Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Przygotowanie pracy dyplomowej:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Przygotowanie pracy dyplomowej
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Jednostka promotora
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Sadowski <Jacek.Sadowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 15,0 ECTS (formy) 15,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD7 0 15,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Posiadanie wiedzy z przedmiotów specjalnościowych dotyczacych biologicznych zasobów mórz i oceanów

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Ukształtowanie umiejetności rozwiązania konkretnego zadania narzuconego w temacie pracy dyplomowej i właściwego opracowania wyników i przedstawiena ich w formie wydruku pracy

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Student realizuje wybrane zagadnienie badawcze i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej inżynierskiej. Przedstawia opis zagadnienia w formie maszynopisu oprawionego, w wymaganej liczbie egzemplarzy, oraz w formie pliku pdf na płycie CD lub DVD.0
T-PD-2Student przedstawia wyniki zagadnienia, w formie prezentacji ustnej wspomaganej technikami prezentacji multimedialnej - w czasie egzaminu dyplomowego. Przedstawia podstawowe wyniki zagadnienia uzyskane w pracy dyplomowej oraz uzasadnia je w dyskusji z Komisją Egzaminu Dyplomowego.0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Konsultacje z opiekunem pracy5
A-PD-2Przygotowanie do egzaminu dyplomowego50
A-PD-3Poszukiwania źródeł literaturowych i innych do pracy230
A-PD-4Redakcja pracy150
A-PD-5Tłumaczenia tekstów obcojęzycznych15
450

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda aktywizująca - seminarium, dyskusja

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy dyplomowej proponowana przez opiekuna i recenzenta poparte recenzjami

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_A7_W01
Ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu gospodarki wodnej.
GW_1A_W01, GW_1A_W02, GW_1A_W03, GW_1A_W04, GW_1A_W05, GW_1A_W06, GW_1A_W07, GW_1A_W08, GW_1A_W09, GW_1A_W10, GW_1A_W11, GW_1A_W12, GW_1A_W13, GW_1A_W14, GW_1A_W15, GW_1A_W16, GW_1A_W17, GW_1A_W18R1A_W01, R1A_W02, R1A_W03, R1A_W04, R1A_W05, R1A_W06, R1A_W07, R1A_W08, R1A_W09InzA_W01, InzA_W02, InzA_W03, InzA_W04, InzA_W05C-1T-PD-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_A7_U01
Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji dozrealizowania tematu pracy dyplomowej a uzyskane informacje umie analizować i interpretować oraz uzasadniać swoje opinie.
GW_1A_U02, GW_1A_U04R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04InzA_U01, InzA_U07C-1T-PD-1M-1S-1
GW_1A_A7_U02
Potrafi poprawnie zastosować podstawowe technologie informacyjne niezbędne do realizacji pracy dyplomowej oraz umie opracować dokumentację dotyczącą jej realizacji przygotowując tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
GW_1A_U02, GW_1A_U06R1A_U02, R1A_U03InzA_U01, InzA_U02C-1T-PD-2M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_A7_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia oraz potrafi działać w sposób przedsiębiorczy. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-PD-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_A7_W01
Ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu gospodarki wodnej.
2,0Student nie wykazuje żadnej wiedzy adekwatnej do efektu kształcenia
3,0Student wykazuje elementarną wiedzę adekwatną do efektu kształcenia
3,5Student poprawnie identyfikuje podstawowe zagadnienia wymaganego przez efekt zakresu kształcenia
4,0Student wykazuje pełną wiedzę w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie
4,5Student wykazuje pełną wiedzę w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie oraz uzupełniającą wiedzę literaturową
5,0Student wykazuje pełną wiedzę w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, uzupełniającą wiedzę literaturową oraz wiedzę praktyczną

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_A7_U01
Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji dozrealizowania tematu pracy dyplomowej a uzyskane informacje umie analizować i interpretować oraz uzasadniać swoje opinie.
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie.
3,0Student prezentuje elementarne umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie.
3,5Student prezentuje podstawowe umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie.
4,0Student prezentuje pełnię umiejętności w wymaganym zakresie efektu kształcenia.
4,5Student prezentuje pełnię umiejętności i wykorzystuje je do rozwiązywania problemu w wymaganym zakresie efektu kształcenia
5,0Student prezentuje pełnię umiejętności i wykorzystuje je do rozwiązywania problemu w wymaganym zakresie efektu kształcenia, a także proponuje modyfikacje rozwiązań.
GW_1A_A7_U02
Potrafi poprawnie zastosować podstawowe technologie informacyjne niezbędne do realizacji pracy dyplomowej oraz umie opracować dokumentację dotyczącą jej realizacji przygotowując tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie
3,0Student prezentuje elementarne umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie.
3,5Student prezentuje podstawowe umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie.
4,0Student prezentuje pełnię umiejętności w wymaganym zakresie efektu kształcenia.
4,5Student prezentuje pełnię umiejętności i wykorzystuje je do rozwiązywania problemu w wymaganym zakresie efektu kształcenia.
5,0Student prezentuje pełnię umiejętności i wykorzystuje je do rozwiązywania problemu w wymaganym zakresie efektu kształcenia, a także proponuje modyfikacje rozwiązań.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_A7_K01
Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia oraz potrafi działać w sposób przedsiębiorczy. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
2,0
3,0kompetencje społecznie nie podlegają kwantyfikacji
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Różni autorzy, Stosownie do tematu pracy dyplomowej

Literatura dodatkowa

  1. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Uchwała Rady Wydziału w sprawie wymogów stawianym pracom inżynierskim i magisterskim, 2014

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Student realizuje wybrane zagadnienie badawcze i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej inżynierskiej. Przedstawia opis zagadnienia w formie maszynopisu oprawionego, w wymaganej liczbie egzemplarzy, oraz w formie pliku pdf na płycie CD lub DVD.0
T-PD-2Student przedstawia wyniki zagadnienia, w formie prezentacji ustnej wspomaganej technikami prezentacji multimedialnej - w czasie egzaminu dyplomowego. Przedstawia podstawowe wyniki zagadnienia uzyskane w pracy dyplomowej oraz uzasadnia je w dyskusji z Komisją Egzaminu Dyplomowego.0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Konsultacje z opiekunem pracy5
A-PD-2Przygotowanie do egzaminu dyplomowego50
A-PD-3Poszukiwania źródeł literaturowych i innych do pracy230
A-PD-4Redakcja pracy150
A-PD-5Tłumaczenia tekstów obcojęzycznych15
450
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A7_W01Ma uporządkowaną wiedzę niezbędną do rozwiązywania prostych zadań inżynierskich z zakresu gospodarki wodnej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W01Ma podstawową wiedzę z matematyki, fizyki, chemii i biologii niezbędną w inżynierii środowiskowej.
GW_1A_W02Ma wiedzę z zakresu informatyki (systemy informatyczne) i zna narzędzia statystyczne stosowane w naukach inżynierskich, z zachowaniem praw autorskich.
GW_1A_W03Ma wiedzę w zakresie ekonomii, ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, infrastrukturą wodną oraz zna obowiązujące normy prawne krajowe i międzynarodowe, w szczególności RDW i Prawo Wodne.
GW_1A_W04Zna podstawy ekologii środowiska wodnego oraz wpływ antropopresji na środowisko wodne, ma wiedzę na temat monitoringu.
GW_1A_W05Ma wiedzę o rozmieszczeniu i wielkości zasobów biologicznych i abiotycznych oraz o dynamice zmienności zasobów z uwzględnieniem przyczyn tych zmian. Ma podstawową wiedzę w zakresie technik rybactwa, zna podstawy budowy i eksploatacji narzędzi połowu.
GW_1A_W06Ma wiedzę w zakresie gospodarczego wykorzystania wód.
GW_1A_W07Ma ogólną wiedzę na temat konstrukcji i eksploatacji maszyn, budowli hydrotechnicznych i innych urządzeń oraz infrastruktury związanej z eksploatacją środowiska wodnego, ma podstawową wiedzę o stosowanych materiałach budowlanych i konstrukcji budowli wodnych oraz sposobów graficznego przedstawienia konstrukcji inżynierskich.
GW_1A_W08Ma podstawową wiedzę i zna terminologię, w tym obcojęzyczną, w zakresie procesów zachodzących w ekosystemach wodnych. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą biologii, taksonomii oraz zdrowotności organizmów wodnych.
GW_1A_W09Ma wiedzę w zakresie zarządzania zasobami wód, zarządzania infrastrukturą komunalną, obszarami przybrzeżnymi, planowania przestrzennego oraz gospodarowania zasobami wód na terenach chronionych.
GW_1A_W10Ma wiedzę na temat zarządzania środowiskiem wodnym w aspekcie turystyki wodnej.
GW_1A_W11Ma podstawową wiedzę z zakresu akwakultury – zna biotechnikę chowu i hodowli wybranych hydrobiontów, w tym biotechnologię rozrodu i ich podchowu w warunkach naturalnych i sztucznych.
GW_1A_W12Ma podstawową wiedzę z zakresu meteorologii i hydrografii.
GW_1A_W13Zna rolę i znaczenie ocen oddziaływania na środowisko jako podstawowego narzędzia zrównoważonego użytkowania i kształtowania zasobów wodnych.
GW_1A_W14Zna metody rozwiązywania problemów z zakresu technologii i organizacji prac z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej.
GW_1A_W15Ma ogólną wiedzę o urządzeniach wykorzystujących zasoby energetyczne wody.
GW_1A_W16Zna podstawy projektowania i eksploatacji zbiorników wodnych; posiada wiedzę z zakresu oddziaływania urządzeń wodnych na środowisko.
GW_1A_W17Zna podstawowe procesy fizyczne zachodzące w hydrosferze; ma wiedzę na temat cyklu hydrologicznego; ma wiedzę na temat obiegu wody w przyrodzie; potrafi wymienić i scharakteryzować główne źródła zanieczyszczenia wód; rozumie zasady sporządzania ich klasyfikacji.
GW_1A_W18Ma podstawową wiedzę z zakresu gospodarki wodno-ściekowej terenów przemysłowych, zurbanizowanych i wykorzystywanych rolniczo.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W02ma podstawową wiedzę ekonomiczną, prawną i społeczną dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W03ma ogólną wiedzę na temat biosfery, chemicznych i fizycznych procesów w niej zachodzących, właściwości surowców roślinnych i zwierzęcych, podstaw techniki i kształtowania środowiska dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W04ma wiedzą ogólną o funkcjonowaniu organizmów żywych na różnych poziomach złożoności, przyrody nieożywionej oraz o technicznych zadaniach inżynierskich dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W05wykazuje znajomość podstawowych metod, technik, technologii, narządzi i materiałów pozwalających wykorzystać i kształtować potencjał przyrody w celu poprawy jakości życia człowieka
R1A_W06ma wiedzę o roli i znaczeniu środowiska przyrodniczego i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz jego zagrożeniach
R1A_W07ma podstawową wiedzę na temat stanu i czynników determinujących funkcjonowanie i rozwój obszarów wiejskich
R1A_W08zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W01ma podstawową wiedzę o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych
InzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
InzA_W04ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej
InzA_W05zna typowe technologie inżynierskie w zakresie studiowanego kierunku studiów
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejetności rozwiązania konkretnego zadania narzuconego w temacie pracy dyplomowej i właściwego opracowania wyników i przedstawiena ich w formie wydruku pracy
Treści programoweT-PD-2Student przedstawia wyniki zagadnienia, w formie prezentacji ustnej wspomaganej technikami prezentacji multimedialnej - w czasie egzaminu dyplomowego. Przedstawia podstawowe wyniki zagadnienia uzyskane w pracy dyplomowej oraz uzasadnia je w dyskusji z Komisją Egzaminu Dyplomowego.
Metody nauczaniaM-1Metoda aktywizująca - seminarium, dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy dyplomowej proponowana przez opiekuna i recenzenta poparte recenzjami
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie wykazuje żadnej wiedzy adekwatnej do efektu kształcenia
3,0Student wykazuje elementarną wiedzę adekwatną do efektu kształcenia
3,5Student poprawnie identyfikuje podstawowe zagadnienia wymaganego przez efekt zakresu kształcenia
4,0Student wykazuje pełną wiedzę w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie
4,5Student wykazuje pełną wiedzę w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie oraz uzupełniającą wiedzę literaturową
5,0Student wykazuje pełną wiedzę w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie, uzupełniającą wiedzę literaturową oraz wiedzę praktyczną
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A7_U01Posiada umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji dozrealizowania tematu pracy dyplomowej a uzyskane informacje umie analizować i interpretować oraz uzasadniać swoje opinie.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U02Potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą polską i obcojęzyczną z zakresu nauk o środowisku wodnym.
GW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejetności rozwiązania konkretnego zadania narzuconego w temacie pracy dyplomowej i właściwego opracowania wyników i przedstawiena ich w formie wydruku pracy
Treści programoweT-PD-1Student realizuje wybrane zagadnienie badawcze i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej inżynierskiej. Przedstawia opis zagadnienia w formie maszynopisu oprawionego, w wymaganej liczbie egzemplarzy, oraz w formie pliku pdf na płycie CD lub DVD.
Metody nauczaniaM-1Metoda aktywizująca - seminarium, dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy dyplomowej proponowana przez opiekuna i recenzenta poparte recenzjami
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie.
3,0Student prezentuje elementarne umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie.
3,5Student prezentuje podstawowe umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie.
4,0Student prezentuje pełnię umiejętności w wymaganym zakresie efektu kształcenia.
4,5Student prezentuje pełnię umiejętności i wykorzystuje je do rozwiązywania problemu w wymaganym zakresie efektu kształcenia
5,0Student prezentuje pełnię umiejętności i wykorzystuje je do rozwiązywania problemu w wymaganym zakresie efektu kształcenia, a także proponuje modyfikacje rozwiązań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A7_U02Potrafi poprawnie zastosować podstawowe technologie informacyjne niezbędne do realizacji pracy dyplomowej oraz umie opracować dokumentację dotyczącą jej realizacji przygotowując tekst zawierający omówienie wyników realizacji tego zadania oraz przedstawić je w formie werbalnej (prezentacji) w języku polskim i obcym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U02Potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą polską i obcojęzyczną z zakresu nauk o środowisku wodnym.
GW_1A_U06Potrafi poprawnie zastosować technologie informatyczne i statystyczne niezbędne w pracy zawodowej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U02potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich metody analityczne, symulacyjne oraz eksperymentalne
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejetności rozwiązania konkretnego zadania narzuconego w temacie pracy dyplomowej i właściwego opracowania wyników i przedstawiena ich w formie wydruku pracy
Treści programoweT-PD-2Student przedstawia wyniki zagadnienia, w formie prezentacji ustnej wspomaganej technikami prezentacji multimedialnej - w czasie egzaminu dyplomowego. Przedstawia podstawowe wyniki zagadnienia uzyskane w pracy dyplomowej oraz uzasadnia je w dyskusji z Komisją Egzaminu Dyplomowego.
Metody nauczaniaM-1Metoda aktywizująca - seminarium, dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy dyplomowej proponowana przez opiekuna i recenzenta poparte recenzjami
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi w najprostszy sposób zaprezentować umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie
3,0Student prezentuje elementarne umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie.
3,5Student prezentuje podstawowe umiejętności w wymaganym przez efekt kształcenia zakresie.
4,0Student prezentuje pełnię umiejętności w wymaganym zakresie efektu kształcenia.
4,5Student prezentuje pełnię umiejętności i wykorzystuje je do rozwiązywania problemu w wymaganym zakresie efektu kształcenia.
5,0Student prezentuje pełnię umiejętności i wykorzystuje je do rozwiązywania problemu w wymaganym zakresie efektu kształcenia, a także proponuje modyfikacje rozwiązań.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A7_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności. Rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia oraz potrafi działać w sposób przedsiębiorczy. Wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1Ukształtowanie umiejetności rozwiązania konkretnego zadania narzuconego w temacie pracy dyplomowej i właściwego opracowania wyników i przedstawiena ich w formie wydruku pracy
Treści programoweT-PD-1Student realizuje wybrane zagadnienie badawcze i przygotowuje jego opis w formie pracy dyplomowej inżynierskiej. Przedstawia opis zagadnienia w formie maszynopisu oprawionego, w wymaganej liczbie egzemplarzy, oraz w formie pliku pdf na płycie CD lub DVD.
Metody nauczaniaM-1Metoda aktywizująca - seminarium, dyskusja
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena pracy dyplomowej proponowana przez opiekuna i recenzenta poparte recenzjami
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0kompetencje społecznie nie podlegają kwantyfikacji
3,5
4,0
4,5
5,0