Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Chemia:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Chemia
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Zakład Sozologii Wód
Nauczyciel odpowiedzialny Arkadiusz Nędzarek <Arkadiusz.Nedzarek@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Małgorzata Bonisławska <Malgorzata.Bonislawska@zut.edu.pl>, Agnieszka Rybczyk <Agnieszka.Rybczyk@zut.edu.pl>, Agnieszka Tórz <Agnieszka.Torz@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL1 30 3,00,50zaliczenie
wykładyW1 15 2,00,50egzamin

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie wiedzy z chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej oraz matematyki i fizyki w zakresie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć z zakresu podstawowych i szczegółowych praw chemicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu budowy atomu i cząsteczek oraz reakcji chemicznych. Poznanie podstawowych właściwości fizyko-chemicznych wybranych pierwiastków i związków organicznych. Opanowanie umiejętności pracy w laboratoium chemicznym związanych z przeprowadzaniem prostych analiz chemicznych i syntez organicznych. Opanowanie różnych metod obliczeń chemicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1BHP w laboratorium chemicznym. Aparatura, sprzęt laboratoryjny, szkło - rodzaje i zasady prawidłowego użytkowania. Przedstawianie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych i warunków uzyskania zaliczenia. Podział na grupy laboratoryjne - podanie harmonogramu ćwiczeń2
T-L-2Preparatyka chemiczna - otrzymywanie siarczanu (VI) amonu i glinu czyli ałunu. Obliczanie: wydajności procesu i składu procentowego związków chemicznych.2
T-L-3Analiza miareczkowa (objętościowa) - alkacymetria.2
T-L-4Chemia roztworów wodnych - przygotowanie roztworów o określonym stężeniu, pomiar gestości, przeliczanie stężeń. Wpływ mocy kwasów, temperatury i stężenia jonów wodorowych i wodorotlenowych na hydrolizę wybranych soli.3
T-L-5Procesy utleniania i redukcji - badanie właściwości redukujących i utleniających wybranych zwiazków chemicznych, zapis reakcji chemicznych2
T-L-6Analiza jakościowa - wykrywanie pojedynczych kationów i anionów. Reakcje charakterystyczne wykrytych jonów4
T-L-7Węglowodory - porównywanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów. Otrzymywanie acetylenu. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-8Alkohole - badanie właściwości alkoholi, reakcje charakterystyczne, wykrywanie alkoholi I, II i III rzędowych. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-9Aldehydy i ketony - właściwości chemiczne, reakcje charakterystyczne. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-10Estry i kwasy karboksylowe - podstawowe właściwości, metody otrzymywania i wykrywania. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-11Aminokwasy, peptydy i białka - właściwości fizykochemiczne, reakcje charakterystyczne.3
30
wykłady
T-W-1Jednostki układu SI. Nazewnictwo związków nieorganicznych. Podstawowe prawa chemiczne. Podział substancji.Budowa materii - cząstki elementarne. Elektronowa struktura atomu (liczby kwantowe, rozpisywanie powłok elektronowych)1
T-W-2Prawidłowości w układzie okresowym pierwiastków. Budowa cząsteczki. Rodzaje wiązań chemicznych. Stany skupienia materii. Prawa gazowe. Prawo działania mas. Równowagi fazowe.1
T-W-3Roztwory. Rozpuszczalność i solwatacja. Prawo Raoulta.Ekstrakcja i prawo podziału Nernsta. Osmoza i ciśnienie osmotyczne. Dyfuzja. Teorie kwasów i zasad wg Arrheniusa, Bronstedta, Lewisa.1
T-W-4Hydroliza i roztwory buforowe. Równowagi jonowe. Dysocjacja elektrolityczna (stała i stopień dysocjacji). Podział elektrolitów. pH roztworów kwasów i zasad.2
T-W-5Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności. Kinetyka reakcji chemicznych. Reakcje katalityczne. Związki kompleksowe. Koloidy i proces koagulacji.1
T-W-6Właściwości fizyczne i chemiczne wybranych pierwiastków chemicznych.1
T-W-7Konfiguracja elektronowa atomu węgla i typy hybrydyzacji. Źródła zwiazków organicznych (ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny).2
T-W-8Grupy funkcyjne związków organicznych. Budowa, nazewnictwo i właściwości węglowodorów nasyconych.1
T-W-9Stereochemia alkanów i cykloalkanów. Reakcje chemiczne związków organicznych (reakcje addycji, eliminacji, substytucji, przegrupowania). Mechanizmy reakcji organicznych (reakcje rodnikowe i polarne).1
T-W-10Alkeny i alkiny - budowa, reaktywność, zastosowanie. Reguła Markownikowa. Polimery i reakcje polimeryzacji.1
T-W-11Benzen i aromatyczność związków organicznych. źródła i reakcje charakterystyczne dla związków aromatycznych.1
T-W-12Nazewnictwo, otrzymywanie i właściwośći fizyko-chemiczne alkoholi, fenoli, amin oraz karbonylowych związków organicznych.1
T-W-13Podstawowe zagadnienia z chemii biocząsteczek (węglowodany, aminokwasy, peptydy, białka).1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do wejściówek12
A-L-3Przygotowanie się do kolokwium15
A-L-4Opracowanie wyników i sprawozdania z laboratorium10
A-L-5Studiowanie wskazanej literatury12
A-L-6Godziny kontaktowe z nauczycielem - konsultacje10
89
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Udział w konsultacjach10
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu i utrwalanie wiadomości z bieżących wykładów15
A-W-4Samodzielne opracowywanie zadanych zagadnień6
A-W-5Przygotowanie da zaliczenia przedmiotu (egzamin)15
61

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny z elementami pogadanki z użyciem projektora multimedialnego
M-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metody podające: objaśnienie, opis

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z części wykładowej
S-2Ocena formująca: Ocena za wejściówki, za sprawozdania z przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Ocena za kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena formująca: Obserwacja zachowania w grupie i ocena ciągła przestrzegania obowiązujących zasad pracy w laboratorium
S-5Ocena formująca: Obserwacja ciągła w trakcie zajęć dydaktycznych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_B4_W01
Student zna podstawową nomenklaturę zwiazków nieorganicznych, zna prawa chemiczne, budowę atomu i strukturę układu okresowego pierwiastków. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych typów wiązań chemicznch. Klasyfikuje i rozróżnia typy reakcji chemicznych oraz wyjaśnia podstawy ich mechanizmu. Zna teorie kwasów i zasad oraz równowagi jonowe elektrolitów. Zna podstawowe właściwości fizyko-chemiczne wybranych pierwiastków układu okresowego. Student rozumie istotę chemii organicznej. Zna zasady nomentkaltury poszczególnych grup zwiazków organicznych. Zna źródla, procesy otrzymywania i reakcji chemicznych charakterystycznych dla poszczególnych grup związków organicznych. Zna podstawowe właściwości wybranych związków organicznych.
GW_1A_W01R1A_W01, R1A_W04InzA_W02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13M-1, M-3S-1, S-5
GW_1A_B4_W02
Student zna zasady pracy w laboratorium chemicznycm. W wyniku przeprowadzonych zajęć praktycznych student posiada wiedzę na temat analiz ilościowych i jakościowych. Zna metody obliczeń: wydajności procesu oraz stężeń: procentowego, molowego i normalnego. Ma podstawową wiedzę z w zakresie reakcji hydrolizy soli. Zna metody identyfikacji głównych grup związków organicznych oraz zasady przeprowadzania prostych syntez organicznych.
GW_1A_W01R1A_W01, R1A_W04InzA_W02C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11M-2, M-3S-2, S-3, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_B4_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi korzystać z układu okresowego pierwiastków - przewiduje budowę atomu, rodzaj jonów, rodzaj wiązań chemicznych. Pisze reakcje chemiczne i rozwiązuje zadania. Potrafi rozróżniać kwasy i zasady, potrafi analizować równowagi jonowe. Ptrafi wyjaśnić różne zjawiska fizyko-chemiczne (np. dyfuzję osmozę, ekstrakcje, koagulację) i prawa gazowe. Potrafi przedstawić podstawowe właściowści fizyko-chemiczne wybranych pierwiastków.Student potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą zwiazków organicznych. Potrafi zidentyfikować poszczególne grupy związków organicznych, wskazać ich otrzymywanie i podstawowe właściwości fizyko-chemiczne.
GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13M-1, M-3S-1, S-5
GW_1A_B4_U02
Student w laboratorium chemicznym potrafi pracować zgodnie z obowiązującymi zasadami pracy i przepisami BHP. Potrafi wykonywać proste doświadczenia chemiczne, a na podstawie prostych analiz chemicznych wykryć obecność wybranych pierwiatków chemicznych i wskazać ich podstawowe właściwości fizyko-chemiczne. Potrafi obsługiwać aparaturę i sprzęt laboratoryjny. Student potrafi samodzielnie przeprowadzić proste reakcje chemiczne pozwalające zidentyfikować główne grupy związków organicznych oraz potrafi przeprowadzić proste syntezy organiczne. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń potrafi pisać reakcje chemiczne i wyciąga wnioski. Potrafi przygotować sprawozdanie z przeprowadzonych doświadczeń.
GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-1T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11M-2, M-3S-2, S-3, S-4, S-5

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_B4_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi współpracować w grupie podczas przeprowadzania analiz i doświadczeń chemicznych. Dzieli się wiedzą i umiejętnościami z członkami zespołu a także korzysta z ich wiedzy w celu wyciągnięcia wniosków końcowych. Jest świadomy odpowiedzialności za pracę własną i za wspólnie realizowane zadanie w grupie. Postępuje zgodnie z obowiazującymi w pracowni chemicznej zasadami BHP i dba o ochronę środowiska poprzez odpowiednią segregacje i utylizacje odpadów powstajacych podczesz wykonywanych doświadczeń chemicznych. Ma świadomość potrzeby ciągłego samokształcenia.
GW_1A_K01, GW_1A_K02, GW_1A_K03, GW_1A_K04R1A_K01, R1A_K02, R1A_K03, R1A_K04, R1A_K05, R1A_K06, R1A_K07, R1A_K08InzA_K01, InzA_K02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11, T-W-12, T-W-13, T-L-1, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-L-6, T-L-7, T-L-8, T-L-9, T-L-10, T-L-11M-3S-4, S-5

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_B4_W01
Student zna podstawową nomenklaturę zwiazków nieorganicznych, zna prawa chemiczne, budowę atomu i strukturę układu okresowego pierwiastków. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych typów wiązań chemicznch. Klasyfikuje i rozróżnia typy reakcji chemicznych oraz wyjaśnia podstawy ich mechanizmu. Zna teorie kwasów i zasad oraz równowagi jonowe elektrolitów. Zna podstawowe właściwości fizyko-chemiczne wybranych pierwiastków układu okresowego. Student rozumie istotę chemii organicznej. Zna zasady nomentkaltury poszczególnych grup zwiazków organicznych. Zna źródla, procesy otrzymywania i reakcji chemicznych charakterystycznych dla poszczególnych grup związków organicznych. Zna podstawowe właściwości wybranych związków organicznych.
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_B4_W02
Student zna zasady pracy w laboratorium chemicznycm. W wyniku przeprowadzonych zajęć praktycznych student posiada wiedzę na temat analiz ilościowych i jakościowych. Zna metody obliczeń: wydajności procesu oraz stężeń: procentowego, molowego i normalnego. Ma podstawową wiedzę z w zakresie reakcji hydrolizy soli. Zna metody identyfikacji głównych grup związków organicznych oraz zasady przeprowadzania prostych syntez organicznych.
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_B4_U01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi korzystać z układu okresowego pierwiastków - przewiduje budowę atomu, rodzaj jonów, rodzaj wiązań chemicznych. Pisze reakcje chemiczne i rozwiązuje zadania. Potrafi rozróżniać kwasy i zasady, potrafi analizować równowagi jonowe. Ptrafi wyjaśnić różne zjawiska fizyko-chemiczne (np. dyfuzję osmozę, ekstrakcje, koagulację) i prawa gazowe. Potrafi przedstawić podstawowe właściowści fizyko-chemiczne wybranych pierwiastków.Student potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą zwiazków organicznych. Potrafi zidentyfikować poszczególne grupy związków organicznych, wskazać ich otrzymywanie i podstawowe właściwości fizyko-chemiczne.
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
GW_1A_B4_U02
Student w laboratorium chemicznym potrafi pracować zgodnie z obowiązującymi zasadami pracy i przepisami BHP. Potrafi wykonywać proste doświadczenia chemiczne, a na podstawie prostych analiz chemicznych wykryć obecność wybranych pierwiatków chemicznych i wskazać ich podstawowe właściwości fizyko-chemiczne. Potrafi obsługiwać aparaturę i sprzęt laboratoryjny. Student potrafi samodzielnie przeprowadzić proste reakcje chemiczne pozwalające zidentyfikować główne grupy związków organicznych oraz potrafi przeprowadzić proste syntezy organiczne. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń potrafi pisać reakcje chemiczne i wyciąga wnioski. Potrafi przygotować sprawozdanie z przeprowadzonych doświadczeń.
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_B4_K01
W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi współpracować w grupie podczas przeprowadzania analiz i doświadczeń chemicznych. Dzieli się wiedzą i umiejętnościami z członkami zespołu a także korzysta z ich wiedzy w celu wyciągnięcia wniosków końcowych. Jest świadomy odpowiedzialności za pracę własną i za wspólnie realizowane zadanie w grupie. Postępuje zgodnie z obowiazującymi w pracowni chemicznej zasadami BHP i dba o ochronę środowiska poprzez odpowiednią segregacje i utylizacje odpadów powstajacych podczesz wykonywanych doświadczeń chemicznych. Ma świadomość potrzeby ciągłego samokształcenia.
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Bielański B., Podstawy chemii nieorganicznej tom. 1, 2, PWN, Warszawa, 2010, 6
  2. Pajdowski L., Chemia ogólna, PWN, Warszawa, 2002, IX
  3. McMurry J., Chemia organiczna tom 1-5, PWN, Warszawa, 2010
  4. Morrison R. T., Boyd R., Chemia organiczna tom 1-2, PWN, Warszawa, 2011

Literatura dodatkowa

  1. Jones L., Atkins P., Chemia ogólna. Cząsteczki, materia, reakcje, PWN, Warszawa, 2006
  2. Patrick G., Chemia organiczna- krótkie wykłady, PWN, Warszawa, 2008

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1BHP w laboratorium chemicznym. Aparatura, sprzęt laboratoryjny, szkło - rodzaje i zasady prawidłowego użytkowania. Przedstawianie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych i warunków uzyskania zaliczenia. Podział na grupy laboratoryjne - podanie harmonogramu ćwiczeń2
T-L-2Preparatyka chemiczna - otrzymywanie siarczanu (VI) amonu i glinu czyli ałunu. Obliczanie: wydajności procesu i składu procentowego związków chemicznych.2
T-L-3Analiza miareczkowa (objętościowa) - alkacymetria.2
T-L-4Chemia roztworów wodnych - przygotowanie roztworów o określonym stężeniu, pomiar gestości, przeliczanie stężeń. Wpływ mocy kwasów, temperatury i stężenia jonów wodorowych i wodorotlenowych na hydrolizę wybranych soli.3
T-L-5Procesy utleniania i redukcji - badanie właściwości redukujących i utleniających wybranych zwiazków chemicznych, zapis reakcji chemicznych2
T-L-6Analiza jakościowa - wykrywanie pojedynczych kationów i anionów. Reakcje charakterystyczne wykrytych jonów4
T-L-7Węglowodory - porównywanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów. Otrzymywanie acetylenu. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-8Alkohole - badanie właściwości alkoholi, reakcje charakterystyczne, wykrywanie alkoholi I, II i III rzędowych. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-9Aldehydy i ketony - właściwości chemiczne, reakcje charakterystyczne. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-10Estry i kwasy karboksylowe - podstawowe właściwości, metody otrzymywania i wykrywania. Zapis reakcji chemicznych.3
T-L-11Aminokwasy, peptydy i białka - właściwości fizykochemiczne, reakcje charakterystyczne.3
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Jednostki układu SI. Nazewnictwo związków nieorganicznych. Podstawowe prawa chemiczne. Podział substancji.Budowa materii - cząstki elementarne. Elektronowa struktura atomu (liczby kwantowe, rozpisywanie powłok elektronowych)1
T-W-2Prawidłowości w układzie okresowym pierwiastków. Budowa cząsteczki. Rodzaje wiązań chemicznych. Stany skupienia materii. Prawa gazowe. Prawo działania mas. Równowagi fazowe.1
T-W-3Roztwory. Rozpuszczalność i solwatacja. Prawo Raoulta.Ekstrakcja i prawo podziału Nernsta. Osmoza i ciśnienie osmotyczne. Dyfuzja. Teorie kwasów i zasad wg Arrheniusa, Bronstedta, Lewisa.1
T-W-4Hydroliza i roztwory buforowe. Równowagi jonowe. Dysocjacja elektrolityczna (stała i stopień dysocjacji). Podział elektrolitów. pH roztworów kwasów i zasad.2
T-W-5Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności. Kinetyka reakcji chemicznych. Reakcje katalityczne. Związki kompleksowe. Koloidy i proces koagulacji.1
T-W-6Właściwości fizyczne i chemiczne wybranych pierwiastków chemicznych.1
T-W-7Konfiguracja elektronowa atomu węgla i typy hybrydyzacji. Źródła zwiazków organicznych (ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny).2
T-W-8Grupy funkcyjne związków organicznych. Budowa, nazewnictwo i właściwości węglowodorów nasyconych.1
T-W-9Stereochemia alkanów i cykloalkanów. Reakcje chemiczne związków organicznych (reakcje addycji, eliminacji, substytucji, przegrupowania). Mechanizmy reakcji organicznych (reakcje rodnikowe i polarne).1
T-W-10Alkeny i alkiny - budowa, reaktywność, zastosowanie. Reguła Markownikowa. Polimery i reakcje polimeryzacji.1
T-W-11Benzen i aromatyczność związków organicznych. źródła i reakcje charakterystyczne dla związków aromatycznych.1
T-W-12Nazewnictwo, otrzymywanie i właściwośći fizyko-chemiczne alkoholi, fenoli, amin oraz karbonylowych związków organicznych.1
T-W-13Podstawowe zagadnienia z chemii biocząsteczek (węglowodany, aminokwasy, peptydy, białka).1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Przygotowanie się do wejściówek12
A-L-3Przygotowanie się do kolokwium15
A-L-4Opracowanie wyników i sprawozdania z laboratorium10
A-L-5Studiowanie wskazanej literatury12
A-L-6Godziny kontaktowe z nauczycielem - konsultacje10
89
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2Udział w konsultacjach10
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu i utrwalanie wiadomości z bieżących wykładów15
A-W-4Samodzielne opracowywanie zadanych zagadnień6
A-W-5Przygotowanie da zaliczenia przedmiotu (egzamin)15
61
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B4_W01Student zna podstawową nomenklaturę zwiazków nieorganicznych, zna prawa chemiczne, budowę atomu i strukturę układu okresowego pierwiastków. Posiada wiedzę dotyczącą podstawowych typów wiązań chemicznch. Klasyfikuje i rozróżnia typy reakcji chemicznych oraz wyjaśnia podstawy ich mechanizmu. Zna teorie kwasów i zasad oraz równowagi jonowe elektrolitów. Zna podstawowe właściwości fizyko-chemiczne wybranych pierwiastków układu okresowego. Student rozumie istotę chemii organicznej. Zna zasady nomentkaltury poszczególnych grup zwiazków organicznych. Zna źródla, procesy otrzymywania i reakcji chemicznych charakterystycznych dla poszczególnych grup związków organicznych. Zna podstawowe właściwości wybranych związków organicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W01Ma podstawową wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i biologii niezbędną w inżynierii środowiskowej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć z zakresu podstawowych i szczegółowych praw chemicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu budowy atomu i cząsteczek oraz reakcji chemicznych. Poznanie podstawowych właściwości fizyko-chemicznych wybranych pierwiastków i związków organicznych. Opanowanie umiejętności pracy w laboratoium chemicznym związanych z przeprowadzaniem prostych analiz chemicznych i syntez organicznych. Opanowanie różnych metod obliczeń chemicznych.
Treści programoweT-W-1Jednostki układu SI. Nazewnictwo związków nieorganicznych. Podstawowe prawa chemiczne. Podział substancji.Budowa materii - cząstki elementarne. Elektronowa struktura atomu (liczby kwantowe, rozpisywanie powłok elektronowych)
T-W-2Prawidłowości w układzie okresowym pierwiastków. Budowa cząsteczki. Rodzaje wiązań chemicznych. Stany skupienia materii. Prawa gazowe. Prawo działania mas. Równowagi fazowe.
T-W-3Roztwory. Rozpuszczalność i solwatacja. Prawo Raoulta.Ekstrakcja i prawo podziału Nernsta. Osmoza i ciśnienie osmotyczne. Dyfuzja. Teorie kwasów i zasad wg Arrheniusa, Bronstedta, Lewisa.
T-W-4Hydroliza i roztwory buforowe. Równowagi jonowe. Dysocjacja elektrolityczna (stała i stopień dysocjacji). Podział elektrolitów. pH roztworów kwasów i zasad.
T-W-5Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności. Kinetyka reakcji chemicznych. Reakcje katalityczne. Związki kompleksowe. Koloidy i proces koagulacji.
T-W-6Właściwości fizyczne i chemiczne wybranych pierwiastków chemicznych.
T-W-7Konfiguracja elektronowa atomu węgla i typy hybrydyzacji. Źródła zwiazków organicznych (ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny).
T-W-8Grupy funkcyjne związków organicznych. Budowa, nazewnictwo i właściwości węglowodorów nasyconych.
T-W-9Stereochemia alkanów i cykloalkanów. Reakcje chemiczne związków organicznych (reakcje addycji, eliminacji, substytucji, przegrupowania). Mechanizmy reakcji organicznych (reakcje rodnikowe i polarne).
T-W-10Alkeny i alkiny - budowa, reaktywność, zastosowanie. Reguła Markownikowa. Polimery i reakcje polimeryzacji.
T-W-11Benzen i aromatyczność związków organicznych. źródła i reakcje charakterystyczne dla związków aromatycznych.
T-W-12Nazewnictwo, otrzymywanie i właściwośći fizyko-chemiczne alkoholi, fenoli, amin oraz karbonylowych związków organicznych.
T-W-13Podstawowe zagadnienia z chemii biocząsteczek (węglowodany, aminokwasy, peptydy, białka).
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny z elementami pogadanki z użyciem projektora multimedialnego
M-3Metody podające: objaśnienie, opis
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z części wykładowej
S-5Ocena formująca: Obserwacja ciągła w trakcie zajęć dydaktycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B4_W02Student zna zasady pracy w laboratorium chemicznycm. W wyniku przeprowadzonych zajęć praktycznych student posiada wiedzę na temat analiz ilościowych i jakościowych. Zna metody obliczeń: wydajności procesu oraz stężeń: procentowego, molowego i normalnego. Ma podstawową wiedzę z w zakresie reakcji hydrolizy soli. Zna metody identyfikacji głównych grup związków organicznych oraz zasady przeprowadzania prostych syntez organicznych.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W01Ma podstawową wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i biologii niezbędną w inżynierii środowiskowej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć z zakresu podstawowych i szczegółowych praw chemicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu budowy atomu i cząsteczek oraz reakcji chemicznych. Poznanie podstawowych właściwości fizyko-chemicznych wybranych pierwiastków i związków organicznych. Opanowanie umiejętności pracy w laboratoium chemicznym związanych z przeprowadzaniem prostych analiz chemicznych i syntez organicznych. Opanowanie różnych metod obliczeń chemicznych.
Treści programoweT-L-1BHP w laboratorium chemicznym. Aparatura, sprzęt laboratoryjny, szkło - rodzaje i zasady prawidłowego użytkowania. Przedstawianie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych i warunków uzyskania zaliczenia. Podział na grupy laboratoryjne - podanie harmonogramu ćwiczeń
T-L-2Preparatyka chemiczna - otrzymywanie siarczanu (VI) amonu i glinu czyli ałunu. Obliczanie: wydajności procesu i składu procentowego związków chemicznych.
T-L-3Analiza miareczkowa (objętościowa) - alkacymetria.
T-L-4Chemia roztworów wodnych - przygotowanie roztworów o określonym stężeniu, pomiar gestości, przeliczanie stężeń. Wpływ mocy kwasów, temperatury i stężenia jonów wodorowych i wodorotlenowych na hydrolizę wybranych soli.
T-L-5Procesy utleniania i redukcji - badanie właściwości redukujących i utleniających wybranych zwiazków chemicznych, zapis reakcji chemicznych
T-L-6Analiza jakościowa - wykrywanie pojedynczych kationów i anionów. Reakcje charakterystyczne wykrytych jonów
T-L-7Węglowodory - porównywanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów. Otrzymywanie acetylenu. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-8Alkohole - badanie właściwości alkoholi, reakcje charakterystyczne, wykrywanie alkoholi I, II i III rzędowych. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-9Aldehydy i ketony - właściwości chemiczne, reakcje charakterystyczne. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-10Estry i kwasy karboksylowe - podstawowe właściwości, metody otrzymywania i wykrywania. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-11Aminokwasy, peptydy i białka - właściwości fizykochemiczne, reakcje charakterystyczne.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metody podające: objaśnienie, opis
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena za wejściówki, za sprawozdania z przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Ocena za kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena formująca: Obserwacja zachowania w grupie i ocena ciągła przestrzegania obowiązujących zasad pracy w laboratorium
S-5Ocena formująca: Obserwacja ciągła w trakcie zajęć dydaktycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B4_U01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi korzystać z układu okresowego pierwiastków - przewiduje budowę atomu, rodzaj jonów, rodzaj wiązań chemicznych. Pisze reakcje chemiczne i rozwiązuje zadania. Potrafi rozróżniać kwasy i zasady, potrafi analizować równowagi jonowe. Ptrafi wyjaśnić różne zjawiska fizyko-chemiczne (np. dyfuzję osmozę, ekstrakcje, koagulację) i prawa gazowe. Potrafi przedstawić podstawowe właściowści fizyko-chemiczne wybranych pierwiastków.Student potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą zwiazków organicznych. Potrafi zidentyfikować poszczególne grupy związków organicznych, wskazać ich otrzymywanie i podstawowe właściwości fizyko-chemiczne.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć z zakresu podstawowych i szczegółowych praw chemicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu budowy atomu i cząsteczek oraz reakcji chemicznych. Poznanie podstawowych właściwości fizyko-chemicznych wybranych pierwiastków i związków organicznych. Opanowanie umiejętności pracy w laboratoium chemicznym związanych z przeprowadzaniem prostych analiz chemicznych i syntez organicznych. Opanowanie różnych metod obliczeń chemicznych.
Treści programoweT-W-1Jednostki układu SI. Nazewnictwo związków nieorganicznych. Podstawowe prawa chemiczne. Podział substancji.Budowa materii - cząstki elementarne. Elektronowa struktura atomu (liczby kwantowe, rozpisywanie powłok elektronowych)
T-W-2Prawidłowości w układzie okresowym pierwiastków. Budowa cząsteczki. Rodzaje wiązań chemicznych. Stany skupienia materii. Prawa gazowe. Prawo działania mas. Równowagi fazowe.
T-W-3Roztwory. Rozpuszczalność i solwatacja. Prawo Raoulta.Ekstrakcja i prawo podziału Nernsta. Osmoza i ciśnienie osmotyczne. Dyfuzja. Teorie kwasów i zasad wg Arrheniusa, Bronstedta, Lewisa.
T-W-4Hydroliza i roztwory buforowe. Równowagi jonowe. Dysocjacja elektrolityczna (stała i stopień dysocjacji). Podział elektrolitów. pH roztworów kwasów i zasad.
T-W-5Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności. Kinetyka reakcji chemicznych. Reakcje katalityczne. Związki kompleksowe. Koloidy i proces koagulacji.
T-W-6Właściwości fizyczne i chemiczne wybranych pierwiastków chemicznych.
T-W-7Konfiguracja elektronowa atomu węgla i typy hybrydyzacji. Źródła zwiazków organicznych (ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny).
T-W-8Grupy funkcyjne związków organicznych. Budowa, nazewnictwo i właściwości węglowodorów nasyconych.
T-W-9Stereochemia alkanów i cykloalkanów. Reakcje chemiczne związków organicznych (reakcje addycji, eliminacji, substytucji, przegrupowania). Mechanizmy reakcji organicznych (reakcje rodnikowe i polarne).
T-W-10Alkeny i alkiny - budowa, reaktywność, zastosowanie. Reguła Markownikowa. Polimery i reakcje polimeryzacji.
T-W-11Benzen i aromatyczność związków organicznych. źródła i reakcje charakterystyczne dla związków aromatycznych.
T-W-12Nazewnictwo, otrzymywanie i właściwośći fizyko-chemiczne alkoholi, fenoli, amin oraz karbonylowych związków organicznych.
T-W-13Podstawowe zagadnienia z chemii biocząsteczek (węglowodany, aminokwasy, peptydy, białka).
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny z elementami pogadanki z użyciem projektora multimedialnego
M-3Metody podające: objaśnienie, opis
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Egzamin pisemny z części wykładowej
S-5Ocena formująca: Obserwacja ciągła w trakcie zajęć dydaktycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B4_U02Student w laboratorium chemicznym potrafi pracować zgodnie z obowiązującymi zasadami pracy i przepisami BHP. Potrafi wykonywać proste doświadczenia chemiczne, a na podstawie prostych analiz chemicznych wykryć obecność wybranych pierwiatków chemicznych i wskazać ich podstawowe właściwości fizyko-chemiczne. Potrafi obsługiwać aparaturę i sprzęt laboratoryjny. Student potrafi samodzielnie przeprowadzić proste reakcje chemiczne pozwalające zidentyfikować główne grupy związków organicznych oraz potrafi przeprowadzić proste syntezy organiczne. Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń potrafi pisać reakcje chemiczne i wyciąga wnioski. Potrafi przygotować sprawozdanie z przeprowadzonych doświadczeń.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć z zakresu podstawowych i szczegółowych praw chemicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu budowy atomu i cząsteczek oraz reakcji chemicznych. Poznanie podstawowych właściwości fizyko-chemicznych wybranych pierwiastków i związków organicznych. Opanowanie umiejętności pracy w laboratoium chemicznym związanych z przeprowadzaniem prostych analiz chemicznych i syntez organicznych. Opanowanie różnych metod obliczeń chemicznych.
Treści programoweT-L-1BHP w laboratorium chemicznym. Aparatura, sprzęt laboratoryjny, szkło - rodzaje i zasady prawidłowego użytkowania. Przedstawianie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych i warunków uzyskania zaliczenia. Podział na grupy laboratoryjne - podanie harmonogramu ćwiczeń
T-L-2Preparatyka chemiczna - otrzymywanie siarczanu (VI) amonu i glinu czyli ałunu. Obliczanie: wydajności procesu i składu procentowego związków chemicznych.
T-L-3Analiza miareczkowa (objętościowa) - alkacymetria.
T-L-4Chemia roztworów wodnych - przygotowanie roztworów o określonym stężeniu, pomiar gestości, przeliczanie stężeń. Wpływ mocy kwasów, temperatury i stężenia jonów wodorowych i wodorotlenowych na hydrolizę wybranych soli.
T-L-5Procesy utleniania i redukcji - badanie właściwości redukujących i utleniających wybranych zwiazków chemicznych, zapis reakcji chemicznych
T-L-6Analiza jakościowa - wykrywanie pojedynczych kationów i anionów. Reakcje charakterystyczne wykrytych jonów
T-L-7Węglowodory - porównywanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów. Otrzymywanie acetylenu. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-8Alkohole - badanie właściwości alkoholi, reakcje charakterystyczne, wykrywanie alkoholi I, II i III rzędowych. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-9Aldehydy i ketony - właściwości chemiczne, reakcje charakterystyczne. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-10Estry i kwasy karboksylowe - podstawowe właściwości, metody otrzymywania i wykrywania. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-11Aminokwasy, peptydy i białka - właściwości fizykochemiczne, reakcje charakterystyczne.
Metody nauczaniaM-2Metody praktyczne: ćwiczenia laboratoryjne
M-3Metody podające: objaśnienie, opis
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Ocena za wejściówki, za sprawozdania z przebiegu ćwiczeń laboratoryjnych
S-3Ocena podsumowująca: Ocena za kolokwium z ćwiczeń laboratoryjnych
S-4Ocena formująca: Obserwacja zachowania w grupie i ocena ciągła przestrzegania obowiązujących zasad pracy w laboratorium
S-5Ocena formująca: Obserwacja ciągła w trakcie zajęć dydaktycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B4_K01W wyniku przeprowadzonych zajęć student potrafi współpracować w grupie podczas przeprowadzania analiz i doświadczeń chemicznych. Dzieli się wiedzą i umiejętnościami z członkami zespołu a także korzysta z ich wiedzy w celu wyciągnięcia wniosków końcowych. Jest świadomy odpowiedzialności za pracę własną i za wspólnie realizowane zadanie w grupie. Postępuje zgodnie z obowiazującymi w pracowni chemicznej zasadami BHP i dba o ochronę środowiska poprzez odpowiednią segregacje i utylizacje odpadów powstajacych podczesz wykonywanych doświadczeń chemicznych. Ma świadomość potrzeby ciągłego samokształcenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K02Ma świadomość ważności zachowań w sposób profesjonalny, przestrzegania etyki zawodowej i poszanowania różnorodności poglądów i kultur.
GW_1A_K03Ma świadomość odpowiedzialności za pracę własną oraz gotowość podporządkowania się zasadom pracy w zespole i ponoszeniu odpowiedzialności za wspólnie realizowane zadania. Potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy i innowacyjny, indywidualnie i w zespole.
GW_1A_K04Ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki środowiskowe wykonywania działalności w zakresie działalności eksploatacji środowiska wodnego oraz ma świadomość odpowiedzialności za racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K02potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role
R1A_K03potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania
R1A_K04prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu
R1A_K05ma świadomość znaczenia społecznej, zawodowej i etycznej odpowiedzialności za produkcję żywności wysokiej jakości, dobrostan zwierząt oraz kształtowanie i stan środowiska naturalnego
R1A_K06ma świadomość ryzyka i potrafi ocenić skutki wykonywanej działalności w zakresie szeroko rozumianego rolnictwa i środowiska
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
R1A_K08potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Opanowanie przez studenta kluczowych pojęć z zakresu podstawowych i szczegółowych praw chemicznych. Poszerzenie wiedzy z zakresu budowy atomu i cząsteczek oraz reakcji chemicznych. Poznanie podstawowych właściwości fizyko-chemicznych wybranych pierwiastków i związków organicznych. Opanowanie umiejętności pracy w laboratoium chemicznym związanych z przeprowadzaniem prostych analiz chemicznych i syntez organicznych. Opanowanie różnych metod obliczeń chemicznych.
Treści programoweT-W-1Jednostki układu SI. Nazewnictwo związków nieorganicznych. Podstawowe prawa chemiczne. Podział substancji.Budowa materii - cząstki elementarne. Elektronowa struktura atomu (liczby kwantowe, rozpisywanie powłok elektronowych)
T-W-2Prawidłowości w układzie okresowym pierwiastków. Budowa cząsteczki. Rodzaje wiązań chemicznych. Stany skupienia materii. Prawa gazowe. Prawo działania mas. Równowagi fazowe.
T-W-3Roztwory. Rozpuszczalność i solwatacja. Prawo Raoulta.Ekstrakcja i prawo podziału Nernsta. Osmoza i ciśnienie osmotyczne. Dyfuzja. Teorie kwasów i zasad wg Arrheniusa, Bronstedta, Lewisa.
T-W-4Hydroliza i roztwory buforowe. Równowagi jonowe. Dysocjacja elektrolityczna (stała i stopień dysocjacji). Podział elektrolitów. pH roztworów kwasów i zasad.
T-W-5Rozpuszczalność i iloczyn rozpuszczalności. Kinetyka reakcji chemicznych. Reakcje katalityczne. Związki kompleksowe. Koloidy i proces koagulacji.
T-W-6Właściwości fizyczne i chemiczne wybranych pierwiastków chemicznych.
T-W-7Konfiguracja elektronowa atomu węgla i typy hybrydyzacji. Źródła zwiazków organicznych (ropa naftowa, węgiel kamienny, gaz ziemny).
T-W-8Grupy funkcyjne związków organicznych. Budowa, nazewnictwo i właściwości węglowodorów nasyconych.
T-W-9Stereochemia alkanów i cykloalkanów. Reakcje chemiczne związków organicznych (reakcje addycji, eliminacji, substytucji, przegrupowania). Mechanizmy reakcji organicznych (reakcje rodnikowe i polarne).
T-W-10Alkeny i alkiny - budowa, reaktywność, zastosowanie. Reguła Markownikowa. Polimery i reakcje polimeryzacji.
T-W-11Benzen i aromatyczność związków organicznych. źródła i reakcje charakterystyczne dla związków aromatycznych.
T-W-12Nazewnictwo, otrzymywanie i właściwośći fizyko-chemiczne alkoholi, fenoli, amin oraz karbonylowych związków organicznych.
T-W-13Podstawowe zagadnienia z chemii biocząsteczek (węglowodany, aminokwasy, peptydy, białka).
T-L-1BHP w laboratorium chemicznym. Aparatura, sprzęt laboratoryjny, szkło - rodzaje i zasady prawidłowego użytkowania. Przedstawianie tematyki ćwiczeń laboratoryjnych i warunków uzyskania zaliczenia. Podział na grupy laboratoryjne - podanie harmonogramu ćwiczeń
T-L-2Preparatyka chemiczna - otrzymywanie siarczanu (VI) amonu i glinu czyli ałunu. Obliczanie: wydajności procesu i składu procentowego związków chemicznych.
T-L-3Analiza miareczkowa (objętościowa) - alkacymetria.
T-L-4Chemia roztworów wodnych - przygotowanie roztworów o określonym stężeniu, pomiar gestości, przeliczanie stężeń. Wpływ mocy kwasów, temperatury i stężenia jonów wodorowych i wodorotlenowych na hydrolizę wybranych soli.
T-L-5Procesy utleniania i redukcji - badanie właściwości redukujących i utleniających wybranych zwiazków chemicznych, zapis reakcji chemicznych
T-L-6Analiza jakościowa - wykrywanie pojedynczych kationów i anionów. Reakcje charakterystyczne wykrytych jonów
T-L-7Węglowodory - porównywanie właściwości alkanów, alkenów i alkinów. Otrzymywanie acetylenu. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-8Alkohole - badanie właściwości alkoholi, reakcje charakterystyczne, wykrywanie alkoholi I, II i III rzędowych. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-9Aldehydy i ketony - właściwości chemiczne, reakcje charakterystyczne. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-10Estry i kwasy karboksylowe - podstawowe właściwości, metody otrzymywania i wykrywania. Zapis reakcji chemicznych.
T-L-11Aminokwasy, peptydy i białka - właściwości fizykochemiczne, reakcje charakterystyczne.
Metody nauczaniaM-3Metody podające: objaśnienie, opis
Sposób ocenyS-4Ocena formująca: Obserwacja zachowania w grupie i ocena ciągła przestrzegania obowiązujących zasad pracy w laboratorium
S-5Ocena formująca: Obserwacja ciągła w trakcie zajęć dydaktycznych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student opanował ponad 50% zrealizowanych treści programowych.
3,5
4,0
4,5
5,0