Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Systemy oceny stanu środowiska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Systemy oceny stanu środowiska
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Kubiak <Jacek.Kubiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Machula <Sylwia.Machula@zut.edu.pl>, Małgorzata Raczyńska <Malgorzata.Raczynska@zut.edu.pl>, Joanna Rokicka-Praxmajer <Joanna.Rokicka-Praxmajer@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 4 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL7 30 2,00,50zaliczenie
wykładyW7 15 2,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zagadnienia dotyczące bioindykacji i biomonitoringu.
W-2Podstawowe pojęciai z zakresu ekologii i ochrony środowiska dotyczące ekosystemów, biocenozy, bioróżnorodności.
W-3Podstawowe zagadnienia z zakresu hydrochemii i zaneiczyszzcenia wód

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z metodami przedstawiania wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu i na ich podstawie wnioskowania o stanie jakości środowiska.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego jako metoda oceny jakości wód jeziornych (ćwiczenia praktyczne w terenie, metody obliczania i przedstawiania wyników)4
T-L-2Hydromorfologiczna ocena wód płynących na przykładzie River Habitat Survey (RHS) (ćwiczenia praktyczne w terenie, przykłady opisu i analizy wyników)4
T-L-3Ocena stanu ekologicznego różnych typoów wód na podstawie badań wybranych grup organizmów wodnych (metodyka poboru, opracowania i analizy wyników, ćwiczenia praktyczne w terenie)7
T-L-4Ocena stanu wód na podstawie wskaźników chemicznych15
30
wykłady
T-W-1Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce (organizacja, system pomiarowy, metody badań)5
T-W-2Monitoring przyrodniczy gatunków zwierząt w Polsce (podstawy prawne, założenia, procedury badawcze na stanowisku i na obszarach Natura 2000)2
T-W-3Monitoring przyrodniczy gatunków roslin w Polsce (podstawy prawne, założenia, procedury badawcze na stanowisku i na obszarach Natura 2000)2
T-W-4Wskaźniki biotyczne stosowane w monitoringu wód przed i od czasu implementacji w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej2
T-W-5Monitorung chemiczny środowiska wodnego4
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Opracowanie wyników i napisanie sprawozdania z wykonywanych badań11
A-L-3Wyszukiwanie/ gromadzenie literatury przedmiotu5
A-L-4Udział w konsultacjach4
A-L-5Studiowanie literatury przedmiotu8
A-L-6Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej lub ustnej2
60
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu6
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu5
A-W-4Uczestnictwo w konsultacjach2
A-W-5Zaliczenie wykładów2
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem podręcznika, pokazu i symulacji
M-3Ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem narzędzi do poboru prób organizmów wodnych zgodnych z wytycznymi prowadzenia badań monitoringowych

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające cząstkowe.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania studenta do zajęć w formie ustnej lub pisemnej.
S-3Ocena formująca: Ocena sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO1-2_W01
student potrafi opisać i scharakteryzować możliwości oraz metody prowadzenia badań monitoringu biologicznego
GW_1A_W04, GW_1A_W13R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4
GW_1A_PO1-2_W02
student potrafi opisać wytyczne niezbędne do prowadzenia standardowych badań w ramach monitoringu przyrodniczego gatunków roślin i zwierząt
GW_1A_W04, GW_1A_W13R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO1-2_U01
Student wykonuje badania terenowe i laboratiryjne zgodnie ze standardową metodyką badań monitoringowych
GW_1A_U01, GW_1A_U05R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U07InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-2, M-3S-1, S-3
GW_1A_PO1-2_U02
Student potrafi wyszukać i opisać systemy do oceny stanu ekologicznego środowiska przyrodniczego
GW_1A_U04, GW_1A_U12R1A_U03, R1A_U04InzA_U01, InzA_U02, InzA_U07C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-L-3M-1, M-2S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO1-2_K01
student jest zdolny do podjęcia badań (terenowych i laboratoryjnych), opisu i interpretacji wyników badań stanu ekologicznego wód zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-L-1, T-L-2, T-L-3M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO1-2_W01
student potrafi opisać i scharakteryzować możliwości oraz metody prowadzenia badań monitoringu biologicznego
2,0
3,0Student potrafi wymienić i scharkteryzować metody wykorzystywane przy biomonitoringu.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_PO1-2_W02
student potrafi opisać wytyczne niezbędne do prowadzenia standardowych badań w ramach monitoringu przyrodniczego gatunków roślin i zwierząt
2,0
3,0Student potrafi wymienić akty prawne związane z prowadzeniem monitoringu przyrodniczego i podać ich podstawowe założenia.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO1-2_U01
Student wykonuje badania terenowe i laboratiryjne zgodnie ze standardową metodyką badań monitoringowych
2,0student nie potrafi wykonać badań w ramach biomonitoringu
3,0Student wykonuje badania w ramach biomonitoringu: określa miejsce i czas poboru, wypełnia protokoły z badań terenowych, przeprowadza pobór prób, konserwuje i je opisuje.
3,5Student wykonuje badania w ramach biomonitoringu: określa czas prowadzenia badań, miejsce poboru prób, wypełnia protokół terenowy, pobiera próby i je konserwuje w terenie dla 1 typu wód
4,0Student wykonuje badania w ramach biomonitoringu: określa czas prowadzenia badań, miejsce poboru prób, wypełnia protokół terenowy, pobiera próby i je konserwuje w terenie dla 2 typów wód
4,5Student wykonuje badania w ramach biomonitoringu: określa czas prowadzenia badań, miejsce poboru prób, wypełnia protokół terenowy, pobiera próby i je konserwuje w terenie dla różnych typów wód
5,0Student wykonuje badania w ramach biomonitoringu: określa czas prowadzenia badań, miejsce poboru prób, wypełnia protokół terenowy, pobiera próby i je konserwuje w terenie dla różnych typów wód oraz uzasadnia swój wybór co do metody
GW_1A_PO1-2_U02
Student potrafi wyszukać i opisać systemy do oceny stanu ekologicznego środowiska przyrodniczego
2,0student nie dobiera prawidłowo systemów do oceny stanu ekologicznego środowiska przyrodniczego i i nie potrafi ich zinterpretować
3,0student dobiera prawidłowo zaledwie kilka systemów do oceny stanu ekologicznego środowiska przyrodniczego i i potrafi je zinterpretować
3,5student dobiera w większości przypadków odpowiednie systemy do oceny stanu ekologicznego środowiska przyrodniczego i potrafi je zinterpretować
4,0student dobiera trafnie odpowiednie metody systemy do oceny stanu ekologicznego środowiska przyrodniczego i potrafi je zinterpretować
4,5student dobiera trafnie odpowiednie systemy do oceny stanu ekologicznego środowiska przyrodniczego i potrafi je zinterpretować oraz porównać ich efektywność
5,0student dobiera trafnie odpowiednie systemy do oceny stanu ekologicznego środowiska przyrodniczego i i potrafi je zinterpretować, porównać ich efektywność oraz samodzielnie modyfikować w celu unikniecia błędów w przyszłości

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO1-2_K01
student jest zdolny do podjęcia badań (terenowych i laboratoryjnych), opisu i interpretacji wyników badań stanu ekologicznego wód zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną
2,0student nie podejmuje badań, nie potrafi opisać i zinterpretować stanu ekologicznego wód zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną
3,0student podejmuje badania różnych typów ekosystemów oraz proponuje możliwosci ich wykorzystania do opisu stanu ekologicznego wód zgodnie z RDW
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kalff J, Limnology, Printice Hall, New Jersej, 2002
  2. European Communities (Wspólnoty Europejskie), Ramowa Dyrektywea Wodna, UE, European Communities (Wspólnoty Europejskie), 2003-2004, http://europa.eu.int/eur-lex/lex, 2003
  3. Chełmicki W., Woda. Zasoby, degradacja, ochrona, PWN, Warszawa, 2001
  4. Dojlido J., Chemia wód powierzchniowych, Ekonomia i Środowisko, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Drever J., The geochemistry of natural waters. Surface and Groundwater Environments, Ptinticle Hall, New York, 2005

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego jako metoda oceny jakości wód jeziornych (ćwiczenia praktyczne w terenie, metody obliczania i przedstawiania wyników)4
T-L-2Hydromorfologiczna ocena wód płynących na przykładzie River Habitat Survey (RHS) (ćwiczenia praktyczne w terenie, przykłady opisu i analizy wyników)4
T-L-3Ocena stanu ekologicznego różnych typoów wód na podstawie badań wybranych grup organizmów wodnych (metodyka poboru, opracowania i analizy wyników, ćwiczenia praktyczne w terenie)7
T-L-4Ocena stanu wód na podstawie wskaźników chemicznych15
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce (organizacja, system pomiarowy, metody badań)5
T-W-2Monitoring przyrodniczy gatunków zwierząt w Polsce (podstawy prawne, założenia, procedury badawcze na stanowisku i na obszarach Natura 2000)2
T-W-3Monitoring przyrodniczy gatunków roslin w Polsce (podstawy prawne, założenia, procedury badawcze na stanowisku i na obszarach Natura 2000)2
T-W-4Wskaźniki biotyczne stosowane w monitoringu wód przed i od czasu implementacji w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej2
T-W-5Monitorung chemiczny środowiska wodnego4
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Opracowanie wyników i napisanie sprawozdania z wykonywanych badań11
A-L-3Wyszukiwanie/ gromadzenie literatury przedmiotu5
A-L-4Udział w konsultacjach4
A-L-5Studiowanie literatury przedmiotu8
A-L-6Zaliczenie ćwiczeń w formie pisemnej lub ustnej2
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w wykładach15
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia przedmiotu6
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu5
A-W-4Uczestnictwo w konsultacjach2
A-W-5Zaliczenie wykładów2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO1-2_W01student potrafi opisać i scharakteryzować możliwości oraz metody prowadzenia badań monitoringu biologicznego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W13Zna rolę i znaczenie ocen oddziaływania na środowisko jako podstawowego narzędzia zrównoważonego użytkowania i kształtowania zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami przedstawiania wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu i na ich podstawie wnioskowania o stanie jakości środowiska.
Treści programoweT-W-1Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce (organizacja, system pomiarowy, metody badań)
T-W-2Monitoring przyrodniczy gatunków zwierząt w Polsce (podstawy prawne, założenia, procedury badawcze na stanowisku i na obszarach Natura 2000)
T-W-3Monitoring przyrodniczy gatunków roslin w Polsce (podstawy prawne, założenia, procedury badawcze na stanowisku i na obszarach Natura 2000)
T-W-4Wskaźniki biotyczne stosowane w monitoringu wód przed i od czasu implementacji w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej
T-L-1Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego jako metoda oceny jakości wód jeziornych (ćwiczenia praktyczne w terenie, metody obliczania i przedstawiania wyników)
T-L-2Hydromorfologiczna ocena wód płynących na przykładzie River Habitat Survey (RHS) (ćwiczenia praktyczne w terenie, przykłady opisu i analizy wyników)
T-L-3Ocena stanu ekologicznego różnych typoów wód na podstawie badań wybranych grup organizmów wodnych (metodyka poboru, opracowania i analizy wyników, ćwiczenia praktyczne w terenie)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem podręcznika, pokazu i symulacji
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające cząstkowe.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania studenta do zajęć w formie ustnej lub pisemnej.
S-3Ocena formująca: Ocena sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienić i scharkteryzować metody wykorzystywane przy biomonitoringu.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO1-2_W02student potrafi opisać wytyczne niezbędne do prowadzenia standardowych badań w ramach monitoringu przyrodniczego gatunków roślin i zwierząt
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W13Zna rolę i znaczenie ocen oddziaływania na środowisko jako podstawowego narzędzia zrównoważonego użytkowania i kształtowania zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami przedstawiania wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu i na ich podstawie wnioskowania o stanie jakości środowiska.
Treści programoweT-W-1Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce (organizacja, system pomiarowy, metody badań)
T-W-2Monitoring przyrodniczy gatunków zwierząt w Polsce (podstawy prawne, założenia, procedury badawcze na stanowisku i na obszarach Natura 2000)
T-W-3Monitoring przyrodniczy gatunków roslin w Polsce (podstawy prawne, założenia, procedury badawcze na stanowisku i na obszarach Natura 2000)
T-W-4Wskaźniki biotyczne stosowane w monitoringu wód przed i od czasu implementacji w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej
T-L-1Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego jako metoda oceny jakości wód jeziornych (ćwiczenia praktyczne w terenie, metody obliczania i przedstawiania wyników)
T-L-2Hydromorfologiczna ocena wód płynących na przykładzie River Habitat Survey (RHS) (ćwiczenia praktyczne w terenie, przykłady opisu i analizy wyników)
T-L-3Ocena stanu ekologicznego różnych typoów wód na podstawie badań wybranych grup organizmów wodnych (metodyka poboru, opracowania i analizy wyników, ćwiczenia praktyczne w terenie)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem podręcznika, pokazu i symulacji
M-3Ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem narzędzi do poboru prób organizmów wodnych zgodnych z wytycznymi prowadzenia badań monitoringowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające cząstkowe.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania studenta do zajęć w formie ustnej lub pisemnej.
S-3Ocena formująca: Ocena sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi wymienić akty prawne związane z prowadzeniem monitoringu przyrodniczego i podać ich podstawowe założenia.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO1-2_U01Student wykonuje badania terenowe i laboratiryjne zgodnie ze standardową metodyką badań monitoringowych
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
GW_1A_U05Potrafi pracować w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac. Rozumie potrzebę i ma możliwości samokształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami przedstawiania wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu i na ich podstawie wnioskowania o stanie jakości środowiska.
Treści programoweT-W-1Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce (organizacja, system pomiarowy, metody badań)
T-W-2Monitoring przyrodniczy gatunków zwierząt w Polsce (podstawy prawne, założenia, procedury badawcze na stanowisku i na obszarach Natura 2000)
T-W-3Monitoring przyrodniczy gatunków roslin w Polsce (podstawy prawne, założenia, procedury badawcze na stanowisku i na obszarach Natura 2000)
T-W-4Wskaźniki biotyczne stosowane w monitoringu wód przed i od czasu implementacji w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej
T-L-1Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego jako metoda oceny jakości wód jeziornych (ćwiczenia praktyczne w terenie, metody obliczania i przedstawiania wyników)
T-L-2Hydromorfologiczna ocena wód płynących na przykładzie River Habitat Survey (RHS) (ćwiczenia praktyczne w terenie, przykłady opisu i analizy wyników)
T-L-3Ocena stanu ekologicznego różnych typoów wód na podstawie badań wybranych grup organizmów wodnych (metodyka poboru, opracowania i analizy wyników, ćwiczenia praktyczne w terenie)
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem podręcznika, pokazu i symulacji
M-3Ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem narzędzi do poboru prób organizmów wodnych zgodnych z wytycznymi prowadzenia badań monitoringowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające cząstkowe.
S-3Ocena formująca: Ocena sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi wykonać badań w ramach biomonitoringu
3,0Student wykonuje badania w ramach biomonitoringu: określa miejsce i czas poboru, wypełnia protokoły z badań terenowych, przeprowadza pobór prób, konserwuje i je opisuje.
3,5Student wykonuje badania w ramach biomonitoringu: określa czas prowadzenia badań, miejsce poboru prób, wypełnia protokół terenowy, pobiera próby i je konserwuje w terenie dla 1 typu wód
4,0Student wykonuje badania w ramach biomonitoringu: określa czas prowadzenia badań, miejsce poboru prób, wypełnia protokół terenowy, pobiera próby i je konserwuje w terenie dla 2 typów wód
4,5Student wykonuje badania w ramach biomonitoringu: określa czas prowadzenia badań, miejsce poboru prób, wypełnia protokół terenowy, pobiera próby i je konserwuje w terenie dla różnych typów wód
5,0Student wykonuje badania w ramach biomonitoringu: określa czas prowadzenia badań, miejsce poboru prób, wypełnia protokół terenowy, pobiera próby i je konserwuje w terenie dla różnych typów wód oraz uzasadnia swój wybór co do metody
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO1-2_U02Student potrafi wyszukać i opisać systemy do oceny stanu ekologicznego środowiska przyrodniczego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
GW_1A_U12Potrafi zinterpretować wyniki badań biologicznych i wykorzystać je w programach hodowlanych i strategiach ochrony zasobów oraz zachowania bioróżnorodności środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami przedstawiania wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu i na ich podstawie wnioskowania o stanie jakości środowiska.
Treści programoweT-W-1Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce (organizacja, system pomiarowy, metody badań)
T-W-2Monitoring przyrodniczy gatunków zwierząt w Polsce (podstawy prawne, założenia, procedury badawcze na stanowisku i na obszarach Natura 2000)
T-W-3Monitoring przyrodniczy gatunków roslin w Polsce (podstawy prawne, założenia, procedury badawcze na stanowisku i na obszarach Natura 2000)
T-W-4Wskaźniki biotyczne stosowane w monitoringu wód przed i od czasu implementacji w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej
T-L-3Ocena stanu ekologicznego różnych typoów wód na podstawie badań wybranych grup organizmów wodnych (metodyka poboru, opracowania i analizy wyników, ćwiczenia praktyczne w terenie)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem podręcznika, pokazu i symulacji
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające cząstkowe.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania studenta do zajęć w formie ustnej lub pisemnej.
S-3Ocena formująca: Ocena sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie dobiera prawidłowo systemów do oceny stanu ekologicznego środowiska przyrodniczego i i nie potrafi ich zinterpretować
3,0student dobiera prawidłowo zaledwie kilka systemów do oceny stanu ekologicznego środowiska przyrodniczego i i potrafi je zinterpretować
3,5student dobiera w większości przypadków odpowiednie systemy do oceny stanu ekologicznego środowiska przyrodniczego i potrafi je zinterpretować
4,0student dobiera trafnie odpowiednie metody systemy do oceny stanu ekologicznego środowiska przyrodniczego i potrafi je zinterpretować
4,5student dobiera trafnie odpowiednie systemy do oceny stanu ekologicznego środowiska przyrodniczego i potrafi je zinterpretować oraz porównać ich efektywność
5,0student dobiera trafnie odpowiednie systemy do oceny stanu ekologicznego środowiska przyrodniczego i i potrafi je zinterpretować, porównać ich efektywność oraz samodzielnie modyfikować w celu unikniecia błędów w przyszłości
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO1-2_K01student jest zdolny do podjęcia badań (terenowych i laboratoryjnych), opisu i interpretacji wyników badań stanu ekologicznego wód zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z metodami przedstawiania wyników badań prowadzonych w ramach monitoringu i na ich podstawie wnioskowania o stanie jakości środowiska.
Treści programoweT-W-1Zintegrowany monitoring środowiska przyrodniczego w Polsce (organizacja, system pomiarowy, metody badań)
T-W-2Monitoring przyrodniczy gatunków zwierząt w Polsce (podstawy prawne, założenia, procedury badawcze na stanowisku i na obszarach Natura 2000)
T-W-3Monitoring przyrodniczy gatunków roslin w Polsce (podstawy prawne, założenia, procedury badawcze na stanowisku i na obszarach Natura 2000)
T-W-4Wskaźniki biotyczne stosowane w monitoringu wód przed i od czasu implementacji w Polsce Ramowej Dyrektywy Wodnej
T-L-1Makrofitowy Indeks Stanu Ekologicznego jako metoda oceny jakości wód jeziornych (ćwiczenia praktyczne w terenie, metody obliczania i przedstawiania wyników)
T-L-2Hydromorfologiczna ocena wód płynących na przykładzie River Habitat Survey (RHS) (ćwiczenia praktyczne w terenie, przykłady opisu i analizy wyników)
T-L-3Ocena stanu ekologicznego różnych typoów wód na podstawie badań wybranych grup organizmów wodnych (metodyka poboru, opracowania i analizy wyników, ćwiczenia praktyczne w terenie)
Metody nauczaniaM-1Wykład informacyjny z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej.
M-2Ćwiczenia laboratoryjne z użyciem podręcznika, pokazu i symulacji
M-3Ćwiczenia terenowe z wykorzystaniem narzędzi do poboru prób organizmów wodnych zgodnych z wytycznymi prowadzenia badań monitoringowych
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium sprawdzające cząstkowe.
S-2Ocena formująca: Sprawdzenie przygotowania studenta do zajęć w formie ustnej lub pisemnej.
S-3Ocena formująca: Ocena sprawozdania z wykonanego ćwiczenia.
S-4Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne lub ustne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie podejmuje badań, nie potrafi opisać i zinterpretować stanu ekologicznego wód zgodnie z Ramową Dyrektywą Wodną
3,0student podejmuje badania różnych typów ekosystemów oraz proponuje możliwosci ich wykorzystania do opisu stanu ekologicznego wód zgodnie z RDW
3,5
4,0
4,5
5,0