Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N1)

Sylabus przedmiotu Inżynieria jakości:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Inżynieria jakości
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Nauczyciel odpowiedzialny Jolanta Szoplik <Jolanta.Szoplik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA8 9 1,00,41zaliczenie
wykładyW8 18 2,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy statystyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Poznanie sposobów wyrażania jakości produktu oraz metod i technik oceny jakości procesu lub produktu
C-2Poznanie technik sterowania jakością procesu.
C-3Ukształtowanie umiejętności doboru metody oraz wyznaczania jakosci procesu lub produktu.
C-4Ukształtowanie projakościowego rozumienia procesu.

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Dobór i wyznaczanie wybranych miar poprawności i precyzji.1
T-A-2Obliczanie wadliwości, poprawności, procenta jednostek niezgodnych, liczby wad w agregatowej jednostce produktu. Obliczanie wadliwości agregatowej produktu.1
T-A-3Zastosowanie rozkładu dwumianowego, Poissona, Gaussa do oszacowania jakości produktu.1
T-A-4Wyznaczanie wydolności procesu produkcyjnego.1
T-A-5Badanie losowości doboru próbki do badania. Sprawdzanie normalności rozkładu cechy w próbce.1
T-A-6Projektowanie karty kontrolnej przy liczbowej ocenie właściwości z zadanymi lub bez zadanych wartości normatywnych.1
T-A-7Projektowanie karty kontrolnej przy alternatywnej ocenie właściwości z zadanymi lub bez zadanych wartości normatywnych.1
T-A-8Projektowanie planów statystycznej kontroli odbiorczej metodą liczbową lub alternatywną.1
T-A-9Kolokwium1
9
wykłady
T-W-1Wprowadzenie do problematyki jakości. Różne definicje jakości i i terminologia w dziedzinie jakości. Cele i zadania inżynierii jakości. Etapy rozwoju podejścia do jakości. Podstawowe aspekyu jakości. Główne typy jakości w procesach gospodarczych. Koszty jakości.2
T-W-2Podstawowe miary jakości wykonania: wadliwość, poprawność, przecietna liczba wad w jednostce produktu, procent jednostek niezgodnych, parametry rozkładów (normalny, dwumianowy lub Poissona). Wadliwość cząstkowa i wadliwość agregatowa. Jakość techniczna i marketingowa. Zmienne diagnostyczne ciągłe lub zero-jedynkowe. Liczbowa i alternatywna ocena jakości. Stymulanta, destymulanta lub nominanta jakości.4
T-W-3Statystyczna analiza wydolności procesu. Wydolność procesu przy liczbowej lub alternatywnej ocenie właściwości. Znormalizowane wskaźniki wydolności procesu. Przykłady procesów wydolnych oraz bez wydolności.2
T-W-4Wprowadzenie do sterowania jakością procesu i produktu. Sposoby przedstawiania produktu do badania. Sposoby pobierania próbek. Badanie zgodności rozkładu cechy z rozkładem normalnym. Badanie losowości ciągu obserwacji w próbce.3
T-W-5Podstawy statystycznego sterowania procesem. Istota stosowania kart kontrolnych. Podział kart kontrolnych Shewharta stosowanych przy liczbowej i alternatywnej ocenie właściwości. Budowa i zastosowanie kart Shewharta.3
T-W-6Statystyczna Kontrola Odbiorcza. Definicje, rodzaje i typy kontroli odbiorczej. Projektowanie planów statystycznej kontroli odbiorczej metodą liczbową lub alternatywną.3
T-W-7Zaliczenie1
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia15
A-A-3Rozwiązanie zadania dodatkowego, podanego przez prowadzącego6
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia27
A-W-3Studiowanie literatury15
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie obejmujące tematykę ćwiczeń, forma pisemna, czas trwania 45 min.
S-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie obejmuje tematykę wykładów, forma pisemna, czas trwania 45 min.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C26a_W06
Student ma podstawową wiedzę w zakresie inżynierii jakości. Student zna definicje, metody i narzędzia oceny jakości procesu lub produktu.
ICHP_1A_W06C-2, C-1, C-4T-W-1, T-W-3, T-W-5, T-W-4, T-W-2, T-W-6M-1S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C26a_U08
Student potrafi zaproponować, zaplanować i opracować podstawowy eksperyment do oceny jakości procesu lub produktu.
ICHP_1A_U08C-2, C-1, C-3T-A-1, T-A-3, T-A-2, T-A-4, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-8M-2, M-1S-1
ICHP_1A_C26a_U11
Student potrafi dostrzegać aspekty systemowe (np. zarządzanie jakością) oraz pozatechniczne (np. koszty jakości) przy formułowaniu zadań inżynierskich.
ICHP_1A_U11C-4T-W-1, T-W-2M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C26a_K02
Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie badania i oceny jakości procesu lub produktu (w tym usługi).
ICHP_1A_K02C-2, C-4T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-W-3, T-W-5, T-W-4M-2, M-1S-2, S-1
ICHP_1A_C26a_K06
W dziedzinie jakości Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny.
ICHP_1A_K06C-2, C-1, C-3, C-4T-A-1, T-A-3, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-W-3, T-W-5, T-W-4M-2, M-1S-2, S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C26a_W06
Student ma podstawową wiedzę w zakresie inżynierii jakości. Student zna definicje, metody i narzędzia oceny jakości procesu lub produktu.
2,0Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu inżynierii jakości oraz metod i narzędzi oceny jakości procesu lub produktu.
3,0Student zna podstawowe pojęcia z zakresu inżynierii jakości oraz umie wymienić metody i narzędzia oceny jakości procesu lub produktu.
3,5Student zna podstawowe pojęcia i definicje z zakresu inżynierii jakości oraz umie wymienić i objaśnić kilka metod i narzędzi oceny jakości procesu lub produktu.
4,0Student zna większość pojęć i definicji z zakresu inżynierii jakości oraz umie wymienić i objaśnić większość metod i narzędzi oceny jakości procesu lub produktu.
4,5Student zna wszystkie pojęcia i definicje z zakresu inżynierii jakości. Student umie scharakteryzować wszystkie metody i narzędzia do oceny jakości procesu lub produktu. Student potrafi porówanć poznane metody i narzędzia.
5,0Student zna wszystkie pojęcia i definicje z zakresu inżynierii jakości. Student umie scharakteryzować wszystkie metody i narzędzia do oceny jakości procesu lub produktu. Student potrafi porówanć poznane metody i narzędzia oraz samodzielnie dokonać wyboru najlepszej metody lub narzędzia oceny, a wybór uzasadnić.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C26a_U08
Student potrafi zaproponować, zaplanować i opracować podstawowy eksperyment do oceny jakości procesu lub produktu.
2,0Student nie potrafi zaproponować, zaplanować oraz opracować eksperymentu do oceny jakości procesu lub produktu.
3,0Student potrafi zaproponować, zaplanować oraz opracować prosty eksperyment do oceny jakości procesu lub produktu.
3,5Student potrafi zaproponować, zaplanować oraz opracować eksperyment do oceny jakości procesu lub produktu.
4,0Student potrafi zaproponować, zaplanować oraz opracować eksperyment do oceny jakości procesu lub produktu wykorzystując różne metody i narzędzia do oceny jakości, ale nie potrafi wskazać najlepszych.
4,5Student potrafi zaproponować, zaplanować oraz opracować eksperyment do oceny jakości procesu lub produktu wykorzystując różne metody i narzędzia do oceny jakości. Student potrafi porównać zaproponowane metody i narzędzia i wskazać najlepsze z nich.
5,0Student potrafi zaproponować, zaplanować oraz opracować eksperyment do oceny jakości procesu lub produktu wykorzystując różne metody i narzędzia do oceny jakości. Student potrafi porównać zaproponowane metody i narzędzia oraz wskazać najlepsze z nich, a wybór uzasadnić.
ICHP_1A_C26a_U11
Student potrafi dostrzegać aspekty systemowe (np. zarządzanie jakością) oraz pozatechniczne (np. koszty jakości) przy formułowaniu zadań inżynierskich.
2,0Student nie dostrzega aspektów systemowych oraz pozatechnicznych przy formułowaniu zadań inżynierskich.
3,0Student w minimalnym stopniu dostrzega aspekty systemowe oraz pozatechniczne przy formułowaniu zadań inżynierskich, ale nie potrafi podać stosownego przykładu.
3,5Student dostrzega aspekty systemowe oraz pozatechniczne przy formułowaniu zadań inżynierskich. Student potrafi podać po jednym przykładzie aspetu systemowego i pozatechnicznego.
4,0Student dostrzega aspekty systemowe oraz pozatechniczne przy formułowaniu zadań inżynierskich. Student potrafi podać stosowne przykłady aspetów systemowych i pozatechnicznych.
4,5Student dostrzega aspekty systemowe oraz pozatechniczne przy formułowaniu zadań inżynierskich. Student potrafi podać stosowne przykłady aspetów systemowych i pozatechnicznych oraz zaproponować metody, które mogą być wykorzystane w celu opisania tych związków.
5,0Student dostrzega aspekty systemowe oraz pozatechniczne przy formułowaniu zadań inżynierskich. Student potrafi podać stosowne przykłady aspetów systemowych i pozatechnicznych oraz dobrać wyboru i uzasadnić wybór metody, która może być wykorzystana w celu opisania tych związków.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C26a_K02
Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie badania i oceny jakości procesu lub produktu (w tym usługi).
2,0Student nie rozumie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie badania i oceny jakości procesów i produktów.
3,0Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie badania i oceny jakości procesów i produktów, ale nie potrafi podać żadnego przykładu.
3,5Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie badania i oceny jakości procesów i produktów, ale potrafi podać zaledwie jeden przykład.
4,0Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie badania i oceny jakości procesów i produktów. Student potrafi podać stosowne przykłady.
4,5Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie badania i oceny jakości procesów i produktów. Student potrafi podać stosowne przykłady oraz metody prewencji.
5,0Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie badania i oceny jakości procesów i produktów. Student potrafi podać stosowne przykłady oraz metody prewencji oraz przedstawić uproszczoną analizę kosztów jakości.
ICHP_1A_C26a_K06
W dziedzinie jakości Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny.
2,0Student nie potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny w dziedzinie jakości i nie widzi związku między jakością a kosztami produkcji.
3,0Student potrafi w dostatecznym stopniu myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny w dziedzinie jakości. Student zauważa związek między jakością a kosztami produkcji, ale nie potrafi przedstawić tego na wybranym przykładzie.
3,5Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny w dziedzinie jakości. Student widzi związek między jakością a kosztami produkcji i potrafi przedstawić taką zależność na wybranym przykładzie.
4,0Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny w dziedzinie jakości. Student widzi związek między jakością a kosztami produkcji i potrafi podać liczne przykłady takiej zależności.
4,5Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny w dziedzinie jakości. Student widzi związek między jakością a kosztami produkcji i potrafi podać liczne przykłady. Student chętnie korzysta z literatury branżowej, zaproponowanej przez prowadzącego zajęcia, w celu poznania przykładów wykorzystania nowoczesnych metod i technik badania i oceny jakości procesów i produktów do obniżenia kosztów jakości.
5,0Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny w dziedzinie jakości. Student widzi związek między jakością a kosztem produkcji i potrafi podać liczne przykłady. Student samodzielnie i chętnie poszukuje w literaturze przykładów wykorzystania nowowczesnych metod i technik badania i oceny jakości procesów i produktów do obniżania kosztów jakości.

Literatura podstawowa

  1. Kolman R., Inżynieria jakości, PWE, Warszawa, 1992
  2. Kolman R., Zastosowanie inżynierii jakości. Poradnik., Wydawnictwo AJG, Bydgoszcz, 2003
  3. Thompson J.R, Koronacki J., Statystyczne sterowanie procesem. Metoda Deminga etapowej optymalizacji jakości., Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ, Warszawa, 1994
  4. Kubera H., Zachowanie jakości produktu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, 2002
  5. Peslova F., Borkowski S., Inżynieria jakości w praktyce, Wyd. Menedż. PTM, Warszawa, 2006

Literatura dodatkowa

  1. Doty L.A., Statistical Process Control, Industrial Press Inc., New York, 1996
  2. Montgomery D.C., Statistical Quality Control. A modern introduction. International Student Version, John Wiley & Sons, Hoboken, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Dobór i wyznaczanie wybranych miar poprawności i precyzji.1
T-A-2Obliczanie wadliwości, poprawności, procenta jednostek niezgodnych, liczby wad w agregatowej jednostce produktu. Obliczanie wadliwości agregatowej produktu.1
T-A-3Zastosowanie rozkładu dwumianowego, Poissona, Gaussa do oszacowania jakości produktu.1
T-A-4Wyznaczanie wydolności procesu produkcyjnego.1
T-A-5Badanie losowości doboru próbki do badania. Sprawdzanie normalności rozkładu cechy w próbce.1
T-A-6Projektowanie karty kontrolnej przy liczbowej ocenie właściwości z zadanymi lub bez zadanych wartości normatywnych.1
T-A-7Projektowanie karty kontrolnej przy alternatywnej ocenie właściwości z zadanymi lub bez zadanych wartości normatywnych.1
T-A-8Projektowanie planów statystycznej kontroli odbiorczej metodą liczbową lub alternatywną.1
T-A-9Kolokwium1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Wprowadzenie do problematyki jakości. Różne definicje jakości i i terminologia w dziedzinie jakości. Cele i zadania inżynierii jakości. Etapy rozwoju podejścia do jakości. Podstawowe aspekyu jakości. Główne typy jakości w procesach gospodarczych. Koszty jakości.2
T-W-2Podstawowe miary jakości wykonania: wadliwość, poprawność, przecietna liczba wad w jednostce produktu, procent jednostek niezgodnych, parametry rozkładów (normalny, dwumianowy lub Poissona). Wadliwość cząstkowa i wadliwość agregatowa. Jakość techniczna i marketingowa. Zmienne diagnostyczne ciągłe lub zero-jedynkowe. Liczbowa i alternatywna ocena jakości. Stymulanta, destymulanta lub nominanta jakości.4
T-W-3Statystyczna analiza wydolności procesu. Wydolność procesu przy liczbowej lub alternatywnej ocenie właściwości. Znormalizowane wskaźniki wydolności procesu. Przykłady procesów wydolnych oraz bez wydolności.2
T-W-4Wprowadzenie do sterowania jakością procesu i produktu. Sposoby przedstawiania produktu do badania. Sposoby pobierania próbek. Badanie zgodności rozkładu cechy z rozkładem normalnym. Badanie losowości ciągu obserwacji w próbce.3
T-W-5Podstawy statystycznego sterowania procesem. Istota stosowania kart kontrolnych. Podział kart kontrolnych Shewharta stosowanych przy liczbowej i alternatywnej ocenie właściwości. Budowa i zastosowanie kart Shewharta.3
T-W-6Statystyczna Kontrola Odbiorcza. Definicje, rodzaje i typy kontroli odbiorczej. Projektowanie planów statystycznej kontroli odbiorczej metodą liczbową lub alternatywną.3
T-W-7Zaliczenie1
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie do zaliczenia15
A-A-3Rozwiązanie zadania dodatkowego, podanego przez prowadzącego6
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Przygotowanie do zaliczenia27
A-W-3Studiowanie literatury15
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C26a_W06Student ma podstawową wiedzę w zakresie inżynierii jakości. Student zna definicje, metody i narzędzia oceny jakości procesu lub produktu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W06ma podstawową wiedzę w zakresie inżynierii produktu i jakości
Cel przedmiotuC-2Poznanie technik sterowania jakością procesu.
C-1Poznanie sposobów wyrażania jakości produktu oraz metod i technik oceny jakości procesu lub produktu
C-4Ukształtowanie projakościowego rozumienia procesu.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do problematyki jakości. Różne definicje jakości i i terminologia w dziedzinie jakości. Cele i zadania inżynierii jakości. Etapy rozwoju podejścia do jakości. Podstawowe aspekyu jakości. Główne typy jakości w procesach gospodarczych. Koszty jakości.
T-W-3Statystyczna analiza wydolności procesu. Wydolność procesu przy liczbowej lub alternatywnej ocenie właściwości. Znormalizowane wskaźniki wydolności procesu. Przykłady procesów wydolnych oraz bez wydolności.
T-W-5Podstawy statystycznego sterowania procesem. Istota stosowania kart kontrolnych. Podział kart kontrolnych Shewharta stosowanych przy liczbowej i alternatywnej ocenie właściwości. Budowa i zastosowanie kart Shewharta.
T-W-4Wprowadzenie do sterowania jakością procesu i produktu. Sposoby przedstawiania produktu do badania. Sposoby pobierania próbek. Badanie zgodności rozkładu cechy z rozkładem normalnym. Badanie losowości ciągu obserwacji w próbce.
T-W-2Podstawowe miary jakości wykonania: wadliwość, poprawność, przecietna liczba wad w jednostce produktu, procent jednostek niezgodnych, parametry rozkładów (normalny, dwumianowy lub Poissona). Wadliwość cząstkowa i wadliwość agregatowa. Jakość techniczna i marketingowa. Zmienne diagnostyczne ciągłe lub zero-jedynkowe. Liczbowa i alternatywna ocena jakości. Stymulanta, destymulanta lub nominanta jakości.
T-W-6Statystyczna Kontrola Odbiorcza. Definicje, rodzaje i typy kontroli odbiorczej. Projektowanie planów statystycznej kontroli odbiorczej metodą liczbową lub alternatywną.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie obejmuje tematykę wykładów, forma pisemna, czas trwania 45 min.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zna podstawowych pojęć z zakresu inżynierii jakości oraz metod i narzędzi oceny jakości procesu lub produktu.
3,0Student zna podstawowe pojęcia z zakresu inżynierii jakości oraz umie wymienić metody i narzędzia oceny jakości procesu lub produktu.
3,5Student zna podstawowe pojęcia i definicje z zakresu inżynierii jakości oraz umie wymienić i objaśnić kilka metod i narzędzi oceny jakości procesu lub produktu.
4,0Student zna większość pojęć i definicji z zakresu inżynierii jakości oraz umie wymienić i objaśnić większość metod i narzędzi oceny jakości procesu lub produktu.
4,5Student zna wszystkie pojęcia i definicje z zakresu inżynierii jakości. Student umie scharakteryzować wszystkie metody i narzędzia do oceny jakości procesu lub produktu. Student potrafi porówanć poznane metody i narzędzia.
5,0Student zna wszystkie pojęcia i definicje z zakresu inżynierii jakości. Student umie scharakteryzować wszystkie metody i narzędzia do oceny jakości procesu lub produktu. Student potrafi porówanć poznane metody i narzędzia oraz samodzielnie dokonać wyboru najlepszej metody lub narzędzia oceny, a wybór uzasadnić.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C26a_U08Student potrafi zaproponować, zaplanować i opracować podstawowy eksperyment do oceny jakości procesu lub produktu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty procesowe, w tym pomiary, symulacje komputerowe oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-2Poznanie technik sterowania jakością procesu.
C-1Poznanie sposobów wyrażania jakości produktu oraz metod i technik oceny jakości procesu lub produktu
C-3Ukształtowanie umiejętności doboru metody oraz wyznaczania jakosci procesu lub produktu.
Treści programoweT-A-1Dobór i wyznaczanie wybranych miar poprawności i precyzji.
T-A-3Zastosowanie rozkładu dwumianowego, Poissona, Gaussa do oszacowania jakości produktu.
T-A-2Obliczanie wadliwości, poprawności, procenta jednostek niezgodnych, liczby wad w agregatowej jednostce produktu. Obliczanie wadliwości agregatowej produktu.
T-A-4Wyznaczanie wydolności procesu produkcyjnego.
T-A-5Badanie losowości doboru próbki do badania. Sprawdzanie normalności rozkładu cechy w próbce.
T-A-6Projektowanie karty kontrolnej przy liczbowej ocenie właściwości z zadanymi lub bez zadanych wartości normatywnych.
T-A-7Projektowanie karty kontrolnej przy alternatywnej ocenie właściwości z zadanymi lub bez zadanych wartości normatywnych.
T-A-8Projektowanie planów statystycznej kontroli odbiorczej metodą liczbową lub alternatywną.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie obejmujące tematykę ćwiczeń, forma pisemna, czas trwania 45 min.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi zaproponować, zaplanować oraz opracować eksperymentu do oceny jakości procesu lub produktu.
3,0Student potrafi zaproponować, zaplanować oraz opracować prosty eksperyment do oceny jakości procesu lub produktu.
3,5Student potrafi zaproponować, zaplanować oraz opracować eksperyment do oceny jakości procesu lub produktu.
4,0Student potrafi zaproponować, zaplanować oraz opracować eksperyment do oceny jakości procesu lub produktu wykorzystując różne metody i narzędzia do oceny jakości, ale nie potrafi wskazać najlepszych.
4,5Student potrafi zaproponować, zaplanować oraz opracować eksperyment do oceny jakości procesu lub produktu wykorzystując różne metody i narzędzia do oceny jakości. Student potrafi porównać zaproponowane metody i narzędzia i wskazać najlepsze z nich.
5,0Student potrafi zaproponować, zaplanować oraz opracować eksperyment do oceny jakości procesu lub produktu wykorzystując różne metody i narzędzia do oceny jakości. Student potrafi porównać zaproponowane metody i narzędzia oraz wskazać najlepsze z nich, a wybór uzasadnić.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C26a_U11Student potrafi dostrzegać aspekty systemowe (np. zarządzanie jakością) oraz pozatechniczne (np. koszty jakości) przy formułowaniu zadań inżynierskich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U11potrafi dostrzegać aspekty systemowe i pozatechniczne przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań inżynierskich
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie projakościowego rozumienia procesu.
Treści programoweT-W-1Wprowadzenie do problematyki jakości. Różne definicje jakości i i terminologia w dziedzinie jakości. Cele i zadania inżynierii jakości. Etapy rozwoju podejścia do jakości. Podstawowe aspekyu jakości. Główne typy jakości w procesach gospodarczych. Koszty jakości.
T-W-2Podstawowe miary jakości wykonania: wadliwość, poprawność, przecietna liczba wad w jednostce produktu, procent jednostek niezgodnych, parametry rozkładów (normalny, dwumianowy lub Poissona). Wadliwość cząstkowa i wadliwość agregatowa. Jakość techniczna i marketingowa. Zmienne diagnostyczne ciągłe lub zero-jedynkowe. Liczbowa i alternatywna ocena jakości. Stymulanta, destymulanta lub nominanta jakości.
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: zaliczenie obejmujące tematykę ćwiczeń, forma pisemna, czas trwania 45 min.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie dostrzega aspektów systemowych oraz pozatechnicznych przy formułowaniu zadań inżynierskich.
3,0Student w minimalnym stopniu dostrzega aspekty systemowe oraz pozatechniczne przy formułowaniu zadań inżynierskich, ale nie potrafi podać stosownego przykładu.
3,5Student dostrzega aspekty systemowe oraz pozatechniczne przy formułowaniu zadań inżynierskich. Student potrafi podać po jednym przykładzie aspetu systemowego i pozatechnicznego.
4,0Student dostrzega aspekty systemowe oraz pozatechniczne przy formułowaniu zadań inżynierskich. Student potrafi podać stosowne przykłady aspetów systemowych i pozatechnicznych.
4,5Student dostrzega aspekty systemowe oraz pozatechniczne przy formułowaniu zadań inżynierskich. Student potrafi podać stosowne przykłady aspetów systemowych i pozatechnicznych oraz zaproponować metody, które mogą być wykorzystane w celu opisania tych związków.
5,0Student dostrzega aspekty systemowe oraz pozatechniczne przy formułowaniu zadań inżynierskich. Student potrafi podać stosowne przykłady aspetów systemowych i pozatechnicznych oraz dobrać wyboru i uzasadnić wybór metody, która może być wykorzystana w celu opisania tych związków.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C26a_K02Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie badania i oceny jakości procesu lub produktu (w tym usługi).
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Poznanie technik sterowania jakością procesu.
C-4Ukształtowanie projakościowego rozumienia procesu.
Treści programoweT-A-5Badanie losowości doboru próbki do badania. Sprawdzanie normalności rozkładu cechy w próbce.
T-A-6Projektowanie karty kontrolnej przy liczbowej ocenie właściwości z zadanymi lub bez zadanych wartości normatywnych.
T-A-7Projektowanie karty kontrolnej przy alternatywnej ocenie właściwości z zadanymi lub bez zadanych wartości normatywnych.
T-W-3Statystyczna analiza wydolności procesu. Wydolność procesu przy liczbowej lub alternatywnej ocenie właściwości. Znormalizowane wskaźniki wydolności procesu. Przykłady procesów wydolnych oraz bez wydolności.
T-W-5Podstawy statystycznego sterowania procesem. Istota stosowania kart kontrolnych. Podział kart kontrolnych Shewharta stosowanych przy liczbowej i alternatywnej ocenie właściwości. Budowa i zastosowanie kart Shewharta.
T-W-4Wprowadzenie do sterowania jakością procesu i produktu. Sposoby przedstawiania produktu do badania. Sposoby pobierania próbek. Badanie zgodności rozkładu cechy z rozkładem normalnym. Badanie losowości ciągu obserwacji w próbce.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie obejmuje tematykę wykładów, forma pisemna, czas trwania 45 min.
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie obejmujące tematykę ćwiczeń, forma pisemna, czas trwania 45 min.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie rozumie pozatechnicznych aspektów i skutków działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie badania i oceny jakości procesów i produktów.
3,0Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie badania i oceny jakości procesów i produktów, ale nie potrafi podać żadnego przykładu.
3,5Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie badania i oceny jakości procesów i produktów, ale potrafi podać zaledwie jeden przykład.
4,0Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie badania i oceny jakości procesów i produktów. Student potrafi podać stosowne przykłady.
4,5Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie badania i oceny jakości procesów i produktów. Student potrafi podać stosowne przykłady oraz metody prewencji.
5,0Student rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej oraz odpowiedzialności za podejmowane decyzje w zakresie badania i oceny jakości procesów i produktów. Student potrafi podać stosowne przykłady oraz metody prewencji oraz przedstawić uproszczoną analizę kosztów jakości.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C26a_K06W dziedzinie jakości Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K06potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy
Cel przedmiotuC-2Poznanie technik sterowania jakością procesu.
C-1Poznanie sposobów wyrażania jakości produktu oraz metod i technik oceny jakości procesu lub produktu
C-3Ukształtowanie umiejętności doboru metody oraz wyznaczania jakosci procesu lub produktu.
C-4Ukształtowanie projakościowego rozumienia procesu.
Treści programoweT-A-1Dobór i wyznaczanie wybranych miar poprawności i precyzji.
T-A-3Zastosowanie rozkładu dwumianowego, Poissona, Gaussa do oszacowania jakości produktu.
T-A-5Badanie losowości doboru próbki do badania. Sprawdzanie normalności rozkładu cechy w próbce.
T-A-6Projektowanie karty kontrolnej przy liczbowej ocenie właściwości z zadanymi lub bez zadanych wartości normatywnych.
T-A-7Projektowanie karty kontrolnej przy alternatywnej ocenie właściwości z zadanymi lub bez zadanych wartości normatywnych.
T-W-3Statystyczna analiza wydolności procesu. Wydolność procesu przy liczbowej lub alternatywnej ocenie właściwości. Znormalizowane wskaźniki wydolności procesu. Przykłady procesów wydolnych oraz bez wydolności.
T-W-5Podstawy statystycznego sterowania procesem. Istota stosowania kart kontrolnych. Podział kart kontrolnych Shewharta stosowanych przy liczbowej i alternatywnej ocenie właściwości. Budowa i zastosowanie kart Shewharta.
T-W-4Wprowadzenie do sterowania jakością procesu i produktu. Sposoby przedstawiania produktu do badania. Sposoby pobierania próbek. Badanie zgodności rozkładu cechy z rozkładem normalnym. Badanie losowości ciągu obserwacji w próbce.
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe
M-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Zaliczenie obejmuje tematykę wykładów, forma pisemna, czas trwania 45 min.
S-1Ocena podsumowująca: zaliczenie obejmujące tematykę ćwiczeń, forma pisemna, czas trwania 45 min.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny w dziedzinie jakości i nie widzi związku między jakością a kosztami produkcji.
3,0Student potrafi w dostatecznym stopniu myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny w dziedzinie jakości. Student zauważa związek między jakością a kosztami produkcji, ale nie potrafi przedstawić tego na wybranym przykładzie.
3,5Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny w dziedzinie jakości. Student widzi związek między jakością a kosztami produkcji i potrafi przedstawić taką zależność na wybranym przykładzie.
4,0Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny w dziedzinie jakości. Student widzi związek między jakością a kosztami produkcji i potrafi podać liczne przykłady takiej zależności.
4,5Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny w dziedzinie jakości. Student widzi związek między jakością a kosztami produkcji i potrafi podać liczne przykłady. Student chętnie korzysta z literatury branżowej, zaproponowanej przez prowadzącego zajęcia, w celu poznania przykładów wykorzystania nowoczesnych metod i technik badania i oceny jakości procesów i produktów do obniżenia kosztów jakości.
5,0Student potrafi myśleć i działać w sposób kreatywny i innowacyjny w dziedzinie jakości. Student widzi związek między jakością a kosztem produkcji i potrafi podać liczne przykłady. Student samodzielnie i chętnie poszukuje w literaturze przykładów wykorzystania nowowczesnych metod i technik badania i oceny jakości procesów i produktów do obniżania kosztów jakości.