Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Fizyka wód:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Fizyka wód
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Fizyki i Agrofizyki
Nauczyciel odpowiedzialny Lilla Mielnik <Lilla.Mielnik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Romualda Bejger <Romualda.Bejger@zut.edu.pl>, Andrzej Gawlik <Andrzej.Gawlik@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 5,0 ECTS (formy) 5,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 15 2,00,50zaliczenie
laboratoriaL2 30 3,00,50zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Znajomość podstaw fizyki i chemii na poziomie szkoły średniej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie podstawowych zjawisk fizycznych przebiegających w środowisku wodnym, miejętność ich dostrzegania i rozumienia
C-2Umiejętność analizowania i opracowywania wyników pomiarowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wprowadzenie do ćwiczeń. regulamin pracowni, zasady przeprowadzania pomiarów wielkości fizycznych. Ocena jakości uzyskanych wyników pomiarowych, analiza rachunku niepewności4
T-L-2Cwiczenia z zakresu fizyki cząsteczkowej i mechanki płynów8
T-L-3Cwiczenia z zakresu termodynamiki4
T-L-4Cwiczenia z zakresu pomiarów konduktometrycznych i spektroskopowych4
T-L-5Cwiczenia z zakresu optyki i radioaktywności4
T-L-6Zaliczenie ćwiczeń6
30
wykłady
T-W-1Budowa i właściwości cząsteczki wody. Zasoby wodne świata. Anomalne właściwości wody. Woda morska i jej właściwości:2
T-W-2Elementy termodynamiki. Transport energii. Temperatura jako czynnik ekologiczny. Emisja i absorpcja promieniowania termicznego i ich znaczenie dla ruchu mas wodnych.2
T-W-3Prawo powszechnego ciążenia, siły bezwładności w ruchu postępowym i obrotowym, charakterystyka ruchu Ziemi - siła Coriolisa, prądy morskie, upwellingi, pływy2
T-W-4Hydrodynamika cieczy rzeczywistych (kryterium Reynoldsa, przepływ stacjonarny, przepływ burzliwy, naprężenie styczne w przepływach stacjonarnych i turbulentnych). Zjawiska powierzchniowe w cieczach: substancje powierzchniowo aktywne, zjawiska na granicy styku ciecz ciało stałe.2
T-W-5Podstawowe prawa optyki geometrycznej. Rzeczywiste i pozorne właściwości optyczne, albedo morza, stała słoneczna, optyczna klasyfikacja wód.2
T-W-6Wymiana materii pomiędzy dnem i tonią wodną. Sedymentacja i odstawanie, dyfuzja. Teoria ruchu zawiesin2
T-W-7Własności elektryczne wody: moment dipolowy, woda jako rozpuszczalnik, dysocjacja elektrolityczna, elektrostrykcja, przewodnictwo elektrolityczne.2
T-W-8Zaliczenie zajęć1
15

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Udział w konsultacjach5
A-L-3Przygotowywanie się do ćwiczeń laboratoryjnych10
A-L-4Przygotowanie się do zaliczenia zajęć6
A-L-5Opracowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń10
61
wykłady
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2udział w konsultacjach5
A-W-3Samodzielne studiowanie literatury20
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów19
59

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Wykład problemowy, wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3dyskusja, wyjaśnienia

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena z pisemnego zaliczenia wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań sporządzonych z wykonanych ćwiczeń
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach
S-4Ocena podsumowująca: Ocena z pisemnego zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_B3_W01
Studentt ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki właściwości środowiska wodnego
GW_1A_W01R1A_W01, R1A_W04InzA_W02C-1T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-5, T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5, T-W-6, T-W-4, T-W-7M-1, M-2, M-3S-1, S-2, S-4

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_B3_U01
Student potrafi przeprowadzić pomiar podstawowych wielkości fizycznych, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać na ich podstawie wnioski. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole.
GW_1A_U01R1A_U01, R1A_U04, R1A_U05InzA_U01, InzA_U02, InzA_U03C-2T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_B3_K01
Student ma świadomość ważności zjawisk biofizycznych przebiegających w środowisku przyrodniczym. Student nabywa świadomości ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Prawidłowo planuje wykonywana pracę. Student potrafi pracować samodzielnie oraz współpracować w grupie. Szanuje pracę własną i innych; ma świadomość ważności wykonywanej pracy.
GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-L-2, T-L-3, T-L-4, T-L-5M-1, M-2S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_B3_W01
Studentt ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki właściwości środowiska wodnego
2,0
3,0Studentt ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki wód.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_B3_U01
Student potrafi przeprowadzić pomiar podstawowych wielkości fizycznych, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać na ich podstawie wnioski. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole.
2,0
3,0Student aby wykonać ćwiczenia, wymaga pomocy drugiej osoby - biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnych inicjatyw. Potrafi poprawnie wykonać sprawozdanie, jednak prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_B3_K01
Student ma świadomość ważności zjawisk biofizycznych przebiegających w środowisku przyrodniczym. Student nabywa świadomości ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Prawidłowo planuje wykonywana pracę. Student potrafi pracować samodzielnie oraz współpracować w grupie. Szanuje pracę własną i innych; ma świadomość ważności wykonywanej pracy.
2,0
3,0Absolwent posiada niską lecz wystarczającą świadomość ryzyka i potrawi wystarczająco ocenić skutki środowiskowe wykonywanej działalności w zakresie eksploatacji mórz i oceanów. Student posiada niską świadomść ważności procesów biofizycznych i fizycznych zachodzących w środowisku wodnym, nie rozumie potrzeby zdobywania i pogłębiania wiedzy. Biernie uczestniczy w pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Dera Jerzy, Fizyka morza, PWN, Warszawa
  2. Gurgul Henryk, Molekularna fizyka morza z elementami ochrony środowiska, Wyd. Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin
  3. Wolnomiejski Norbert, Pawlikowski Tadeusz, Zarys ekologii i ochrony mórz. Część I, Wyd. Uniw. Mikołaja Kopernika, Toruń

Literatura dodatkowa

  1. Przestalski Stanisław, Elementy fizyki, biofizyki i agrofizyki, Wyd. Uniw. Wrocławskiego, Wrocław

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wprowadzenie do ćwiczeń. regulamin pracowni, zasady przeprowadzania pomiarów wielkości fizycznych. Ocena jakości uzyskanych wyników pomiarowych, analiza rachunku niepewności4
T-L-2Cwiczenia z zakresu fizyki cząsteczkowej i mechanki płynów8
T-L-3Cwiczenia z zakresu termodynamiki4
T-L-4Cwiczenia z zakresu pomiarów konduktometrycznych i spektroskopowych4
T-L-5Cwiczenia z zakresu optyki i radioaktywności4
T-L-6Zaliczenie ćwiczeń6
30

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Budowa i właściwości cząsteczki wody. Zasoby wodne świata. Anomalne właściwości wody. Woda morska i jej właściwości:2
T-W-2Elementy termodynamiki. Transport energii. Temperatura jako czynnik ekologiczny. Emisja i absorpcja promieniowania termicznego i ich znaczenie dla ruchu mas wodnych.2
T-W-3Prawo powszechnego ciążenia, siły bezwładności w ruchu postępowym i obrotowym, charakterystyka ruchu Ziemi - siła Coriolisa, prądy morskie, upwellingi, pływy2
T-W-4Hydrodynamika cieczy rzeczywistych (kryterium Reynoldsa, przepływ stacjonarny, przepływ burzliwy, naprężenie styczne w przepływach stacjonarnych i turbulentnych). Zjawiska powierzchniowe w cieczach: substancje powierzchniowo aktywne, zjawiska na granicy styku ciecz ciało stałe.2
T-W-5Podstawowe prawa optyki geometrycznej. Rzeczywiste i pozorne właściwości optyczne, albedo morza, stała słoneczna, optyczna klasyfikacja wód.2
T-W-6Wymiana materii pomiędzy dnem i tonią wodną. Sedymentacja i odstawanie, dyfuzja. Teoria ruchu zawiesin2
T-W-7Własności elektryczne wody: moment dipolowy, woda jako rozpuszczalnik, dysocjacja elektrolityczna, elektrostrykcja, przewodnictwo elektrolityczne.2
T-W-8Zaliczenie zajęć1
15

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach30
A-L-2Udział w konsultacjach5
A-L-3Przygotowywanie się do ćwiczeń laboratoryjnych10
A-L-4Przygotowanie się do zaliczenia zajęć6
A-L-5Opracowanie sprawozdań z wykonanych ćwiczeń10
61
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1uczestnictwo w zajęciach15
A-W-2udział w konsultacjach5
A-W-3Samodzielne studiowanie literatury20
A-W-4Przygotowanie do zaliczenia wykładów19
59
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B3_W01Studentt ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki właściwości środowiska wodnego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W01Ma podstawową wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i biologii niezbędną w inżynierii środowiskowej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych zjawisk fizycznych przebiegających w środowisku wodnym, miejętność ich dostrzegania i rozumienia
Treści programoweT-W-1Budowa i właściwości cząsteczki wody. Zasoby wodne świata. Anomalne właściwości wody. Woda morska i jej właściwości:
T-W-2Elementy termodynamiki. Transport energii. Temperatura jako czynnik ekologiczny. Emisja i absorpcja promieniowania termicznego i ich znaczenie dla ruchu mas wodnych.
T-W-3Prawo powszechnego ciążenia, siły bezwładności w ruchu postępowym i obrotowym, charakterystyka ruchu Ziemi - siła Coriolisa, prądy morskie, upwellingi, pływy
T-W-5Podstawowe prawa optyki geometrycznej. Rzeczywiste i pozorne właściwości optyczne, albedo morza, stała słoneczna, optyczna klasyfikacja wód.
T-L-2Cwiczenia z zakresu fizyki cząsteczkowej i mechanki płynów
T-L-3Cwiczenia z zakresu termodynamiki
T-L-4Cwiczenia z zakresu pomiarów konduktometrycznych i spektroskopowych
T-L-5Cwiczenia z zakresu optyki i radioaktywności
T-W-6Wymiana materii pomiędzy dnem i tonią wodną. Sedymentacja i odstawanie, dyfuzja. Teoria ruchu zawiesin
T-W-4Hydrodynamika cieczy rzeczywistych (kryterium Reynoldsa, przepływ stacjonarny, przepływ burzliwy, naprężenie styczne w przepływach stacjonarnych i turbulentnych). Zjawiska powierzchniowe w cieczach: substancje powierzchniowo aktywne, zjawiska na granicy styku ciecz ciało stałe.
T-W-7Własności elektryczne wody: moment dipolowy, woda jako rozpuszczalnik, dysocjacja elektrolityczna, elektrostrykcja, przewodnictwo elektrolityczne.
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy, wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
M-3dyskusja, wyjaśnienia
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena z pisemnego zaliczenia wykładów.
S-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań sporządzonych z wykonanych ćwiczeń
S-4Ocena podsumowująca: Ocena z pisemnego zaliczenia ćwiczeń laboratoryjnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Studentt ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki wód.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B3_U01Student potrafi przeprowadzić pomiar podstawowych wielkości fizycznych, umie interpretować uzyskane wyniki i wyciągać na ich podstawie wnioski. Potrafi pracować samodzielnie i w zespole.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U01Potrafi wykonać obliczenia i analizy czynników fizycznych, chemicznych i biologicznych wód, potrafi prowadzić monitoring wód śródlądowych i morskich, potrafi wskazać kierunki działań ochronnych i rekultywacyjnych, potrafi ocenić oddziaływanie zlewni na wody powierzchniowe.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U01posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji pochodzących z różnych źródeł i w różnych formach właściwych dla studiowanego kierunku studiów
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
R1A_U05dokonuje identyfikacji i standardowej analizy zjawisk wpływających na produkcję, jakość żywności, zdrowie zwierząt i ludzi, stan środowiska naturalnego i zasobów naturalnych oraz wykazuje znajomość zastosowania typowych technik i ich optymalizacji dostosowanych do studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
InzA_U03potrafi - przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich - dostrzegać ich aspekty systemowe i pozatechniczne
Cel przedmiotuC-2Umiejętność analizowania i opracowywania wyników pomiarowych oraz wyciągania na ich podstawie wniosków
Treści programoweT-L-2Cwiczenia z zakresu fizyki cząsteczkowej i mechanki płynów
T-L-3Cwiczenia z zakresu termodynamiki
T-L-4Cwiczenia z zakresu pomiarów konduktometrycznych i spektroskopowych
T-L-5Cwiczenia z zakresu optyki i radioaktywności
Metody nauczaniaM-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań sporządzonych z wykonanych ćwiczeń
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Student aby wykonać ćwiczenia, wymaga pomocy drugiej osoby - biernie uczestniczy w pracy grupowej, nie podejmuje własnych inicjatyw. Potrafi poprawnie wykonać sprawozdanie, jednak prezentuje "suche" wyniki bez umiejętności ich efektywnej analizy.
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_B3_K01Student ma świadomość ważności zjawisk biofizycznych przebiegających w środowisku przyrodniczym. Student nabywa świadomości ciągłego poszerzania swojej wiedzy. Prawidłowo planuje wykonywana pracę. Student potrafi pracować samodzielnie oraz współpracować w grupie. Szanuje pracę własną i innych; ma świadomość ważności wykonywanej pracy.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Poznanie podstawowych zjawisk fizycznych przebiegających w środowisku wodnym, miejętność ich dostrzegania i rozumienia
Treści programoweT-L-2Cwiczenia z zakresu fizyki cząsteczkowej i mechanki płynów
T-L-3Cwiczenia z zakresu termodynamiki
T-L-4Cwiczenia z zakresu pomiarów konduktometrycznych i spektroskopowych
T-L-5Cwiczenia z zakresu optyki i radioaktywności
Metody nauczaniaM-1Wykład problemowy, wykład informacyjny
M-2Ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: ocena sprawozdań sporządzonych z wykonanych ćwiczeń
S-3Ocena formująca: Ocena aktywności studentów na zajęciach
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Absolwent posiada niską lecz wystarczającą świadomość ryzyka i potrawi wystarczająco ocenić skutki środowiskowe wykonywanej działalności w zakresie eksploatacji mórz i oceanów. Student posiada niską świadomść ważności procesów biofizycznych i fizycznych zachodzących w środowisku wodnym, nie rozumie potrzeby zdobywania i pogłębiania wiedzy. Biernie uczestniczy w pracy zespołowej.
3,5
4,0
4,5
5,0