Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N1)

Sylabus przedmiotu Bioprocesy i aparaty:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Bioprocesy i aparaty
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Nauczyciel odpowiedzialny Magdalena Cudak <Magdalena.Cudak@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Magdalena Cudak <Magdalena.Cudak@zut.edu.pl>, Anna Kiełbus-Rąpała <Anna.Kielbus-Rapala@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia egzamin Język polski
Blok obieralny 10 Grupa obieralna 1

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW8 18 2,00,56egzamin
projektyP8 9 1,00,44zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy inżynierii procesowej
W-2Podstawy aparatury procesowej

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z dziedziny inżynierii bioprocesowej
C-2Zapoznanie studentów z rodzajami aparatury stosowanej w bioprocesach
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń w zakresie zagadnień dotyczących bioprocesów

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Projekt bioreaktora. Student projektuje jeden z aparatów: bioreaktor z mieszadłem; bioreaktor air-lift; biofiltr; węzeł biologicznego oczyszczania ścieków9
9
wykłady
T-W-1Biotechnologia jako nauka interdyscyplinarna. Obszar zainteresowań inżynierii bioprocesowej.1
T-W-2Przykłady otrzymywania bioproduktów. Otrzymywanie bioetanolu. Otrzymywanie biogazu. Biogazownie.2
T-W-3Inżynieria strumienia wlotowego. Inżynieria bioreaktorowa. Inżynieria strumienia wylotowego. Fermentacja1
T-W-4Podstawy modelowania kinetyki wzrostu mikroorganizmów w bioreaktorach. Bilanse masowe bioprocesów ciągłych i okresowych.3
T-W-5Sterylizacja w inzynierii bioprocesowej. Wymiana masy i ciepła w bioreaktorach. Napowietrzanie i mieszanie w bioreaktorach.3
T-W-6Sposoby wyodrębniania i rozdziału bioproduktów.3
T-W-7Klasyfikacja i konstrukcja reaktorów biochemicznych. Charakterystyka róznych typów bioreaktorów.3
T-W-8Podstawy biologicznego oczyszczania gazów i ścieków2
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1samodzielna praca studenta nad projektem21
A-P-2uczestnictwo w zajęciach i konsultacjach9
30
wykłady
A-W-1studiowanie wskazanej literatury12
A-W-2rozwiązywanie zalecanych do danego tematu przykładów obliczeniowych15
A-W-3przygotowanie się do egzaminu15
A-W-4uczestnictwo w zajęciach18
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Projekt: metoda projektów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny (90 min)
S-2Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie na podstawie samodzielnie wykonanego projektu oparte na stopniu zgodności projektu z wczesniej ustalonymi wymaganiami dotyczącymi, między innymi, poprawności obliczeń

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C24_W09
student potrafi opisać operacje i procesy w zakresie inżynierii bioprocesowej
ICHP_1A_W09C-1, C-3T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-5, T-W-8M-1, M-2S-1, S-2
ICHP_1A_C24_W11
student potrafi scharakteryzować aparaturę stosowaną w inżynierii bioprocesowej
ICHP_1A_W11C-2, C-3T-P-1, T-W-7M-1, M-2S-1, S-2
ICHP_1A_C24_W13
student potrafi opisać trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
ICHP_1A_W13C-1, C-2, C-3T-W-1, T-W-3, T-W-4, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2S-1, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C24_U14
student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych w zakresie inżynierii bioprocesowej
ICHP_1A_U14C-1, C-2, C-3T-P-1, T-W-2, T-W-6, T-W-7, T-W-5M-1, M-2S-1, S-2
ICHP_1A_C24_U17
student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej
ICHP_1A_U17C-2, C-3T-P-1, T-W-6, T-W-7M-1, M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C24_K02
student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
ICHP_1A_K02C-1, C-2, C-3T-P-1, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-6, T-W-7, T-W-8M-1, M-2S-1, S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C24_W09
student potrafi opisać operacje i procesy w zakresie inżynierii bioprocesowej
2,0student nie potrafi opisać operacji i procesów w obszarze inżynierii bioprocesowej
3,0student potrafi opisać podstawowe operacje i procesy w obszarze inżynierii bioprocesowej
3,5student potrafi opisać różne operacje i procesy w obszarze inżynierii bioprocesowej
4,0student potrafi opisać wiele operacji i procesów w obszarze inżynierii bioprocesowej
4,5student potrafi opisać wiele złożonych operacji i procesów w obszarze inżynierii bioprocesowej
5,0student potrafi opisać i dobrać wiele złożonych operacji i procesów w obszarze inżynierii bioprocesowej
ICHP_1A_C24_W11
student potrafi scharakteryzować aparaturę stosowaną w inżynierii bioprocesowej
2,0student nie potrafi scharakteryzować aparatury stosowanej w inżynierii bioprocesowej
3,0student potrafi scharakteryzować podstawowe aparaty stosowane w inżynierii bioprocesowej
3,5student potrafi scharakteryzować różne aparaty stosowane w inżynierii bioprocesowej
4,0student potrafi scharakteryzować wiele aparatów stosowanych w inżynierii bioprocesowej
4,5student potrafi scharakteryzować wiele aparatów stosowanych w inżynierii bioprocesowej oraz wskazać ich zalety i wady
5,0student potrafi scharakteryzować wiele aparatów stosowanych w inżynierii bioprocesowe, wskazać ich zalety i wady oraz zaproponować właściwe rozwiązanie w danej biotechnologii
ICHP_1A_C24_W13
student potrafi opisać trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
2,0student nie potrafi opisać trendów rozwojowych w zakresie inżynierii bioprocesowej
3,0student potrafi opisać w stopniu podstawowym trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
3,5student potrafi opisać w stopniu więcej niż podstawowym trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
4,0student potrafi opisać w szerokim stopniu trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
4,5student potrafi opisać wyczerpująco trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
5,0student potrafi opisać bardzo wyczerpująco trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C24_U14
student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych w zakresie inżynierii bioprocesowej
2,0student nie potrafi wykorzystać nabytej wiedzy do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
3,0student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
3,5student potrafi w stopniu więcej niż podstawowym wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
4,0student potrafi w szerokim stopniu wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
4,5student potrafi w bardzo szerokim stopniu wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
5,0student potrafi w bardzo szerokim stopniu wykorzystać i analizować nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
ICHP_1A_C24_U17
student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej
2,0student nie potrafi zaprojektować prostego urządzenia lub aparatu typowego dla inżynierii bioprocesowej
3,0student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej i wykonać podstawową dokumentację
3,5student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej i wykonać odpowiednią dokumentację
4,0student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej, wykonać odpowiednią dokumentację i przedyskutować zalety i wady uzyskanego rozwiązania
4,5student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej, wykonać odpowiednią dokumentację i przedyskutować szczegółowo zalety i wady uzyskanego rozwiązania
5,0student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej, wykonać odpowiednią dokumentację i przedyskutować zalety i wady uzyskanego rozwiązania na tle innych rozwiązań technicznych

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C24_K02
student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
2,0student nie rozumie ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
3,0student rozumie w podstawowym stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
3,5student rozumie w więcej niż podstawowym stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
4,0student rozumie w szerokim stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
4,5student rozumie w szerokim stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej i potrafi wskazać wybrane przykłady
5,0student rozumie w szerokim stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej i potrafi wskazać wiele przykładów

Literatura podstawowa

  1. Praca zbiorowa pod red. W. Bednarskiego i J. Fiedurka, Podstawy biotechnologii przemysłowej, WNT, Warszawa, 2012
  2. Viesturs U.E., Kuzniecow A.M. Sawienkow W.W., Bioreaktory. Zasady obliczeń i doboru, WNT, Warszawa, 1990
  3. Buraczewski G., Biotechnologia osadu czynnego, PWN, Warszawa, 1994
  4. Buraczewski G., Fermentacja metanowa, PWN, Warszawa, 1989
  5. Szewczyk K.W., Technologia biochemiczna, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2003

Literatura dodatkowa

  1. Prave P., Faust U., Sittig W., Sukatsch D.A., Fundamentals for biotechnology, VCH, Weinheim, 1987
  2. Aiba S., Humphrey E., Millis N.F., Inżynieria biochemiczna, WNT, Warszawa, 1977

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Projekt bioreaktora. Student projektuje jeden z aparatów: bioreaktor z mieszadłem; bioreaktor air-lift; biofiltr; węzeł biologicznego oczyszczania ścieków9
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Biotechnologia jako nauka interdyscyplinarna. Obszar zainteresowań inżynierii bioprocesowej.1
T-W-2Przykłady otrzymywania bioproduktów. Otrzymywanie bioetanolu. Otrzymywanie biogazu. Biogazownie.2
T-W-3Inżynieria strumienia wlotowego. Inżynieria bioreaktorowa. Inżynieria strumienia wylotowego. Fermentacja1
T-W-4Podstawy modelowania kinetyki wzrostu mikroorganizmów w bioreaktorach. Bilanse masowe bioprocesów ciągłych i okresowych.3
T-W-5Sterylizacja w inzynierii bioprocesowej. Wymiana masy i ciepła w bioreaktorach. Napowietrzanie i mieszanie w bioreaktorach.3
T-W-6Sposoby wyodrębniania i rozdziału bioproduktów.3
T-W-7Klasyfikacja i konstrukcja reaktorów biochemicznych. Charakterystyka róznych typów bioreaktorów.3
T-W-8Podstawy biologicznego oczyszczania gazów i ścieków2
18

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1samodzielna praca studenta nad projektem21
A-P-2uczestnictwo w zajęciach i konsultacjach9
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1studiowanie wskazanej literatury12
A-W-2rozwiązywanie zalecanych do danego tematu przykładów obliczeniowych15
A-W-3przygotowanie się do egzaminu15
A-W-4uczestnictwo w zajęciach18
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C24_W09student potrafi opisać operacje i procesy w zakresie inżynierii bioprocesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W09ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa takich jak: - operacje i procesy jednostkowe - przenoszenie i bilansowanie masy, pędu i energii
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z dziedziny inżynierii bioprocesowej
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń w zakresie zagadnień dotyczących bioprocesów
Treści programoweT-W-2Przykłady otrzymywania bioproduktów. Otrzymywanie bioetanolu. Otrzymywanie biogazu. Biogazownie.
T-W-3Inżynieria strumienia wlotowego. Inżynieria bioreaktorowa. Inżynieria strumienia wylotowego. Fermentacja
T-W-6Sposoby wyodrębniania i rozdziału bioproduktów.
T-W-5Sterylizacja w inzynierii bioprocesowej. Wymiana masy i ciepła w bioreaktorach. Napowietrzanie i mieszanie w bioreaktorach.
T-W-8Podstawy biologicznego oczyszczania gazów i ścieków
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Projekt: metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny (90 min)
S-2Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie na podstawie samodzielnie wykonanego projektu oparte na stopniu zgodności projektu z wczesniej ustalonymi wymaganiami dotyczącymi, między innymi, poprawności obliczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi opisać operacji i procesów w obszarze inżynierii bioprocesowej
3,0student potrafi opisać podstawowe operacje i procesy w obszarze inżynierii bioprocesowej
3,5student potrafi opisać różne operacje i procesy w obszarze inżynierii bioprocesowej
4,0student potrafi opisać wiele operacji i procesów w obszarze inżynierii bioprocesowej
4,5student potrafi opisać wiele złożonych operacji i procesów w obszarze inżynierii bioprocesowej
5,0student potrafi opisać i dobrać wiele złożonych operacji i procesów w obszarze inżynierii bioprocesowej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C24_W11student potrafi scharakteryzować aparaturę stosowaną w inżynierii bioprocesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W11ma szczegółową wiedzę z zakresu maszynoznawstwa i aparatury przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych oraz podstaw projektowania aparatów i procesów
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z rodzajami aparatury stosowanej w bioprocesach
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń w zakresie zagadnień dotyczących bioprocesów
Treści programoweT-P-1Projekt bioreaktora. Student projektuje jeden z aparatów: bioreaktor z mieszadłem; bioreaktor air-lift; biofiltr; węzeł biologicznego oczyszczania ścieków
T-W-7Klasyfikacja i konstrukcja reaktorów biochemicznych. Charakterystyka róznych typów bioreaktorów.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Projekt: metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny (90 min)
S-2Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie na podstawie samodzielnie wykonanego projektu oparte na stopniu zgodności projektu z wczesniej ustalonymi wymaganiami dotyczącymi, między innymi, poprawności obliczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi scharakteryzować aparatury stosowanej w inżynierii bioprocesowej
3,0student potrafi scharakteryzować podstawowe aparaty stosowane w inżynierii bioprocesowej
3,5student potrafi scharakteryzować różne aparaty stosowane w inżynierii bioprocesowej
4,0student potrafi scharakteryzować wiele aparatów stosowanych w inżynierii bioprocesowej
4,5student potrafi scharakteryzować wiele aparatów stosowanych w inżynierii bioprocesowej oraz wskazać ich zalety i wady
5,0student potrafi scharakteryzować wiele aparatów stosowanych w inżynierii bioprocesowe, wskazać ich zalety i wady oraz zaproponować właściwe rozwiązanie w danej biotechnologii
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C24_W13student potrafi opisać trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W13ma wiedzę o obecnym stanie oraz najnowszych trendach rozwojowych inżynierii chemicznej i procesowej oraz dziedzin pokrewnych w kraju i na świecie
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z dziedziny inżynierii bioprocesowej
C-2Zapoznanie studentów z rodzajami aparatury stosowanej w bioprocesach
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń w zakresie zagadnień dotyczących bioprocesów
Treści programoweT-W-1Biotechnologia jako nauka interdyscyplinarna. Obszar zainteresowań inżynierii bioprocesowej.
T-W-3Inżynieria strumienia wlotowego. Inżynieria bioreaktorowa. Inżynieria strumienia wylotowego. Fermentacja
T-W-4Podstawy modelowania kinetyki wzrostu mikroorganizmów w bioreaktorach. Bilanse masowe bioprocesów ciągłych i okresowych.
T-W-6Sposoby wyodrębniania i rozdziału bioproduktów.
T-W-7Klasyfikacja i konstrukcja reaktorów biochemicznych. Charakterystyka róznych typów bioreaktorów.
T-W-8Podstawy biologicznego oczyszczania gazów i ścieków
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Projekt: metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny (90 min)
S-2Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie na podstawie samodzielnie wykonanego projektu oparte na stopniu zgodności projektu z wczesniej ustalonymi wymaganiami dotyczącymi, między innymi, poprawności obliczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi opisać trendów rozwojowych w zakresie inżynierii bioprocesowej
3,0student potrafi opisać w stopniu podstawowym trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
3,5student potrafi opisać w stopniu więcej niż podstawowym trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
4,0student potrafi opisać w szerokim stopniu trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
4,5student potrafi opisać wyczerpująco trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
5,0student potrafi opisać bardzo wyczerpująco trendy rozwojowe w zakresie inżynierii bioprocesowej
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C24_U14student potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych w zakresie inżynierii bioprocesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U14potrafi wykorzystać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania, zwłaszcza w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej, istniejących rozwiązań technicznych, w szczególności procesów, urządzeń, aparatów, instalacji, obiektów i systemów
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z dziedziny inżynierii bioprocesowej
C-2Zapoznanie studentów z rodzajami aparatury stosowanej w bioprocesach
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń w zakresie zagadnień dotyczących bioprocesów
Treści programoweT-P-1Projekt bioreaktora. Student projektuje jeden z aparatów: bioreaktor z mieszadłem; bioreaktor air-lift; biofiltr; węzeł biologicznego oczyszczania ścieków
T-W-2Przykłady otrzymywania bioproduktów. Otrzymywanie bioetanolu. Otrzymywanie biogazu. Biogazownie.
T-W-6Sposoby wyodrębniania i rozdziału bioproduktów.
T-W-7Klasyfikacja i konstrukcja reaktorów biochemicznych. Charakterystyka róznych typów bioreaktorów.
T-W-5Sterylizacja w inzynierii bioprocesowej. Wymiana masy i ciepła w bioreaktorach. Napowietrzanie i mieszanie w bioreaktorach.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Projekt: metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny (90 min)
S-2Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie na podstawie samodzielnie wykonanego projektu oparte na stopniu zgodności projektu z wczesniej ustalonymi wymaganiami dotyczącymi, między innymi, poprawności obliczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi wykorzystać nabytej wiedzy do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
3,0student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
3,5student potrafi w stopniu więcej niż podstawowym wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
4,0student potrafi w szerokim stopniu wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
4,5student potrafi w bardzo szerokim stopniu wykorzystać nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
5,0student potrafi w bardzo szerokim stopniu wykorzystać i analizować nabytą wiedzę do oceny sposobu funkcjonowania rozwiązań technicznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C24_U17student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U17potrafi zaprojektować oraz zrealizować proste urządzenie oraz aparat, obiekt, proces lub system, typowy dla inżynierii chemicznej i procesowej, używając właściwych metod, technik i narzędzi
Cel przedmiotuC-2Zapoznanie studentów z rodzajami aparatury stosowanej w bioprocesach
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń w zakresie zagadnień dotyczących bioprocesów
Treści programoweT-P-1Projekt bioreaktora. Student projektuje jeden z aparatów: bioreaktor z mieszadłem; bioreaktor air-lift; biofiltr; węzeł biologicznego oczyszczania ścieków
T-W-6Sposoby wyodrębniania i rozdziału bioproduktów.
T-W-7Klasyfikacja i konstrukcja reaktorów biochemicznych. Charakterystyka róznych typów bioreaktorów.
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Projekt: metoda projektów
Sposób ocenyS-2Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie na podstawie samodzielnie wykonanego projektu oparte na stopniu zgodności projektu z wczesniej ustalonymi wymaganiami dotyczącymi, między innymi, poprawności obliczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi zaprojektować prostego urządzenia lub aparatu typowego dla inżynierii bioprocesowej
3,0student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej i wykonać podstawową dokumentację
3,5student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej i wykonać odpowiednią dokumentację
4,0student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej, wykonać odpowiednią dokumentację i przedyskutować zalety i wady uzyskanego rozwiązania
4,5student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej, wykonać odpowiednią dokumentację i przedyskutować szczegółowo zalety i wady uzyskanego rozwiązania
5,0student potrafi zaprojektować proste urządzenie lub aparat typowy dla inżynierii bioprocesowej, wykonać odpowiednią dokumentację i przedyskutować zalety i wady uzyskanego rozwiązania na tle innych rozwiązań technicznych
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C24_K02student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z podstawową wiedzą z dziedziny inżynierii bioprocesowej
C-2Zapoznanie studentów z rodzajami aparatury stosowanej w bioprocesach
C-3Ukształtowanie umiejętności obliczeń w zakresie zagadnień dotyczących bioprocesów
Treści programoweT-P-1Projekt bioreaktora. Student projektuje jeden z aparatów: bioreaktor z mieszadłem; bioreaktor air-lift; biofiltr; węzeł biologicznego oczyszczania ścieków
T-W-1Biotechnologia jako nauka interdyscyplinarna. Obszar zainteresowań inżynierii bioprocesowej.
T-W-2Przykłady otrzymywania bioproduktów. Otrzymywanie bioetanolu. Otrzymywanie biogazu. Biogazownie.
T-W-3Inżynieria strumienia wlotowego. Inżynieria bioreaktorowa. Inżynieria strumienia wylotowego. Fermentacja
T-W-6Sposoby wyodrębniania i rozdziału bioproduktów.
T-W-7Klasyfikacja i konstrukcja reaktorów biochemicznych. Charakterystyka róznych typów bioreaktorów.
T-W-8Podstawy biologicznego oczyszczania gazów i ścieków
Metody nauczaniaM-1Metody podające: wykład informacyjny
M-2Projekt: metoda projektów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Wykład: egzamin pisemny (90 min)
S-2Ocena podsumowująca: Projekt: zaliczenie na podstawie samodzielnie wykonanego projektu oparte na stopniu zgodności projektu z wczesniej ustalonymi wymaganiami dotyczącymi, między innymi, poprawności obliczeń
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie rozumie ważności pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
3,0student rozumie w podstawowym stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
3,5student rozumie w więcej niż podstawowym stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
4,0student rozumie w szerokim stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej
4,5student rozumie w szerokim stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej i potrafi wskazać wybrane przykłady
5,0student rozumie w szerokim stopniu ważność pozatechnicznych aspektów działalności inżynierskiej w zakresie inżynierii bioprocesowej i potrafi wskazać wiele przykładów