Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Rybactwo:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Rybactwo
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Gospodarki Rybackiej
Nauczyciel odpowiedzialny Przemysław Czerniejewski <Przemyslaw.Czerniejewski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Przemysław Czerniejewski <Przemyslaw.Czerniejewski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 20 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50egzamin
laboratoriaL6 30 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomośc podstawowych pojęć z zakresu hydrologii, biologii wód, systematyki ryb, hydrochemii.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejętności samodzielnego prowadzenia i planowania gospodarki rybackiej. Nabycie umiejętnosci opracowywania niezbędnych dokumentacji związanej z rybactwem śródlądowym oraz okreslanie cech biologicznych, populacyjnych i połowowych ryb. Umiejętność zaprojektowania i uszycia sieci rybackich.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Analiza morfometrii jeziora. Opracowanie planu batymetrycznego jeziora. Analiza cech morfometrycznych jezior i rzek2
T-L-2Produkcja pierwotna w jeziorach. Produkcja rybacka. Analiza czynników wpływajacych na żyzność wód i produktywnosć pierwotną.2
T-L-3Ocena hydrologiczna rzek. Określanie potencjalnych miejsc żerowiskowych, rozrodcznych i migracji ryb3
T-L-4Glidie pokarmowe. Składniki diety ryb. Wartość energetyczna pokarmu ryb2
T-L-5Cechy ekologiczne populacji ryb. Śmiertelność naturalna i połowowa. Rozrodczość. Struktura długości, wieku i masy. Kondycja ryb.2
T-L-6Analizy tempa wzrostu długości i masy różnych gatunków ryb jeziorowych i rzecznych. Ocena wzrostu i porówananie z innymi zbiornikami śródlądowymi4
T-L-7Sieciarstwo. Metody kroju i szycia sieci.4
T-L-8Bonitacje rybackie i metody zarybień cieków i jezior. Metody określenia ilości materiału zarybieniowego5
T-L-9Opracowanie dokumentacji rybackiej. Wniosków związanych z gospodarką rybacką i niezbędnymi zezwoleniami.3
T-L-10Ochrona ryb. Ochrona szlaków migracji. Podstawowe elementy prawne w rybactwie3
30
wykłady
T-W-1Charakterystyka rzek i potoków. Morfometria,stan limnologiczny i hydrologia2
T-W-2Charakterystyka i rozmieszczenie jezior w Polsce i na świecie. Morfometria jezior. Opracowywanie map batymetrycznych.2
T-W-3Rybackie typy jezior w Polsce. Podział jezior pod względem limnologicznych. Uwarunkowania hydrochemiczne w jeziorach2
T-W-4Podział i charakterystyka narzędzi połowu stosowanych w wodach śródlądowych.Metody połowu ryb. Typy kroju sieci. Metody szycia sieci rybackich2
T-W-5Charakterystyka populacyjna i połowowa ryb karpiowatych2
T-W-6Charakterystyka populacyjna i połowowa ryb drapieżnych2
T-W-7Charakterystyka populacyjna i połowowa ryb łososiowatych oraz siejowatych2
T-W-8Ochrona ryb. Podstawowe wiadomości dotyczące aktów prawnych w rybactwie1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajeciach15
A-W-2Studiowanie literatury15
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykłady z prezentacjami multimedialnymi
M-2wykłądy problemowe
M-3Praca w grupach
M-4Metoda projektów
M-5Rozwiązywanie zadań

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy pisemny i umiejętnosci - praktyczny

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO17-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma odpowiednią wiedzę na temat charakterystyki jezior i rzek w Polsce. Posiada wiedzę o ochronie ryb. Zna podstawowe informacje dotyczące aktów prawnych w rybactwie. Będzie znał podział i charakterystykę narzędzi połowu stosowanych na wodach śródlądowych.
GW_1A_W05R1A_W05, R1A_W06InzA_W05C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-2, M-3, M-4, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO17-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć, metody rozmnażania i zarybiania ryb. Ponadto będzie znał charakterystykę populacyjną i połowową ryb karpiowatych, łososiowatych i drapieżnych.
GW_1A_U09, GW_1A_U16, GW_1A_U17, GW_1A_U18R1A_U02, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U08InzA_U04, InzA_U05, InzA_U08C-1T-L-3, T-L-7, T-L-8, T-W-8M-3, M-5S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO17-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: Umiejętność samodzielnego prowadzenia i planowania gospodarki rybackiej. Nabędzie umiejętności opracowywania niezbędnych dokumentacji związanej z rybactwem śródlądowym.
GW_1A_K01, GW_1A_K02, GW_1A_K03, GW_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-2, T-L-9, T-L-10M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO17-1_W01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma odpowiednią wiedzę na temat charakterystyki jezior i rzek w Polsce. Posiada wiedzę o ochronie ryb. Zna podstawowe informacje dotyczące aktów prawnych w rybactwie. Będzie znał podział i charakterystykę narzędzi połowu stosowanych na wodach śródlądowych.
2,0Student nie potrafi scharakteryzować jezior i rzek w Polsce.
3,0Student potrafi scharakteryzować jeziora i rzeki w Polsce.
3,5Student potrafi scharakteryzować rybackie typy jezior.
4,0Student potrafi scharakteryzować rybackie typy jezior. Ponadto zna Podział ryb ze względu na bytowanie
4,5Student potrafi scharakteryzować rybackie typy jezior. Ponadto zna Podział ryb ze względu na bytowanie. Zna charakterystykę populacyjną i połowową większości gatunków ryb
5,0Student posiada informacje o metodach ochrony ryb, zna charakterystykę populacyjną i połowową ryb karpiowatych, łososiowatych oraz drapieżnych. Potrafi oszacować możliwości zarybień gatunkami ryb.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO17-1_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć, metody rozmnażania i zarybiania ryb. Ponadto będzie znał charakterystykę populacyjną i połowową ryb karpiowatych, łososiowatych i drapieżnych.
2,0Student nie potrafi scharakteryzować narzędzi połowu stosowanych w wodach śródlądowych.
3,0Student potrafi scharakteryzować narzędzia połowowe stosowane w wodach śródlądowych.
3,5Student potrafi pracować na mapach batymetrycznych
4,0Student potrafi scharakteryzować rybackie typy jezior. Ponadto zna Podział ryb ze względu na bytowanie
4,5Student posiada wiedzę o metodach połowu ryb. Zna typy kroju sieci, oraz metody szycia sieci.
5,0Student potrafi scharakteryzować rybackie typy jezior. Ponadto zna Podział ryb ze względu na bytowanie. Zna charakterystykę populacyjną i połowową większości gatunków ryb

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO17-1_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: Umiejętność samodzielnego prowadzenia i planowania gospodarki rybackiej. Nabędzie umiejętności opracowywania niezbędnych dokumentacji związanej z rybactwem śródlądowym.
2,0Student nie potrafi scharakteryzować narzędzi połowu stosowanych w wodach śródlądowych.
3,0Student potrafi scharakteryzować narzędzia połowowe stosowane w wodach śródlądowych.
3,5Student potrafi pracować na mapach batymetrycznych
4,0Student potrafi scharakteryzować rybackie typy jezior. Ponadto zna Podział ryb ze względu na bytowanie
4,5Student potrafi scharakteryzować rybackie typy jezior. Ponadto zna Podział ryb ze względu na bytowanie. Zna charakterystykę populacyjną i połowową większości gatunków ryb
5,0Student posiada wiedzę o metodach połowu ryb. Zna typy kroju sieci, oraz metody szycia sieci.

Literatura podstawowa

  1. Szczerbowski J.A., Rybactwo śródlądowe, IRS, Olsztyn, 2001
  2. Filipiak J., Sadowski J., Tzrebiatowski R., Gospodarka rybacka na wodach otwartych, AR, Szczecin, 1999
  3. Filipiak J., Raczynski M., Jeziora zachodniopomorskie, AR, Szczecin, 2000

Literatura dodatkowa

  1. Rudnicki A, Poradnik rybaka jeziorowego, PWRiL, Warszawa, 1957
  2. Załachowski W., Ryby, PWN, Warszawa, 1997
  3. Brylińska M., Ryby słodkowodne, PWN, Warszawa, 1986

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Analiza morfometrii jeziora. Opracowanie planu batymetrycznego jeziora. Analiza cech morfometrycznych jezior i rzek2
T-L-2Produkcja pierwotna w jeziorach. Produkcja rybacka. Analiza czynników wpływajacych na żyzność wód i produktywnosć pierwotną.2
T-L-3Ocena hydrologiczna rzek. Określanie potencjalnych miejsc żerowiskowych, rozrodcznych i migracji ryb3
T-L-4Glidie pokarmowe. Składniki diety ryb. Wartość energetyczna pokarmu ryb2
T-L-5Cechy ekologiczne populacji ryb. Śmiertelność naturalna i połowowa. Rozrodczość. Struktura długości, wieku i masy. Kondycja ryb.2
T-L-6Analizy tempa wzrostu długości i masy różnych gatunków ryb jeziorowych i rzecznych. Ocena wzrostu i porówananie z innymi zbiornikami śródlądowymi4
T-L-7Sieciarstwo. Metody kroju i szycia sieci.4
T-L-8Bonitacje rybackie i metody zarybień cieków i jezior. Metody określenia ilości materiału zarybieniowego5
T-L-9Opracowanie dokumentacji rybackiej. Wniosków związanych z gospodarką rybacką i niezbędnymi zezwoleniami.3
T-L-10Ochrona ryb. Ochrona szlaków migracji. Podstawowe elementy prawne w rybactwie3
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Charakterystyka rzek i potoków. Morfometria,stan limnologiczny i hydrologia2
T-W-2Charakterystyka i rozmieszczenie jezior w Polsce i na świecie. Morfometria jezior. Opracowywanie map batymetrycznych.2
T-W-3Rybackie typy jezior w Polsce. Podział jezior pod względem limnologicznych. Uwarunkowania hydrochemiczne w jeziorach2
T-W-4Podział i charakterystyka narzędzi połowu stosowanych w wodach śródlądowych.Metody połowu ryb. Typy kroju sieci. Metody szycia sieci rybackich2
T-W-5Charakterystyka populacyjna i połowowa ryb karpiowatych2
T-W-6Charakterystyka populacyjna i połowowa ryb drapieżnych2
T-W-7Charakterystyka populacyjna i połowowa ryb łososiowatych oraz siejowatych2
T-W-8Ochrona ryb. Podstawowe wiadomości dotyczące aktów prawnych w rybactwie1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajeciach15
A-W-2Studiowanie literatury15
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO17-1_W01W wyniku przeprowadzonych zajęć student ma odpowiednią wiedzę na temat charakterystyki jezior i rzek w Polsce. Posiada wiedzę o ochronie ryb. Zna podstawowe informacje dotyczące aktów prawnych w rybactwie. Będzie znał podział i charakterystykę narzędzi połowu stosowanych na wodach śródlądowych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W05Ma wiedzę o rozmieszczeniu i wielkości zasobów biologicznych i abiotycznych oraz o dynamice zmienności zasobów z uwzględnieniem przyczyn tych zmian. Ma podstawową wiedzę w zakresie technik rybactwa, zna podstawy budowy i eksploatacji narzędzi połowu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności samodzielnego prowadzenia i planowania gospodarki rybackiej. Nabycie umiejętnosci opracowywania niezbędnych dokumentacji związanej z rybactwem śródlądowym oraz okreslanie cech biologicznych, populacyjnych i połowowych ryb. Umiejętność zaprojektowania i uszycia sieci rybackich.
Treści programoweT-W-1Charakterystyka rzek i potoków. Morfometria,stan limnologiczny i hydrologia
T-W-2Charakterystyka i rozmieszczenie jezior w Polsce i na świecie. Morfometria jezior. Opracowywanie map batymetrycznych.
T-W-3Rybackie typy jezior w Polsce. Podział jezior pod względem limnologicznych. Uwarunkowania hydrochemiczne w jeziorach
T-W-5Charakterystyka populacyjna i połowowa ryb karpiowatych
T-W-6Charakterystyka populacyjna i połowowa ryb drapieżnych
T-W-7Charakterystyka populacyjna i połowowa ryb łososiowatych oraz siejowatych
Metody nauczaniaM-2wykłądy problemowe
M-3Praca w grupach
M-4Metoda projektów
M-5Rozwiązywanie zadań
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy pisemny i umiejętnosci - praktyczny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować jezior i rzek w Polsce.
3,0Student potrafi scharakteryzować jeziora i rzeki w Polsce.
3,5Student potrafi scharakteryzować rybackie typy jezior.
4,0Student potrafi scharakteryzować rybackie typy jezior. Ponadto zna Podział ryb ze względu na bytowanie
4,5Student potrafi scharakteryzować rybackie typy jezior. Ponadto zna Podział ryb ze względu na bytowanie. Zna charakterystykę populacyjną i połowową większości gatunków ryb
5,0Student posiada informacje o metodach ochrony ryb, zna charakterystykę populacyjną i połowową ryb karpiowatych, łososiowatych oraz drapieżnych. Potrafi oszacować możliwości zarybień gatunkami ryb.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO17-1_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student powinien umieć, metody rozmnażania i zarybiania ryb. Ponadto będzie znał charakterystykę populacyjną i połowową ryb karpiowatych, łososiowatych i drapieżnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U09Potrafi zidentyfikować i scharakteryzować najważniejsze składniki flory i fauny środowiska wodnego i określić ich znaczenie dla gospodarki oraz używać poprawnej nomenklatury w zakresie biologii i ekologii.
GW_1A_U16Potrafi opracować plan zagospodarowania środowiska wodnego i przygotować koncepcyjną dokumentację niezbędną do jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
GW_1A_U17Umie wykorzystać w pracy zawodowej przepisy regulujące eksploatację zasobów i ochronę środowiska wodnego.
GW_1A_U18Potrafi identyfikować i specyfikować zadania inżynierskie o charakterze praktycznym związane z eksploatacją zasobów środowiska wodnego oraz niwelowania skutków antropopresji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności samodzielnego prowadzenia i planowania gospodarki rybackiej. Nabycie umiejętnosci opracowywania niezbędnych dokumentacji związanej z rybactwem śródlądowym oraz okreslanie cech biologicznych, populacyjnych i połowowych ryb. Umiejętność zaprojektowania i uszycia sieci rybackich.
Treści programoweT-L-3Ocena hydrologiczna rzek. Określanie potencjalnych miejsc żerowiskowych, rozrodcznych i migracji ryb
T-L-7Sieciarstwo. Metody kroju i szycia sieci.
T-L-8Bonitacje rybackie i metody zarybień cieków i jezior. Metody określenia ilości materiału zarybieniowego
T-W-8Ochrona ryb. Podstawowe wiadomości dotyczące aktów prawnych w rybactwie
Metody nauczaniaM-3Praca w grupach
M-5Rozwiązywanie zadań
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy pisemny i umiejętnosci - praktyczny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować narzędzi połowu stosowanych w wodach śródlądowych.
3,0Student potrafi scharakteryzować narzędzia połowowe stosowane w wodach śródlądowych.
3,5Student potrafi pracować na mapach batymetrycznych
4,0Student potrafi scharakteryzować rybackie typy jezior. Ponadto zna Podział ryb ze względu na bytowanie
4,5Student posiada wiedzę o metodach połowu ryb. Zna typy kroju sieci, oraz metody szycia sieci.
5,0Student potrafi scharakteryzować rybackie typy jezior. Ponadto zna Podział ryb ze względu na bytowanie. Zna charakterystykę populacyjną i połowową większości gatunków ryb
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO17-1_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student nabędzie następujące postawy: Umiejętność samodzielnego prowadzenia i planowania gospodarki rybackiej. Nabędzie umiejętności opracowywania niezbędnych dokumentacji związanej z rybactwem śródlądowym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
GW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
GW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejętności samodzielnego prowadzenia i planowania gospodarki rybackiej. Nabycie umiejętnosci opracowywania niezbędnych dokumentacji związanej z rybactwem śródlądowym oraz okreslanie cech biologicznych, populacyjnych i połowowych ryb. Umiejętność zaprojektowania i uszycia sieci rybackich.
Treści programoweT-L-2Produkcja pierwotna w jeziorach. Produkcja rybacka. Analiza czynników wpływajacych na żyzność wód i produktywnosć pierwotną.
T-L-9Opracowanie dokumentacji rybackiej. Wniosków związanych z gospodarką rybacką i niezbędnymi zezwoleniami.
T-L-10Ochrona ryb. Ochrona szlaków migracji. Podstawowe elementy prawne w rybactwie
Metody nauczaniaM-2wykłądy problemowe
M-3Praca w grupach
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Sprawdzian pisemny
S-2Ocena podsumowująca: Sprawdzian wiedzy pisemny i umiejętnosci - praktyczny
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi scharakteryzować narzędzi połowu stosowanych w wodach śródlądowych.
3,0Student potrafi scharakteryzować narzędzia połowowe stosowane w wodach śródlądowych.
3,5Student potrafi pracować na mapach batymetrycznych
4,0Student potrafi scharakteryzować rybackie typy jezior. Ponadto zna Podział ryb ze względu na bytowanie
4,5Student potrafi scharakteryzować rybackie typy jezior. Ponadto zna Podział ryb ze względu na bytowanie. Zna charakterystykę populacyjną i połowową większości gatunków ryb
5,0Student posiada wiedzę o metodach połowu ryb. Zna typy kroju sieci, oraz metody szycia sieci.