Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Toksykologia wód:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Toksykologia wód
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Toksykologii
Nauczyciel odpowiedzialny Mikołaj Protasowicki <Mikolaj.Protasowicki@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Artur Ciemniak <Artur.Ciemniak@zut.edu.pl>, Monika Rajkowska-Myśliwiec <Monika.Rajkowska@zut.edu.pl>, Agata Witczak <Agata.Witczak@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 21 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL5 30 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość Ekologii, Hydrobiologii, Anatomii i embriologii ryb, Biochemii, Fizjologii ryb, Systematyki ryb

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem jest wprowadzenie studentów w problematykę zagrożenia ekosystemów wodnych i ichtiofauny ksenobiotykami oraz zapoznać z metodami badania, wykrywania źródeł intoksykacji oraz szacowania zagrożenia ekosystemów wodnych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zasady BHP i organizacja ćwiczeń. Reakcja hydrobiontów na związki toksyczne zawarte w wodzie.2
T-L-2Metodologia badania przypadków zatruć środowiska wodnego.4
T-L-3Badanie stężeń wybranych ksenobiotyków w abiotycznych i biotycznych elementach ekosystemów wodnych metodami analizy chemicznej i instrumentalnej.20
T-L-4Szacowanie biokumulacji i biomagnifikacji. Testy toksyczności. Metody wyznaczania CM i LC50.4
30
wykłady
T-W-1Powstanie i zadania toksykologii wodnej. Zagadnienia związane z zanieczyszczeniem hydrosfery i jego oddziaływaniem na organizmy wodne.2
T-W-2Klasyfikacja i charakterystyka trucizn. Zatrucia i ich przebieg (reakcje hydrobiontów i objawy zatruć).2
T-W-3Zależność między abiotycznymi i biologicznymi czynnikami, a efektem toksycznym. Wykorzystanie chemicznych i biologicznych metod określania stopnia zagrożenia ekosystemów wodnych.3
T-W-4Wchłanianie, przemiany, bioakumulacja, detoksykacja i wydalanie ksenobiotyków. Adaptacja organizmów do zanieczyszczeń.2
T-W-5Toksyczność metali ciężkich, radionuklidów, pestycydów, ropopochodnych, substancji powierzchniowoczynnych, PCB, PCT, dioksyn oraz innych związków organicznych i nieorganicznych.6
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie się do zajęć15
A-L-3konsultacje5
A-L-4przygotowanie pracy kontrolnej10
60
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury - praca własna studenta8
A-W-3Konsultacje2
A-W-4przygotowanie się do egzaminu5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-2ćwiczemia laboratoryjne
M-3dyskusja związana z wykładem
M-4metoda przypadków

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: odpowiedź ustana sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO18-1_W01
Student ma wiedzę w zakresie toksykologii wód jest w stanie: definiować podstawowe pojęcia, scharakteryzować substancje niebezpieczne obecne w środowisku wodnym, opisać ich obieg i wpływ na hydrobionty, zdefiniować problem, dobrać odpowiednie metody badawcze, na podstawie wyników badań oszacować zagrożenie dla biocenoz wodnych i zaproponować sposób rozwiązania problemu
GW_1A_W04, GW_1A_W08, GW_1A_W17R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W03, InzA_W04C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO18-1_U01
Student umie wyszukać, analizować i interpretować dostępne informacje, potrafi zaplanować i wykonać badania samodzielnie lub w zespole, potrafi opracować ich wyniki stosując techniki informatyczne, umie przedstawić je w formie ustnej i pisemnej, w języku polskim i obcym, stosując poprawną nomenklaturę, potrafi ocenić zagrożenie, zaproponować i uzasadnić sposoby przeciwdziałania w celu zapewnienia dobrostanu hydrobiontów
GW_1A_U01, GW_1A_U02, GW_1A_U04, GW_1A_U12, GW_1A_U17, GW_1A_U18R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U07, InzA_U08C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO18-1_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia, wyznacza cele i je realizuje, w pracy sosuje zasady etyki, ma świadomość ryzyka i odpowiedzialności za realizowane zadania, jest kreatywny i potrafi popularyzować nabytą wiedzę
GW_1A_K01, GW_1A_K02, GW_1A_K03, GW_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5M-1, M-2, M-3, M-4S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO18-1_W01
Student ma wiedzę w zakresie toksykologii wód jest w stanie: definiować podstawowe pojęcia, scharakteryzować substancje niebezpieczne obecne w środowisku wodnym, opisać ich obieg i wpływ na hydrobionty, zdefiniować problem, dobrać odpowiednie metody badawcze, na podstawie wyników badań oszacować zagrożenie dla biocenoz wodnych i zaproponować sposób rozwiązania problemu
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu toksykologii rybackiej
3,0Student posiada ogólną wiedzę w zakresie pojęć stosowanych w toksykologii rybackiej
3,5Student jest w stanie sformułować problem związany z obecnością substancji niebezpiecznych w środowisku wodnym
4,0Student jest w stanie sformułować problem związany z obecnością substancji niebezpiecznych w środowisku wodnym, potrafi scharakteryzować główne grupy tych substancji i ich wpływ na hydrobionty
4,5Student jest w stanie sformułować problem związany z obecnością substancji niebezpiecznych w środowisku wodnym, potrafi scharakteryzować główne grupy tych substancji opisać ich losy i przemiany w ekosystemach wodnych oraz wpływ na hydrobionty, wybrać metody i wykonać badania
5,0Student jest w stanie sformułować problem związany z obecnością substancji niebezpiecznych w środowisku wodnym, potrafi scharakteryzować główne grupy tych substancji opisać ich losy i przemiany w ekosystemach, wybrać metody i wykonać badania, oszacować zagrożenie dla hydrobiontów i zaproponować sposób jego usunięcia

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO18-1_U01
Student umie wyszukać, analizować i interpretować dostępne informacje, potrafi zaplanować i wykonać badania samodzielnie lub w zespole, potrafi opracować ich wyniki stosując techniki informatyczne, umie przedstawić je w formie ustnej i pisemnej, w języku polskim i obcym, stosując poprawną nomenklaturę, potrafi ocenić zagrożenie, zaproponować i uzasadnić sposoby przeciwdziałania w celu zapewnienia dobrostanu hydrobiontów
2,0Student nie potrafi wyszukiwać i prezentować informacji literaturowych oraz wyników swoich badań
3,0Student potrafi wyszukiwać i prezentować informacje oraz wyniki swoich badań, ale bez umiejętności ich efektywnej analizy
3,5Student potrafi wyszukiwać i prezentować informacje oraz wyniki swoich badań z umiejętnością ich efektywnej analizy
4,0Student efektywnie wyszukuje i prezentuje informacje oraz wyniki swoich badań, umie przeprowadzić ich analizę, potrafi też prowadzić dyskusję o osiągniętych wynikach
4,5Student potrafi efektywnie prezentować zdobyte informacje, umie analizować wyniki badań i dyskutować na ich temat, potrafi też oszacować zagrożenia
5,0Student potrafi efektywnie prezentować zdobyte informacje, umie analizować wyniki badań i dyskutować na ich temat, potrafi oszacować zagrożenia oraz zaproponować i uzasadnić sposób rozwiązania problemu

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO18-1_K01
Student rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia, wyznacza cele i je realizuje, w pracy sosuje zasady etyki, ma świadomość ryzyka i odpowiedzialności za realizowane zadania, jest kreatywny i potrafi popularyzować nabytą wiedzę
2,0Nie spełnia warunków
3,0Spełnia niektóre wymagania w zakresie kompetencji
3,5Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji
4,0Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji, jest kreatywny
4,5Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji, potrafi być krytycznym wobec członków zespołu
5,0Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji, potrafi być krytycznym wobec członków zespołu, przeanalizować błędy i jako lider podjąć środki zaradcze

Literatura podstawowa

  1. Łukjanienko W.J, Toksykologia ryb, PWRiL, Warszawa, 1974
  2. Stanley E. Manahan, Toksykologia środowiska. Aspekty chemiczne i biochemiczne., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2008, I, Tytuł oryginalny: Toxicological Chemistry and Biochemistry - tłum. Boczoń W., H. Koroniak ISBN: 978-83-01-14841-6
  3. Seńczuk W.(red.), Toksykologia współczesna, PZWL, Warszawa, 2006, I

Literatura dodatkowa

  1. Jara Z., A. Chodyniecki, Ichtiopatologia, Wyd. AR we Wrocławiu, Wrocław, 1999, I
  2. Prost M., Choroby ryb, Pol. Tow. Nauk Wet., Lublin, 1994
  3. Różański L.: Przemiany pestycydów w organizmach żywych i środowisku, Przemiany pestycydów w organizmach żywych i środowisku, PWRiL, Warszawa, 1992

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zasady BHP i organizacja ćwiczeń. Reakcja hydrobiontów na związki toksyczne zawarte w wodzie.2
T-L-2Metodologia badania przypadków zatruć środowiska wodnego.4
T-L-3Badanie stężeń wybranych ksenobiotyków w abiotycznych i biotycznych elementach ekosystemów wodnych metodami analizy chemicznej i instrumentalnej.20
T-L-4Szacowanie biokumulacji i biomagnifikacji. Testy toksyczności. Metody wyznaczania CM i LC50.4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Powstanie i zadania toksykologii wodnej. Zagadnienia związane z zanieczyszczeniem hydrosfery i jego oddziaływaniem na organizmy wodne.2
T-W-2Klasyfikacja i charakterystyka trucizn. Zatrucia i ich przebieg (reakcje hydrobiontów i objawy zatruć).2
T-W-3Zależność między abiotycznymi i biologicznymi czynnikami, a efektem toksycznym. Wykorzystanie chemicznych i biologicznych metod określania stopnia zagrożenia ekosystemów wodnych.3
T-W-4Wchłanianie, przemiany, bioakumulacja, detoksykacja i wydalanie ksenobiotyków. Adaptacja organizmów do zanieczyszczeń.2
T-W-5Toksyczność metali ciężkich, radionuklidów, pestycydów, ropopochodnych, substancji powierzchniowoczynnych, PCB, PCT, dioksyn oraz innych związków organicznych i nieorganicznych.6
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2przygotowanie się do zajęć15
A-L-3konsultacje5
A-L-4przygotowanie pracy kontrolnej10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studiowanie literatury - praca własna studenta8
A-W-3Konsultacje2
A-W-4przygotowanie się do egzaminu5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO18-1_W01Student ma wiedzę w zakresie toksykologii wód jest w stanie: definiować podstawowe pojęcia, scharakteryzować substancje niebezpieczne obecne w środowisku wodnym, opisać ich obieg i wpływ na hydrobionty, zdefiniować problem, dobrać odpowiednie metody badawcze, na podstawie wyników badań oszacować zagrożenie dla biocenoz wodnych i zaproponować sposób rozwiązania problemu
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W08Ma podstawową wiedzę i zna terminologię, w tym obcojęzyczną, w zakresie procesów zachodzących w ekosystemach wodnych. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą biologii, taksonomii oraz zdrowotności organizmów wodnych.
GW_1A_W17Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w hydrosferze; ma wiedzę na temat cyklu hydrologicznego; ma wiedzę na temat obiegu wody w przyrodzie; potrafi wymienić i scharakteryzować główne źródła zanieczyszczenia wód; rozumie zasady sporządzania ich klasyfikacji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Celem jest wprowadzenie studentów w problematykę zagrożenia ekosystemów wodnych i ichtiofauny ksenobiotykami oraz zapoznać z metodami badania, wykrywania źródeł intoksykacji oraz szacowania zagrożenia ekosystemów wodnych
Treści programoweT-L-1Zasady BHP i organizacja ćwiczeń. Reakcja hydrobiontów na związki toksyczne zawarte w wodzie.
T-L-2Metodologia badania przypadków zatruć środowiska wodnego.
T-L-3Badanie stężeń wybranych ksenobiotyków w abiotycznych i biotycznych elementach ekosystemów wodnych metodami analizy chemicznej i instrumentalnej.
T-L-4Szacowanie biokumulacji i biomagnifikacji. Testy toksyczności. Metody wyznaczania CM i LC50.
T-W-1Powstanie i zadania toksykologii wodnej. Zagadnienia związane z zanieczyszczeniem hydrosfery i jego oddziaływaniem na organizmy wodne.
T-W-2Klasyfikacja i charakterystyka trucizn. Zatrucia i ich przebieg (reakcje hydrobiontów i objawy zatruć).
T-W-3Zależność między abiotycznymi i biologicznymi czynnikami, a efektem toksycznym. Wykorzystanie chemicznych i biologicznych metod określania stopnia zagrożenia ekosystemów wodnych.
T-W-4Wchłanianie, przemiany, bioakumulacja, detoksykacja i wydalanie ksenobiotyków. Adaptacja organizmów do zanieczyszczeń.
T-W-5Toksyczność metali ciężkich, radionuklidów, pestycydów, ropopochodnych, substancji powierzchniowoczynnych, PCB, PCT, dioksyn oraz innych związków organicznych i nieorganicznych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-2ćwiczemia laboratoryjne
M-3dyskusja związana z wykładem
M-4metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź ustana sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowej wiedzy z zakresu toksykologii rybackiej
3,0Student posiada ogólną wiedzę w zakresie pojęć stosowanych w toksykologii rybackiej
3,5Student jest w stanie sformułować problem związany z obecnością substancji niebezpiecznych w środowisku wodnym
4,0Student jest w stanie sformułować problem związany z obecnością substancji niebezpiecznych w środowisku wodnym, potrafi scharakteryzować główne grupy tych substancji i ich wpływ na hydrobionty
4,5Student jest w stanie sformułować problem związany z obecnością substancji niebezpiecznych w środowisku wodnym, potrafi scharakteryzować główne grupy tych substancji opisać ich losy i przemiany w ekosystemach wodnych oraz wpływ na hydrobionty, wybrać metody i wykonać badania
5,0Student jest w stanie sformułować problem związany z obecnością substancji niebezpiecznych w środowisku wodnym, potrafi scharakteryzować główne grupy tych substancji opisać ich losy i przemiany w ekosystemach, wybrać metody i wykonać badania, oszacować zagrożenie dla hydrobiontów i zaproponować sposób jego usunięcia
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO18-1_U01Student umie wyszukać, analizować i interpretować dostępne informacje, potrafi zaplanować i wykonać badania samodzielnie lub w zespole, potrafi opracować ich wyniki stosując techniki informatyczne, umie przedstawić je w formie ustnej i pisemnej, w języku polskim i obcym, stosując poprawną nomenklaturę, potrafi ocenić zagrożenie, zaproponować i uzasadnić sposoby przeciwdziałania w celu zapewnienia dobrostanu hydrobiontów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
GW_1A_U02Potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą polską i obcojęzyczną z zakresu nauk o środowisku wodnym.
GW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
GW_1A_U12Potrafi zinterpretować wyniki badań biologicznych i wykorzystać je w programach hodowlanych i strategiach ochrony zasobów oraz zachowania bioróżnorodności środowiska wodnego.
GW_1A_U17Umie wykorzystać w pracy zawodowej przepisy regulujące eksploatację zasobów i ochronę środowiska wodnego.
GW_1A_U18Potrafi identyfikować i specyfikować zadania inżynierskie o charakterze praktycznym związane z eksploatacją zasobów środowiska wodnego oraz niwelowania skutków antropopresji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Celem jest wprowadzenie studentów w problematykę zagrożenia ekosystemów wodnych i ichtiofauny ksenobiotykami oraz zapoznać z metodami badania, wykrywania źródeł intoksykacji oraz szacowania zagrożenia ekosystemów wodnych
Treści programoweT-L-1Zasady BHP i organizacja ćwiczeń. Reakcja hydrobiontów na związki toksyczne zawarte w wodzie.
T-L-2Metodologia badania przypadków zatruć środowiska wodnego.
T-L-3Badanie stężeń wybranych ksenobiotyków w abiotycznych i biotycznych elementach ekosystemów wodnych metodami analizy chemicznej i instrumentalnej.
T-L-4Szacowanie biokumulacji i biomagnifikacji. Testy toksyczności. Metody wyznaczania CM i LC50.
T-W-1Powstanie i zadania toksykologii wodnej. Zagadnienia związane z zanieczyszczeniem hydrosfery i jego oddziaływaniem na organizmy wodne.
T-W-2Klasyfikacja i charakterystyka trucizn. Zatrucia i ich przebieg (reakcje hydrobiontów i objawy zatruć).
T-W-3Zależność między abiotycznymi i biologicznymi czynnikami, a efektem toksycznym. Wykorzystanie chemicznych i biologicznych metod określania stopnia zagrożenia ekosystemów wodnych.
T-W-4Wchłanianie, przemiany, bioakumulacja, detoksykacja i wydalanie ksenobiotyków. Adaptacja organizmów do zanieczyszczeń.
T-W-5Toksyczność metali ciężkich, radionuklidów, pestycydów, ropopochodnych, substancji powierzchniowoczynnych, PCB, PCT, dioksyn oraz innych związków organicznych i nieorganicznych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-2ćwiczemia laboratoryjne
M-3dyskusja związana z wykładem
M-4metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź ustana sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wyszukiwać i prezentować informacji literaturowych oraz wyników swoich badań
3,0Student potrafi wyszukiwać i prezentować informacje oraz wyniki swoich badań, ale bez umiejętności ich efektywnej analizy
3,5Student potrafi wyszukiwać i prezentować informacje oraz wyniki swoich badań z umiejętnością ich efektywnej analizy
4,0Student efektywnie wyszukuje i prezentuje informacje oraz wyniki swoich badań, umie przeprowadzić ich analizę, potrafi też prowadzić dyskusję o osiągniętych wynikach
4,5Student potrafi efektywnie prezentować zdobyte informacje, umie analizować wyniki badań i dyskutować na ich temat, potrafi też oszacować zagrożenia
5,0Student potrafi efektywnie prezentować zdobyte informacje, umie analizować wyniki badań i dyskutować na ich temat, potrafi oszacować zagrożenia oraz zaproponować i uzasadnić sposób rozwiązania problemu
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO18-1_K01Student rozumie potrzebę ciągłego samokształcenia, wyznacza cele i je realizuje, w pracy sosuje zasady etyki, ma świadomość ryzyka i odpowiedzialności za realizowane zadania, jest kreatywny i potrafi popularyzować nabytą wiedzę
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
GW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
GW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem jest wprowadzenie studentów w problematykę zagrożenia ekosystemów wodnych i ichtiofauny ksenobiotykami oraz zapoznać z metodami badania, wykrywania źródeł intoksykacji oraz szacowania zagrożenia ekosystemów wodnych
Treści programoweT-L-1Zasady BHP i organizacja ćwiczeń. Reakcja hydrobiontów na związki toksyczne zawarte w wodzie.
T-L-2Metodologia badania przypadków zatruć środowiska wodnego.
T-L-3Badanie stężeń wybranych ksenobiotyków w abiotycznych i biotycznych elementach ekosystemów wodnych metodami analizy chemicznej i instrumentalnej.
T-L-4Szacowanie biokumulacji i biomagnifikacji. Testy toksyczności. Metody wyznaczania CM i LC50.
T-W-1Powstanie i zadania toksykologii wodnej. Zagadnienia związane z zanieczyszczeniem hydrosfery i jego oddziaływaniem na organizmy wodne.
T-W-2Klasyfikacja i charakterystyka trucizn. Zatrucia i ich przebieg (reakcje hydrobiontów i objawy zatruć).
T-W-3Zależność między abiotycznymi i biologicznymi czynnikami, a efektem toksycznym. Wykorzystanie chemicznych i biologicznych metod określania stopnia zagrożenia ekosystemów wodnych.
T-W-4Wchłanianie, przemiany, bioakumulacja, detoksykacja i wydalanie ksenobiotyków. Adaptacja organizmów do zanieczyszczeń.
T-W-5Toksyczność metali ciężkich, radionuklidów, pestycydów, ropopochodnych, substancji powierzchniowoczynnych, PCB, PCT, dioksyn oraz innych związków organicznych i nieorganicznych.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny, prezentacja multimedialna
M-2ćwiczemia laboratoryjne
M-3dyskusja związana z wykładem
M-4metoda przypadków
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: odpowiedź ustana sprawdzająca przygotowanie do zajęć
S-2Ocena formująca: odpowiedź ustna sprawdzająca opanowanie materiału
S-3Ocena formująca: zaliczenie końcowe ustne lub pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Nie spełnia warunków
3,0Spełnia niektóre wymagania w zakresie kompetencji
3,5Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji
4,0Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji, jest kreatywny
4,5Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji, potrafi być krytycznym wobec członków zespołu
5,0Spełnia wszystkie wymagania w zakresie kompetencji, potrafi być krytycznym wobec członków zespołu, przeanalizować błędy i jako lider podjąć środki zaradcze