Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Ustalenia prawne w Unii Europejskiej i na świecie:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Ustalenia prawne w Unii Europejskiej i na świecie
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Gospodarki Rybackiej
Nauczyciel odpowiedzialny Wawrzyniec Wawrzyniak <Wawrzyniec.Wawrzyniak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Przemysław Czerniejewski <Przemyslaw.Czerniejewski@zut.edu.pl>, Mariusz Raczyński <Mariusz.Raczynski@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 17 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA1 30 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza z zakresu ochrony środowiska na poziomie szkoły średniej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Przekazanie wiedzy na temat polityki wodnej państwa, podstaw prawnych ochrony środowiska oraz warunków ochrony jego zasobów.
C-2Zaznajomienie studentów z potrzebą kreowania polityki ochrony środowiska wodnego w skali regionalnej, krajowej i globalnej. Przedstawienie stosownych aktów prawnych.
C-3Rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i interpretacji aktów prawnych.
C-4Przygotowanie do opracowania i interpretacji ocen oddziaływania na środowisko.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Prawo a Państwo, pojęcie prawa i systemu prawnego, miejsce prawa wodnego w systemie prawnym RP, UE i poza obszarem europejskim. Instrumenty służące zarządzaniu zasobami wodami oraz istotne problemy gospodarowania wodami w skali kraju i regionu na tle problemów wodnych świata. Dokumenty prawne w ochronie środowiska wodnego, z uwzględnieniem działalności ośrodków decyzyjnych w Europie (Genewa) i na świecie (Nowy Jork). Konwencja Helsińska. Specyfika ochrony środowiska morskiego (ICES, IMO, OSPAR, HELCOM),8
T-A-2Międzynarodowe i wspólnotowe przepisy prawa wodnego. Idee zrównoważonego rozwoju, w tym zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, w dyrektywach unijnych, ustawach i programach krajowych. Ramowa Dyrektywa Wodna oraz Dyrektywa Powodziowa. Transformacja prawodawstwa polskiego na potrzeby dostosowania się do obowiązująych w UE przepisów.15
T-A-3Prawo wodne. Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030 i Polityka wodna państwa do roku 2030. Program wodno-środowiskowy kraju i plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, plany zarządzania ryzykiem powodziowym i plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzeczy, warunki korzystania z wód regionu wodnego. Prawne instrumenty ochrony środowiska wodnego. Prawo własności wody, prawo korzystania z wody, pozwolenie wodnoprawne. Unijne oraz krajowe prawo ochrony środowiska, zasady ochrony wód i ich stosowanie, odpowiedzialnośći karna i cywilna w prawie wodnym, interpretacji prawa wodnego przez sądy. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. Kataster wodny.2
T-A-4Instrumenty ekonomiczne i finansowe służące ochronie środowiska. Udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w postępowaniach związanych z ochroną środowiska wodnego. Zasady i przepisy polskie i międzynarodowe dotyczące ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ).5
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2czytanie wskazanej literatury5
A-A-3przygotowanie do dyskusji problemowej15
A-A-4przygotowanie się do kolokwium10
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, symulacja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: prezentacja, aktywnośc w dyskusji
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO14-2_W01
Student zna założenia gospodarki wodnej wskali kraju i świata; rozumie jej cele i zadania oraz powiązania ze środowiskiem przyrodniczym. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad ochrony środowiska wodnego oraz posiada podstawową wiedzę niezbędną dla zrozumienia zasady zrównoważonego rozwoju. Zna rolę ciągłego dostosowywania polskiego prawa wodnego, jego aspektów ekonomicznych oraz zasad jego finansowania do prawa międzynarodowego i UE. Wie o roli ratyfikacji międzynarodowych umów, konwencji i protokołów w aspekcie globalnych problemów i zagrożeń środowiska naturalnego świata.
GW_1A_W03, GW_1A_W05, GW_1A_W09, GW_1A_W16R1A_W02, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W08, R1A_W09InzA_W01, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W04, InzA_W05C-1, C-2T-A-1, T-A-2, T-A-3M-1S-1, S-2
GW_1A_PO14-2_W02
Opisuje organizację i podstawy prawne ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz gospodarki wodnej w Polsce i w ramach umów międzynarodowych. Student rozumie partykularyzm i uwarunkowania prawa wodnego w powiązaniu z prawem ochrony środowiska, jego rolę, funkcje i znaczenie w prawie krajowym oraz Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym Zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska wodnego. Zna regulacje prawne (mechanizmy i procedury prawno-administracyjne) i instrumenty zarządzania zasobami wodnymi.
GW_1A_W03, GW_1A_W13, GW_1A_W18R1A_W02, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07, R1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-1, C-2, C-3T-A-2, T-A-3M-1S-1, S-2
GW_1A_PO14-2_W03
Analizuje wpływ działalności człowieka na bioróżnorodność i jakość środowiska w skali lokalnej, regionalnej i globalnej Rozumie istotę i potrzebę stosowania procedury oceny oddziaływania na środowisko.
GW_1A_W04, GW_1A_W06, GW_1A_W09, GW_1A_W13R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07, R1A_W08InzA_W03, InzA_W04C-2, C-3, C-4T-A-4M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO14-2_U01
Posiada umiejętność analizowania problemów z zakresu ochrony środowiska wodnego i wyciąganie poprawnych wniosków, zbierania informacji oraz brania udziału w dyskusji. Posługuje się bazami aktów prawnych i wyszukiwania ustaw i aktów wykonawczych dotyczących przedmiotowego problemu środowiskowego.
GW_1A_U01, GW_1A_U04, GW_1A_U12, GW_1A_U17R1A_U01, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U07, InzA_U08C-3, C-4T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1S-1, S-2
GW_1A_PO14-2_U02
Wskazuje odpowiednie przepisy prawa oraz organy administracji odpowiedzialne za gospodarowanie wodami oraz ochronę zasobów wód. Student potrafi posługiwać się normami prawa wodnego i ochrony środowiska, interpretować je oraz stosować do konkretnych przypadków. Potrafi dokonać ekspertyzy prawnej w zakresie podstawowych problemów gospodarki wodnej.
GW_1A_U04, GW_1A_U16R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U08InzA_U04, InzA_U07, InzA_U08C-2, C-3, C-4T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1S-1, S-2
GW_1A_PO14-2_U03
Potrafi sporządzać raporty o oddziaływaniu na środowisko dla wybranych przedsięwzięć; potrafi opisywać i formułować wnioski w obszarze stosowania procedury oceny oddziaływania na środowisko.
GW_1A_U04, GW_1A_U12, GW_1A_U16, GW_1A_U17R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U08InzA_U01, InzA_U02, InzA_U04, InzA_U07, InzA_U08C-3, C-4T-A-4M-1S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO14-2_K01
Rozumie, że woda stanowi dobro powszechne i należy gospodarować jej zasobami w sposób racjonalny i etyczny. Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność.
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2, C-3, C-4T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1S-2
GW_1A_PO14-2_K02
Zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie wartości i ochrony zasobów wodnych oraz ciągłą potrzebę rozwoju osobistego.
GW_1A_K01, GW_1A_K03R1A_K01, R1A_K02, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2, C-3, C-4T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1S-1, S-2
GW_1A_PO14-2_K03
Student wykazuje kreatywność i zaangażowanie w zakresie wykorzystania wiedzy o prawie wodnym i ochrony środowiska do rozwiązywania problemów prawnych.
GW_1A_K03, GW_1A_K04R1A_K02, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-3, C-4T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO14-2_W01
Student zna założenia gospodarki wodnej wskali kraju i świata; rozumie jej cele i zadania oraz powiązania ze środowiskiem przyrodniczym. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad ochrony środowiska wodnego oraz posiada podstawową wiedzę niezbędną dla zrozumienia zasady zrównoważonego rozwoju. Zna rolę ciągłego dostosowywania polskiego prawa wodnego, jego aspektów ekonomicznych oraz zasad jego finansowania do prawa międzynarodowego i UE. Wie o roli ratyfikacji międzynarodowych umów, konwencji i protokołów w aspekcie globalnych problemów i zagrożeń środowiska naturalnego świata.
2,0
3,0Student definiuje pojęcia związane z gospodarką wodną, zasadami ochrony środowiska oraz prawem międzynarowym w aspekcie globalnych problemów zagrożeń środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_PO14-2_W02
Opisuje organizację i podstawy prawne ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz gospodarki wodnej w Polsce i w ramach umów międzynarodowych. Student rozumie partykularyzm i uwarunkowania prawa wodnego w powiązaniu z prawem ochrony środowiska, jego rolę, funkcje i znaczenie w prawie krajowym oraz Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym Zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska wodnego. Zna regulacje prawne (mechanizmy i procedury prawno-administracyjne) i instrumenty zarządzania zasobami wodnymi.
2,0
3,0Zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska wodnego oraz regulacje prawne (mechanizmy i procedury prawno-administracyjne) i instrumenty zarządzania zasobami wodnymi.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_PO14-2_W03
Analizuje wpływ działalności człowieka na bioróżnorodność i jakość środowiska w skali lokalnej, regionalnej i globalnej Rozumie istotę i potrzebę stosowania procedury oceny oddziaływania na środowisko.
2,0
3,0Analizuje wpływ działalności człowieka na bioróżnorodność i jakość środowiska w skali lokalnej, regionalnej i globalnej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO14-2_U01
Posiada umiejętność analizowania problemów z zakresu ochrony środowiska wodnego i wyciąganie poprawnych wniosków, zbierania informacji oraz brania udziału w dyskusji. Posługuje się bazami aktów prawnych i wyszukiwania ustaw i aktów wykonawczych dotyczących przedmiotowego problemu środowiskowego.
2,0
3,0Student potrafi przeanalizować problemy z zakresu ochrony środowiska wodnego oraz wyszukać odpowiednie akty prawne dotyczące problemu
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_PO14-2_U02
Wskazuje odpowiednie przepisy prawa oraz organy administracji odpowiedzialne za gospodarowanie wodami oraz ochronę zasobów wód. Student potrafi posługiwać się normami prawa wodnego i ochrony środowiska, interpretować je oraz stosować do konkretnych przypadków. Potrafi dokonać ekspertyzy prawnej w zakresie podstawowych problemów gospodarki wodnej.
2,0
3,0Student potrafi posługiwać się normami prawa wodnego i ochrony środowiska, interpretować je oraz stosować do konkretnych przypadków.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_PO14-2_U03
Potrafi sporządzać raporty o oddziaływaniu na środowisko dla wybranych przedsięwzięć; potrafi opisywać i formułować wnioski w obszarze stosowania procedury oceny oddziaływania na środowisko.
2,0
3,0Student potrafi opisywać i formułować wnioski w obszarze stosowania procedury oceny oddziaływania na środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO14-2_K01
Rozumie, że woda stanowi dobro powszechne i należy gospodarować jej zasobami w sposób racjonalny i etyczny. Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność.
2,0
3,0Student potrafi wskazać projekty związane z racjonalnym i etycznym gospodarowaniem zasobami wodnymi
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_PO14-2_K02
Zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie wartości i ochrony zasobów wodnych oraz ciągłą potrzebę rozwoju osobistego.
2,0
3,0Student chętnie podejmuje działania związane z ochroną zasobów wodnych
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_PO14-2_K03
Student wykazuje kreatywność i zaangażowanie w zakresie wykorzystania wiedzy o prawie wodnym i ochrony środowiska do rozwiązywania problemów prawnych.
2,0
3,0Student chętnie wykorzystuje wiedzę o prawie wodnym i ochronie srodowiska do rozwiązywania problemów prawnych
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Rotko J., Prawo wodne – Komentarz., Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska. Seria: Komentarze 49, Wrocław, 2002
  2. Rotko J., Komentarze do ustawy - Prawo ochrony środowiska., Towarzystwo Naukowe Prawa Ochrony Środowiska. Seria: Komentarze 47, Wrocław, 2002
  3. J. Ciechanowicz - McLean, Ochrona środowiska w prawie międzynarodowym, Warszawa, 2005
  4. Chełmicki W., Woda – zasoby, degradacja, ochrona., PWN, Warszawa, 2012

Literatura dodatkowa

  1. Dobrzańska B., Dobrzański G., Kiełczewski D., Ochrona środowiska przyrodniczego., PWN, Warszawa, 2008
  2. Groniec M., Systemy wspomagania decyzji w gospodarce wodnej., IMGW, Warszawa, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Prawo a Państwo, pojęcie prawa i systemu prawnego, miejsce prawa wodnego w systemie prawnym RP, UE i poza obszarem europejskim. Instrumenty służące zarządzaniu zasobami wodami oraz istotne problemy gospodarowania wodami w skali kraju i regionu na tle problemów wodnych świata. Dokumenty prawne w ochronie środowiska wodnego, z uwzględnieniem działalności ośrodków decyzyjnych w Europie (Genewa) i na świecie (Nowy Jork). Konwencja Helsińska. Specyfika ochrony środowiska morskiego (ICES, IMO, OSPAR, HELCOM),8
T-A-2Międzynarodowe i wspólnotowe przepisy prawa wodnego. Idee zrównoważonego rozwoju, w tym zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, w dyrektywach unijnych, ustawach i programach krajowych. Ramowa Dyrektywa Wodna oraz Dyrektywa Powodziowa. Transformacja prawodawstwa polskiego na potrzeby dostosowania się do obowiązująych w UE przepisów.15
T-A-3Prawo wodne. Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030 i Polityka wodna państwa do roku 2030. Program wodno-środowiskowy kraju i plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, plany zarządzania ryzykiem powodziowym i plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzeczy, warunki korzystania z wód regionu wodnego. Prawne instrumenty ochrony środowiska wodnego. Prawo własności wody, prawo korzystania z wody, pozwolenie wodnoprawne. Unijne oraz krajowe prawo ochrony środowiska, zasady ochrony wód i ich stosowanie, odpowiedzialnośći karna i cywilna w prawie wodnym, interpretacji prawa wodnego przez sądy. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. Kataster wodny.2
T-A-4Instrumenty ekonomiczne i finansowe służące ochronie środowiska. Udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w postępowaniach związanych z ochroną środowiska wodnego. Zasady i przepisy polskie i międzynarodowe dotyczące ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ).5
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2czytanie wskazanej literatury5
A-A-3przygotowanie do dyskusji problemowej15
A-A-4przygotowanie się do kolokwium10
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO14-2_W01Student zna założenia gospodarki wodnej wskali kraju i świata; rozumie jej cele i zadania oraz powiązania ze środowiskiem przyrodniczym. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych zasad ochrony środowiska wodnego oraz posiada podstawową wiedzę niezbędną dla zrozumienia zasady zrównoważonego rozwoju. Zna rolę ciągłego dostosowywania polskiego prawa wodnego, jego aspektów ekonomicznych oraz zasad jego finansowania do prawa międzynarodowego i UE. Wie o roli ratyfikacji międzynarodowych umów, konwencji i protokołów w aspekcie globalnych problemów i zagrożeń środowiska naturalnego świata.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W03Ma wiedzę w zakresie ekonomii, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną oraz zna obowiązujące normy prawne krajowe i międzynarodowe, w szczególności RDW i Prawo Wodne.
GW_1A_W05Ma wiedzę o rozmieszczeniu i wielkości zasobów biologicznych i abiotycznych oraz o dynamice zmienności zasobów z uwzględnieniem przyczyn tych zmian. Ma podstawową wiedzę w zakresie technik rybactwa, zna podstawy budowy i eksploatacji narzędzi połowu.
GW_1A_W09Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami wód, zarządzania infrastrukturą komunalną, obszarami przybrzeżnymi, planowania przestrzennego oraz gospodarowania zasobami wód na terenach chronionych.
GW_1A_W16Zna podstawy projektowania i eksploatacji zbiorników wodnych; posiada wiedzę z zakresu oddziaływania urządzeń wodnych na środowisko.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat polityki wodnej państwa, podstaw prawnych ochrony środowiska oraz warunków ochrony jego zasobów.
C-2Zaznajomienie studentów z potrzebą kreowania polityki ochrony środowiska wodnego w skali regionalnej, krajowej i globalnej. Przedstawienie stosownych aktów prawnych.
Treści programoweT-A-1Prawo a Państwo, pojęcie prawa i systemu prawnego, miejsce prawa wodnego w systemie prawnym RP, UE i poza obszarem europejskim. Instrumenty służące zarządzaniu zasobami wodami oraz istotne problemy gospodarowania wodami w skali kraju i regionu na tle problemów wodnych świata. Dokumenty prawne w ochronie środowiska wodnego, z uwzględnieniem działalności ośrodków decyzyjnych w Europie (Genewa) i na świecie (Nowy Jork). Konwencja Helsińska. Specyfika ochrony środowiska morskiego (ICES, IMO, OSPAR, HELCOM),
T-A-2Międzynarodowe i wspólnotowe przepisy prawa wodnego. Idee zrównoważonego rozwoju, w tym zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, w dyrektywach unijnych, ustawach i programach krajowych. Ramowa Dyrektywa Wodna oraz Dyrektywa Powodziowa. Transformacja prawodawstwa polskiego na potrzeby dostosowania się do obowiązująych w UE przepisów.
T-A-3Prawo wodne. Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030 i Polityka wodna państwa do roku 2030. Program wodno-środowiskowy kraju i plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, plany zarządzania ryzykiem powodziowym i plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzeczy, warunki korzystania z wód regionu wodnego. Prawne instrumenty ochrony środowiska wodnego. Prawo własności wody, prawo korzystania z wody, pozwolenie wodnoprawne. Unijne oraz krajowe prawo ochrony środowiska, zasady ochrony wód i ich stosowanie, odpowiedzialnośći karna i cywilna w prawie wodnym, interpretacji prawa wodnego przez sądy. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. Kataster wodny.
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja, aktywnośc w dyskusji
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student definiuje pojęcia związane z gospodarką wodną, zasadami ochrony środowiska oraz prawem międzynarowym w aspekcie globalnych problemów zagrożeń środowiska.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO14-2_W02Opisuje organizację i podstawy prawne ochrony środowiska, ochrony przyrody oraz gospodarki wodnej w Polsce i w ramach umów międzynarodowych. Student rozumie partykularyzm i uwarunkowania prawa wodnego w powiązaniu z prawem ochrony środowiska, jego rolę, funkcje i znaczenie w prawie krajowym oraz Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym Zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska wodnego. Zna regulacje prawne (mechanizmy i procedury prawno-administracyjne) i instrumenty zarządzania zasobami wodnymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W03Ma wiedzę w zakresie ekonomii, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną oraz zna obowiązujące normy prawne krajowe i międzynarodowe, w szczególności RDW i Prawo Wodne.
GW_1A_W13Zna rolę i znaczenie ocen oddziaływania na środowisko jako podstawowego narzędzia zrównoważonego użytkowania i kształtowania zasobów wodnych.
GW_1A_W18Ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej terenów przemysłowych, zurbanizowanych i wykorzystywanych rolniczo.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat polityki wodnej państwa, podstaw prawnych ochrony środowiska oraz warunków ochrony jego zasobów.
C-2Zaznajomienie studentów z potrzebą kreowania polityki ochrony środowiska wodnego w skali regionalnej, krajowej i globalnej. Przedstawienie stosownych aktów prawnych.
C-3Rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i interpretacji aktów prawnych.
Treści programoweT-A-2Międzynarodowe i wspólnotowe przepisy prawa wodnego. Idee zrównoważonego rozwoju, w tym zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, w dyrektywach unijnych, ustawach i programach krajowych. Ramowa Dyrektywa Wodna oraz Dyrektywa Powodziowa. Transformacja prawodawstwa polskiego na potrzeby dostosowania się do obowiązująych w UE przepisów.
T-A-3Prawo wodne. Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030 i Polityka wodna państwa do roku 2030. Program wodno-środowiskowy kraju i plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, plany zarządzania ryzykiem powodziowym i plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzeczy, warunki korzystania z wód regionu wodnego. Prawne instrumenty ochrony środowiska wodnego. Prawo własności wody, prawo korzystania z wody, pozwolenie wodnoprawne. Unijne oraz krajowe prawo ochrony środowiska, zasady ochrony wód i ich stosowanie, odpowiedzialnośći karna i cywilna w prawie wodnym, interpretacji prawa wodnego przez sądy. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. Kataster wodny.
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja, aktywnośc w dyskusji
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Zna podstawowe akty prawne dotyczące ochrony środowiska wodnego oraz regulacje prawne (mechanizmy i procedury prawno-administracyjne) i instrumenty zarządzania zasobami wodnymi.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO14-2_W03Analizuje wpływ działalności człowieka na bioróżnorodność i jakość środowiska w skali lokalnej, regionalnej i globalnej Rozumie istotę i potrzebę stosowania procedury oceny oddziaływania na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
GW_1A_W09Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami wód, zarządzania infrastrukturą komunalną, obszarami przybrzeżnymi, planowania przestrzennego oraz gospodarowania zasobami wód na terenach chronionych.
GW_1A_W13Zna rolę i znaczenie ocen oddziaływania na środowisko jako podstawowego narzędzia zrównoważonego użytkowania i kształtowania zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie studentów z potrzebą kreowania polityki ochrony środowiska wodnego w skali regionalnej, krajowej i globalnej. Przedstawienie stosownych aktów prawnych.
C-3Rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i interpretacji aktów prawnych.
C-4Przygotowanie do opracowania i interpretacji ocen oddziaływania na środowisko.
Treści programoweT-A-4Instrumenty ekonomiczne i finansowe służące ochronie środowiska. Udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w postępowaniach związanych z ochroną środowiska wodnego. Zasady i przepisy polskie i międzynarodowe dotyczące ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ).
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja, aktywnośc w dyskusji
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Analizuje wpływ działalności człowieka na bioróżnorodność i jakość środowiska w skali lokalnej, regionalnej i globalnej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO14-2_U01Posiada umiejętność analizowania problemów z zakresu ochrony środowiska wodnego i wyciąganie poprawnych wniosków, zbierania informacji oraz brania udziału w dyskusji. Posługuje się bazami aktów prawnych i wyszukiwania ustaw i aktów wykonawczych dotyczących przedmiotowego problemu środowiskowego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
GW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
GW_1A_U12Potrafi zinterpretować wyniki badań biologicznych i wykorzystać je w programach hodowlanych i strategiach ochrony zasobów oraz zachowania bioróżnorodności środowiska wodnego.
GW_1A_U17Umie wykorzystać w pracy zawodowej przepisy regulujące eksploatację zasobów i ochronę środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-3Rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i interpretacji aktów prawnych.
C-4Przygotowanie do opracowania i interpretacji ocen oddziaływania na środowisko.
Treści programoweT-A-1Prawo a Państwo, pojęcie prawa i systemu prawnego, miejsce prawa wodnego w systemie prawnym RP, UE i poza obszarem europejskim. Instrumenty służące zarządzaniu zasobami wodami oraz istotne problemy gospodarowania wodami w skali kraju i regionu na tle problemów wodnych świata. Dokumenty prawne w ochronie środowiska wodnego, z uwzględnieniem działalności ośrodków decyzyjnych w Europie (Genewa) i na świecie (Nowy Jork). Konwencja Helsińska. Specyfika ochrony środowiska morskiego (ICES, IMO, OSPAR, HELCOM),
T-A-2Międzynarodowe i wspólnotowe przepisy prawa wodnego. Idee zrównoważonego rozwoju, w tym zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, w dyrektywach unijnych, ustawach i programach krajowych. Ramowa Dyrektywa Wodna oraz Dyrektywa Powodziowa. Transformacja prawodawstwa polskiego na potrzeby dostosowania się do obowiązująych w UE przepisów.
T-A-3Prawo wodne. Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030 i Polityka wodna państwa do roku 2030. Program wodno-środowiskowy kraju i plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, plany zarządzania ryzykiem powodziowym i plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzeczy, warunki korzystania z wód regionu wodnego. Prawne instrumenty ochrony środowiska wodnego. Prawo własności wody, prawo korzystania z wody, pozwolenie wodnoprawne. Unijne oraz krajowe prawo ochrony środowiska, zasady ochrony wód i ich stosowanie, odpowiedzialnośći karna i cywilna w prawie wodnym, interpretacji prawa wodnego przez sądy. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. Kataster wodny.
T-A-4Instrumenty ekonomiczne i finansowe służące ochronie środowiska. Udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w postępowaniach związanych z ochroną środowiska wodnego. Zasady i przepisy polskie i międzynarodowe dotyczące ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ).
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja, aktywnośc w dyskusji
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi przeanalizować problemy z zakresu ochrony środowiska wodnego oraz wyszukać odpowiednie akty prawne dotyczące problemu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO14-2_U02Wskazuje odpowiednie przepisy prawa oraz organy administracji odpowiedzialne za gospodarowanie wodami oraz ochronę zasobów wód. Student potrafi posługiwać się normami prawa wodnego i ochrony środowiska, interpretować je oraz stosować do konkretnych przypadków. Potrafi dokonać ekspertyzy prawnej w zakresie podstawowych problemów gospodarki wodnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
GW_1A_U16Potrafi opracować plan zagospodarowania środowiska wodnego i przygotować koncepcyjną dokumentację niezbędną do jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2Zaznajomienie studentów z potrzebą kreowania polityki ochrony środowiska wodnego w skali regionalnej, krajowej i globalnej. Przedstawienie stosownych aktów prawnych.
C-3Rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i interpretacji aktów prawnych.
C-4Przygotowanie do opracowania i interpretacji ocen oddziaływania na środowisko.
Treści programoweT-A-1Prawo a Państwo, pojęcie prawa i systemu prawnego, miejsce prawa wodnego w systemie prawnym RP, UE i poza obszarem europejskim. Instrumenty służące zarządzaniu zasobami wodami oraz istotne problemy gospodarowania wodami w skali kraju i regionu na tle problemów wodnych świata. Dokumenty prawne w ochronie środowiska wodnego, z uwzględnieniem działalności ośrodków decyzyjnych w Europie (Genewa) i na świecie (Nowy Jork). Konwencja Helsińska. Specyfika ochrony środowiska morskiego (ICES, IMO, OSPAR, HELCOM),
T-A-2Międzynarodowe i wspólnotowe przepisy prawa wodnego. Idee zrównoważonego rozwoju, w tym zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, w dyrektywach unijnych, ustawach i programach krajowych. Ramowa Dyrektywa Wodna oraz Dyrektywa Powodziowa. Transformacja prawodawstwa polskiego na potrzeby dostosowania się do obowiązująych w UE przepisów.
T-A-3Prawo wodne. Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030 i Polityka wodna państwa do roku 2030. Program wodno-środowiskowy kraju i plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, plany zarządzania ryzykiem powodziowym i plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzeczy, warunki korzystania z wód regionu wodnego. Prawne instrumenty ochrony środowiska wodnego. Prawo własności wody, prawo korzystania z wody, pozwolenie wodnoprawne. Unijne oraz krajowe prawo ochrony środowiska, zasady ochrony wód i ich stosowanie, odpowiedzialnośći karna i cywilna w prawie wodnym, interpretacji prawa wodnego przez sądy. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. Kataster wodny.
T-A-4Instrumenty ekonomiczne i finansowe służące ochronie środowiska. Udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w postępowaniach związanych z ochroną środowiska wodnego. Zasady i przepisy polskie i międzynarodowe dotyczące ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ).
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja, aktywnośc w dyskusji
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi posługiwać się normami prawa wodnego i ochrony środowiska, interpretować je oraz stosować do konkretnych przypadków.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO14-2_U03Potrafi sporządzać raporty o oddziaływaniu na środowisko dla wybranych przedsięwzięć; potrafi opisywać i formułować wnioski w obszarze stosowania procedury oceny oddziaływania na środowisko.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
GW_1A_U12Potrafi zinterpretować wyniki badań biologicznych i wykorzystać je w programach hodowlanych i strategiach ochrony zasobów oraz zachowania bioróżnorodności środowiska wodnego.
GW_1A_U16Potrafi opracować plan zagospodarowania środowiska wodnego i przygotować koncepcyjną dokumentację niezbędną do jego eksploatacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
GW_1A_U17Umie wykorzystać w pracy zawodowej przepisy regulujące eksploatację zasobów i ochronę środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U04potrafi dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań inżynierskich
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-3Rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i interpretacji aktów prawnych.
C-4Przygotowanie do opracowania i interpretacji ocen oddziaływania na środowisko.
Treści programoweT-A-4Instrumenty ekonomiczne i finansowe służące ochronie środowiska. Udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w postępowaniach związanych z ochroną środowiska wodnego. Zasady i przepisy polskie i międzynarodowe dotyczące ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ).
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja, aktywnośc w dyskusji
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi opisywać i formułować wnioski w obszarze stosowania procedury oceny oddziaływania na środowisko.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO14-2_K01Rozumie, że woda stanowi dobro powszechne i należy gospodarować jej zasobami w sposób racjonalny i etyczny. Rozumie społeczne aspekty praktycznego stosowania zdobytej wiedzy i umiejętności oraz związaną z tym odpowiedzialność.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat polityki wodnej państwa, podstaw prawnych ochrony środowiska oraz warunków ochrony jego zasobów.
C-2Zaznajomienie studentów z potrzebą kreowania polityki ochrony środowiska wodnego w skali regionalnej, krajowej i globalnej. Przedstawienie stosownych aktów prawnych.
C-3Rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i interpretacji aktów prawnych.
C-4Przygotowanie do opracowania i interpretacji ocen oddziaływania na środowisko.
Treści programoweT-A-1Prawo a Państwo, pojęcie prawa i systemu prawnego, miejsce prawa wodnego w systemie prawnym RP, UE i poza obszarem europejskim. Instrumenty służące zarządzaniu zasobami wodami oraz istotne problemy gospodarowania wodami w skali kraju i regionu na tle problemów wodnych świata. Dokumenty prawne w ochronie środowiska wodnego, z uwzględnieniem działalności ośrodków decyzyjnych w Europie (Genewa) i na świecie (Nowy Jork). Konwencja Helsińska. Specyfika ochrony środowiska morskiego (ICES, IMO, OSPAR, HELCOM),
T-A-2Międzynarodowe i wspólnotowe przepisy prawa wodnego. Idee zrównoważonego rozwoju, w tym zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, w dyrektywach unijnych, ustawach i programach krajowych. Ramowa Dyrektywa Wodna oraz Dyrektywa Powodziowa. Transformacja prawodawstwa polskiego na potrzeby dostosowania się do obowiązująych w UE przepisów.
T-A-3Prawo wodne. Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030 i Polityka wodna państwa do roku 2030. Program wodno-środowiskowy kraju i plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, plany zarządzania ryzykiem powodziowym i plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzeczy, warunki korzystania z wód regionu wodnego. Prawne instrumenty ochrony środowiska wodnego. Prawo własności wody, prawo korzystania z wody, pozwolenie wodnoprawne. Unijne oraz krajowe prawo ochrony środowiska, zasady ochrony wód i ich stosowanie, odpowiedzialnośći karna i cywilna w prawie wodnym, interpretacji prawa wodnego przez sądy. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. Kataster wodny.
T-A-4Instrumenty ekonomiczne i finansowe służące ochronie środowiska. Udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w postępowaniach związanych z ochroną środowiska wodnego. Zasady i przepisy polskie i międzynarodowe dotyczące ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ).
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, symulacja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wskazać projekty związane z racjonalnym i etycznym gospodarowaniem zasobami wodnymi
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO14-2_K02Zna ograniczenia własnej wiedzy i umiejętności oraz rozumie potrzebę ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych w zakresie wartości i ochrony zasobów wodnych oraz ciągłą potrzebę rozwoju osobistego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Przekazanie wiedzy na temat polityki wodnej państwa, podstaw prawnych ochrony środowiska oraz warunków ochrony jego zasobów.
C-2Zaznajomienie studentów z potrzebą kreowania polityki ochrony środowiska wodnego w skali regionalnej, krajowej i globalnej. Przedstawienie stosownych aktów prawnych.
C-3Rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i interpretacji aktów prawnych.
C-4Przygotowanie do opracowania i interpretacji ocen oddziaływania na środowisko.
Treści programoweT-A-1Prawo a Państwo, pojęcie prawa i systemu prawnego, miejsce prawa wodnego w systemie prawnym RP, UE i poza obszarem europejskim. Instrumenty służące zarządzaniu zasobami wodami oraz istotne problemy gospodarowania wodami w skali kraju i regionu na tle problemów wodnych świata. Dokumenty prawne w ochronie środowiska wodnego, z uwzględnieniem działalności ośrodków decyzyjnych w Europie (Genewa) i na świecie (Nowy Jork). Konwencja Helsińska. Specyfika ochrony środowiska morskiego (ICES, IMO, OSPAR, HELCOM),
T-A-2Międzynarodowe i wspólnotowe przepisy prawa wodnego. Idee zrównoważonego rozwoju, w tym zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, w dyrektywach unijnych, ustawach i programach krajowych. Ramowa Dyrektywa Wodna oraz Dyrektywa Powodziowa. Transformacja prawodawstwa polskiego na potrzeby dostosowania się do obowiązująych w UE przepisów.
T-A-3Prawo wodne. Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030 i Polityka wodna państwa do roku 2030. Program wodno-środowiskowy kraju i plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, plany zarządzania ryzykiem powodziowym i plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzeczy, warunki korzystania z wód regionu wodnego. Prawne instrumenty ochrony środowiska wodnego. Prawo własności wody, prawo korzystania z wody, pozwolenie wodnoprawne. Unijne oraz krajowe prawo ochrony środowiska, zasady ochrony wód i ich stosowanie, odpowiedzialnośći karna i cywilna w prawie wodnym, interpretacji prawa wodnego przez sądy. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. Kataster wodny.
T-A-4Instrumenty ekonomiczne i finansowe służące ochronie środowiska. Udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w postępowaniach związanych z ochroną środowiska wodnego. Zasady i przepisy polskie i międzynarodowe dotyczące ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ).
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja, aktywnośc w dyskusji
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student chętnie podejmuje działania związane z ochroną zasobów wodnych
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO14-2_K03Student wykazuje kreatywność i zaangażowanie w zakresie wykorzystania wiedzy o prawie wodnym i ochrony środowiska do rozwiązywania problemów prawnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
GW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-3Rozwinięcie umiejętności wyszukiwania i interpretacji aktów prawnych.
C-4Przygotowanie do opracowania i interpretacji ocen oddziaływania na środowisko.
Treści programoweT-A-1Prawo a Państwo, pojęcie prawa i systemu prawnego, miejsce prawa wodnego w systemie prawnym RP, UE i poza obszarem europejskim. Instrumenty służące zarządzaniu zasobami wodami oraz istotne problemy gospodarowania wodami w skali kraju i regionu na tle problemów wodnych świata. Dokumenty prawne w ochronie środowiska wodnego, z uwzględnieniem działalności ośrodków decyzyjnych w Europie (Genewa) i na świecie (Nowy Jork). Konwencja Helsińska. Specyfika ochrony środowiska morskiego (ICES, IMO, OSPAR, HELCOM),
T-A-2Międzynarodowe i wspólnotowe przepisy prawa wodnego. Idee zrównoważonego rozwoju, w tym zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi, w dyrektywach unijnych, ustawach i programach krajowych. Ramowa Dyrektywa Wodna oraz Dyrektywa Powodziowa. Transformacja prawodawstwa polskiego na potrzeby dostosowania się do obowiązująych w UE przepisów.
T-A-3Prawo wodne. Narodowa Strategia Gospodarowania Wodami 2030 i Polityka wodna państwa do roku 2030. Program wodno-środowiskowy kraju i plany gospodarowania wodami na obszarze dorzeczy, plany zarządzania ryzykiem powodziowym i plany przeciwdziałania skutkom suszy na obszarze dorzeczy, warunki korzystania z wód regionu wodnego. Prawne instrumenty ochrony środowiska wodnego. Prawo własności wody, prawo korzystania z wody, pozwolenie wodnoprawne. Unijne oraz krajowe prawo ochrony środowiska, zasady ochrony wód i ich stosowanie, odpowiedzialnośći karna i cywilna w prawie wodnym, interpretacji prawa wodnego przez sądy. Ochrona wód przed zanieczyszczeniem. Kataster wodny.
T-A-4Instrumenty ekonomiczne i finansowe służące ochronie środowiska. Udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych w postępowaniach związanych z ochroną środowiska wodnego. Zasady i przepisy polskie i międzynarodowe dotyczące ocen oddziaływania na środowisko (OOŚ).
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: prezentacja, aktywnośc w dyskusji
S-2Ocena podsumowująca: zaliczenie pisemne
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student chętnie wykorzystuje wiedzę o prawie wodnym i ochronie srodowiska do rozwiązywania problemów prawnych
3,5
4,0
4,5
5,0