczym.2
T-W-6Materiały stosowane w budowie wodociągów.1
T-W-7Systeny kanalizacji i zasady wyboru. Przykłady. Bilans ścieków.2
T-W-8Materiały stosowane w budowie kanalizacji.2
T-W-9Uzbrojenie sieci. Obiekty specjalne na sieci kanalizacyjnej.2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach.15
A-A-2Samodzielna realizacja zadań omawianych na ćwiczeniach.11
A-A-3Udział w konsultacjach.2
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.2
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Bieżące utrwalanie poznanego materiału.8
A-W-3Przygotowanie do kolokwium.6
A-W-4Udział w kolokwium.1
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wyklad informacyjny
M-2Metoda projektów.
M-3Metoda z użyciem komputera.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pracy pojektowej

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO3-2_W01
Zna i rozumie zagadnienia zwiazane z urzadzeniami i sieciami wodociagowo-kanalizacyjnymi, posiada podstawową wiedzę dotyczacą funcjonowania i projektowania wodociągów i kanalizacji.
GW_1A_W18R1A_W05, R1A_W07InzA_W04C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO3-2_U01
Projektuje prosta układy sieci wod-kan dla rzeczywistych terenów. Wykonuje proste podstawowe projekty. Rozumie potrzebę dalszego dokształcania siię w zakresie nowoczesnych rozwiązań sieci wod-kan.
GW_1A_U05R1A_U04, R1A_U07InzA_U03C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-A-3, T-A-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO3-2_K01
Świadomy o potrzebie podnoszenia kwalifikacji przez całe zycie, jest kompetentny i odpowiedzialny w organizowaniu procesu samokształcenia zespołu. potrafi współpracować i odpowiadać w zespole za zagadnienia związane z sieciami wod-kan.
GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-2, T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO3-2_W01
Zna i rozumie zagadnienia zwiazane z urzadzeniami i sieciami wodociagowo-kanalizacyjnymi, posiada podstawową wiedzę dotyczacą funcjonowania i projektowania wodociągów i kanalizacji.
2,0
3,0Student zna w dostatecznym stopniu zagadnienia związane z podstawowymi urzadzeniami i sieciami wodociagowo-kanalizacyjnymi
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO3-2_U01
Projektuje prosta układy sieci wod-kan dla rzeczywistych terenów. Wykonuje proste podstawowe projekty. Rozumie potrzebę dalszego dokształcania siię w zakresie nowoczesnych rozwiązań sieci wod-kan.
2,0
3,0Student potrafi jedynie w dostateczny sposób zaprojektować najprostsze podstawowe układy sieci wod-kan dla wybranych rzeczywistych terenów wraz z dostatecznym projektowaniem przy uzyciu komputera
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO3-2_K01
Świadomy o potrzebie podnoszenia kwalifikacji przez całe zycie, jest kompetentny i odpowiedzialny w organizowaniu procesu samokształcenia zespołu. potrafi współpracować i odpowiadać w zespole za zagadnienia związane z sieciami wod-kan.
2,0
3,0Student jest jedynie w dostatecznym stopniu świadomy odnośnie potrzeby podnoszenia kwalifikacji przez całe zycie oraz w takim samym jednak dostatecznym stopniu jest kompetentny i odpowiedzialny w orgaizowaniu procesu samokształcenia zespołu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. J. Guzik, A. Guzik, Wodociagi i kanalizacja zewnetrzna, Kabe, 2011, Kod 220732
  2. Sosnowski St., Tabernacki J., Chudzicki J., Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne, Instalator Polski, Waszawa, 2012, Wydanie 2
  3. Dolecka j., Dolecki j.,Klepacka B.,Usakiewicz A., Wodociagi i kanalizacja Częśc 1 i 2, Dział Wydawnictw Politechniki Białostockiej, Białystok, 1999, Wydanie 3

Literatura dodatkowa

  1. S. Furtak., Rabiej S., Warunki techniczne wykonaniia i odbioru rurociagów z tworzyw sztucznych, ABBY, Warszawa, 1998

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Wprowadzenie do ćwiczeń.1
T-A-2Trasowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na podkładzie geodezyjnym w skali 1:5006
T-A-3Wykonanie przykładowego profilu odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej..5
T-A-4Wykonanie krótkiego opisu funkcjonowania wodociągów i kanalizacjij.3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Źródła wody. Podstawowe schematy ujęć wody powierzchniowej i gruntowej.2
T-W-2Elementy i schematy ukladów wodociągowych.1
T-W-3Zapotrzebowanie na wodę. Rodzaje potrzeb. Metody określania potrzeb wody.1
T-W-4Rozprowadzenie wody: grawitacyjnie i ciśnieniowo.2
T-W-5Zbiorniki wodociagowe, podział, usytuowanie. Współpraca pompowni II stopnia z siecią wodociągową i zbiornikiem wyrównawczym.2
T-W-6Materiały stosowane w budowie wodociągów.1
T-W-7Systeny kanalizacji i zasady wyboru. Przykłady. Bilans ścieków.2
T-W-8Materiały stosowane w budowie kanalizacji.2
T-W-9Uzbrojenie sieci. Obiekty specjalne na sieci kanalizacyjnej.2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w ćwiczeniach.15
A-A-2Samodzielna realizacja zadań omawianych na ćwiczeniach.11
A-A-3Udział w konsultacjach.2
A-A-4Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń.2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach.15
A-W-2Bieżące utrwalanie poznanego materiału.8
A-W-3Przygotowanie do kolokwium.6
A-W-4Udział w kolokwium.1
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO3-2_W01Zna i rozumie zagadnienia zwiazane z urzadzeniami i sieciami wodociagowo-kanalizacyjnymi, posiada podstawową wiedzę dotyczacą funcjonowania i projektowania wodociągów i kanalizacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W18Ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej terenów przemysłowych, zurbanizowanych i wykorzystywanych rolniczo.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1C 1.Zrozumienie zasad koordynacji projektowania i budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. C 2. Zapoznanie studentów z zasadmi tworzenia rysunków technicznych dotyczących omawianych zagadnień. C 3. Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia tekstów technicznych.
Treści programoweT-W-2Elementy i schematy ukladów wodociągowych.
T-W-1Źródła wody. Podstawowe schematy ujęć wody powierzchniowej i gruntowej.
T-W-3Zapotrzebowanie na wodę. Rodzaje potrzeb. Metody określania potrzeb wody.
T-W-4Rozprowadzenie wody: grawitacyjnie i ciśnieniowo.
T-W-5Zbiorniki wodociagowe, podział, usytuowanie. Współpraca pompowni II stopnia z siecią wodociągową i zbiornikiem wyrównawczym.
T-W-6Materiały stosowane w budowie wodociągów.
T-W-7Systeny kanalizacji i zasady wyboru. Przykłady. Bilans ścieków.
T-W-8Materiały stosowane w budowie kanalizacji.
T-W-9Uzbrojenie sieci. Obiekty specjalne na sieci kanalizacyjnej.
T-A-2Trasowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
T-A-3Wykonanie przykładowego profilu odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej..
T-A-4Wykonanie krótkiego opisu funkcjonowania wodociągów i kanalizacjij.
Metody nauczaniaM-1Wyklad informacyjny
M-2Metoda projektów.
M-3Metoda z użyciem komputera.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pracy pojektowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna w dostatecznym stopniu zagadnienia związane z podstawowymi urzadzeniami i sieciami wodociagowo-kanalizacyjnymi
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO3-2_U01Projektuje prosta układy sieci wod-kan dla rzeczywistych terenów. Wykonuje proste podstawowe projekty. Rozumie potrzebę dalszego dokształcania siię w zakresie nowoczesnych rozwiązań sieci wod-kan.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U05Potrafi pracować w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac. Rozumie potrzebę i ma możliwości samokształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1C 1.Zrozumienie zasad koordynacji projektowania i budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. C 2. Zapoznanie studentów z zasadmi tworzenia rysunków technicznych dotyczących omawianych zagadnień. C 3. Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia tekstów technicznych.
Treści programoweT-W-2Elementy i schematy ukladów wodociągowych.
T-W-1Źródła wody. Podstawowe schematy ujęć wody powierzchniowej i gruntowej.
T-W-3Zapotrzebowanie na wodę. Rodzaje potrzeb. Metody określania potrzeb wody.
T-W-4Rozprowadzenie wody: grawitacyjnie i ciśnieniowo.
T-W-5Zbiorniki wodociagowe, podział, usytuowanie. Współpraca pompowni II stopnia z siecią wodociągową i zbiornikiem wyrównawczym.
T-W-6Materiały stosowane w budowie wodociągów.
T-W-7Systeny kanalizacji i zasady wyboru. Przykłady. Bilans ścieków.
T-W-8Materiały stosowane w budowie kanalizacji.
T-W-9Uzbrojenie sieci. Obiekty specjalne na sieci kanalizacyjnej.
T-A-3Wykonanie przykładowego profilu odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej..
T-A-4Wykonanie krótkiego opisu funkcjonowania wodociągów i kanalizacjij.
Metody nauczaniaM-1Wyklad informacyjny
M-2Metoda projektów.
M-3Metoda z użyciem komputera.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pracy pojektowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi jedynie w dostateczny sposób zaprojektować najprostsze podstawowe układy sieci wod-kan dla wybranych rzeczywistych terenów wraz z dostatecznym projektowaniem przy uzyciu komputera
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO3-2_K01Świadomy o potrzebie podnoszenia kwalifikacji przez całe zycie, jest kompetentny i odpowiedzialny w organizowaniu procesu samokształcenia zespołu. potrafi współpracować i odpowiadać w zespole za zagadnienia związane z sieciami wod-kan.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1C 1.Zrozumienie zasad koordynacji projektowania i budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. C 2. Zapoznanie studentów z zasadmi tworzenia rysunków technicznych dotyczących omawianych zagadnień. C 3. Zapoznanie studentów z zasadami tworzenia tekstów technicznych.
Treści programoweT-W-2Elementy i schematy ukladów wodociągowych.
T-W-1Źródła wody. Podstawowe schematy ujęć wody powierzchniowej i gruntowej.
T-W-3Zapotrzebowanie na wodę. Rodzaje potrzeb. Metody określania potrzeb wody.
T-W-4Rozprowadzenie wody: grawitacyjnie i ciśnieniowo.
T-W-5Zbiorniki wodociagowe, podział, usytuowanie. Współpraca pompowni II stopnia z siecią wodociągową i zbiornikiem wyrównawczym.
T-W-6Materiały stosowane w budowie wodociągów.
T-W-7Systeny kanalizacji i zasady wyboru. Przykłady. Bilans ścieków.
T-W-8Materiały stosowane w budowie kanalizacji.
T-W-9Uzbrojenie sieci. Obiekty specjalne na sieci kanalizacyjnej.
T-A-2Trasowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na podkładzie geodezyjnym w skali 1:500
T-A-3Wykonanie przykładowego profilu odcinka sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej..
T-A-4Wykonanie krótkiego opisu funkcjonowania wodociągów i kanalizacjij.
Metody nauczaniaM-1Wyklad informacyjny
M-2Metoda projektów.
M-3Metoda z użyciem komputera.
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pracy pojektowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student jest jedynie w dostatecznym stopniu świadomy odnośnie potrzeby podnoszenia kwalifikacji przez całe zycie oraz w takim samym jednak dostatecznym stopniu jest kompetentny i odpowiedzialny w orgaizowaniu procesu samokształcenia zespołu.
3,5
4,0
4,5
5,0