Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Praktyka zawodowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praktyka zawodowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Technologii Mleczarskiej i Przechowalnictwa Żywności
Nauczyciel odpowiedzialny Izabela Dmytrów <Izabela.Dmytrow@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Karolina Małecka <Karolina.Malecka@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 6,0 ECTS (formy) 6,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praktykiPR6 6 6,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowa wiedza i umiejetności zdobyte w poprzedzajacym praktykę zawodową procesie kształcenia.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem praktyki zawodowej jest poznanie przez studenta zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych, instytucji i przedsiebiorstw. Ponadto zapoznanie w praktyce z możliwościami wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów.
C-2Kształtowanie umiejętności nawiązywania współracy z przedsiębiorcami i instytucjami państwowymi mającej na celu dalszy rozwój i wykrzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praktyki
T-PR-1Treść praktyki jest podawana indywidualnie w zależnosci od charakteru i specyfiki przedsiebiorstwa w którym student odbywa praktykę0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praktyki
A-PR-1Uczestnictwo w pracach zakładu175
A-PR-2Przygotowanie i opracowanie sprawozdania3
A-PR-3Przygotowanie się do zaliczenia praktyki2
180

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia produkcyjne w wybranej instytucji
M-3Dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena okresowa studenta przez Opiekuna Praktyk na powierzonym stanowisku w trakcie odbywania praktyki w wybranym zakładzie pracy
S-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca na zakończenie praktyki zawodowej. Pisemna opinia Opiekuna praktyk. Zaliczenie ustne po zakończeniu praktyk w obecności Komisji Wydziałowej.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_P1_W01
Student definiuje podstawowe pojęcia dotyczące wykorzystania dotychczas zdobytej wiedzy oraz ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku i stosowanych w nich metod badawczychń.
GW_1A_W03, GW_1A_W05, GW_1A_W06, GW_1A_W07, GW_1A_W09, GW_1A_W11, GW_1A_W16, GW_1A_W18R1A_W02, R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07, R1A_W08, R1A_W09InzA_W01, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W04, InzA_W05C-1, C-2T-PR-1M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_P1_U01
W zakresie umiejętności student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce i zastosować ją zgodnie z działalnoscią danego zakładu pracy.
GW_1A_U01, GW_1A_U03, GW_1A_U05, GW_1A_U07, GW_1A_U10, GW_1A_U13, GW_1A_U17R1A_U01, R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07, R1A_U08, R1A_U09InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U08C-1, C-2T-PR-1M-2, M-3S-2

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_P1_K01
Student ma świadomość aktywnego u udziału i zdyscyplinowania w pracy indywidualnej oraz grupowej wykazując odpowiednie współdziałanie zarówno jako członek jak i lider zespołu.
GW_1A_K01, GW_1A_K02, GW_1A_K03, GW_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-PR-1M-2, M-3S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_P1_W01
Student definiuje podstawowe pojęcia dotyczące wykorzystania dotychczas zdobytej wiedzy oraz ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku i stosowanych w nich metod badawczychń.
2,0Student nie potrafi omówić miejsca w którym odbywał praktykę oraz zakresu swoich obowiązków
3,0Student nie potrafi wykazać i omówić czynności z którymi miał do czynienia w czasie odbywania praktyk
3,5Student poprawnie identyfikuje i omawia czynności które wykonywał w czasie praktyki
4,0Student poprawnie identyfikuje i omawia czynności które wykonywał w czasie praktyki oraz potrafi dostrzec możliwości ich ewentualnego wykorzystania w innych dziedzinach nauki i pracy.
4,5Student zna i rozumie procesy techniologiczne z którymi miał do czynienia w czasie odbywania praktyki, potrafi jednocześnie wykorzystać swoją wiedzę i zaproponować nowe lub ulepszone rozwiązania.
5,0Student potrafi omówić procesy technologiczne, z którymi miał do czynienia, oraz wykazać słabe i mocne strony zakładu w którym odbywał praktykę.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_P1_U01
W zakresie umiejętności student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce i zastosować ją zgodnie z działalnoscią danego zakładu pracy.
2,0Student nie potrafi omówić miejsca w którym odbywał praktykę oraz zakresu swoich obowiązków
3,0Student nie potrafi wykazać i omówić czynności z którymi miał do czynienia w czasie odbywania praktyk
3,5Student poprawnie identyfikuje i omawia czynności które wykonywał w czasie praktyki
4,0Student poprawnie identyfikuje i omawia czynności które wykonywał w czasie praktyki oraz potrafi dostrzec możliwości ich ewentualnego wykorzystania w innych dziedzinach nauki i pracy.
4,5Student zna i rozumie procesy techniologiczne z którymi miał do czynienia w czasie odbywania praktyki, potrafi jednocześnie wykorzystać swoją wiedzę i zaproponować nowe lub ulepszone rozwiązania.
5,0Student potrafi omówić procesy technologiczne, z którymi miał do czynienia, oraz wykazać słabe i mocne strony zakładu w którym odbywał praktykę.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_P1_K01
Student ma świadomość aktywnego u udziału i zdyscyplinowania w pracy indywidualnej oraz grupowej wykazując odpowiednie współdziałanie zarówno jako członek jak i lider zespołu.
2,0Student nie potrafi omówić miejsca w którym odbywał praktykę oraz zakresu swoich obowiązków
3,0Student nie potrafi wykazać i omówić czynności z którymi miał do czynienia w czasie odbywania praktyk
3,5Student poprawnie identyfikuje i omawia czynności które wykonywał w czasie praktyki
4,0Student poprawnie identyfikuje i omawia czynności które wykonywał w czasie praktyki oraz potrafi dostrzec możliwości ich ewentualnego wykorzystania w innych dziedzinach nauki i pracy.
4,5Student zna i rozumie procesy techniologiczne z którymi miał do czynienia w czasie odbywania praktyki, potrafi jednocześnie wykorzystać swoją wiedzę i zaproponować nowe lub ulepszone rozwiązania.
5,0Student potrafi omówić procesy technologiczne, z którymi miał do czynienia, oraz wykazać słabe i mocne strony zakładu w którym odbywał praktykę.

Literatura dodatkowa

  1. -, -, -, -, -, Literatura zgodna z obowiązujacymi w danym zakładzie procedurami i normami

Treści programowe - praktyki

KODTreść programowaGodziny
T-PR-1Treść praktyki jest podawana indywidualnie w zależnosci od charakteru i specyfiki przedsiebiorstwa w którym student odbywa praktykę0
0

Formy aktywności - praktyki

KODForma aktywnościGodziny
A-PR-1Uczestnictwo w pracach zakładu175
A-PR-2Przygotowanie i opracowanie sprawozdania3
A-PR-3Przygotowanie się do zaliczenia praktyki2
180
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_P1_W01Student definiuje podstawowe pojęcia dotyczące wykorzystania dotychczas zdobytej wiedzy oraz ma znajomość rozwoju dziedzin nauki i dyscyplin naukowych właściwych dla studiowanego kierunku i stosowanych w nich metod badawczychń.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W03Ma wiedzę w zakresie ekonomii, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną oraz zna obowiązujące normy prawne krajowe i międzynarodowe, w szczególności RDW i Prawo Wodne.
GW_1A_W05Ma wiedzę o rozmieszczeniu i wielkości zasobów biologicznych i abiotycznych oraz o dynamice zmienności zasobów z uwzględnieniem przyczyn tych zmian. Ma podstawową wiedzę w zakresie technik rybactwa, zna podstawy budowy i eksploatacji narzędzi połowu.
GW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
GW_1A_W07Ma ogólną wiedzę na temat konstrukcji i eksploatacji maszyn, budowli hydrotechnicznych i innych urządzeń oraz infrastruktury związanej z eksploatacją środowiska wodnego, ma podstawową wiedzę o stosowanych materiałach budowlanych i konstrukcji budowli wodnych oraz sposobów graficznego przedstawienia konstrukcji inżynierskich.
GW_1A_W09Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami wód, zarządzania infrastrukturą komunalną, obszarami przybrzeżnymi, planowania przestrzennego oraz gospodarowania zasobami wód na terenach chronionych.
GW_1A_W11Ma podstawową wiedzę z zakresu akwakultury – zna biotechnikę chowu i hodowli wybranych hydrobiontów, w tym biotechnologię rozrodu i ich podchowu w warunkach naturalnych i sztucznych.
GW_1A_W16Zna podstawy projektowania i eksploatacji zbiorników wodnych; posiada wiedzę z zakresu oddziaływania urządzeń wodnych na środowisko.
GW_1A_W18Ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej terenów przemysłowych, zurbanizowanych i wykorzystywanych rolniczo.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Celem praktyki zawodowej jest poznanie przez studenta zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych, instytucji i przedsiebiorstw. Ponadto zapoznanie w praktyce z możliwościami wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów.
C-2Kształtowanie umiejętności nawiązywania współracy z przedsiębiorcami i instytucjami państwowymi mającej na celu dalszy rozwój i wykrzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.
Treści programoweT-PR-1Treść praktyki jest podawana indywidualnie w zależnosci od charakteru i specyfiki przedsiebiorstwa w którym student odbywa praktykę
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia produkcyjne w wybranej instytucji
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca na zakończenie praktyki zawodowej. Pisemna opinia Opiekuna praktyk. Zaliczenie ustne po zakończeniu praktyk w obecności Komisji Wydziałowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi omówić miejsca w którym odbywał praktykę oraz zakresu swoich obowiązków
3,0Student nie potrafi wykazać i omówić czynności z którymi miał do czynienia w czasie odbywania praktyk
3,5Student poprawnie identyfikuje i omawia czynności które wykonywał w czasie praktyki
4,0Student poprawnie identyfikuje i omawia czynności które wykonywał w czasie praktyki oraz potrafi dostrzec możliwości ich ewentualnego wykorzystania w innych dziedzinach nauki i pracy.
4,5Student zna i rozumie procesy techniologiczne z którymi miał do czynienia w czasie odbywania praktyki, potrafi jednocześnie wykorzystać swoją wiedzę i zaproponować nowe lub ulepszone rozwiązania.
5,0Student potrafi omówić procesy technologiczne, z którymi miał do czynienia, oraz wykazać słabe i mocne strony zakładu w którym odbywał praktykę.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_P1_U01W zakresie umiejętności student potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktyce i zastosować ją zgodnie z działalnoscią danego zakładu pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
GW_1A_U03Potrafi zarządzać przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną i zasobami środowiska wodnego stosując zasady ekonomii i ekonomiki zgodnie z normami prawnymi Unii Europejskiej.
GW_1A_U05Potrafi pracować w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac. Rozumie potrzebę i ma możliwości samokształcenia.
GW_1A_U07Potrafi opracować, ocenić i zaprezentować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego, umie przygotować lub zebrać niezbędną dokumentację do realizacji zadań związanych z procesem projektowo-inwestycyjnym budowli wodnej.
GW_1A_U10Ma podstawowe umiejętności posługiwania się urządzeniami i maszynami związanymi z eksploatacją środowiska wodnego.
GW_1A_U13Umie opracować założenia hodowlane do projektu obiektu akwakultury.
GW_1A_U17Umie wykorzystać w pracy zawodowej przepisy regulujące eksploatację zasobów i ochronę środowiska wodnego.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
R1A_U08posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
R1A_U09posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Celem praktyki zawodowej jest poznanie przez studenta zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych, instytucji i przedsiebiorstw. Ponadto zapoznanie w praktyce z możliwościami wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów.
C-2Kształtowanie umiejętności nawiązywania współracy z przedsiębiorcami i instytucjami państwowymi mającej na celu dalszy rozwój i wykrzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.
Treści programoweT-PR-1Treść praktyki jest podawana indywidualnie w zależnosci od charakteru i specyfiki przedsiebiorstwa w którym student odbywa praktykę
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia produkcyjne w wybranej instytucji
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca na zakończenie praktyki zawodowej. Pisemna opinia Opiekuna praktyk. Zaliczenie ustne po zakończeniu praktyk w obecności Komisji Wydziałowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi omówić miejsca w którym odbywał praktykę oraz zakresu swoich obowiązków
3,0Student nie potrafi wykazać i omówić czynności z którymi miał do czynienia w czasie odbywania praktyk
3,5Student poprawnie identyfikuje i omawia czynności które wykonywał w czasie praktyki
4,0Student poprawnie identyfikuje i omawia czynności które wykonywał w czasie praktyki oraz potrafi dostrzec możliwości ich ewentualnego wykorzystania w innych dziedzinach nauki i pracy.
4,5Student zna i rozumie procesy techniologiczne z którymi miał do czynienia w czasie odbywania praktyki, potrafi jednocześnie wykorzystać swoją wiedzę i zaproponować nowe lub ulepszone rozwiązania.
5,0Student potrafi omówić procesy technologiczne, z którymi miał do czynienia, oraz wykazać słabe i mocne strony zakładu w którym odbywał praktykę.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_P1_K01Student ma świadomość aktywnego u udziału i zdyscyplinowania w pracy indywidualnej oraz grupowej wykazując odpowiednie współdziałanie zarówno jako członek jak i lider zespołu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
GW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
GW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem praktyki zawodowej jest poznanie przez studenta zasad funkcjonowania jednostek organizacyjnych, instytucji i przedsiebiorstw. Ponadto zapoznanie w praktyce z możliwościami wykorzystania wiedzy zdobytej podczas studiów.
C-2Kształtowanie umiejętności nawiązywania współracy z przedsiębiorcami i instytucjami państwowymi mającej na celu dalszy rozwój i wykrzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce.
Treści programoweT-PR-1Treść praktyki jest podawana indywidualnie w zależnosci od charakteru i specyfiki przedsiebiorstwa w którym student odbywa praktykę
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia produkcyjne w wybranej instytucji
M-3Dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Ocena podsumowująca na zakończenie praktyki zawodowej. Pisemna opinia Opiekuna praktyk. Zaliczenie ustne po zakończeniu praktyk w obecności Komisji Wydziałowej.
S-1Ocena formująca: Ocena okresowa studenta przez Opiekuna Praktyk na powierzonym stanowisku w trakcie odbywania praktyki w wybranym zakładzie pracy
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi omówić miejsca w którym odbywał praktykę oraz zakresu swoich obowiązków
3,0Student nie potrafi wykazać i omówić czynności z którymi miał do czynienia w czasie odbywania praktyk
3,5Student poprawnie identyfikuje i omawia czynności które wykonywał w czasie praktyki
4,0Student poprawnie identyfikuje i omawia czynności które wykonywał w czasie praktyki oraz potrafi dostrzec możliwości ich ewentualnego wykorzystania w innych dziedzinach nauki i pracy.
4,5Student zna i rozumie procesy techniologiczne z którymi miał do czynienia w czasie odbywania praktyki, potrafi jednocześnie wykorzystać swoją wiedzę i zaproponować nowe lub ulepszone rozwiązania.
5,0Student potrafi omówić procesy technologiczne, z którymi miał do czynienia, oraz wykazać słabe i mocne strony zakładu w którym odbywał praktykę.