Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Ekologiczne uwarunkowania rozwoju hydrobiontów:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ekologiczne uwarunkowania rozwoju hydrobiontów
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Hydrobiologii, Ichtiologii i Biotechnologii Rozrodu
Nauczyciel odpowiedzialny Krzysztof Formicki <Krzysztof.Formicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Joanna Szulc <Joanna.Szulc@zut.edu.pl>, Adam Tański <Adam.Tanski@zut.edu.pl>, Maria Wolska <Maria.Wolska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 5 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL5 30 2,00,50zaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z anatomii, fizjologii i biologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą wpływu na ontogenezę zwierząt wodnych z różnych gromad, czynników zewnętrznych i wewnętrznych oraz sposobów sterowania funkcjami życiowymi hydrobiontów.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Płodność. Endokrynologia dojrzewania płciowego oraz sterowanie rozrodem. Czynniki fizyko–chemiczne i ich wpływ na przystępowanie do rozrodu oraz jakość uzyskiwanych jaj. Gonady – wpływ czynników środowiska na rozwój gonad (światło, temperatura, pokarm), gynogeneza, androgeneza, poliploidalność.5
T-L-2Biotechnika rozrodu – zachowania rozrodcze, hormonalna regulacja zachowań rozrodczych. Anestetyki w rozrodzie. Rozród sztuczny, naturalny i półnaturalny.Wylęgarnie.5
T-L-3Określanie jakości jaj i plemników.5
T-L-4Embriogeneza - zaplemnienie, zapłodnienie, etapy embriogenezy. Wpływ różnych czynników na tempo i jakość wylęgu.10
T-L-5Rozwój embrionalny różnych gatunków, okresy krytyczne w rozwoju embrionalnym, wylęg – budowa ciała larw różnych gatunków, zachowania osobnicze, okresy krytyczne w rozwoju larwalnych. Wzrost. Osobniki dorosłe.5
30
wykłady
T-W-1Rozwój gonad, różnicowanie sie płci, podłoże płciowości, wpływ czynników środowiska na rozwój gonad (fotoperoid, wpływ światła na gametogenezę i tarło, zawartość tlenu, tempereatura, pokarm, zasolenie, zakwaszenie, ciśnienie atmosferycze, zanieczyszczenie), morfofizjologiczne podłoże dojrzewania płciowego, endokrynologia dojrzewania płciowego i rozrodu6
T-W-2Wędrówki rozrodcze. Rodzaje jaj i tarliska. Zachowanie się na tarliskach. Wpływ czynników środowiskowych na rozród.4
T-W-3Sterowanie rozrodem za pomocą czynników środowiskowych (światło i temperatura) oraz preparatów hormonalnych. Jaja i plemniki. Krótko i długoterminowe przechowywania plemników i jaj. Embriogeneza i rozwój postzarodkowy5
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w labolatoriach30
A-L-2Zapoznanie sie z literaturą przedmiotu11
A-L-3Uczestnictwo w konsultacjach8
A-L-4Przygotowanie się do zaliczenia laboratorium8
A-L-5Zaliczenie labolatorium2
59
wykłady
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Zapoznanie się z literaturą przedmiotu5
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia wykładów9
A-W-4Zaliczenie wykładów2
31

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie i wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz, wizyta w wylęgarni lub na tarlisku, ćwiczenia labolatoryjne - asysta przy pobieraniu gamet, pokaz działania automatycznego systemu analizy plemników CASA, w labolatorium izotermicznym obserwowanie postępów w rozwoju zarodkowym różnych gatunków.

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena za przygotowanie do zajęć, ocena aktywności studenta na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń - 2 kolokwia

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO2-2_W01
Student po odbyciu kursu będzie miał wiedzę na temat wpływu różnych czynników środowiskowych na rozród i rozwój hydrobiontaów, a także będzie potrafił scharakteryzować zmiany zachodzace w czasie wczesnej ontogenezy.
GW_1A_W04, GW_1A_W08R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-L-3, T-L-4M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO2-2_U01
Student będzie umiał ocenić stopień rozwoju zarodkowego i postzarodkowego wybranych gatunków używając do tego specjalistycznego sprzętu oraz modyfikujac parametry środowiska zewnętrznego będzie umiał wpływać na przebieg tarła i embriogenezę hydrobiontów.
GW_1A_U12, GW_1A_U18R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U05, InzA_U07, InzA_U08C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-L-3, T-L-4M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO2-2_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania;
GW_1A_K03R1A_K02, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-L-3, T-L-4, T-L-1, T-L-2, T-L-5M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO2-2_W01
Student po odbyciu kursu będzie miał wiedzę na temat wpływu różnych czynników środowiskowych na rozród i rozwój hydrobiontaów, a także będzie potrafił scharakteryzować zmiany zachodzace w czasie wczesnej ontogenezy.
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat wpływu różnych czynników środowiskowych na rozwód i rozwój hydrobiontaów (m.in. raków i ryb).
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO2-2_U01
Student będzie umiał ocenić stopień rozwoju zarodkowego i postzarodkowego wybranych gatunków używając do tego specjalistycznego sprzętu oraz modyfikujac parametry środowiska zewnętrznego będzie umiał wpływać na przebieg tarła i embriogenezę hydrobiontów.
2,0
3,0Student umie ocenić stopień rozwoju zarodkowego i postzarodkowego wybranych gatunków ryb i raków używając do tego specjalistycznego sprzętu.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO2-2_K01
Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania;
2,0
3,0Student zna podstawy i rozumie podstawowe niebezpieczeństwa wynikające z pracy z materiałem biologicznie czynnym
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bioinżynieria rozrodu ryb ozdobnychBieniarz K., P. Epler, Rozród ryb., Akademia Rolnicza, Kraków, 1991
  2. Bielańska–Osuchowska Z., Embriologia, PWRiL, Warszawa, 1993
  3. Bielańska-Osuchowska Z., Zarys organogenezy, Wydawnictwo Naukowe PWN, WWarszawa, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Edited by Roderick Nigel Finn and BG Kapoor, Fish larval physiology, Science Publishers Enfield, NH, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Płodność. Endokrynologia dojrzewania płciowego oraz sterowanie rozrodem. Czynniki fizyko–chemiczne i ich wpływ na przystępowanie do rozrodu oraz jakość uzyskiwanych jaj. Gonady – wpływ czynników środowiska na rozwój gonad (światło, temperatura, pokarm), gynogeneza, androgeneza, poliploidalność.5
T-L-2Biotechnika rozrodu – zachowania rozrodcze, hormonalna regulacja zachowań rozrodczych. Anestetyki w rozrodzie. Rozród sztuczny, naturalny i półnaturalny.Wylęgarnie.5
T-L-3Określanie jakości jaj i plemników.5
T-L-4Embriogeneza - zaplemnienie, zapłodnienie, etapy embriogenezy. Wpływ różnych czynników na tempo i jakość wylęgu.10
T-L-5Rozwój embrionalny różnych gatunków, okresy krytyczne w rozwoju embrionalnym, wylęg – budowa ciała larw różnych gatunków, zachowania osobnicze, okresy krytyczne w rozwoju larwalnych. Wzrost. Osobniki dorosłe.5
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Rozwój gonad, różnicowanie sie płci, podłoże płciowości, wpływ czynników środowiska na rozwój gonad (fotoperoid, wpływ światła na gametogenezę i tarło, zawartość tlenu, tempereatura, pokarm, zasolenie, zakwaszenie, ciśnienie atmosferycze, zanieczyszczenie), morfofizjologiczne podłoże dojrzewania płciowego, endokrynologia dojrzewania płciowego i rozrodu6
T-W-2Wędrówki rozrodcze. Rodzaje jaj i tarliska. Zachowanie się na tarliskach. Wpływ czynników środowiskowych na rozród.4
T-W-3Sterowanie rozrodem za pomocą czynników środowiskowych (światło i temperatura) oraz preparatów hormonalnych. Jaja i plemniki. Krótko i długoterminowe przechowywania plemników i jaj. Embriogeneza i rozwój postzarodkowy5
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w labolatoriach30
A-L-2Zapoznanie sie z literaturą przedmiotu11
A-L-3Uczestnictwo w konsultacjach8
A-L-4Przygotowanie się do zaliczenia laboratorium8
A-L-5Zaliczenie labolatorium2
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział w wykładach15
A-W-2Zapoznanie się z literaturą przedmiotu5
A-W-3Przygotowanie się do zaliczenia wykładów9
A-W-4Zaliczenie wykładów2
31
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO2-2_W01Student po odbyciu kursu będzie miał wiedzę na temat wpływu różnych czynników środowiskowych na rozród i rozwój hydrobiontaów, a także będzie potrafił scharakteryzować zmiany zachodzace w czasie wczesnej ontogenezy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W08Ma podstawową wiedzę i zna terminologię, w tym obcojęzyczną, w zakresie procesów zachodzących w ekosystemach wodnych. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą biologii, taksonomii oraz zdrowotności organizmów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą wpływu na ontogenezę zwierząt wodnych z różnych gromad, czynników zewnętrznych i wewnętrznych oraz sposobów sterowania funkcjami życiowymi hydrobiontów.
Treści programoweT-W-1Rozwój gonad, różnicowanie sie płci, podłoże płciowości, wpływ czynników środowiska na rozwój gonad (fotoperoid, wpływ światła na gametogenezę i tarło, zawartość tlenu, tempereatura, pokarm, zasolenie, zakwaszenie, ciśnienie atmosferycze, zanieczyszczenie), morfofizjologiczne podłoże dojrzewania płciowego, endokrynologia dojrzewania płciowego i rozrodu
T-W-2Wędrówki rozrodcze. Rodzaje jaj i tarliska. Zachowanie się na tarliskach. Wpływ czynników środowiskowych na rozród.
T-W-3Sterowanie rozrodem za pomocą czynników środowiskowych (światło i temperatura) oraz preparatów hormonalnych. Jaja i plemniki. Krótko i długoterminowe przechowywania plemników i jaj. Embriogeneza i rozwój postzarodkowy
T-L-3Określanie jakości jaj i plemników.
T-L-4Embriogeneza - zaplemnienie, zapłodnienie, etapy embriogenezy. Wpływ różnych czynników na tempo i jakość wylęgu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie i wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz, wizyta w wylęgarni lub na tarlisku, ćwiczenia labolatoryjne - asysta przy pobieraniu gamet, pokaz działania automatycznego systemu analizy plemników CASA, w labolatorium izotermicznym obserwowanie postępów w rozwoju zarodkowym różnych gatunków.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena za przygotowanie do zajęć, ocena aktywności studenta na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń - 2 kolokwia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student ma podstawową wiedzę na temat wpływu różnych czynników środowiskowych na rozwód i rozwój hydrobiontaów (m.in. raków i ryb).
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO2-2_U01Student będzie umiał ocenić stopień rozwoju zarodkowego i postzarodkowego wybranych gatunków używając do tego specjalistycznego sprzętu oraz modyfikujac parametry środowiska zewnętrznego będzie umiał wpływać na przebieg tarła i embriogenezę hydrobiontów.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U12Potrafi zinterpretować wyniki badań biologicznych i wykorzystać je w programach hodowlanych i strategiach ochrony zasobów oraz zachowania bioróżnorodności środowiska wodnego.
GW_1A_U18Potrafi identyfikować i specyfikować zadania inżynierskie o charakterze praktycznym związane z eksploatacją zasobów środowiska wodnego oraz niwelowania skutków antropopresji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą wpływu na ontogenezę zwierząt wodnych z różnych gromad, czynników zewnętrznych i wewnętrznych oraz sposobów sterowania funkcjami życiowymi hydrobiontów.
Treści programoweT-W-1Rozwój gonad, różnicowanie sie płci, podłoże płciowości, wpływ czynników środowiska na rozwój gonad (fotoperoid, wpływ światła na gametogenezę i tarło, zawartość tlenu, tempereatura, pokarm, zasolenie, zakwaszenie, ciśnienie atmosferycze, zanieczyszczenie), morfofizjologiczne podłoże dojrzewania płciowego, endokrynologia dojrzewania płciowego i rozrodu
T-W-2Wędrówki rozrodcze. Rodzaje jaj i tarliska. Zachowanie się na tarliskach. Wpływ czynników środowiskowych na rozród.
T-W-3Sterowanie rozrodem za pomocą czynników środowiskowych (światło i temperatura) oraz preparatów hormonalnych. Jaja i plemniki. Krótko i długoterminowe przechowywania plemników i jaj. Embriogeneza i rozwój postzarodkowy
T-L-3Określanie jakości jaj i plemników.
T-L-4Embriogeneza - zaplemnienie, zapłodnienie, etapy embriogenezy. Wpływ różnych czynników na tempo i jakość wylęgu.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie i wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz, wizyta w wylęgarni lub na tarlisku, ćwiczenia labolatoryjne - asysta przy pobieraniu gamet, pokaz działania automatycznego systemu analizy plemników CASA, w labolatorium izotermicznym obserwowanie postępów w rozwoju zarodkowym różnych gatunków.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena za przygotowanie do zajęć, ocena aktywności studenta na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń - 2 kolokwia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student umie ocenić stopień rozwoju zarodkowego i postzarodkowego wybranych gatunków ryb i raków używając do tego specjalistycznego sprzętu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO2-2_K01Student ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszenia odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania;
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem kursu jest zapoznanie studentów z problematyką dotyczącą wpływu na ontogenezę zwierząt wodnych z różnych gromad, czynników zewnętrznych i wewnętrznych oraz sposobów sterowania funkcjami życiowymi hydrobiontów.
Treści programoweT-W-1Rozwój gonad, różnicowanie sie płci, podłoże płciowości, wpływ czynników środowiska na rozwój gonad (fotoperoid, wpływ światła na gametogenezę i tarło, zawartość tlenu, tempereatura, pokarm, zasolenie, zakwaszenie, ciśnienie atmosferycze, zanieczyszczenie), morfofizjologiczne podłoże dojrzewania płciowego, endokrynologia dojrzewania płciowego i rozrodu
T-W-2Wędrówki rozrodcze. Rodzaje jaj i tarliska. Zachowanie się na tarliskach. Wpływ czynników środowiskowych na rozród.
T-W-3Sterowanie rozrodem za pomocą czynników środowiskowych (światło i temperatura) oraz preparatów hormonalnych. Jaja i plemniki. Krótko i długoterminowe przechowywania plemników i jaj. Embriogeneza i rozwój postzarodkowy
T-L-3Określanie jakości jaj i plemników.
T-L-4Embriogeneza - zaplemnienie, zapłodnienie, etapy embriogenezy. Wpływ różnych czynników na tempo i jakość wylęgu.
T-L-1Płodność. Endokrynologia dojrzewania płciowego oraz sterowanie rozrodem. Czynniki fizyko–chemiczne i ich wpływ na przystępowanie do rozrodu oraz jakość uzyskiwanych jaj. Gonady – wpływ czynników środowiska na rozwój gonad (światło, temperatura, pokarm), gynogeneza, androgeneza, poliploidalność.
T-L-2Biotechnika rozrodu – zachowania rozrodcze, hormonalna regulacja zachowań rozrodczych. Anestetyki w rozrodzie. Rozród sztuczny, naturalny i półnaturalny.Wylęgarnie.
T-L-5Rozwój embrionalny różnych gatunków, okresy krytyczne w rozwoju embrionalnym, wylęg – budowa ciała larw różnych gatunków, zachowania osobnicze, okresy krytyczne w rozwoju larwalnych. Wzrost. Osobniki dorosłe.
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, objaśnienie i wyjaśnienie, wykład problemowy, wykład konwersatoryjny
M-2Dyskusja dydaktyczna związana z wykładem, film, pokaz, wizyta w wylęgarni lub na tarlisku, ćwiczenia labolatoryjne - asysta przy pobieraniu gamet, pokaz działania automatycznego systemu analizy plemników CASA, w labolatorium izotermicznym obserwowanie postępów w rozwoju zarodkowym różnych gatunków.
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena za przygotowanie do zajęć, ocena aktywności studenta na zajęciach
S-2Ocena podsumowująca: Pisemne zaliczenie ćwiczeń - 2 kolokwia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zna podstawy i rozumie podstawowe niebezpieczeństwa wynikające z pracy z materiałem biologicznie czynnym
3,5
4,0
4,5
5,0