Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Limnologia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Limnologia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Hydrochemii i Biologicznych Zasobów Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Kubiak <Jacek.Kubiak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Sylwia Machula <Sylwia.Machula@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 13 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 1,00,50zaliczenie
laboratoriaL2 15 1,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Pogłebiona wiedza z zakresu hydrochemii
W-2Podstawowa wiedza z zkaresu geografii
W-3Podstawowa wiedza z zakresu hydrologii
W-4Podstawowa wiedza z zakresu ochrony wód

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Uzyskanie umiejetności poznania stanu i jakości biogeosystemu jeziornego
C-2Uzyskanie wiedzy potrzebnej dla skutecznego sposobu ochrony jezior

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Warunki termiczne w jeziorach2
T-L-2Warunki tlenowe w wodach jeziornych2
T-L-3Biogeny w wodach jeziornych - fosfor2
T-L-4Biogeny w wodach jeziornych - azot2
T-L-5Mineralizacja wód jeziornych - system węglanowy2
T-L-6Mineralizacja wód jeziornych - główne makrojony2
T-L-7Charakterystyka morfometryczna jkezior i zlewni3
15
wykłady
T-W-1Budowa cząsteczki wody; właściwosci fizyczne. naczenie qwody1
T-W-2Zasoby wody, znieczyszczenia wód oraz jeziora2
T-W-3Pochodzenie jezior i ich typologia2
T-W-4Morfomrtria jezior i ich zlewni2
T-W-5Światło, warunki termiczne jezior oraz prądy w jeziorach2
T-W-6Zasoelnie i główne jony wodach jeziornych i rzecznych2
T-W-7Warunki tlenowe w wodach jezirnych2
T-W-8Związki biogenne oraz mikroelementy w woadach jeziorach2
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Udział w zjaęciach15
A-L-2Studiowanie literatury8
A-L-3Konsultacje5
A-L-4Zaliczenie2
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studnipowanie literatury10
A-W-3Konsultacje5
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Ćwiczenia terenowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Kolokwium
S-2Ocena formująca: Zaliczenie przedmiotu

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO10-1_W01
Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania biogeosystemów jeziornych, konieczną dla skutecznego zarządzania ich zasobami oraz ich ochrony
GW_1A_W04R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06InzA_W03C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO10-1_U01
Student potrafi ocenić sposób funkcjonowania biogeosystemu jeziornego, w celu skutecznego zarządzania jego zasobami oraz jego ochrony
GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1, C-2T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_PO10-1_K01
Student posiada zdolność definiowania i oceny występujących warunków hydrochemiczne w jeziorach. Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Postrzega relacje pomiędzy biotopem i biocenozą. Wyraza oceny w odniesieniu do uzyskanych wyników badań hydrochemicznych oraz ma zdolność do tłumaczenia uzyskanych wyników badań i analiz.
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO10-1_W01
Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania biogeosystemów jeziornych, konieczną dla skutecznego zarządzania ich zasobami oraz ich ochrony
2,0
3,0Student potrafi w znacznej częsci wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO10-1_U01
Student potrafi ocenić sposób funkcjonowania biogeosystemu jeziornego, w celu skutecznego zarządzania jego zasobami oraz jego ochrony
2,0
3,0Student potrafi z znqacznej części wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_PO10-1_K01
Student posiada zdolność definiowania i oceny występujących warunków hydrochemiczne w jeziorach. Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Postrzega relacje pomiędzy biotopem i biocenozą. Wyraza oceny w odniesieniu do uzyskanych wyników badań hydrochemicznych oraz ma zdolność do tłumaczenia uzyskanych wyników badań i analiz.
2,0
3,0Student potrafi w znacznej części wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Kalff J., Limnologi, Printice Hall, New Jersey, 2002
  2. Wetzel R. G., Limnoilogy, Academic Press, New York, 2002
  3. Choiński A., Limnologia fizyczna Polski, UAM, Poznań, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Choiński A., Jeziora kuli ziemskiej, PWN, Warszawa, 2007

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Warunki termiczne w jeziorach2
T-L-2Warunki tlenowe w wodach jeziornych2
T-L-3Biogeny w wodach jeziornych - fosfor2
T-L-4Biogeny w wodach jeziornych - azot2
T-L-5Mineralizacja wód jeziornych - system węglanowy2
T-L-6Mineralizacja wód jeziornych - główne makrojony2
T-L-7Charakterystyka morfometryczna jkezior i zlewni3
15

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Budowa cząsteczki wody; właściwosci fizyczne. naczenie qwody1
T-W-2Zasoby wody, znieczyszczenia wód oraz jeziora2
T-W-3Pochodzenie jezior i ich typologia2
T-W-4Morfomrtria jezior i ich zlewni2
T-W-5Światło, warunki termiczne jezior oraz prądy w jeziorach2
T-W-6Zasoelnie i główne jony wodach jeziornych i rzecznych2
T-W-7Warunki tlenowe w wodach jezirnych2
T-W-8Związki biogenne oraz mikroelementy w woadach jeziorach2
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Udział w zjaęciach15
A-L-2Studiowanie literatury8
A-L-3Konsultacje5
A-L-4Zaliczenie2
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Studnipowanie literatury10
A-W-3Konsultacje5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO10-1_W01Student posiada wiedzę na temat funkcjonowania biogeosystemów jeziornych, konieczną dla skutecznego zarządzania ich zasobami oraz ich ochrony
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie umiejetności poznania stanu i jakości biogeosystemu jeziornego
C-2Uzyskanie wiedzy potrzebnej dla skutecznego sposobu ochrony jezior
Treści programoweT-W-1Budowa cząsteczki wody; właściwosci fizyczne. naczenie qwody
T-W-2Zasoby wody, znieczyszczenia wód oraz jeziora
T-W-3Pochodzenie jezior i ich typologia
T-W-4Morfomrtria jezior i ich zlewni
T-W-5Światło, warunki termiczne jezior oraz prądy w jeziorach
T-W-6Zasoelnie i główne jony wodach jeziornych i rzecznych
T-W-7Warunki tlenowe w wodach jezirnych
T-W-8Związki biogenne oraz mikroelementy w woadach jeziorach
T-L-1Warunki termiczne w jeziorach
T-L-2Warunki tlenowe w wodach jeziornych
T-L-3Biogeny w wodach jeziornych - fosfor
T-L-4Biogeny w wodach jeziornych - azot
T-L-5Mineralizacja wód jeziornych - system węglanowy
T-L-6Mineralizacja wód jeziornych - główne makrojony
T-L-7Charakterystyka morfometryczna jkezior i zlewni
Metody nauczaniaM-1Wykład
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium
S-2Ocena formująca: Zaliczenie przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w znacznej częsci wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO10-1_U01Student potrafi ocenić sposób funkcjonowania biogeosystemu jeziornego, w celu skutecznego zarządzania jego zasobami oraz jego ochrony
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie umiejetności poznania stanu i jakości biogeosystemu jeziornego
C-2Uzyskanie wiedzy potrzebnej dla skutecznego sposobu ochrony jezior
Treści programoweT-W-1Budowa cząsteczki wody; właściwosci fizyczne. naczenie qwody
T-W-2Zasoby wody, znieczyszczenia wód oraz jeziora
T-W-3Pochodzenie jezior i ich typologia
T-W-4Morfomrtria jezior i ich zlewni
T-W-5Światło, warunki termiczne jezior oraz prądy w jeziorach
T-W-6Zasoelnie i główne jony wodach jeziornych i rzecznych
T-W-7Warunki tlenowe w wodach jezirnych
T-W-8Związki biogenne oraz mikroelementy w woadach jeziorach
T-L-1Warunki termiczne w jeziorach
T-L-2Warunki tlenowe w wodach jeziornych
T-L-3Biogeny w wodach jeziornych - fosfor
T-L-4Biogeny w wodach jeziornych - azot
T-L-5Mineralizacja wód jeziornych - system węglanowy
T-L-6Mineralizacja wód jeziornych - główne makrojony
T-L-7Charakterystyka morfometryczna jkezior i zlewni
Metody nauczaniaM-1Wykład
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium
S-2Ocena formująca: Zaliczenie przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi z znqacznej części wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_PO10-1_K01Student posiada zdolność definiowania i oceny występujących warunków hydrochemiczne w jeziorach. Rozpoznaje wpływ warunków hydrochemiznych na kształtowanie się biocenoz. Postrzega relacje pomiędzy biotopem i biocenozą. Wyraza oceny w odniesieniu do uzyskanych wyników badań hydrochemicznych oraz ma zdolność do tłumaczenia uzyskanych wyników badań i analiz.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Uzyskanie umiejetności poznania stanu i jakości biogeosystemu jeziornego
Treści programoweT-W-1Budowa cząsteczki wody; właściwosci fizyczne. naczenie qwody
T-W-3Pochodzenie jezior i ich typologia
T-W-4Morfomrtria jezior i ich zlewni
T-W-5Światło, warunki termiczne jezior oraz prądy w jeziorach
T-W-6Zasoelnie i główne jony wodach jeziornych i rzecznych
T-W-7Warunki tlenowe w wodach jezirnych
T-W-8Związki biogenne oraz mikroelementy w woadach jeziorach
T-L-1Warunki termiczne w jeziorach
T-L-2Warunki tlenowe w wodach jeziornych
T-L-3Biogeny w wodach jeziornych - fosfor
T-L-4Biogeny w wodach jeziornych - azot
T-L-5Mineralizacja wód jeziornych - system węglanowy
T-L-6Mineralizacja wód jeziornych - główne makrojony
T-L-7Charakterystyka morfometryczna jkezior i zlewni
Metody nauczaniaM-1Wykład
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3Ćwiczenia terenowe
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Kolokwium
S-2Ocena formująca: Zaliczenie przedmiotu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student potrafi w znacznej części wykorzystać wiedzy aplikowanej w trakcie zajęć
3,5
4,0
4,5
5,0