Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N1)

Efekty uczenia się:

KODWiedza
ICHP_1A_W01ma wiedzę z zakresu matematyki na poziomie wyższym niezbędną do opisu i analizy problemów inżynierskich, modelowania oraz obliczeń z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_1A_W02ma wiedzę w zakresie fizyki niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych
ICHP_1A_W03ma wiedzę z zakresu chemii obejmującą podstawy chemii ogólnej i nieorganicznej, chemii organicznej, chemii fizycznej i chemii analitycznej, przydatną do rozwiązywania podstawowych zadań z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_1A_W04posiada wiedzę w zakresie elektroniki i elektrotechniki, automatyki i miernictwa przemysłowego, informatyki i grafiki komputerowej
ICHP_1A_W05zna zasady ochrony środowiska i gospodarki odpadami
ICHP_1A_W06ma podstawową wiedzę w zakresie inżynierii produktu i jakości
ICHP_1A_W07ma podstawową wiedzę w zakresie technologii chemicznej
ICHP_1A_W08ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej i chemii
ICHP_1A_W09ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa takich jak: - operacje i procesy jednostkowe - przenoszenie i bilansowanie masy, pędu i energii
ICHP_1A_W10ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę z kinetyki procesów przemian fizycznych i chemicznych, termodynamika i inżynierii reaktorów chemicznych
ICHP_1A_W11ma szczegółową wiedzę z zakresu maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych oraz podstaw projektowania aparatów i procesów
ICHP_1A_W12ma szczegółową wiedzę związaną z wybranymi zagadnieniami z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej i chemii
ICHP_1A_W13ma wiedzę o obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych inżynierii chemicznej i procesowej oraz dziedzin pokrewnych w kraju i na świecie
ICHP_1A_W14ma podstawową wiedzę o cyklu życia produktów, urządzeń i instalacji w przemyśle chemicznym i pokrewnych
ICHP_1A_W15zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej \
ICHP_1A_W16ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle
ICHP_1A_W17ma podstawową wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością, i prowadzenia działalności gospodarczej i transferu technologii
ICHP_1A_W18ma elementarną wiedzę w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz prawa patentowego
ICHP_1A_W19zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości
ICHP_1A_W20zna funkcjonowanie typowych procesów w inżynierii chemicznej i procesowej