Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N1)

Sylabus przedmiotu Podstawy automatyki:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Podstawy automatyki
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Nauczyciel odpowiedzialny Rafał Rakoczy <Rafal.Rakoczy@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Marian Kordas <Marian.Kordas@zut.edu.pl>, Rafał Rakoczy <Rafal.Rakoczy@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 11 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 18 2,00,62zaliczenie
laboratoriaL8 9 1,00,38zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1matematyka, mechanika płynów,elektrotechnika w zakresie programu szkolnego, aparatura chemiczna
W-2informatyka komputerowa
W-3Podstawowe informacje z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej.

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z transformacją operatorową modeli matematycznych
C-2Ukształtowanie umiejętoności z zakresu syntezy i analizy schematów regulacji automatycznej
C-3Zapoznanie studentów z problemami doboru i strojenia regulatorów w powiązaniu z analizą stabilności układów ze sprężeniem zwrotnym
C-4Rozszerzenie umiejętności obliczeń cyfrowych w zakresie zagadnień regulacji automatycznej procesów jednostkowych inżynierii chemicznej
C-5Zapoznanie studentów z programami komputerowymi pomocnymi przy analizowaniu zagadnien oraz rozwiązywaniu problemów tematycznie związanych z automatyką.
C-6Zapoznanie studentów z opisem liniowych sysetmów dynamicznych, podstawowymi członami dynamicznymi, kryteriami stabilności i regulacją automatyczną.
C-7Zapoznanie studentów z transformacją operatorową modeli matematycznych.
C-8Ukształtowanie umiejętności studentów w zakresu syntezy i analizy schematów regulacji automatycznej.
C-9Zapoznanie studentów z problemami doboru i strojenia regulatorów w powiązaniu z analizą stabilności układów ze sprzężeniem zwrotnym.
C-10Rozszerzenie umiejętności obliczeń cyfrowych w zakresie zagadnień regulacji automatycznej procesów jednostkowych inżynierii chemicznej.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Wstępne informacje dotyczące programu Matlab i Simulink. (Zasady pracy w Matlabie i Simulinku. Tworzenie modelu graficznego w Simulinku.) Działania na macierzach.3
T-L-2Charakterystyki częstotliwościowe. Przebiegi czasowe w układach dynamicznych. Projektowanie układów. Człony dynamiczne.2
T-L-3Badanie stabilności układów ciągłych. Regulacja automatyczna.2
T-L-4Wykonanie sprawozdań i ich zaliczenie2
9
wykłady
T-W-1Formułowanie modeli matematycznych obiektów w dziedzinie oryginałów oraz zapis w dzedzinie obrazów.1
T-W-2Schematy blokowe. Zastępcza funkcja przejscia. Wzór Masona.1
T-W-3Elementy układów regulacji automatycznej. Warianty układów regulacji automatycznej.1
T-W-4Sprzężenie zwrotne. Rodzaje sprzężeń. Przykłady układów regulacji automatycznej obiektów iinżynierii chemicznej.1
T-W-5Prawa regulacji. Regulatory. Charakterystyki.1
T-W-6Dobór regulatorów. Nastawy parametrów.1
T-W-7Struktury i główne elementy regulatorów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Cechy systemów regulatorów. Porównanie cech.1
T-W-8Grafy. Grafy schematów blokowych. Macierze grafów.1
T-W-9Człony operacyjny. Modelowanie analogowe. Schematy analogowe.1
T-W-10Stabilność. Algebraiczne algorytmy oceny stabilności.1
T-W-11Stabilność. Częstotliwościowe kryteria stabilności.1
T-W-12Układy regulacji wieloparametrowej.1
T-W-13Symbole PA literowo-cyfrowe. Schematy węzłów technologicznych z symbolami PA.1
T-W-14Podstawy projektowania układów regulacji automatycznej. Ocena efektywności regulacji automatycznej.1
T-W-15Człowiek jako oparator w układach regulacji automatycznej systemów technologicznych. Modele operatora. Sterowanie komputerowe.1
T-W-16Schematy blokowe. Zastępcza funkcja przejścia. Wzór Masona.1
T-W-17Sprzężenie zwrotne. Rodzaje sprzężeń. Przykłady układów regulacji automatycznej obiektów inżynierii chemicznej.1
T-W-18Człony operacyjne. Modelowanie analogowe. Schematy analogowe.1
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych9
A-L-2Wykonanie sprawozdań8
A-L-3Przygotowanie się do zajęć8
A-L-4Studiowanie wskazanej literatury5
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.18
A-W-2Przygotowanie do sprawdzianu z wykładów.15
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu.12
A-W-4Przygotowanie do sprawdzianu.15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne: metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne); metoda projektów (symulacja); metody programowane (z użyciem komputera)
M-3ćwiczenia laboratoryjne

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnego sprawdzianu na zakończenie semestu o treści teoretycznej i obliczeniowej
S-2Ocena podsumowująca: Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest oddanie sprawozdania z wykonania poprzedniego ćwiczenia. Zakres sprawozdania końcowego określa prowadzący po wykonaniu ćwiczenia. Warunkiem zaliczenia całego ćwiczenia laboratoryjnego jest jego prawidłowe wykonanie oraz zaliczenie kolokwium końcowego w formie określonej przez prowadzącego. Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie uzyskanych oceń cząstkowych.
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnego sprawdzianu na zakończenie semestru semestu o treści teoretycznej i obliczeniowej.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa za przedmiot jest oceną średnią ważoną z ocen za wszystkie formy zajęć.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C25_W01
Student zdobywa ogólna wiedzę w zakresie teorii regulacji automatycznej oraz ogólnych zasad formułowania układów regulacj obiektów i procesów inżynierii chemicznej.
ICHP_1A_W15, ICHP_1A_W04C-1, C-2, C-3, C-4T-W-1, T-W-8, T-W-6, T-W-13, T-W-10, T-W-12, T-W-2, T-W-15, T-W-3, T-W-14, T-W-11, T-W-4, T-W-5, T-W-9, T-W-7M-1, M-2S-1
ICHP_1A_C25_W02
Student zdobywa ogólną wiedzę w zakresie teorii regulacji automatycznej oraz ogólnych zasad formułowania układów regulacj obiektów i procesów inżynierii chemicznej.
ICHP_1A_W04C-9, C-10, C-8, C-7T-W-1, T-W-8, T-W-6, T-W-13, T-W-10, T-W-12, T-W-3, T-W-11, T-W-5, T-W-7, T-W-16, T-W-17, T-W-18, T-L-1, T-L-3, T-L-2M-1, M-3S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C25_U01
Student w ramach zajęć praktycznych (ćwiczenia laboratoryjne) nabędzie umiejetności: - posługiwania się programami komputerowymi przydatnymi w analize zagadnień związanych z automatyką; - formułować opisy liniowych systemów dynamicznych; - stosować podstawowe człony dynamiczne; - projkektować układy regulacji automatycznej; - weryfikować układy przy pomocy kretriów stabilności; - analizować przebiegi czasowe w układach dynamicznych; - wykonywać modele symulacyjne w odpowiednich programach komputerowych prostych zadań inżynieryjnych o charakterze praktycznym.
ICHP_1A_U01, ICHP_1A_U07, ICHP_1A_U16C-5, C-6T-L-1, T-L-3, T-L-2M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C25a_K01
Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej (m in. wpływu na środowisko).
ICHP_1A_K01, ICHP_1A_K02, ICHP_1A_K06C-9, C-1, C-2, C-3, C-5, C-6, C-10, C-8, C-7, C-4T-W-1, T-W-8, T-W-6, T-W-13, T-W-10, T-W-12, T-W-2, T-W-15, T-W-3, T-W-14, T-W-11, T-W-4, T-W-5, T-W-9, T-W-7, T-W-16, T-W-17, T-W-18, T-L-1, T-L-3, T-L-2, T-L-4M-1, M-2, M-3S-3, S-4, S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C25_W01
Student zdobywa ogólna wiedzę w zakresie teorii regulacji automatycznej oraz ogólnych zasad formułowania układów regulacj obiektów i procesów inżynierii chemicznej.
2,0Student nie zdobył wiedzy w zakresie teorii regulacji automatycznej i nie zna zasad formułowania układów regulacj.
3,0Student zdobył ogólną wiedzę w zakresie teorii regulacji automatycznej oraz ogólnych zasad formułowania układów regulacj obiektów i procesów inżynierii chemicznej.
3,5Student zdobył wiedzę w zakresie teorii regulacji automatycznej oraz ogólnych zasad formułowania elementyarnych układów regulacj automatycznej obiektów inżynierii chemicznej opisanych ogólnymi postaciami modeli matematycznych.
4,0Student zdobył wiedzę w zakresie różnych form zapisu układów regulacj oraz ich wzajemną transformację dla procesów inżynierii chemicznej z zadaną uproszczoną dynamiką.
4,5Student zdobył wiedzę w zakresie tworzenia układów regulacj systemów technologicznych chemicznych z elementarnych układów regulacji procesów inżynierii chemicznej.
5,0Student zdobył wszechstronną wiedzę w zakresie syntezy i analizy elementarnych i złożonych wieloparametrowych układów stabilizacji i regulacji automatycznej dla modeli matematycznych liniowych i linearyzowanych
ICHP_1A_C25_W02
Student zdobywa ogólną wiedzę w zakresie teorii regulacji automatycznej oraz ogólnych zasad formułowania układów regulacj obiektów i procesów inżynierii chemicznej.
2,0Student nie zdobył wiedzy w zakresie teorii regulacji automatycznej i nie zna zasad formułowania układów regulacj .
3,0Student zdobył ogólną wiedzę w zakresie teorii regulacji automatycznej oraz ogólnych zasad formułowania układów regulacj obiektów i procesów inżynierii chemicznej.
3,5Student zdobył wiedzę w zakresie teorii regulacji automatycznej oraz ogólnych zasad formułowania elementyarnych układów regulacji automatycznej obiektów inżynierii chemicznej opisanych ogólnymi postaciami modeli matematycznych.
4,0Student zdobył wiedzę w zakresie różnych form zapisu układów regulacji oraz ich wzajemną transformację dla procesów inżynierii chemicznej z zadaną uproszczoną dynamiką.
4,5Student zdobył wiedzę w zakresie tworzenia układów regulacji systemów technologicznych chemicznych z elementarnych układów regulacji procesów inżynierii chemicznej.
5,0Student zdobył wszechstronną wiedzę w zakresie syntezy i analizy elementarnych i złożonych wieloparametrowych układów stabilizacji i regulacji automatycznej dla modeli matematycznych liniowych i linearyzowanych

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C25_U01
Student w ramach zajęć praktycznych (ćwiczenia laboratoryjne) nabędzie umiejetności: - posługiwania się programami komputerowymi przydatnymi w analize zagadnień związanych z automatyką; - formułować opisy liniowych systemów dynamicznych; - stosować podstawowe człony dynamiczne; - projkektować układy regulacji automatycznej; - weryfikować układy przy pomocy kretriów stabilności; - analizować przebiegi czasowe w układach dynamicznych; - wykonywać modele symulacyjne w odpowiednich programach komputerowych prostych zadań inżynieryjnych o charakterze praktycznym.
2,0Student nie posiada podstawowych wiadomości z zakresu tworzenia modeli matematycznych dla typowych obiektów w inżynierii chemicznej.
3,0Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu tworzenia modeli matematycznych dla typowych obiektów w inżynierii chemicznej.
3,5Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu tworzenia modeli matematycznych dla typowych obiektów w inżynierii chemicznej oraz potrafi w ograniczonym zakresie je interpretować na podstawie uzyskanych charakterystyk dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości.
4,0Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu tworzenia modeli matematycznych dla typowych obiektów w inżynierii chemicznej oraz potrafi je poprawnie interpretować na podstawie uzyskanych charakterystyk dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości.
4,5Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu tworzenia modeli matematycznych dla typowych obiektów w inżynierii chemicznej, potrafi je poprawnie interpretować na podstawie uzyskanych charakterystyk dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz w ograniczonym zakresie zaproponować opis matematyczny dla typowych obiektów w inżynierii chemicznej z zastosowaniem odpowiednich programów komputerowych.
5,0Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu tworzenia modeli matematycznych, potrafi je poprawnie interpretować na podstawie uzyskanych charakterystyk dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz samodzielnie zaproponować opis matematyczny dla typowych obiektów w inżynierii chemicznej z zastosowaniem odpowiednich programów komputerowych.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C25a_K01
Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej (m in. wpływu na środowisko).
2,0Student nie jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej.
3,0Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej.
3,5Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; nie jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania.
4,0Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania.
4,5Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania; jest chętny do samodzielnego formułowania problemów badawczych, projektowych i obliczeniowych.
5,0Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania; samodzielnie formułuje problemy badawcze, projektowe i obliczeniowe; jest kreatywny w swoim działaniu.

Literatura podstawowa

 1. W. Findeisen, Technika regulacji automatycznej, PWN, WArszawa, 1969
 2. W.A.Biesiekierski, Zbiór zadań z teorii sterowania automatycznego, WNT, Warszawa, 1973
 3. A.Urbaniak, Podstawy automatyki, PP, Poznań, 2007
 4. W.Greblicki, Podstawy automatyki, PW, Wrocław, 2006
 5. J. Mikulski, Podstawa automatyki - liniowe układy regulacji, WPŚ, Gliwice, 2001

Literatura dodatkowa

 1. J.T.Tou, Modern Control Theory, McGRAW-Hill Book Comp. INc., New York, San Francisko, 1964
 2. Z.Trybalski, Automatyzacja procesów chemicznych, PŚ, Gliwice, 1978
 3. Brzózka J., Ćwiczenia z automatyki w Matlabie i Simulinku, MIKOM, Warszawa, 1997
 4. Markowski A., Kostro J., Lewandowski A., Automatyka w pytaniach i odpowiedziach, WNT, Warszawa, 1979
 5. Mrozek B., Mrozek Z., Matlab i Simulink. Poradnik użytkownika, Helion, Gliwice, 2010
 6. Osowski S., Cichocki A., Siwek K., Matlab w zastosowaniu do obliczeń obwodowych i przetwarzania sygnału, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006
 7. Hahn B., Valentine D., Essential Matlab for Engineers and Scientists, Elsevier, Oxford, 2007
 8. Chaturvedi D., Modeling andSimulation of Systems Using Matlab, CRC Press, Boca Raton, 2010

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Wstępne informacje dotyczące programu Matlab i Simulink. (Zasady pracy w Matlabie i Simulinku. Tworzenie modelu graficznego w Simulinku.) Działania na macierzach.3
T-L-2Charakterystyki częstotliwościowe. Przebiegi czasowe w układach dynamicznych. Projektowanie układów. Człony dynamiczne.2
T-L-3Badanie stabilności układów ciągłych. Regulacja automatyczna.2
T-L-4Wykonanie sprawozdań i ich zaliczenie2
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Formułowanie modeli matematycznych obiektów w dziedzinie oryginałów oraz zapis w dzedzinie obrazów.1
T-W-2Schematy blokowe. Zastępcza funkcja przejscia. Wzór Masona.1
T-W-3Elementy układów regulacji automatycznej. Warianty układów regulacji automatycznej.1
T-W-4Sprzężenie zwrotne. Rodzaje sprzężeń. Przykłady układów regulacji automatycznej obiektów iinżynierii chemicznej.1
T-W-5Prawa regulacji. Regulatory. Charakterystyki.1
T-W-6Dobór regulatorów. Nastawy parametrów.1
T-W-7Struktury i główne elementy regulatorów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Cechy systemów regulatorów. Porównanie cech.1
T-W-8Grafy. Grafy schematów blokowych. Macierze grafów.1
T-W-9Człony operacyjny. Modelowanie analogowe. Schematy analogowe.1
T-W-10Stabilność. Algebraiczne algorytmy oceny stabilności.1
T-W-11Stabilność. Częstotliwościowe kryteria stabilności.1
T-W-12Układy regulacji wieloparametrowej.1
T-W-13Symbole PA literowo-cyfrowe. Schematy węzłów technologicznych z symbolami PA.1
T-W-14Podstawy projektowania układów regulacji automatycznej. Ocena efektywności regulacji automatycznej.1
T-W-15Człowiek jako oparator w układach regulacji automatycznej systemów technologicznych. Modele operatora. Sterowanie komputerowe.1
T-W-16Schematy blokowe. Zastępcza funkcja przejścia. Wzór Masona.1
T-W-17Sprzężenie zwrotne. Rodzaje sprzężeń. Przykłady układów regulacji automatycznej obiektów inżynierii chemicznej.1
T-W-18Człony operacyjne. Modelowanie analogowe. Schematy analogowe.1
18

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1Uczestnictwo w zajęciach laboratoryjnych9
A-L-2Wykonanie sprawozdań8
A-L-3Przygotowanie się do zajęć8
A-L-4Studiowanie wskazanej literatury5
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach.18
A-W-2Przygotowanie do sprawdzianu z wykładów.15
A-W-3Studiowanie literatury przedmiotu.12
A-W-4Przygotowanie do sprawdzianu.15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C25_W01Student zdobywa ogólna wiedzę w zakresie teorii regulacji automatycznej oraz ogólnych zasad formułowania układów regulacj obiektów i procesów inżynierii chemicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W15zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej \
ICHP_1A_W04posiada wiedzę w zakresie elektroniki i elektrotechniki, automatyki i miernictwa przemysłowego, informatyki i grafiki komputerowej
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z transformacją operatorową modeli matematycznych
C-2Ukształtowanie umiejętoności z zakresu syntezy i analizy schematów regulacji automatycznej
C-3Zapoznanie studentów z problemami doboru i strojenia regulatorów w powiązaniu z analizą stabilności układów ze sprężeniem zwrotnym
C-4Rozszerzenie umiejętności obliczeń cyfrowych w zakresie zagadnień regulacji automatycznej procesów jednostkowych inżynierii chemicznej
Treści programoweT-W-1Formułowanie modeli matematycznych obiektów w dziedzinie oryginałów oraz zapis w dzedzinie obrazów.
T-W-8Grafy. Grafy schematów blokowych. Macierze grafów.
T-W-6Dobór regulatorów. Nastawy parametrów.
T-W-13Symbole PA literowo-cyfrowe. Schematy węzłów technologicznych z symbolami PA.
T-W-10Stabilność. Algebraiczne algorytmy oceny stabilności.
T-W-12Układy regulacji wieloparametrowej.
T-W-2Schematy blokowe. Zastępcza funkcja przejscia. Wzór Masona.
T-W-15Człowiek jako oparator w układach regulacji automatycznej systemów technologicznych. Modele operatora. Sterowanie komputerowe.
T-W-3Elementy układów regulacji automatycznej. Warianty układów regulacji automatycznej.
T-W-14Podstawy projektowania układów regulacji automatycznej. Ocena efektywności regulacji automatycznej.
T-W-11Stabilność. Częstotliwościowe kryteria stabilności.
T-W-4Sprzężenie zwrotne. Rodzaje sprzężeń. Przykłady układów regulacji automatycznej obiektów iinżynierii chemicznej.
T-W-5Prawa regulacji. Regulatory. Charakterystyki.
T-W-9Człony operacyjny. Modelowanie analogowe. Schematy analogowe.
T-W-7Struktury i główne elementy regulatorów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Cechy systemów regulatorów. Porównanie cech.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne: metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne); metoda projektów (symulacja); metody programowane (z użyciem komputera)
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnego sprawdzianu na zakończenie semestu o treści teoretycznej i obliczeniowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zdobył wiedzy w zakresie teorii regulacji automatycznej i nie zna zasad formułowania układów regulacj.
3,0Student zdobył ogólną wiedzę w zakresie teorii regulacji automatycznej oraz ogólnych zasad formułowania układów regulacj obiektów i procesów inżynierii chemicznej.
3,5Student zdobył wiedzę w zakresie teorii regulacji automatycznej oraz ogólnych zasad formułowania elementyarnych układów regulacj automatycznej obiektów inżynierii chemicznej opisanych ogólnymi postaciami modeli matematycznych.
4,0Student zdobył wiedzę w zakresie różnych form zapisu układów regulacj oraz ich wzajemną transformację dla procesów inżynierii chemicznej z zadaną uproszczoną dynamiką.
4,5Student zdobył wiedzę w zakresie tworzenia układów regulacj systemów technologicznych chemicznych z elementarnych układów regulacji procesów inżynierii chemicznej.
5,0Student zdobył wszechstronną wiedzę w zakresie syntezy i analizy elementarnych i złożonych wieloparametrowych układów stabilizacji i regulacji automatycznej dla modeli matematycznych liniowych i linearyzowanych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C25_W02Student zdobywa ogólną wiedzę w zakresie teorii regulacji automatycznej oraz ogólnych zasad formułowania układów regulacj obiektów i procesów inżynierii chemicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W04posiada wiedzę w zakresie elektroniki i elektrotechniki, automatyki i miernictwa przemysłowego, informatyki i grafiki komputerowej
Cel przedmiotuC-9Zapoznanie studentów z problemami doboru i strojenia regulatorów w powiązaniu z analizą stabilności układów ze sprzężeniem zwrotnym.
C-10Rozszerzenie umiejętności obliczeń cyfrowych w zakresie zagadnień regulacji automatycznej procesów jednostkowych inżynierii chemicznej.
C-8Ukształtowanie umiejętności studentów w zakresu syntezy i analizy schematów regulacji automatycznej.
C-7Zapoznanie studentów z transformacją operatorową modeli matematycznych.
Treści programoweT-W-1Formułowanie modeli matematycznych obiektów w dziedzinie oryginałów oraz zapis w dzedzinie obrazów.
T-W-8Grafy. Grafy schematów blokowych. Macierze grafów.
T-W-6Dobór regulatorów. Nastawy parametrów.
T-W-13Symbole PA literowo-cyfrowe. Schematy węzłów technologicznych z symbolami PA.
T-W-10Stabilność. Algebraiczne algorytmy oceny stabilności.
T-W-12Układy regulacji wieloparametrowej.
T-W-3Elementy układów regulacji automatycznej. Warianty układów regulacji automatycznej.
T-W-11Stabilność. Częstotliwościowe kryteria stabilności.
T-W-5Prawa regulacji. Regulatory. Charakterystyki.
T-W-7Struktury i główne elementy regulatorów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Cechy systemów regulatorów. Porównanie cech.
T-W-16Schematy blokowe. Zastępcza funkcja przejścia. Wzór Masona.
T-W-17Sprzężenie zwrotne. Rodzaje sprzężeń. Przykłady układów regulacji automatycznej obiektów inżynierii chemicznej.
T-W-18Człony operacyjne. Modelowanie analogowe. Schematy analogowe.
T-L-1Wstępne informacje dotyczące programu Matlab i Simulink. (Zasady pracy w Matlabie i Simulinku. Tworzenie modelu graficznego w Simulinku.) Działania na macierzach.
T-L-3Badanie stabilności układów ciągłych. Regulacja automatyczna.
T-L-2Charakterystyki częstotliwościowe. Przebiegi czasowe w układach dynamicznych. Projektowanie układów. Człony dynamiczne.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnego sprawdzianu na zakończenie semestru semestu o treści teoretycznej i obliczeniowej.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zdobył wiedzy w zakresie teorii regulacji automatycznej i nie zna zasad formułowania układów regulacj .
3,0Student zdobył ogólną wiedzę w zakresie teorii regulacji automatycznej oraz ogólnych zasad formułowania układów regulacj obiektów i procesów inżynierii chemicznej.
3,5Student zdobył wiedzę w zakresie teorii regulacji automatycznej oraz ogólnych zasad formułowania elementyarnych układów regulacji automatycznej obiektów inżynierii chemicznej opisanych ogólnymi postaciami modeli matematycznych.
4,0Student zdobył wiedzę w zakresie różnych form zapisu układów regulacji oraz ich wzajemną transformację dla procesów inżynierii chemicznej z zadaną uproszczoną dynamiką.
4,5Student zdobył wiedzę w zakresie tworzenia układów regulacji systemów technologicznych chemicznych z elementarnych układów regulacji procesów inżynierii chemicznej.
5,0Student zdobył wszechstronną wiedzę w zakresie syntezy i analizy elementarnych i złożonych wieloparametrowych układów stabilizacji i regulacji automatycznej dla modeli matematycznych liniowych i linearyzowanych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C25_U01Student w ramach zajęć praktycznych (ćwiczenia laboratoryjne) nabędzie umiejetności: - posługiwania się programami komputerowymi przydatnymi w analize zagadnień związanych z automatyką; - formułować opisy liniowych systemów dynamicznych; - stosować podstawowe człony dynamiczne; - projkektować układy regulacji automatycznej; - weryfikować układy przy pomocy kretriów stabilności; - analizować przebiegi czasowe w układach dynamicznych; - wykonywać modele symulacyjne w odpowiednich programach komputerowych prostych zadań inżynieryjnych o charakterze praktycznym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
ICHP_1A_U07potrafi posługiwać się programami komputerowymi (edytory tekstu i prezentacji, arkusze kalkulacyjne, bazy danych), wspomagającymi realizację podstawowych zadań inżynierskich
ICHP_1A_U16potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla inżynierii chemicznej i procesowej, wybrać i zastosować właściwą metodę wykonania oraz wybrać narzędzia
Cel przedmiotuC-5Zapoznanie studentów z programami komputerowymi pomocnymi przy analizowaniu zagadnien oraz rozwiązywaniu problemów tematycznie związanych z automatyką.
C-6Zapoznanie studentów z opisem liniowych sysetmów dynamicznych, podstawowymi członami dynamicznymi, kryteriami stabilności i regulacją automatyczną.
Treści programoweT-L-1Wstępne informacje dotyczące programu Matlab i Simulink. (Zasady pracy w Matlabie i Simulinku. Tworzenie modelu graficznego w Simulinku.) Działania na macierzach.
T-L-3Badanie stabilności układów ciągłych. Regulacja automatyczna.
T-L-2Charakterystyki częstotliwościowe. Przebiegi czasowe w układach dynamicznych. Projektowanie układów. Człony dynamiczne.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia laboratoryjne: metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne); metoda projektów (symulacja); metody programowane (z użyciem komputera)
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest oddanie sprawozdania z wykonania poprzedniego ćwiczenia. Zakres sprawozdania końcowego określa prowadzący po wykonaniu ćwiczenia. Warunkiem zaliczenia całego ćwiczenia laboratoryjnego jest jego prawidłowe wykonanie oraz zaliczenie kolokwium końcowego w formie określonej przez prowadzącego. Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie uzyskanych oceń cząstkowych.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie posiada podstawowych wiadomości z zakresu tworzenia modeli matematycznych dla typowych obiektów w inżynierii chemicznej.
3,0Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu tworzenia modeli matematycznych dla typowych obiektów w inżynierii chemicznej.
3,5Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu tworzenia modeli matematycznych dla typowych obiektów w inżynierii chemicznej oraz potrafi w ograniczonym zakresie je interpretować na podstawie uzyskanych charakterystyk dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości.
4,0Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu tworzenia modeli matematycznych dla typowych obiektów w inżynierii chemicznej oraz potrafi je poprawnie interpretować na podstawie uzyskanych charakterystyk dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości.
4,5Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu tworzenia modeli matematycznych dla typowych obiektów w inżynierii chemicznej, potrafi je poprawnie interpretować na podstawie uzyskanych charakterystyk dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz w ograniczonym zakresie zaproponować opis matematyczny dla typowych obiektów w inżynierii chemicznej z zastosowaniem odpowiednich programów komputerowych.
5,0Student posiada podstawowe wiadomości z zakresu tworzenia modeli matematycznych, potrafi je poprawnie interpretować na podstawie uzyskanych charakterystyk dynamicznych w dziedzinie czasu i częstotliwości oraz samodzielnie zaproponować opis matematyczny dla typowych obiektów w inżynierii chemicznej z zastosowaniem odpowiednich programów komputerowych.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C25a_K01Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej (m in. wpływu na środowisko).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K01rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, motywuje do tego współpracowników
ICHP_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
ICHP_1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-9Zapoznanie studentów z problemami doboru i strojenia regulatorów w powiązaniu z analizą stabilności układów ze sprzężeniem zwrotnym.
C-1Zapoznanie studentów z transformacją operatorową modeli matematycznych
C-2Ukształtowanie umiejętoności z zakresu syntezy i analizy schematów regulacji automatycznej
C-3Zapoznanie studentów z problemami doboru i strojenia regulatorów w powiązaniu z analizą stabilności układów ze sprężeniem zwrotnym
C-5Zapoznanie studentów z programami komputerowymi pomocnymi przy analizowaniu zagadnien oraz rozwiązywaniu problemów tematycznie związanych z automatyką.
C-6Zapoznanie studentów z opisem liniowych sysetmów dynamicznych, podstawowymi członami dynamicznymi, kryteriami stabilności i regulacją automatyczną.
C-10Rozszerzenie umiejętności obliczeń cyfrowych w zakresie zagadnień regulacji automatycznej procesów jednostkowych inżynierii chemicznej.
C-8Ukształtowanie umiejętności studentów w zakresu syntezy i analizy schematów regulacji automatycznej.
C-7Zapoznanie studentów z transformacją operatorową modeli matematycznych.
C-4Rozszerzenie umiejętności obliczeń cyfrowych w zakresie zagadnień regulacji automatycznej procesów jednostkowych inżynierii chemicznej
Treści programoweT-W-1Formułowanie modeli matematycznych obiektów w dziedzinie oryginałów oraz zapis w dzedzinie obrazów.
T-W-8Grafy. Grafy schematów blokowych. Macierze grafów.
T-W-6Dobór regulatorów. Nastawy parametrów.
T-W-13Symbole PA literowo-cyfrowe. Schematy węzłów technologicznych z symbolami PA.
T-W-10Stabilność. Algebraiczne algorytmy oceny stabilności.
T-W-12Układy regulacji wieloparametrowej.
T-W-2Schematy blokowe. Zastępcza funkcja przejscia. Wzór Masona.
T-W-15Człowiek jako oparator w układach regulacji automatycznej systemów technologicznych. Modele operatora. Sterowanie komputerowe.
T-W-3Elementy układów regulacji automatycznej. Warianty układów regulacji automatycznej.
T-W-14Podstawy projektowania układów regulacji automatycznej. Ocena efektywności regulacji automatycznej.
T-W-11Stabilność. Częstotliwościowe kryteria stabilności.
T-W-4Sprzężenie zwrotne. Rodzaje sprzężeń. Przykłady układów regulacji automatycznej obiektów iinżynierii chemicznej.
T-W-5Prawa regulacji. Regulatory. Charakterystyki.
T-W-9Człony operacyjny. Modelowanie analogowe. Schematy analogowe.
T-W-7Struktury i główne elementy regulatorów elektrycznych, pneumatycznych i hydraulicznych. Cechy systemów regulatorów. Porównanie cech.
T-W-16Schematy blokowe. Zastępcza funkcja przejścia. Wzór Masona.
T-W-17Sprzężenie zwrotne. Rodzaje sprzężeń. Przykłady układów regulacji automatycznej obiektów inżynierii chemicznej.
T-W-18Człony operacyjne. Modelowanie analogowe. Schematy analogowe.
T-L-1Wstępne informacje dotyczące programu Matlab i Simulink. (Zasady pracy w Matlabie i Simulinku. Tworzenie modelu graficznego w Simulinku.) Działania na macierzach.
T-L-3Badanie stabilności układów ciągłych. Regulacja automatyczna.
T-L-2Charakterystyki częstotliwościowe. Przebiegi czasowe w układach dynamicznych. Projektowanie układów. Człony dynamiczne.
T-L-4Wykonanie sprawozdań i ich zaliczenie
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia laboratoryjne: metody praktyczne (pokaz, ćwiczenia laboratoryjne); metoda projektów (symulacja); metody programowane (z użyciem komputera)
M-3ćwiczenia laboratoryjne
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnego sprawdzianu na zakończenie semestru semestu o treści teoretycznej i obliczeniowej.
S-4Ocena podsumowująca: Ocena końcowa za przedmiot jest oceną średnią ważoną z ocen za wszystkie formy zajęć.
S-2Ocena podsumowująca: Warunkiem dopuszczenia do zajęć jest oddanie sprawozdania z wykonania poprzedniego ćwiczenia. Zakres sprawozdania końcowego określa prowadzący po wykonaniu ćwiczenia. Warunkiem zaliczenia całego ćwiczenia laboratoryjnego jest jego prawidłowe wykonanie oraz zaliczenie kolokwium końcowego w formie określonej przez prowadzącego. Ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie uzyskanych oceń cząstkowych.
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie wykładów w formie pisemnego sprawdzianu na zakończenie semestu o treści teoretycznej i obliczeniowej
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej.
3,0Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej.
3,5Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; nie jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania.
4,0Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania.
4,5Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania; jest chętny do samodzielnego formułowania problemów badawczych, projektowych i obliczeniowych.
5,0Student jest świadomy, że zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą zrozumieć pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynieryjnej; jest w stanie odpowiednio zdefiniować priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub w zespole zadania; samodzielnie formułuje problemy badawcze, projektowe i obliczeniowe; jest kreatywny w swoim działaniu.