Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa - Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym (S1)

Sylabus przedmiotu Seminarium dyplomowe:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Gospodarka i Zarządzanie Środowiskiem Wodnym
Forma studiów studia stacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, studiów inżynierskich
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Seminarium dyplomowe
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Jednostka promotora
Nauczyciel odpowiedzialny Jacek Sadowski <Jacek.Sadowski@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 2,0 ECTS (formy) 2,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
seminariaS6 15 2,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1student powinien posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu pracy dyplomowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1przygotowanie studenta do wykonania i obrony pracy dyplomowej

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
seminaria
T-S-1Uwarunkowania prawne procesu dyplomowania na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym (uczelnianym i wydziałowym).6
T-S-2Poszukiwanie i analiza literatury z zakresu tematyki pracy dyplomowej. Internet jako baza wiedzy. Określenie aktualnego stanu wiedzy z zakresu tematyki pracy dyplomowej.8
T-S-3Zasady wykorzystania materiałów źródłowych. Cytowania, prawo autorskie, plagiat.8
T-S-4Praca dyplomowa, wymagania merytoryczne i edycyjne.8
30

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
seminaria
A-S-1Uczestnictwo w seminarium30
A-S-2Przygotowanie do zajęć60
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład konwersatoryjny seminarium

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: ocenie podlegają prezentację przygotowane przez studenta: ocenia się zarówno jakość merytoryczną prezentacji jak "wrażenia artystyczne"

Zamierzone efekty kształcenia - wiedza

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_A6_W01
posiada uzupełnioną wiedzę w zakresie pracy dyplomowej
GW_1A_W02, GW_1A_W14R1A_W01, R1A_W09InzA_W02, InzA_W03C-1T-S-1, T-S-2, T-S-3, T-S-4M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - umiejętności

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_A6_U01
posiada umiejętności w zakresie pracy dyplomowej
GW_1A_U02, GW_1A_U04R1A_U02, R1A_U03, R1A_U04InzA_U01, InzA_U07C-1M-1S-1

Zamierzone efekty kształcenia - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
GW_1A_A6_K01
posiada kompetencje społeczne w zakresie pracy dyplomowej
GW_1A_K01R1A_K01, R1A_K07InzA_K01, InzA_K02C-1T-S-1, T-S-3M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_A6_W01
posiada uzupełnioną wiedzę w zakresie pracy dyplomowej
2,0
3,0ma podstawową wiedzę w zakresie pracy dyplomowej
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_A6_U01
posiada umiejętności w zakresie pracy dyplomowej
2,0
3,0student posiadł umiejętności w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt kształceniaOcenaKryterium oceny
GW_1A_A6_K01
posiada kompetencje społeczne w zakresie pracy dyplomowej
2,0
3,0oceny nie sformułowano w postaci stopnia
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. xxx - odpowiednio do zakresu pracy dyplomowej, yyy - odpowiednio do zakresu pracy dyplomowej
  2. Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa, Uchwała Rady Wydziału w sprawie wymogów stawianym pracom inżynierskim i magisterskim, 2014
  3. Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Regulamin studiów wyższych, 2014

Treści programowe - seminaria

KODTreść programowaGodziny
T-S-1Uwarunkowania prawne procesu dyplomowania na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym (uczelnianym i wydziałowym).6
T-S-2Poszukiwanie i analiza literatury z zakresu tematyki pracy dyplomowej. Internet jako baza wiedzy. Określenie aktualnego stanu wiedzy z zakresu tematyki pracy dyplomowej.8
T-S-3Zasady wykorzystania materiałów źródłowych. Cytowania, prawo autorskie, plagiat.8
T-S-4Praca dyplomowa, wymagania merytoryczne i edycyjne.8
30

Formy aktywności - seminaria

KODForma aktywnościGodziny
A-S-1Uczestnictwo w seminarium30
A-S-2Przygotowanie do zajęć60
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A6_W01posiada uzupełnioną wiedzę w zakresie pracy dyplomowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_W02Ma wiedzę z zakresu informatyki (systemy informatyczne) i zna narzędzia statystyczne stosowane w naukach inżynierskich, z zachowaniem praw autorskich.
GW_1A_W14Zna metody rozwiązywania problemów z zakresu technologii i organizacji prac z uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. Ma wiedzę na temat ochrony własności intelektualnej.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_W01ma podstawową wiedzę z zakresu biologii, chemii, matematyki, fizyki i nauk pokrewnych dostosowaną do studiowanego kierunku studiów
R1A_W09zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_W02zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu studiowanego kierunku studiów
InzA_W03ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych uwarunkowań działalności inżynierskiej
Cel przedmiotuC-1przygotowanie studenta do wykonania i obrony pracy dyplomowej
Treści programoweT-S-1Uwarunkowania prawne procesu dyplomowania na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym (uczelnianym i wydziałowym).
T-S-2Poszukiwanie i analiza literatury z zakresu tematyki pracy dyplomowej. Internet jako baza wiedzy. Określenie aktualnego stanu wiedzy z zakresu tematyki pracy dyplomowej.
T-S-3Zasady wykorzystania materiałów źródłowych. Cytowania, prawo autorskie, plagiat.
T-S-4Praca dyplomowa, wymagania merytoryczne i edycyjne.
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocenie podlegają prezentację przygotowane przez studenta: ocenia się zarówno jakość merytoryczną prezentacji jak "wrażenia artystyczne"
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0ma podstawową wiedzę w zakresie pracy dyplomowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A6_U01posiada umiejętności w zakresie pracy dyplomowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_U02Potrafi posługiwać się poprawną nomenklaturą polską i obcojęzyczną z zakresu nauk o środowisku wodnym.
GW_1A_U04Ma umiejętność wyszukiwania, zrozumienia, analizy i wykorzystywania potrzebnych informacji i formułowania oraz uzasadniania opinii związanych ze środowiskiem wodnym.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_U02posiada umiejętność precyzyjnego porozumiewania się z różnymi podmiotami w formie werbalnej, pisemnej i graficznej
R1A_U03stosuje podstawowe technologie informatyczne w zakresie pozyskiwania i przetwarzania informacji z zakresu produkcji rolniczej i leśnej
R1A_U04wykonuje pod kierunkiem opiekuna naukowego proste zadanie badawcze lub projektowe dotyczące szeroko rozumianego rolnictwa, prawidłowo interpretuje rezultaty i wyciąga wnioski
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_U01potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
InzA_U07potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla studiowanego kierunku studiów oraz wybrać i zastosować właściwą metodę i narzędzia
Cel przedmiotuC-1przygotowanie studenta do wykonania i obrony pracy dyplomowej
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocenie podlegają prezentację przygotowane przez studenta: ocenia się zarówno jakość merytoryczną prezentacji jak "wrażenia artystyczne"
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student posiadł umiejętności w stopniu dostatecznym
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty kształceniaGW_1A_A6_K01posiada kompetencje społeczne w zakresie pracy dyplomowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówGW_1A_K01Ma świadomość swojej wiedzy i umiejętności i rozumie potrzebę i zna możliwości ciągłego dokształcania się i samodoskonalenia. Wyznacza kierunki dalszego własnego rozwoju i kształcenia.
Odniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaR1A_K01rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie
R1A_K07ma świadomość potrzeby dokształcania i samodoskonalenia w zakresie wykonywanego zawodu
Odniesienie do efektów kształcenia prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraInzA_K01ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
InzA_K02potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-1przygotowanie studenta do wykonania i obrony pracy dyplomowej
Treści programoweT-S-1Uwarunkowania prawne procesu dyplomowania na szczeblu ogólnopolskim i lokalnym (uczelnianym i wydziałowym).
T-S-3Zasady wykorzystania materiałów źródłowych. Cytowania, prawo autorskie, plagiat.
Metody nauczaniaM-1wykład konwersatoryjny seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: ocenie podlegają prezentację przygotowane przez studenta: ocenia się zarówno jakość merytoryczną prezentacji jak "wrażenia artystyczne"
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0oceny nie sformułowano w postaci stopnia
3,5
4,0
4,5
5,0