Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa - Gospodarka przestrzenna (S2)

Efekty kształcenia:

KODUmiejętności
GP2_2A_U01Posługuje się językiem obcym w mowie i piśmie, umie przygotować dobrze udokumentowane opracowanie problemów lub wystąpienie ustne związane z gospodarką przestrzenną.
GP2_2A_U02Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych właściwie dobranych źródeł, także w języku obcym na poziomie B2+, w zakresie gospodarki przestrzennej, potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji i krytycznej oceny, a także wyciągać wnioski, formułować i wyczerpująco uzasadniać opinie.
GP2_2A_U03Posiada umiejętność rozumienia i analizy złożonych zależności zachodzących w środowisku przyrodniczym; potrafi korzystać najnowszych metod badawczych i zastosować je w praktyce w taki sposób, aby poprawiać jakość życia ludności.
GP2_2A_U04Umie zidentyfikować zagrożenia środowiska, potrafi posłużyć się skutecznymi metodami jego ochrony: administracyjnymi i inżynierskimi.; potrafi podjąć decyzję dotyczącą zagospodarowania przestrzeni zgodną z zasadami zrównoważonego rozwoju.
GP2_2A_U05Umie przygotować decyzje administracyjne wynikające z procedur planowania przestrzennego, umie posługiwać się terminologią prawniczą i administracyjną w odniesieniu do planowania przestrzennego.
GP2_2A_U06Potrafi rozstrzygać dylematy planistyczne wynikające z różnych potrzeb i oczekiwań społeczno-gospodarczych na tle środowiska przyrodniczego miast, potrafi syntetyzować informacje cząstkowe w systemowy obraz przestrzeni.
GP2_2A_U07Stosuje odpowiednie techniki i narzędzia badawcze w zakresie gospodarki przestrzennej.
GP2_2A_U08Posiada umiejętność przeprowadzenia analiz i interpretacji zagadnień gospodarczych i środowiskowych w ujęciu przestrzennym.
GP2_2A_U09Potrafi prognozować i oceniać skutki środowiskowe polityk i planów przestrzenno-rozwojowych.