Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Gospodarka wodno-ściekowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Gospodarka wodno-ściekowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Sozologii Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Agnieszka Tórz <Agnieszka.Torz@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Bonisławska <Malgorzata.Bonislawska@zut.edu.pl>, Arkadiusz Nędzarek <Arkadiusz.Nedzarek@zut.edu.pl>, Agnieszka Rybczyk <Agnieszka.Rybczyk@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW4 30 2,00,50egzamin
ćwiczenia audytoryjneA4 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie wiedzy z chemii ogólnej, hydrochemii, podstaw hydrologii w zakresie podstawowym.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć związanych z gospodarką wodną. Zdobycie wiedzy z zakresu zasobów wodnych, możliwości ich magazynowania, potrzeb wodnych ludności, systemu gospodarki wodnej. Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć związanych ze ściekami i sposobami ich oczyszczania.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Określanie bilansów wodnych. Bilanse wodne jezior. Bilans wodno-gospodarczy.8
T-A-2Bilans tlenowy odbiorników ścieków surowych i oczyszczonych.5
T-A-3Obliczenia związane z wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych.3
T-A-4Obliczenia związane z wprowadzaniem ścieków deszczowych do kanalizacji.3
T-A-5Obliczenia stosowane przy określaniu urządzeń stosowanych w oczyszczalniach mechanicznych.5
T-A-6Obliczenia stosowane przy określaniu kompleksowej sprawności oczyszczalni ścieków.6
30
wykłady
T-W-1Geneza i definicja pojęcia gospodarka wodna. Gospodarka wodna jako czynnik ochrony środowiska. Gospodarka wodna jako dyscyplina naukowa. Prawodawstwo wodne w Polsce.2
T-W-2System gospodarki wodnej. Kierunki rozwoju gospodarki wodnej w Polsce. Gospodarka wodna w świetle zainteresowań organizacji międzynarodowych. Potrzeby wodne gospodarki narodowej w Polsce. Gospodarowanie wodą w głównych działach gospodarki narodowej. Bilans wodno-gospodarczy i warunki korzystania z wód dorzecza.4
T-W-3Pojęcie zasobów wodnych. Rodzaje zasobów wodnych i ich charakterystyka. Zasoby wodne i bilans wodny Polski. Susze i niżówki oraz ich wpływ ograniczający na zasoby wodne. Magazynowanie zasobów wodnych w zbiornikach retencyjnych6
T-W-4Ochrona przed powodzią. Energetyka wodna. Drogi wodne i żegluga śródlądowa.3
T-W-5Zasady kanalizacji. Charakterystyka ścieków deszczowych. Charakterystyka ścieków bytowo-gospodarczych. Obciążenie ścieków z różnych gałęzi przemysłu.5
T-W-6Oczyszczanie ścieków, podstawowe pojęcia. Sposoby i sprawność oczyszczania ścieków. Oczyszczanie mechaniczne – procesy i metody. Oczyszczanie biologiczne – procesy i metody. Oczyszczanie chemiczne – procesy i metody. Sposoby odprowadzania ścieków i poboru wody6
T-W-7Oczyszczanie wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej na cele bytowo-gospodarcze. Procesy oczyszczania wody.4
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Opracowanie sprawozdań15
A-A-3Przygotowanie do kolokwium25
A-A-4Studiowanie literatury przedmiotu15
A-A-5Konsultacje z prowadzącym przedmiot5
90
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2tudiowanie literatury przedmiotu10
A-W-3Przyotowanie do egzaminu20
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające- wykład informacyjny z elementami pogadanki z użyciem projektora multimedialnego
M-2Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metody podające - objaśnienie, opis

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Ocena ze sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Obserwacja zachowania w grupie i ocena ciągła z przestrzegania obowiązujących zasad pracy w laboratorium
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium pisemnego z ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: Końcowy egzamin pisemny z części wykładowej

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C18_W01
Student zna kluczowe zagadnienia związane z gospodarką wodną. Zna pojęcia zasobów wodnych i ich magazynowania. Posiada wiedzę z zakresu procesów związanych z samooczyszczaniem wód.
GW_1A_W04, GW_1A_W06, GW_1A_W09R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W08InzA_W03, InzA_W04C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7M-1, M-3S-4
GW_1A_C18_W02
Student posiada wiedzę z zakresu oczyszczania ścieków. Zna procesy i metody zachodzące przy oczyszczaniu ścieków.
GW_1A_W04, GW_1A_W06, GW_1A_W09R1A_W03, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W08InzA_W03, InzA_W04C-1T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-2, M-3S-1, S-2

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C18_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi określić bilans wody. Potrafi wyznaczyć dopuszczalny ładunek zanieczyszczeń, a także określić sprawność oczyszczalni ścieków.
GW_1A_U04, GW_1A_U05, GW_1A_U11, GW_1A_U18R1A_U03, R1A_U04, R1A_U05, R1A_U06, R1A_U07InzA_U03, InzA_U05, InzA_U06, InzA_U07, InzA_U08C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-3, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_C18_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi współpracować w grupie, umie dzielić się wiedzą i umiejętnościami. Jest świadomy odpowiedzialności za pracę własną. Ma świadomość potrzeby ciągłego samokształcenia.
GW_1A_K01, GW_1A_K02, GW_1A_K03, GW_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-A-1, T-A-2, T-A-3, T-A-4, T-A-5, T-A-6M-3S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C18_W01
Student zna kluczowe zagadnienia związane z gospodarką wodną. Zna pojęcia zasobów wodnych i ich magazynowania. Posiada wiedzę z zakresu procesów związanych z samooczyszczaniem wód.
2,0
3,0student zdobył zamierzone efekty kształcenia w zakresie wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_C18_W02
Student posiada wiedzę z zakresu oczyszczania ścieków. Zna procesy i metody zachodzące przy oczyszczaniu ścieków.
2,0
3,0Student zdobył założone efekty kształcenia w zakresie wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C18_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi określić bilans wody. Potrafi wyznaczyć dopuszczalny ładunek zanieczyszczeń, a także określić sprawność oczyszczalni ścieków.
2,0
3,0Student zdobył założone efekty kształcenia w zakresie umiejętności
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_C18_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi współpracować w grupie, umie dzielić się wiedzą i umiejętnościami. Jest świadomy odpowiedzialności za pracę własną. Ma świadomość potrzeby ciągłego samokształcenia.
2,0
3,0Student zdobył założone efekty kształcenia w zakresie innych kompetencji społecznych i personalnych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Mikulski Z., Gospodarka wodna, PWN, Warszawa, 1998
  2. Imhoff K., Imhoff K.R., Kanalizacja miast i oczyszczanie ścieków, Projprzem-EKO, Bydgoszcz, 1996
  3. Kowal A.L., Świderska-Bróż M., Oczyszczanie wody, PWN, Warszawa, 2003
  4. Kowal A.L., Odnowa wody. Podstawy teoretyczne procesów., Politechnika Wrocławska, Wrocław, 1997

Literatura dodatkowa

  1. Bajkiewicz-Grabowska E., Mikulski Z., Hydrologia ogólna, PWN, Warszawa, 1996
  2. Dymaczewski Z., Sozański M.M., Poradnik eksploatatora oczyszczalni ścieków, PZIiTS, Poznań, 1995

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Określanie bilansów wodnych. Bilanse wodne jezior. Bilans wodno-gospodarczy.8
T-A-2Bilans tlenowy odbiorników ścieków surowych i oczyszczonych.5
T-A-3Obliczenia związane z wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych.3
T-A-4Obliczenia związane z wprowadzaniem ścieków deszczowych do kanalizacji.3
T-A-5Obliczenia stosowane przy określaniu urządzeń stosowanych w oczyszczalniach mechanicznych.5
T-A-6Obliczenia stosowane przy określaniu kompleksowej sprawności oczyszczalni ścieków.6
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Geneza i definicja pojęcia gospodarka wodna. Gospodarka wodna jako czynnik ochrony środowiska. Gospodarka wodna jako dyscyplina naukowa. Prawodawstwo wodne w Polsce.2
T-W-2System gospodarki wodnej. Kierunki rozwoju gospodarki wodnej w Polsce. Gospodarka wodna w świetle zainteresowań organizacji międzynarodowych. Potrzeby wodne gospodarki narodowej w Polsce. Gospodarowanie wodą w głównych działach gospodarki narodowej. Bilans wodno-gospodarczy i warunki korzystania z wód dorzecza.4
T-W-3Pojęcie zasobów wodnych. Rodzaje zasobów wodnych i ich charakterystyka. Zasoby wodne i bilans wodny Polski. Susze i niżówki oraz ich wpływ ograniczający na zasoby wodne. Magazynowanie zasobów wodnych w zbiornikach retencyjnych6
T-W-4Ochrona przed powodzią. Energetyka wodna. Drogi wodne i żegluga śródlądowa.3
T-W-5Zasady kanalizacji. Charakterystyka ścieków deszczowych. Charakterystyka ścieków bytowo-gospodarczych. Obciążenie ścieków z różnych gałęzi przemysłu.5
T-W-6Oczyszczanie ścieków, podstawowe pojęcia. Sposoby i sprawność oczyszczania ścieków. Oczyszczanie mechaniczne – procesy i metody. Oczyszczanie biologiczne – procesy i metody. Oczyszczanie chemiczne – procesy i metody. Sposoby odprowadzania ścieków i poboru wody6
T-W-7Oczyszczanie wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej na cele bytowo-gospodarcze. Procesy oczyszczania wody.4
30

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-A-2Opracowanie sprawozdań15
A-A-3Przygotowanie do kolokwium25
A-A-4Studiowanie literatury przedmiotu15
A-A-5Konsultacje z prowadzącym przedmiot5
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-W-2tudiowanie literatury przedmiotu10
A-W-3Przyotowanie do egzaminu20
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C18_W01Student zna kluczowe zagadnienia związane z gospodarką wodną. Zna pojęcia zasobów wodnych i ich magazynowania. Posiada wiedzę z zakresu procesów związanych z samooczyszczaniem wód.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
GW_1A_W09Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami wód, zarządzania infrastrukturą komunalną, obszarami przybrzeżnymi, planowania przestrzennego oraz gospodarowania zasobami wód na terenach chronionych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć związanych z gospodarką wodną. Zdobycie wiedzy z zakresu zasobów wodnych, możliwości ich magazynowania, potrzeb wodnych ludności, systemu gospodarki wodnej. Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć związanych ze ściekami i sposobami ich oczyszczania.
Treści programoweT-W-1Geneza i definicja pojęcia gospodarka wodna. Gospodarka wodna jako czynnik ochrony środowiska. Gospodarka wodna jako dyscyplina naukowa. Prawodawstwo wodne w Polsce.
T-W-2System gospodarki wodnej. Kierunki rozwoju gospodarki wodnej w Polsce. Gospodarka wodna w świetle zainteresowań organizacji międzynarodowych. Potrzeby wodne gospodarki narodowej w Polsce. Gospodarowanie wodą w głównych działach gospodarki narodowej. Bilans wodno-gospodarczy i warunki korzystania z wód dorzecza.
T-W-3Pojęcie zasobów wodnych. Rodzaje zasobów wodnych i ich charakterystyka. Zasoby wodne i bilans wodny Polski. Susze i niżówki oraz ich wpływ ograniczający na zasoby wodne. Magazynowanie zasobów wodnych w zbiornikach retencyjnych
T-W-4Ochrona przed powodzią. Energetyka wodna. Drogi wodne i żegluga śródlądowa.
T-W-5Zasady kanalizacji. Charakterystyka ścieków deszczowych. Charakterystyka ścieków bytowo-gospodarczych. Obciążenie ścieków z różnych gałęzi przemysłu.
T-W-6Oczyszczanie ścieków, podstawowe pojęcia. Sposoby i sprawność oczyszczania ścieków. Oczyszczanie mechaniczne – procesy i metody. Oczyszczanie biologiczne – procesy i metody. Oczyszczanie chemiczne – procesy i metody. Sposoby odprowadzania ścieków i poboru wody
T-W-7Oczyszczanie wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej na cele bytowo-gospodarcze. Procesy oczyszczania wody.
Metody nauczaniaM-1Metody podające- wykład informacyjny z elementami pogadanki z użyciem projektora multimedialnego
M-3Metody podające - objaśnienie, opis
Sposób ocenyS-4Ocena podsumowująca: Końcowy egzamin pisemny z części wykładowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student zdobył zamierzone efekty kształcenia w zakresie wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C18_W02Student posiada wiedzę z zakresu oczyszczania ścieków. Zna procesy i metody zachodzące przy oczyszczaniu ścieków.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
GW_1A_W09Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami wód, zarządzania infrastrukturą komunalną, obszarami przybrzeżnymi, planowania przestrzennego oraz gospodarowania zasobami wód na terenach chronionych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć związanych z gospodarką wodną. Zdobycie wiedzy z zakresu zasobów wodnych, możliwości ich magazynowania, potrzeb wodnych ludności, systemu gospodarki wodnej. Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć związanych ze ściekami i sposobami ich oczyszczania.
Treści programoweT-A-1Określanie bilansów wodnych. Bilanse wodne jezior. Bilans wodno-gospodarczy.
T-A-2Bilans tlenowy odbiorników ścieków surowych i oczyszczonych.
T-A-3Obliczenia związane z wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych.
T-A-4Obliczenia związane z wprowadzaniem ścieków deszczowych do kanalizacji.
T-A-5Obliczenia stosowane przy określaniu urządzeń stosowanych w oczyszczalniach mechanicznych.
T-A-6Obliczenia stosowane przy określaniu kompleksowej sprawności oczyszczalni ścieków.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metody podające - objaśnienie, opis
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ze sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Obserwacja zachowania w grupie i ocena ciągła z przestrzegania obowiązujących zasad pracy w laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zdobył założone efekty kształcenia w zakresie wiedzy
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C18_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi określić bilans wody. Potrafi wyznaczyć dopuszczalny ładunek zanieczyszczeń, a także określić sprawność oczyszczalni ścieków.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
GW_1A_U05Potrafi pracować w zespole, umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania, potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac. Rozumie potrzebę i ma możliwości samokształcenia.
GW_1A_U11Posiada podstawowe umiejętności rozwiązywania problemów inżynierskich i eksploatacji środowiska wodnego.
GW_1A_U18Potrafi identyfikować i specyfikować zadania inżynierskie o charakterze praktycznym związane z eksploatacją zasobów środowiska wodnego oraz niwelowania skutków antropopresji.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
R1A_U06posiada zdolność podejmowania standardowych działań, z wykorzystaniem odpowiednich metod, technik, technologii, narzędzi i materiałów, rozwiązujących problemy w zakresie produkcji żywności, zdrowia zwierząt, stanu środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz technicznych zadań inżynierskich zgodnych ze studiowanym kierunku studiów
R1A_U07posiada znajomość wad i zalet podejmowanych działań mających na celu rozwiązywanie zaistniałych problemów zawodowych - dla nabrania doświadczenia i doskonalenia kompetencji inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
InzA_U05potrafi dokonać krytycznej analizy sposobu funkcjonowania i ocenić - zwłaszcza w powiązaniu ze studiowanym kierunkiem studiów - istniejące rozwiązania techniczne, w szczególności urządzenia, obiekty, systemy, procesy, usługi
InzA_U06potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację prostych zadań inżynierskich o charakterze praktycznym, charakterystycznych dla studiowanego kierunku studiów
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
InzA_U08potrafi - zgodnie z zadaną specyfikacją - zaprojektować proste urządzenie, obiekt, system lub proces, typowe dla studiowanego kierunku studiów, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć związanych z gospodarką wodną. Zdobycie wiedzy z zakresu zasobów wodnych, możliwości ich magazynowania, potrzeb wodnych ludności, systemu gospodarki wodnej. Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć związanych ze ściekami i sposobami ich oczyszczania.
Treści programoweT-W-1Geneza i definicja pojęcia gospodarka wodna. Gospodarka wodna jako czynnik ochrony środowiska. Gospodarka wodna jako dyscyplina naukowa. Prawodawstwo wodne w Polsce.
T-W-2System gospodarki wodnej. Kierunki rozwoju gospodarki wodnej w Polsce. Gospodarka wodna w świetle zainteresowań organizacji międzynarodowych. Potrzeby wodne gospodarki narodowej w Polsce. Gospodarowanie wodą w głównych działach gospodarki narodowej. Bilans wodno-gospodarczy i warunki korzystania z wód dorzecza.
T-W-3Pojęcie zasobów wodnych. Rodzaje zasobów wodnych i ich charakterystyka. Zasoby wodne i bilans wodny Polski. Susze i niżówki oraz ich wpływ ograniczający na zasoby wodne. Magazynowanie zasobów wodnych w zbiornikach retencyjnych
T-W-4Ochrona przed powodzią. Energetyka wodna. Drogi wodne i żegluga śródlądowa.
T-W-5Zasady kanalizacji. Charakterystyka ścieków deszczowych. Charakterystyka ścieków bytowo-gospodarczych. Obciążenie ścieków z różnych gałęzi przemysłu.
T-W-6Oczyszczanie ścieków, podstawowe pojęcia. Sposoby i sprawność oczyszczania ścieków. Oczyszczanie mechaniczne – procesy i metody. Oczyszczanie biologiczne – procesy i metody. Oczyszczanie chemiczne – procesy i metody. Sposoby odprowadzania ścieków i poboru wody
T-W-7Oczyszczanie wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej na cele bytowo-gospodarcze. Procesy oczyszczania wody.
T-A-1Określanie bilansów wodnych. Bilanse wodne jezior. Bilans wodno-gospodarczy.
T-A-2Bilans tlenowy odbiorników ścieków surowych i oczyszczonych.
T-A-3Obliczenia związane z wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych.
T-A-4Obliczenia związane z wprowadzaniem ścieków deszczowych do kanalizacji.
T-A-5Obliczenia stosowane przy określaniu urządzeń stosowanych w oczyszczalniach mechanicznych.
T-A-6Obliczenia stosowane przy określaniu kompleksowej sprawności oczyszczalni ścieków.
Metody nauczaniaM-1Metody podające- wykład informacyjny z elementami pogadanki z użyciem projektora multimedialnego
M-2Metody praktyczne - ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metody podające - objaśnienie, opis
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Ocena ze sprawozdań z wykonanych ćwiczeń laboratoryjnych
S-2Ocena formująca: Obserwacja zachowania w grupie i ocena ciągła z przestrzegania obowiązujących zasad pracy w laboratorium
S-3Ocena podsumowująca: Ocena z kolokwium pisemnego z ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena podsumowująca: Końcowy egzamin pisemny z części wykładowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zdobył założone efekty kształcenia w zakresie umiejętności
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_C18_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi współpracować w grupie, umie dzielić się wiedzą i umiejętnościami. Jest świadomy odpowiedzialności za pracę własną. Ma świadomość potrzeby ciągłego samokształcenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
GW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
GW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć związanych z gospodarką wodną. Zdobycie wiedzy z zakresu zasobów wodnych, możliwości ich magazynowania, potrzeb wodnych ludności, systemu gospodarki wodnej. Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć związanych ze ściekami i sposobami ich oczyszczania.
Treści programoweT-W-1Geneza i definicja pojęcia gospodarka wodna. Gospodarka wodna jako czynnik ochrony środowiska. Gospodarka wodna jako dyscyplina naukowa. Prawodawstwo wodne w Polsce.
T-W-2System gospodarki wodnej. Kierunki rozwoju gospodarki wodnej w Polsce. Gospodarka wodna w świetle zainteresowań organizacji międzynarodowych. Potrzeby wodne gospodarki narodowej w Polsce. Gospodarowanie wodą w głównych działach gospodarki narodowej. Bilans wodno-gospodarczy i warunki korzystania z wód dorzecza.
T-W-3Pojęcie zasobów wodnych. Rodzaje zasobów wodnych i ich charakterystyka. Zasoby wodne i bilans wodny Polski. Susze i niżówki oraz ich wpływ ograniczający na zasoby wodne. Magazynowanie zasobów wodnych w zbiornikach retencyjnych
T-W-4Ochrona przed powodzią. Energetyka wodna. Drogi wodne i żegluga śródlądowa.
T-W-5Zasady kanalizacji. Charakterystyka ścieków deszczowych. Charakterystyka ścieków bytowo-gospodarczych. Obciążenie ścieków z różnych gałęzi przemysłu.
T-W-6Oczyszczanie ścieków, podstawowe pojęcia. Sposoby i sprawność oczyszczania ścieków. Oczyszczanie mechaniczne – procesy i metody. Oczyszczanie biologiczne – procesy i metody. Oczyszczanie chemiczne – procesy i metody. Sposoby odprowadzania ścieków i poboru wody
T-W-7Oczyszczanie wody do picia i na potrzeby gospodarcze. Wymagania stawiane wodzie przeznaczonej na cele bytowo-gospodarcze. Procesy oczyszczania wody.
T-A-1Określanie bilansów wodnych. Bilanse wodne jezior. Bilans wodno-gospodarczy.
T-A-2Bilans tlenowy odbiorników ścieków surowych i oczyszczonych.
T-A-3Obliczenia związane z wprowadzanie ścieków deszczowych do wód powierzchniowych.
T-A-4Obliczenia związane z wprowadzaniem ścieków deszczowych do kanalizacji.
T-A-5Obliczenia stosowane przy określaniu urządzeń stosowanych w oczyszczalniach mechanicznych.
T-A-6Obliczenia stosowane przy określaniu kompleksowej sprawności oczyszczalni ścieków.
Metody nauczaniaM-3Metody podające - objaśnienie, opis
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Obserwacja zachowania w grupie i ocena ciągła z przestrzegania obowiązujących zasad pracy w laboratorium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student zdobył założone efekty kształcenia w zakresie innych kompetencji społecznych i personalnych.
3,5
4,0
4,5
5,0