Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Gospodarcze wykorzystanie wód:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Gospodarcze wykorzystanie wód
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Gospodarki Rybackiej
Nauczyciel odpowiedzialny Mariusz Raczyński <Mariusz.Raczynski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW5 30 2,00,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA5 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Wiedza w zakresie meteorologii, podstaw fizyki oraz statystyki matematycznej. Student posiada umiejętność obsługi komputera i korzystania z arkuszy kalkulacyjnych.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Celem przedmiotu jest przedstawienie podstaw racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w aspekcie ilościowym i jakościowym.
C-2Nabycie wiedzy dotyczącej regulowania obiegu wody przez oddziaływanie na poszczególne elementy bilansu wodnego zlewni oraz podejmowania działań zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Gospodarcze wykorzystanie wód - analizy poszczególnych przypadków, koszty eksploatacji, ochrona środowiska.10
T-A-2Wizytacje terenowe połączone z zapoznaniem się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw wykorzystujących wodę6
T-A-3Pomiary prędkości wody. Wyznaczanie natężenia przepływu. Bilans wodny i jego składniki. Równanie bilansu. Zasoby dyspozycyjne, eksploatacyjne i zarys metod ich szacowania. Określanie zapotrzebowania na wodę.14
30
wykłady
T-W-1Zarys historii gospodarczego wykorzystania wód2
T-W-2Kierunki gospodarczego wykorzystania wód2
T-W-3Rolnicze wykorzystanie wód6
T-W-4Przemysłowe wykorzystanie wód8
T-W-5Komunalne wykorzystanie wód4
T-W-6Wykorzystanie wód w turystyce i rekreacji4
T-W-7Woda jako źródło surowców naturalnych4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2opracowanie konspektów30
A-A-3przygotowanie się do zajęć w temacie modeli matematycznych stosowanych w hydrologii30
90
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie się do zajeć audytoryjnych7
A-W-3czytanie wskazanej literatury18
A-W-4przygotowanie się do kolokwium5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Konspekty z zajęć, prezentacje.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C20_W01
Zna założenia gospodarki wodnej w skali kraju i świata; rozumie jej cele i zadania oraz powiązania ze środowiskiem przyrodniczym.
GW_1A_W04, GW_1A_W09R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W08InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-1, T-W-2, T-A-1M-1S-2
GW_1A_C20_W02
Rozpoznaje antropogeniczne zagrożenia zasobów wodnych i skutki ich degradacji.
GW_1A_W04, GW_1A_W06, GW_1A_W15R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06InzA_W01, InzA_W03, InzA_W04C-1, C-2T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-A-2M-1S-2
GW_1A_C20_W03
Zna podstawową terminologię hydrologiczną.
GW_1A_W01, GW_1A_W12R1A_W01, R1A_W03, R1A_W04InzA_W02, InzA_W03C-2T-A-3M-1S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C20_U01
Potrafi wyznaczać podstawowe charakterystyki hydrologiczne; umie posługiwać się podstawowymi technikami pomiarowymi w hydrologii.
GW_1A_U01, GW_1A_U04, GW_1A_U06, GW_1A_U15R1A_U01, R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03, InzA_U07C-2T-A-3M-1S-1
GW_1A_C20_U02
Potrafi wykorzystywać specjalistyczne bazy danych, w tym analizuje i interpretuje wyniki pomiarów i obserwacji hydrologicznych, w planowaniu działań służących racjonalnemu wykorzystaniu zasobów wodnych.
GW_1A_U15, GW_1A_U18R1A_U05, R1A_U06InzA_U01, InzA_U02, InzA_U05, InzA_U08C-2T-A-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C20_K01
Rozumie, że woda stanowi dobro powszechne i należy gospodarować jej zasobami w sposób racjonalny i etyczny.
GW_1A_K04R1A_K05, R1A_K06InzA_K01, InzA_K02C-1, C-2T-W-2, T-A-1, T-A-2M-1S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C20_W01
Zna założenia gospodarki wodnej w skali kraju i świata; rozumie jej cele i zadania oraz powiązania ze środowiskiem przyrodniczym.
2,0
3,0Potrafi scharakteryzować podstawowe założenia gospodarki wodnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_C20_W02
Rozpoznaje antropogeniczne zagrożenia zasobów wodnych i skutki ich degradacji.
2,0
3,0Identyfikuje zagrożenia zasobów wodnych wywołane działalnością człowieka.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_C20_W03
Zna podstawową terminologię hydrologiczną.
2,0
3,0Definiuje podstawową terminologię hydrologiczną.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C20_U01
Potrafi wyznaczać podstawowe charakterystyki hydrologiczne; umie posługiwać się podstawowymi technikami pomiarowymi w hydrologii.
2,0
3,0Stosuje podstawowe techniki pomiarowe w hydrologii.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_C20_U02
Potrafi wykorzystywać specjalistyczne bazy danych, w tym analizuje i interpretuje wyniki pomiarów i obserwacji hydrologicznych, w planowaniu działań służących racjonalnemu wykorzystaniu zasobów wodnych.
2,0
3,0Planuje działania których celem jest racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C20_K01
Rozumie, że woda stanowi dobro powszechne i należy gospodarować jej zasobami w sposób racjonalny i etyczny.
2,0
3,0Potrafi wskazać metody ograniczania wykorzystywania zasobów wodnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Chełmicki W., Woda – zasoby, degradacja, ochrona., PWN, Warszawa, 2012
  2. Bajkiewicz - Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna., PWN, Warszawa, 2008
  3. Ciepielowski A., Podstawy gospodarki wodnej., Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 1999
  4. Byczkowski A., Hydrologia T. I i II, Wyd. SGGW, Warszawa, 1996

Literatura dodatkowa

  1. Dynowska I., Tlałka A., Hydrografia, PWN, Warszawa, 1982
  2. Groniec M., Systemy wspomagania decyzji w gospodarce wodnej., IMGW, Warszawa, 2006

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Gospodarcze wykorzystanie wód - analizy poszczególnych przypadków, koszty eksploatacji, ochrona środowiska.10
T-A-2Wizytacje terenowe połączone z zapoznaniem się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw wykorzystujących wodę6
T-A-3Pomiary prędkości wody. Wyznaczanie natężenia przepływu. Bilans wodny i jego składniki. Równanie bilansu. Zasoby dyspozycyjne, eksploatacyjne i zarys metod ich szacowania. Określanie zapotrzebowania na wodę.14
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Zarys historii gospodarczego wykorzystania wód2
T-W-2Kierunki gospodarczego wykorzystania wód2
T-W-3Rolnicze wykorzystanie wód6
T-W-4Przemysłowe wykorzystanie wód8
T-W-5Komunalne wykorzystanie wód4
T-W-6Wykorzystanie wód w turystyce i rekreacji4
T-W-7Woda jako źródło surowców naturalnych4
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2opracowanie konspektów30
A-A-3przygotowanie się do zajęć w temacie modeli matematycznych stosowanych w hydrologii30
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2przygotowanie się do zajeć audytoryjnych7
A-W-3czytanie wskazanej literatury18
A-W-4przygotowanie się do kolokwium5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C20_W01Zna założenia gospodarki wodnej w skali kraju i świata; rozumie jej cele i zadania oraz powiązania ze środowiskiem przyrodniczym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W09Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami wód, zarządzania infrastrukturą komunalną, obszarami przybrzeżnymi, planowania przestrzennego oraz gospodarowania zasobami wód na terenach chronionych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest przedstawienie podstaw racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w aspekcie ilościowym i jakościowym.
Treści programoweT-W-1Zarys historii gospodarczego wykorzystania wód
T-W-2Kierunki gospodarczego wykorzystania wód
T-A-1Gospodarcze wykorzystanie wód - analizy poszczególnych przypadków, koszty eksploatacji, ochrona środowiska.
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi scharakteryzować podstawowe założenia gospodarki wodnej.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C20_W02Rozpoznaje antropogeniczne zagrożenia zasobów wodnych i skutki ich degradacji.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
GW_1A_W15Ma ogólną wiedzę o urządzeniach wykorzystujących zasoby energetyczne wody.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest przedstawienie podstaw racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w aspekcie ilościowym i jakościowym.
C-2Nabycie wiedzy dotyczącej regulowania obiegu wody przez oddziaływanie na poszczególne elementy bilansu wodnego zlewni oraz podejmowania działań zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód.
Treści programoweT-W-3Rolnicze wykorzystanie wód
T-W-4Przemysłowe wykorzystanie wód
T-W-5Komunalne wykorzystanie wód
T-W-6Wykorzystanie wód w turystyce i rekreacji
T-W-7Woda jako źródło surowców naturalnych
T-A-2Wizytacje terenowe połączone z zapoznaniem się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw wykorzystujących wodę
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Identyfikuje zagrożenia zasobów wodnych wywołane działalnością człowieka.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C20_W03Zna podstawową terminologię hydrologiczną.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W01Ma podstawową wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i biologii niezbędną w inżynierii środowiskowej.
GW_1A_W12Ma podstawową wiedzę z zakresu meteorologii i hydrografii.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-2Nabycie wiedzy dotyczącej regulowania obiegu wody przez oddziaływanie na poszczególne elementy bilansu wodnego zlewni oraz podejmowania działań zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód.
Treści programoweT-A-3Pomiary prędkości wody. Wyznaczanie natężenia przepływu. Bilans wodny i jego składniki. Równanie bilansu. Zasoby dyspozycyjne, eksploatacyjne i zarys metod ich szacowania. Określanie zapotrzebowania na wodę.
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Definiuje podstawową terminologię hydrologiczną.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C20_U01Potrafi wyznaczać podstawowe charakterystyki hydrologiczne; umie posługiwać się podstawowymi technikami pomiarowymi w hydrologii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
GW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
GW_1A_U06Potrafi poprawnie zastosować technologie informatyczne i statystyczne niezbędne w pracy zawodowej.
GW_1A_U15Potrafi identyfikować i analizować zjawiska wpływające na bilans wodny; potrafi wykonywać podstawowe pomiary i obliczenia z zakresu hydrologii.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-2Nabycie wiedzy dotyczącej regulowania obiegu wody przez oddziaływanie na poszczególne elementy bilansu wodnego zlewni oraz podejmowania działań zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód.
Treści programoweT-A-3Pomiary prędkości wody. Wyznaczanie natężenia przepływu. Bilans wodny i jego składniki. Równanie bilansu. Zasoby dyspozycyjne, eksploatacyjne i zarys metod ich szacowania. Określanie zapotrzebowania na wodę.
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Konspekty z zajęć, prezentacje.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Stosuje podstawowe techniki pomiarowe w hydrologii.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C20_U02Potrafi wykorzystywać specjalistyczne bazy danych, w tym analizuje i interpretuje wyniki pomiarów i obserwacji hydrologicznych, w planowaniu działań służących racjonalnemu wykorzystaniu zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U15Potrafi identyfikować i analizować zjawiska wpływające na bilans wodny; potrafi wykonywać podstawowe pomiary i obliczenia z zakresu hydrologii.
GW_1A_U18Potrafi identyfikować i specyfikować zadania inżynierskie o charakterze praktycznym związane z eksploatacją zasobów środowiska wodnego oraz niwelowania skutków antropopresji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2Nabycie wiedzy dotyczącej regulowania obiegu wody przez oddziaływanie na poszczególne elementy bilansu wodnego zlewni oraz podejmowania działań zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód.
Treści programoweT-A-1Gospodarcze wykorzystanie wód - analizy poszczególnych przypadków, koszty eksploatacji, ochrona środowiska.
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Konspekty z zajęć, prezentacje.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Planuje działania których celem jest racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C20_K01Rozumie, że woda stanowi dobro powszechne i należy gospodarować jej zasobami w sposób racjonalny i etyczny.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Celem przedmiotu jest przedstawienie podstaw racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi w aspekcie ilościowym i jakościowym.
C-2Nabycie wiedzy dotyczącej regulowania obiegu wody przez oddziaływanie na poszczególne elementy bilansu wodnego zlewni oraz podejmowania działań zmierzających do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód.
Treści programoweT-W-2Kierunki gospodarczego wykorzystania wód
T-A-1Gospodarcze wykorzystanie wód - analizy poszczególnych przypadków, koszty eksploatacji, ochrona środowiska.
T-A-2Wizytacje terenowe połączone z zapoznaniem się z funkcjonowaniem przedsiębiorstw wykorzystujących wodę
Metody nauczaniaM-1wykład multimedialny, dyskusja dydaktyczna, interpretacja danych, zajęcia praktyczne, symulacja
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Konspekty z zajęć, prezentacje.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie pisemne.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Potrafi wskazać metody ograniczania wykorzystywania zasobów wodnych.
3,5
4,0
4,5
5,0