Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (S2)

Efekty kształcenia:

KODWiedza
GP2_2A_W01Ma rozszerzoną i uporządkowaną wiedzę obejmującą kluczowe zagadnienia gospodarki przestrzennej oraz zna ich powiązania z innymi dyscyplinami nauki.
GP2_2A_W02Ma rozszerzoną i pogłębioną wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, chemii i biologii przydatną do formułowania i rozwiązywania złożonych zadań z zakresu gospodarki przestrzennej.
GP2_2A_W03Zna metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu złożonych zadań inżynierskich dotyczących gospodarki przestrzennej.
GP2_2A_W04Ma podbudowaną teoretycznie szczegółową wiedzę związaną z różnymi aspektami gospodarowania przestrzenią, dotyczącymi obszarów wrażliwych oraz z wykorzystywaniem technologii informatycznych.
GP2_2A_W05Ma rozszerzoną wiedzę dotyczącą zawodu planisty, w tym przepisów prawnych i procedur sporządzania dokumentów planistycznych, a także o trendach rozwojowych i istotnych nowych osiągnięciach związanych z gospodarką przestrzenną.
GP2_2A_W06Ma pogłębioną wiedzę z zakresu nauk społecznych, ekonomicznych, prawnych niezbędną do rozumienia dylematów gospodarowania zasobami środowiska i kształtowania przestrzeni dla potrzeb człowieka z uwzględnieniem ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy.
GP2_2A_W07Ma wiedzę na temat zarządzania przestrzenią, a także psychologicznych aspektów kształtowania przestrzeni; zna techniki ustalania i kształtowania wizerunku miejsc oraz rolę marketingu terytorialnego w stymulowaniu rozwoju lokalnego.
GP2_2A_W08Zna i rozumie poszerzone pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej, potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej.
GP2_2A_W09Ma wiedzę na temat metod analiz przestrzennych właściwych do określenia wytycznych planistycznych przy uwzględnianiu wszelkich aspektów i uwarunkowań środowiskowych, ekonomicznych i prawnych.