Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Gospodarka i zarządzanie wodami podziemnymi:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Gospodarka i zarządzanie wodami podziemnymi
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Kubiak <Jacek.Kubiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Machula <Sylwia.Machula@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 14 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW6 15 1,00,50zaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA6 30 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość zasad BHP obowiązujących w laboratorium chemicznym
W-2Podstawowa wiedza z zakresu chemii ogólnej
W-3Podstawowa wiedza z chemii analitycznej
W-4Umiejętność oceny warunków hydrochemicznych zbiorników
W-5Podstawowa wiedza z geografii, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z hydrologii
W-6Umiejętność posługiwania się PC
W-7Umiejętność posługiwania się bazami danych z zakresu informacji o środowisku wodnym
W-8Poznanie procesu samooczyszczania wód oraz sposobów oczyszczania ścieków w warunkach naturalnych
W-9Poznanie podstawowych procesów technologicznych i urządzeń w oczyszczaniu ścieków

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie struktury i właściwości wód podziemnych
C-2Poznanie budowy molekularnej wody i jej wpływu na kształtowanie się skłądu wód podziemnych
C-3Poznanie wpływu procesów geochemicznych na kształtowanie sie warunków hydrochemicznych wód podziemnych
C-4Poznanie wplywu procesów biologicznych i fiz.-chem. na warunki hydrochemiczne wód podziemnych
C-5Termika wód podziemnych i jej wpływ na warunki hydrochemiczne
C-6Poznanie wpływu procesów geochemicznych na kształtowanie sie warunków chemicznych wód podziemnych
C-7Poznanie zasad występowania gazów w wodach podziemnych
C-8Poznanie makrojonów wystepujących w wodach podziemnych
C-9Poznanie mikroelementów występujacych w wodach podziemnych
C-10Pozanie zasad prowadzenia badań hydrogeochemicznych
C-11Poznanie sposobów przedstawiania i interpretacji wyników badań hydrogeochemicznych

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Badanie zawartosci gazów wodach podziemnych2
T-A-2Badanie podstawowych składników wód podziemnych6
T-A-3Badanie mikroemenentów w wodach podziemnych4
T-A-4Badania właściwości fizycznych wód podziemnych2
T-A-5Badan ie właściwości organoleptycznych wód podziemnych2
T-A-6Metody klasyfikacji i prezentacji skłądu chemicznego wó podziemnych4
T-A-7Monitoring wód podziemnych4
T-A-8Ocena tła i anomalii hydrogeochemicznych2
T-A-9Techniki poboru próbek wód podziemnych - ćwiczenia terenowe4
30
wykłady
T-W-1Wody podziemne jako roztwór.2
T-W-2Metody stosowane w badaniach hydrogeochemicznych2
T-W-3Procesy zachodzące w wodach podziemnych4
T-W-4Czynniki abiotyczne wpływajace na chemizm wód podziemnych2
T-W-5Czynniki biotyczne wpływajece na chemizm wód podziemnych1
T-W-6Jakośc wód podziemnych oraz ich zanieczyszczenie, substancje zanieczyszczające wody podzmienne2
T-W-7Antropopresja na wody podziemne2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład
M-2ćwiczenia laboratotyjne
M-3ćwiczenia terenowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: zaliczenie ustne
S-3Ocena formująca: test

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO11-1_W01
Student definiuje i ocenia występujące warunki hydrochemiczne w wodac h podziemnych. Rozpoznaje wpływ warunków geochemiznych na kształtowanie się stanu wód podziemnych.Opisuje wyniki badań hydrogeochemicznych oraz tłumaczy uzyskane wyniki badań. Interperatuje wyniki badań hydrogeochemnicznych na tle obowiązujacych przepisów. Potrafi wykonywać podstawowe badania hydrogeochemiczne oraz potrafi sklasyfikować wody podziemne
GW_1A_W03R1A_W02, R1A_W09InzA_W03, InzA_W04C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-9M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO11-1_U01
Absolwent zna zagadnienia gospodarowanuia i zarządzania wodami podziemnymi. .Potrafi ocenić znaczenie warunków hydrogeologicznych oraz dokonać ocenę wpływu oddziaływania ujęcia na środowisko wodno-gruntowe. Umie interpretować wyniki próbnych pompowań, ocenić stan techniczny studni oraz dobrać metody rekonstrukcji i renowacji studni. Zna potrzebę zrównoważonego zarządzania zasobami wód podziemnych. Potrafi dobrać technologię uzdatniania wody. Umie zaprojektować sieć monitoringu hydrogeologicznego oraz interpretować wyniki pomiarów monitoringu środowiska wodnego.
GW_1A_U03R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03InzA_U03, InzA_U05C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-9M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO11-1_K01
Absolwent właściwie interpretuje wszelkie aspekty gospodarowania i zarzadzania wodami podziemnymi.
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7, C-8, C-9, C-10, C-11T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-8, T-A-9M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO11-1_W01
Student definiuje i ocenia występujące warunki hydrochemiczne w wodac h podziemnych. Rozpoznaje wpływ warunków geochemiznych na kształtowanie się stanu wód podziemnych.Opisuje wyniki badań hydrogeochemicznych oraz tłumaczy uzyskane wyniki badań. Interperatuje wyniki badań hydrogeochemnicznych na tle obowiązujacych przepisów. Potrafi wykonywać podstawowe badania hydrogeochemiczne oraz potrafi sklasyfikować wody podziemne
2,0
3,0Student potrafi częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO11-1_U01
Absolwent zna zagadnienia gospodarowanuia i zarządzania wodami podziemnymi. .Potrafi ocenić znaczenie warunków hydrogeologicznych oraz dokonać ocenę wpływu oddziaływania ujęcia na środowisko wodno-gruntowe. Umie interpretować wyniki próbnych pompowań, ocenić stan techniczny studni oraz dobrać metody rekonstrukcji i renowacji studni. Zna potrzebę zrównoważonego zarządzania zasobami wód podziemnych. Potrafi dobrać technologię uzdatniania wody. Umie zaprojektować sieć monitoringu hydrogeologicznego oraz interpretować wyniki pomiarów monitoringu środowiska wodnego.
2,0
3,0Student potrafi częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO11-1_K01
Absolwent właściwie interpretuje wszelkie aspekty gospodarowania i zarzadzania wodami podziemnymi.
2,0
3,0Student potrafi częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Drever James, The geochemistry of natural waters. Surface and Groundwater Environment, Prentice Hall, New York, 2005
  2. Macioszczyk Alkaksandra, Dobrzyński Dariusz, Hydrogeochemia strefy aktywnej wymiany wód podziemnych, PWN, Warszawa, 2002
  3. http://mjwp.gios.gov.pl/, Monitoring wód podziemnych, MOŚ, Warszawa, 2015

Literatura dodatkowa

  1. Kazimierski B., Pilichowska-Kazimierska E., Kazimierski B., PilichowsMonitoring i ocena stanu wód podziemnych (The monitoring and estimate of the underground water condition in Poland), Monitoring Środowiska Przyrodniczego nr 7, s. 9-19, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce., 2006
  2. Dziennik Ustaw, ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych, Warszawa, 2011, 258/1550

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Badanie zawartosci gazów wodach podziemnych2
T-A-2Badanie podstawowych składników wód podziemnych6
T-A-3Badanie mikroemenentów w wodach podziemnych4
T-A-4Badania właściwości fizycznych wód podziemnych2
T-A-5Badan ie właściwości organoleptycznych wód podziemnych2
T-A-6Metody klasyfikacji i prezentacji skłądu chemicznego wó podziemnych4
T-A-7Monitoring wód podziemnych4
T-A-8Ocena tła i anomalii hydrogeochemicznych2
T-A-9Techniki poboru próbek wód podziemnych - ćwiczenia terenowe4
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wody podziemne jako roztwór.2
T-W-2Metody stosowane w badaniach hydrogeochemicznych2
T-W-3Procesy zachodzące w wodach podziemnych4
T-W-4Czynniki abiotyczne wpływajace na chemizm wód podziemnych2
T-W-5Czynniki biotyczne wpływajece na chemizm wód podziemnych1
T-W-6Jakośc wód podziemnych oraz ich zanieczyszczenie, substancje zanieczyszczające wody podzmienne2
T-W-7Antropopresja na wody podziemne2
15

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO11-1_W01Student definiuje i ocenia występujące warunki hydrochemiczne w wodac h podziemnych. Rozpoznaje wpływ warunków geochemiznych na kształtowanie się stanu wód podziemnych.Opisuje wyniki badań hydrogeochemicznych oraz tłumaczy uzyskane wyniki badań. Interperatuje wyniki badań hydrogeochemnicznych na tle obowiązujacych przepisów. Potrafi wykonywać podstawowe badania hydrogeochemiczne oraz potrafi sklasyfikować wody podziemne
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W03Ma wiedzę w zakresie ekonomii, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną oraz zna obowiązujące normy prawne krajowe i międzynarodowe, w szczególności RDW i Prawo Wodne.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Poznanie struktury i właściwości wód podziemnych
C-2Poznanie budowy molekularnej wody i jej wpływu na kształtowanie się skłądu wód podziemnych
C-3Poznanie wpływu procesów geochemicznych na kształtowanie sie warunków hydrochemicznych wód podziemnych
C-4Poznanie wplywu procesów biologicznych i fiz.-chem. na warunki hydrochemiczne wód podziemnych
C-5Termika wód podziemnych i jej wpływ na warunki hydrochemiczne
C-6Poznanie wpływu procesów geochemicznych na kształtowanie sie warunków chemicznych wód podziemnych
C-7Poznanie zasad występowania gazów w wodach podziemnych
C-8Poznanie makrojonów wystepujących w wodach podziemnych
C-9Poznanie mikroelementów występujacych w wodach podziemnych
C-10Pozanie zasad prowadzenia badań hydrogeochemicznych
C-11Poznanie sposobów przedstawiania i interpretacji wyników badań hydrogeochemicznych
Treści programoweT-W-1Wody podziemne jako roztwór.
T-W-2Metody stosowane w badaniach hydrogeochemicznych
T-W-3Procesy zachodzące w wodach podziemnych
T-W-4Czynniki abiotyczne wpływajace na chemizm wód podziemnych
T-W-5Czynniki biotyczne wpływajece na chemizm wód podziemnych
T-W-6Jakośc wód podziemnych oraz ich zanieczyszczenie, substancje zanieczyszczające wody podzmienne
T-W-7Antropopresja na wody podziemne
T-A-1Badanie zawartosci gazów wodach podziemnych
T-A-2Badanie podstawowych składników wód podziemnych
T-A-3Badanie mikroemenentów w wodach podziemnych
T-A-4Badania właściwości fizycznych wód podziemnych
T-A-5Badan ie właściwości organoleptycznych wód podziemnych
T-A-6Metody klasyfikacji i prezentacji skłądu chemicznego wó podziemnych
T-A-7Monitoring wód podziemnych
T-A-8Ocena tła i anomalii hydrogeochemicznych
T-A-9Techniki poboru próbek wód podziemnych - ćwiczenia terenowe
Metody nauczaniaM-1wykład
M-2ćwiczenia laboratotyjne
M-3ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: zaliczenie ustne
S-3Ocena formująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO11-1_U01Absolwent zna zagadnienia gospodarowanuia i zarządzania wodami podziemnymi. .Potrafi ocenić znaczenie warunków hydrogeologicznych oraz dokonać ocenę wpływu oddziaływania ujęcia na środowisko wodno-gruntowe. Umie interpretować wyniki próbnych pompowań, ocenić stan techniczny studni oraz dobrać metody rekonstrukcji i renowacji studni. Zna potrzebę zrównoważonego zarządzania zasobami wód podziemnych. Potrafi dobrać technologię uzdatniania wody. Umie zaprojektować sieć monitoringu hydrogeologicznego oraz interpretować wyniki pomiarów monitoringu środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U03Potrafi zarządzać przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną i zasobami środowiska wodnego stosując zasady ekonomii i ekonomiki zgodnie z normami prawnymi Unii Europejskiej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
Cel przedmiotuC-1Poznanie struktury i właściwości wód podziemnych
C-2Poznanie budowy molekularnej wody i jej wpływu na kształtowanie się skłądu wód podziemnych
C-3Poznanie wpływu procesów geochemicznych na kształtowanie sie warunków hydrochemicznych wód podziemnych
C-4Poznanie wplywu procesów biologicznych i fiz.-chem. na warunki hydrochemiczne wód podziemnych
C-5Termika wód podziemnych i jej wpływ na warunki hydrochemiczne
C-6Poznanie wpływu procesów geochemicznych na kształtowanie sie warunków chemicznych wód podziemnych
C-7Poznanie zasad występowania gazów w wodach podziemnych
C-8Poznanie makrojonów wystepujących w wodach podziemnych
C-9Poznanie mikroelementów występujacych w wodach podziemnych
C-10Pozanie zasad prowadzenia badań hydrogeochemicznych
C-11Poznanie sposobów przedstawiania i interpretacji wyników badań hydrogeochemicznych
Treści programoweT-W-1Wody podziemne jako roztwór.
T-W-2Metody stosowane w badaniach hydrogeochemicznych
T-W-3Procesy zachodzące w wodach podziemnych
T-W-4Czynniki abiotyczne wpływajace na chemizm wód podziemnych
T-W-5Czynniki biotyczne wpływajece na chemizm wód podziemnych
T-W-6Jakośc wód podziemnych oraz ich zanieczyszczenie, substancje zanieczyszczające wody podzmienne
T-W-7Antropopresja na wody podziemne
T-A-1Badanie zawartosci gazów wodach podziemnych
T-A-2Badanie podstawowych składników wód podziemnych
T-A-3Badanie mikroemenentów w wodach podziemnych
T-A-4Badania właściwości fizycznych wód podziemnych
T-A-5Badan ie właściwości organoleptycznych wód podziemnych
T-A-6Metody klasyfikacji i prezentacji skłądu chemicznego wó podziemnych
T-A-7Monitoring wód podziemnych
T-A-8Ocena tła i anomalii hydrogeochemicznych
T-A-9Techniki poboru próbek wód podziemnych - ćwiczenia terenowe
Metody nauczaniaM-1wykład
M-2ćwiczenia laboratotyjne
M-3ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: zaliczenie ustne
S-3Ocena formująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO11-1_K01Absolwent właściwie interpretuje wszelkie aspekty gospodarowania i zarzadzania wodami podziemnymi.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poznanie struktury i właściwości wód podziemnych
C-2Poznanie budowy molekularnej wody i jej wpływu na kształtowanie się skłądu wód podziemnych
C-3Poznanie wpływu procesów geochemicznych na kształtowanie sie warunków hydrochemicznych wód podziemnych
C-4Poznanie wplywu procesów biologicznych i fiz.-chem. na warunki hydrochemiczne wód podziemnych
C-5Termika wód podziemnych i jej wpływ na warunki hydrochemiczne
C-6Poznanie wpływu procesów geochemicznych na kształtowanie sie warunków chemicznych wód podziemnych
C-7Poznanie zasad występowania gazów w wodach podziemnych
C-8Poznanie makrojonów wystepujących w wodach podziemnych
C-9Poznanie mikroelementów występujacych w wodach podziemnych
C-10Pozanie zasad prowadzenia badań hydrogeochemicznych
C-11Poznanie sposobów przedstawiania i interpretacji wyników badań hydrogeochemicznych
Treści programoweT-W-1Wody podziemne jako roztwór.
T-W-2Metody stosowane w badaniach hydrogeochemicznych
T-W-3Procesy zachodzące w wodach podziemnych
T-W-4Czynniki abiotyczne wpływajace na chemizm wód podziemnych
T-W-5Czynniki biotyczne wpływajece na chemizm wód podziemnych
T-W-6Jakośc wód podziemnych oraz ich zanieczyszczenie, substancje zanieczyszczające wody podzmienne
T-W-7Antropopresja na wody podziemne
T-A-1Badanie zawartosci gazów wodach podziemnych
T-A-2Badanie podstawowych składników wód podziemnych
T-A-3Badanie mikroemenentów w wodach podziemnych
T-A-4Badania właściwości fizycznych wód podziemnych
T-A-5Badan ie właściwości organoleptycznych wód podziemnych
T-A-6Metody klasyfikacji i prezentacji skłądu chemicznego wó podziemnych
T-A-7Monitoring wód podziemnych
T-A-8Ocena tła i anomalii hydrogeochemicznych
T-A-9Techniki poboru próbek wód podziemnych - ćwiczenia terenowe
Metody nauczaniaM-1wykład
M-2ćwiczenia laboratotyjne
M-3ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie pisemne
S-2Ocena formująca: zaliczenie ustne
S-3Ocena formująca: test
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi częściowo wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0