Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N1)

Sylabus przedmiotu Kształtowanie środowiska:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Kształtowanie środowiska
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Nauczyciel odpowiedzialny Małgorzata Friedrich <Malgorzata.Bojarska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 4,0 ECTS (formy) 4,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 9 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 27 4,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawowe wiadomości z zakresu ekologii

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student zdobędzie wiedzę z zakresu: charakterystyki środowiska jako całości (litosfera, hydrosfera i atmosfera), określenia zmian zachodzących w środowisku z przyczyn naturalnych i antropogenicznych.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Środowisko jako system. Elementy kosmologii. Wiadomosci o Ziemi: pozycja w układzie Słonecznym, własciwosci geofizyczne, budowa (skład chemiczny, minerały i skały). Charakterystyka litosfery (kontynenty, teoria tektoniki płyt, zjawiska sejsmiczne i wulkanizm), hydrosfery i atmosfery. Zagrozenia hydrosfery, atmosfery i litosfery. Przewidywanie zmian stanu elementów srodowiska - prognozy krótkoterminowe i długoterminowe. Systemy kontroli i monitoringu srodowiska. Inzynieria ochrony środowiska. Gospodarka a środowisko, wybrane zagadnienia.27
27

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajeciach25
A-W-2Konsultacje z prowadzacym przedmiot30
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia63
A-W-4Zaliczenie wykładów2
120

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wyklad informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: zaliczenie w formie testu

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C02b_W01
Student zdobędzie wiedzę z zakresu kształtowania środowiska naturalnego pozwalającą na zrozumienie przyczyn i charakteru zmian zachodzących w środowisku naturalnym.
ICHP_1A_W16C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C02b_U01
Student ma umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu kształtowania środowiska w praktyce inzynierskiej uwzględniając pozatechniczne aspekty inżynierii.
ICHP_1A_U01C-1T-W-1M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C02b_K01
Student ma świadomość różnorodności aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
ICHP_1A_K02C-1T-W-1M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C02b_W01
Student zdobędzie wiedzę z zakresu kształtowania środowiska naturalnego pozwalającą na zrozumienie przyczyn i charakteru zmian zachodzących w środowisku naturalnym.
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę z zakresu treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C02b_U01
Student ma umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu kształtowania środowiska w praktyce inzynierskiej uwzględniając pozatechniczne aspekty inżynierii.
2,0
3,0Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu kszatałtowania środowiska w praktyce
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C02b_K01
Student ma świadomość różnorodności aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
2,0
3,0świadomość różnorodności aspektów działalności inżynierskiej
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura podstawowa

  1. Mizerski W., Geologia dynamiczna, WN PWN, Warszawa, 2005
  2. Cichy D., Michałkow W., Sander H., :Ochrona i kształtowanie środowiska, Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa, 1998

Literatura dodatkowa

  1. Dziewulska-Łosiowa A, Ozon w atmosferze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1991
  2. Kozłowski S., Gospodarka a środowisko przyrodnicze, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 1991

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Środowisko jako system. Elementy kosmologii. Wiadomosci o Ziemi: pozycja w układzie Słonecznym, własciwosci geofizyczne, budowa (skład chemiczny, minerały i skały). Charakterystyka litosfery (kontynenty, teoria tektoniki płyt, zjawiska sejsmiczne i wulkanizm), hydrosfery i atmosfery. Zagrozenia hydrosfery, atmosfery i litosfery. Przewidywanie zmian stanu elementów srodowiska - prognozy krótkoterminowe i długoterminowe. Systemy kontroli i monitoringu srodowiska. Inzynieria ochrony środowiska. Gospodarka a środowisko, wybrane zagadnienia.27
27

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajeciach25
A-W-2Konsultacje z prowadzacym przedmiot30
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia63
A-W-4Zaliczenie wykładów2
120
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C02b_W01Student zdobędzie wiedzę z zakresu kształtowania środowiska naturalnego pozwalającą na zrozumienie przyczyn i charakteru zmian zachodzących w środowisku naturalnym.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W16ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle
Cel przedmiotuC-1Student zdobędzie wiedzę z zakresu: charakterystyki środowiska jako całości (litosfera, hydrosfera i atmosfera), określenia zmian zachodzących w środowisku z przyczyn naturalnych i antropogenicznych.
Treści programoweT-W-1Środowisko jako system. Elementy kosmologii. Wiadomosci o Ziemi: pozycja w układzie Słonecznym, własciwosci geofizyczne, budowa (skład chemiczny, minerały i skały). Charakterystyka litosfery (kontynenty, teoria tektoniki płyt, zjawiska sejsmiczne i wulkanizm), hydrosfery i atmosfery. Zagrozenia hydrosfery, atmosfery i litosfery. Przewidywanie zmian stanu elementów srodowiska - prognozy krótkoterminowe i długoterminowe. Systemy kontroli i monitoringu srodowiska. Inzynieria ochrony środowiska. Gospodarka a środowisko, wybrane zagadnienia.
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie w formie testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student ma podstawową wiedzę z zakresu treści programowych przedmiotu
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C02b_U01Student ma umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu kształtowania środowiska w praktyce inzynierskiej uwzględniając pozatechniczne aspekty inżynierii.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
Cel przedmiotuC-1Student zdobędzie wiedzę z zakresu: charakterystyki środowiska jako całości (litosfera, hydrosfera i atmosfera), określenia zmian zachodzących w środowisku z przyczyn naturalnych i antropogenicznych.
Treści programoweT-W-1Środowisko jako system. Elementy kosmologii. Wiadomosci o Ziemi: pozycja w układzie Słonecznym, własciwosci geofizyczne, budowa (skład chemiczny, minerały i skały). Charakterystyka litosfery (kontynenty, teoria tektoniki płyt, zjawiska sejsmiczne i wulkanizm), hydrosfery i atmosfery. Zagrozenia hydrosfery, atmosfery i litosfery. Przewidywanie zmian stanu elementów srodowiska - prognozy krótkoterminowe i długoterminowe. Systemy kontroli i monitoringu srodowiska. Inzynieria ochrony środowiska. Gospodarka a środowisko, wybrane zagadnienia.
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie w formie testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu kszatałtowania środowiska w praktyce
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C02b_K01Student ma świadomość różnorodności aspektów i skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Student zdobędzie wiedzę z zakresu: charakterystyki środowiska jako całości (litosfera, hydrosfera i atmosfera), określenia zmian zachodzących w środowisku z przyczyn naturalnych i antropogenicznych.
Treści programoweT-W-1Środowisko jako system. Elementy kosmologii. Wiadomosci o Ziemi: pozycja w układzie Słonecznym, własciwosci geofizyczne, budowa (skład chemiczny, minerały i skały). Charakterystyka litosfery (kontynenty, teoria tektoniki płyt, zjawiska sejsmiczne i wulkanizm), hydrosfery i atmosfery. Zagrozenia hydrosfery, atmosfery i litosfery. Przewidywanie zmian stanu elementów srodowiska - prognozy krótkoterminowe i długoterminowe. Systemy kontroli i monitoringu srodowiska. Inzynieria ochrony środowiska. Gospodarka a środowisko, wybrane zagadnienia.
Metody nauczaniaM-1wyklad informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: zaliczenie w formie testu
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0świadomość różnorodności aspektów działalności inżynierskiej
3,5
4,0
4,5
5,0