Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N1)

Sylabus przedmiotu Metody projektowania jakości:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Metody projektowania jakości
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Nauczyciel odpowiedzialny Jolanta Szoplik <Jolanta.Szoplik@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 7 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
ćwiczenia audytoryjneA8 9 1,00,41zaliczenie
wykładyW8 18 2,00,59zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Podstawy statystyki

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie z narzędziami i metodami statystycznej kontroli jakości.
C-2Ukształtowanie umiejętności wyboru i zastosowania odpowiedniego narzędzia statycznej kontroli jakości do rozwiązania zadanego zadania.
C-3Ukształtowanie umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialności za zespół

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
ćwiczenia audytoryjne
T-A-1Obliczanie wybranych charakterystyk (statystyk lub parametrów) opisujących strukturę zbiorowości.1
T-A-2Praktyczne zastosowanie metod i technik statystycznego sterowania jakością (schemat blokowy, arkusz kontrolny, rozkład częstości, histogram, diagram Pareto-Lorenza, diagram Ishikawy) na wybranym przykładzie.1
T-A-3Praktyczne wykorzystanie wybranych tradycyjnych metod i narzędzi statystycznych stosowanych do kontroli jakości (statystyki opisowe, projektowanie eksperymentu, testosowanie hipotez, analiza regresji, analiza niezawodności).2
T-A-4Projektowanie kart Shewharta przy liczbowej lub alternatywnej ocenie właściwości.1
T-A-5Projekt karty CUSUM liczby wad w próbce. Projekt karty CUSUM wartości średniej w próbce dla rozkładu normalnego i znanego odchylenia średniego.1
T-A-6Projektowanie planów Statystycznej Kontroli Odbiorczej metodą liczbową (metoda s, sigma oraz R).1
T-A-7Projektowanie jednostopniowych i dwustopniowych planów Statystycznej Kontroli Odbiorcznej metodą alternatywną.1
T-A-8Kolokwium1
9
wykłady
T-W-1Analiza struktury zbiorowości (częstość względna, wskaźnik struktury). Klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej, zróżnicowania, skośności i koncentracji w analizie rozkładu.2
T-W-2Pojęcie procesu i jego składowych. Przebieg procesu, metody rejestracji i zbierania danych. Kontrola, prewencja. Statystyczne sterowanie jakością. Proste narzędzia statystycznego sterowania jakością (schemat blokowy, arkusz kontrolny, rozkład częstości, histogram, diagram Pareto, diagram Ishikawy, karta kontrolna).3
T-W-3Karty kontrolne Shewharta oraz karty sum skumulowanych CUSUM stosowane przy liczbowej oraz alternatywnej ocenie właściwości.5
T-W-4Tradycyjne metody i narzędzia statystyczne stosowane do kontroli jakości (statystyki opisowe, projektowanie eksperymentu, testosowanie hipotez, analiza regresji, analiza niezawodności, odbiory jakościowe, karty kontrolne).2
T-W-5Statystyczna kontrola odbiorcza SKO metodą liczbową i alternatywną. Projektowanie planów SKO. Plany jednostopniowe i wielostopniowe. Kontrola normalna, ulgowa lub obostrzona. Metoda s, sigma oraz R.5
T-W-6Zaliczenie1
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
ćwiczenia audytoryjne
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie do kolokwium21
30
wykłady
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Studiowanie literatury15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia27
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1wykład informacyjny
M-2ćwiczenia przedmiotowe połączone z prezentacją i dyskusją wyników

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie obejmuje tematykę wykładów, forma pisemna, czas trwania 45 min.
S-2Ocena formująca: Zaliczenie obejmujące tematykę ćwiczeń, forma pisemna, czas trwania 45 min.
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji przygotowanej i prezentowanej przez 4 osobową grupę.

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C26b_W06
Student ma podstawową wiedzę w zakresie statystycznej kontroli jakości procesu lub produktu.
ICHP_1A_W06C-1T-W-3, T-W-5, T-W-2, T-W-1, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C26b_U01
Student potrafi pozyskiwać z literatury i Polskich Norm informacje dotyczące metod i technik statystycznej kontroli jakości oraz możliwości ich wykorzystania do sterowania i kontroli wybranych procesów inżynierii chemicznej.
ICHP_1A_U01C-2T-A-1, T-A-2, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-4, T-A-3M-2S-2, S-3
ICHP_1A_C26b_U16
Student potrafi ocenić przydatność tradycyjnych metod i narzędzi statystycznej kontroli jakości do rozwiązania wybranego zadania o charakterze praktycznym oraz wybrać i zastosować najlepszą z nich.
ICHP_1A_U16C-3, C-2T-A-1, T-A-2, T-A-5, T-A-6, T-A-7, T-A-4, T-A-3M-2S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C26b_K03
Student potrafi pracować w grupie i potrafi pełnić rolę jej lidera oraz umie oszacować czas niezbędny do zrealizowania wyznaczonego zadania.
ICHP_1A_K03C-3T-A-2, T-A-3M-2S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C26b_W06
Student ma podstawową wiedzę w zakresie statystycznej kontroli jakości procesu lub produktu.
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu statystycznej kontroli jakości. Student nie zna żadnych metod i narzędzi stosowanych do statystycznej kontroli jakości procesu lub produktu.
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu statystycznej kontroli jakości. Student zna tylko proste metody i narzędzia stosowane do statystycznej kontroli jakości procesu lub produktu.
3,5Student ma dostateczną wiedzę z zakresu statystycznej kontroli jakości. Student zna wiele metod i narzędzi stosowanych do statystycznej kontroli jakości procesu lub produktu, ale tylko niektóre potrafi scharakteryzować.
4,0Student ma dobrą wiedzę z zakresu statystycznej kontroli jakości. Student zna wszystkie wymienione w Polskiej Normie metody i narzędzia stosowane do statystycznej kontroli jakości procesu lub produktu i potrafi scharakteryzować.
4,5Student ma dobrą wiedzę z zakresu statystycznej kontroli jakości. Student zna wszystkie wymienione w Polskiej Normie metody i narzędzia stosowane do statystycznej kontroli jakości procesu lub produktu i potrafi scharakteryzować. Student potrafi podać praktyczne przykłady zastosowania dla każdej z nich.
5,0Student ma bardzo dobrą wiedzę z zakresu statystycznej kontroli jakości. Student zna wszystkie wymienione w Polskiej Normie tradycyjne i nowowczesne metody i narzędzia stosowane do statystycznej kontroli jakości procesu lub produktu i potrafi je scharakteryzować. Student potrafi podać liczne praktyczne przykłady zastosowania dla każdej z nich, a wybór uzasadnić.

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C26b_U01
Student potrafi pozyskiwać z literatury i Polskich Norm informacje dotyczące metod i technik statystycznej kontroli jakości oraz możliwości ich wykorzystania do sterowania i kontroli wybranych procesów inżynierii chemicznej.
2,0Student nie potrafi pozyskać z literatury branżowej żadnych informacji na temat praktycznego wykorzystania metod i technik statystycznej kontroli jakości do sterowania lub kontroli wybranych procesów inżynierii jakosci.
3,0Student potrafi w dostatecznym stopniu pozyskać z literatury branżowej (wskazanej przez prowadzącego zajęcia) informacje na temat praktycznego wykorzystania metod i technik statystycznej kontroli jakości do sterowania lub kontroli wybranych procesów inżynierii jakosci.
3,5Student potrafi samodzielnie pozyskać z literatury branżowej informacje na temat praktycznego wykorzystania metod i technik statystycznej kontroli jakości do sterowania lub kontroli wybranych procesów inżynierii jakosci.
4,0Student potrafi samodzielnie pozyskać z literatury branżowej informacje na temat praktycznego wykorzystania metod i technik statystycznej kontroli jakości do sterowania lub kontroli wybranych procesów inżynierii jakosci. Student potrafi przeprowadzić prostą analizę zebranego materiału (np. w czytelny sposób stabelaryzować).
4,5Student potrafi samodzielnie pozyskać z literatury branżowej informacje na temat praktycznego wykorzystania metod i technik statystycznej kontroli jakości do sterowania lub kontroli wybranych procesów inżynierii jakosci. Student potrafi przeprowadzić analizę zebranego materiału (np. zestawić i porównać).
5,0Student potrafi samodzielnie pozyskać z literatury branżowej informacje na temat praktycznego wykorzystania metod i technik statystycznej kontroli jakości do sterowania lub kontroli wybranych procesów inżynierii jakosci. Student potrafi przeprowadzić analizę zebranego materiału (np. zestawić i porównać) oraz podsumować.
ICHP_1A_C26b_U16
Student potrafi ocenić przydatność tradycyjnych metod i narzędzi statystycznej kontroli jakości do rozwiązania wybranego zadania o charakterze praktycznym oraz wybrać i zastosować najlepszą z nich.
2,0Student nie potrafi ocenić przydatności tradycyjnych metod i narzędzi statystycznej kontroli jakości do rozwiązywania wybranego zadania o charakterze praktycznym i nie potrafi wybrać najlepszej metody.
3,0Student potrafi ocenić przydatność tylko niektórych tradycyjnych metod i narzędzi statystycznej kontroli jakości do rozwiązywania wybranego zadania o charakterze praktycznym ale nie potrafi z przekonaniem wybrać najlepszej metody.
3,5Student potrafi ocenić przydatność większości tradycyjnych metod i narzędzi statystycznej kontroli jakości do rozwiązywania wybranego zadania o charakterze praktycznym i potrafi wskazać jedną z metod, jako Jego zdaniem, najlepszą.
4,0Student potrafi ocenić przydatność wszystkich tradycyjnych metod i narzędzi statystycznej kontroli jakości do rozwiązywania wybranego zadania o charakterze praktycznym i potrafi wskazać i krótko uzasadnić najlepszą z metod.
4,5Student potrafi ocenić przydatność wszystkich tradycyjnych metod i narzędzi statystycznej kontroli jakości do rozwiązywania wybranego zadania o charakterze praktycznym i potrafi wskazać i krótko uzasadnić najlepszą z metod. Student potrafi także dodatkowo zaproponować, inną nowowczesną metodę statystycznej kontroli jakości.
5,0Student potrafi ocenić przydatność wszystkich tradycyjnych metod i narzędzi statystycznej kontroli jakości do rozwiązywania wybranego zadania o charakterze praktycznym i potrafi wskazać i krótko uzasadnić najlepszą z metod. Student potrafi także dodatkowo zaproponowaći uzasanić, inną nowowczesną metodę statystycznej kontroli jakości.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C26b_K03
Student potrafi pracować w grupie i potrafi pełnić rolę jej lidera oraz umie oszacować czas niezbędny do zrealizowania wyznaczonego zadania.
2,0Student nie potrafi pracować w grupie, nie czuje potrzeby kierowania grupą, nie umie oszacować czasu niezbędnego do zrealizowania wyznaczonego zadania.
3,0Student potrafi pracować w grupie, potrafi podjąć funkcję przywódczą w grupie, jest w stanie oszacować czasu niezbędny do zrealizowania wyznaczonego zadania.
3,5Student potrafi pracować w grupie, potrafi podjąć funkcję przywódczą w grupie, jest w stanie oszacować czasu niezbędny do zrealizowania wyznaczonego zadania. Student potrafi przygotować wstępny plan pracy nad danym zadaniem.
4,0Student potrafi pracować w grupie, potrafi podjąć funkcję przywódczą w grupie, jest w stanie oszacować czasu niezbędny do zrealizowania wyznaczonego zadania. Student potrafi przygotować wstępny plan pracy nad danym zadaniem i zaproponować wykonywanie tych prac poszczególnym osobom w grupie, ale potrafi także przyjąć i wykonywać pracę przydzieloną przez inną osobę z grupy.
4,5Student potrafi pracować w grupie, potrafi podjąć funkcję przywódczą w grupie. Student potrafi przygotować dokładny plan pracy nad danym zadaniem, skonsultować go z pozostałymi członkami grupy, zaproponować wykonywanie tych prac poszczególnym osobom w grupie, potrafi także przyjąć i sumiennie wykonywać pracę przydzieloną Jemu przez inną osobę z grupy. Student potrafi oszacować całkowity czas niezbędny do zrealizowania wyznaczonego zadania oraz czas potrzebny do wykonania każdego zadania z planu pracy.
5,0Student potrafi pracować w grupie, potrafi podjąć funkcję przywódczą w grupie. Student potrafi przygotować dokładny plan pracy nad danym zadaniem, skonsultować go z pozostałymi członkami grupy, zaproponować wykonywanie tych prac poszczególnym osobom w grupie, potrafi także przyjąć i sumiennie wykonywać pracę przydzieloną Jemu przez inną osobę z grupy. Student potrafi oszacować całkowity czas niezbędny do zrealizowania wyznaczonego zadania oraz czas potrzebny do wykonania każdego zadania z planu pracy i kontroluje czas podczas pracy.

Literatura podstawowa

  1. Thompson J.R., Koronacki J., Statystyczne sterowanie procesem. Metoda Deminga etapowej optymalizacji jakości., Akademicka Oficyna Wydawnicza PLJ., Warszawa, 1994
  2. Thompson J.R., Koronacki J., Nieckuła J., Techniki zarządzania jakością od Shewharta do metody "Six Sigma"., Akademicka Oficyna Wydawnicza Exit, Warszawa, 2005
  3. Hryniewicz O., Nowoczesne metody statystycznego sterowania jakością, Wydawnictwo EXIT, Warszawa, 2006
  4. Borkowski S., Mierzenie poziomu jakości, WSz ZiM, Sosnowiec, 2004

Literatura dodatkowa

  1. Doty L.A., Statistical process Control, Industrial Press Inc., New York, 1996
  2. Montgomery D.C., Statistical Quality Control. A modern introduction. International Student Version., John Wiley & Sons, Hoboken, 2009

Treści programowe - ćwiczenia audytoryjne

KODTreść programowaGodziny
T-A-1Obliczanie wybranych charakterystyk (statystyk lub parametrów) opisujących strukturę zbiorowości.1
T-A-2Praktyczne zastosowanie metod i technik statystycznego sterowania jakością (schemat blokowy, arkusz kontrolny, rozkład częstości, histogram, diagram Pareto-Lorenza, diagram Ishikawy) na wybranym przykładzie.1
T-A-3Praktyczne wykorzystanie wybranych tradycyjnych metod i narzędzi statystycznych stosowanych do kontroli jakości (statystyki opisowe, projektowanie eksperymentu, testosowanie hipotez, analiza regresji, analiza niezawodności).2
T-A-4Projektowanie kart Shewharta przy liczbowej lub alternatywnej ocenie właściwości.1
T-A-5Projekt karty CUSUM liczby wad w próbce. Projekt karty CUSUM wartości średniej w próbce dla rozkładu normalnego i znanego odchylenia średniego.1
T-A-6Projektowanie planów Statystycznej Kontroli Odbiorczej metodą liczbową (metoda s, sigma oraz R).1
T-A-7Projektowanie jednostopniowych i dwustopniowych planów Statystycznej Kontroli Odbiorcznej metodą alternatywną.1
T-A-8Kolokwium1
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Analiza struktury zbiorowości (częstość względna, wskaźnik struktury). Klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej, zróżnicowania, skośności i koncentracji w analizie rozkładu.2
T-W-2Pojęcie procesu i jego składowych. Przebieg procesu, metody rejestracji i zbierania danych. Kontrola, prewencja. Statystyczne sterowanie jakością. Proste narzędzia statystycznego sterowania jakością (schemat blokowy, arkusz kontrolny, rozkład częstości, histogram, diagram Pareto, diagram Ishikawy, karta kontrolna).3
T-W-3Karty kontrolne Shewharta oraz karty sum skumulowanych CUSUM stosowane przy liczbowej oraz alternatywnej ocenie właściwości.5
T-W-4Tradycyjne metody i narzędzia statystyczne stosowane do kontroli jakości (statystyki opisowe, projektowanie eksperymentu, testosowanie hipotez, analiza regresji, analiza niezawodności, odbiory jakościowe, karty kontrolne).2
T-W-5Statystyczna kontrola odbiorcza SKO metodą liczbową i alternatywną. Projektowanie planów SKO. Plany jednostopniowe i wielostopniowe. Kontrola normalna, ulgowa lub obostrzona. Metoda s, sigma oraz R.5
T-W-6Zaliczenie1
18

Formy aktywności - ćwiczenia audytoryjne

KODForma aktywnościGodziny
A-A-1Uczestnictwo w zajęciach9
A-A-2Przygotowanie do kolokwium21
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Uczestnictwo w zajęciach18
A-W-2Studiowanie literatury15
A-W-3Przygotowanie do zaliczenia27
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C26b_W06Student ma podstawową wiedzę w zakresie statystycznej kontroli jakości procesu lub produktu.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W06ma podstawową wiedzę w zakresie inżynierii produktu i jakości
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie z narzędziami i metodami statystycznej kontroli jakości.
Treści programoweT-W-3Karty kontrolne Shewharta oraz karty sum skumulowanych CUSUM stosowane przy liczbowej oraz alternatywnej ocenie właściwości.
T-W-5Statystyczna kontrola odbiorcza SKO metodą liczbową i alternatywną. Projektowanie planów SKO. Plany jednostopniowe i wielostopniowe. Kontrola normalna, ulgowa lub obostrzona. Metoda s, sigma oraz R.
T-W-2Pojęcie procesu i jego składowych. Przebieg procesu, metody rejestracji i zbierania danych. Kontrola, prewencja. Statystyczne sterowanie jakością. Proste narzędzia statystycznego sterowania jakością (schemat blokowy, arkusz kontrolny, rozkład częstości, histogram, diagram Pareto, diagram Ishikawy, karta kontrolna).
T-W-1Analiza struktury zbiorowości (częstość względna, wskaźnik struktury). Klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej, zróżnicowania, skośności i koncentracji w analizie rozkładu.
T-W-4Tradycyjne metody i narzędzia statystyczne stosowane do kontroli jakości (statystyki opisowe, projektowanie eksperymentu, testosowanie hipotez, analiza regresji, analiza niezawodności, odbiory jakościowe, karty kontrolne).
Metody nauczaniaM-1wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie obejmuje tematykę wykładów, forma pisemna, czas trwania 45 min.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie ma podstawowej wiedzy z zakresu statystycznej kontroli jakości. Student nie zna żadnych metod i narzędzi stosowanych do statystycznej kontroli jakości procesu lub produktu.
3,0Student ma podstawową wiedzę z zakresu statystycznej kontroli jakości. Student zna tylko proste metody i narzędzia stosowane do statystycznej kontroli jakości procesu lub produktu.
3,5Student ma dostateczną wiedzę z zakresu statystycznej kontroli jakości. Student zna wiele metod i narzędzi stosowanych do statystycznej kontroli jakości procesu lub produktu, ale tylko niektóre potrafi scharakteryzować.
4,0Student ma dobrą wiedzę z zakresu statystycznej kontroli jakości. Student zna wszystkie wymienione w Polskiej Normie metody i narzędzia stosowane do statystycznej kontroli jakości procesu lub produktu i potrafi scharakteryzować.
4,5Student ma dobrą wiedzę z zakresu statystycznej kontroli jakości. Student zna wszystkie wymienione w Polskiej Normie metody i narzędzia stosowane do statystycznej kontroli jakości procesu lub produktu i potrafi scharakteryzować. Student potrafi podać praktyczne przykłady zastosowania dla każdej z nich.
5,0Student ma bardzo dobrą wiedzę z zakresu statystycznej kontroli jakości. Student zna wszystkie wymienione w Polskiej Normie tradycyjne i nowowczesne metody i narzędzia stosowane do statystycznej kontroli jakości procesu lub produktu i potrafi je scharakteryzować. Student potrafi podać liczne praktyczne przykłady zastosowania dla każdej z nich, a wybór uzasadnić.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C26b_U01Student potrafi pozyskiwać z literatury i Polskich Norm informacje dotyczące metod i technik statystycznej kontroli jakości oraz możliwości ich wykorzystania do sterowania i kontroli wybranych procesów inżynierii chemicznej.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności wyboru i zastosowania odpowiedniego narzędzia statycznej kontroli jakości do rozwiązania zadanego zadania.
Treści programoweT-A-1Obliczanie wybranych charakterystyk (statystyk lub parametrów) opisujących strukturę zbiorowości.
T-A-2Praktyczne zastosowanie metod i technik statystycznego sterowania jakością (schemat blokowy, arkusz kontrolny, rozkład częstości, histogram, diagram Pareto-Lorenza, diagram Ishikawy) na wybranym przykładzie.
T-A-5Projekt karty CUSUM liczby wad w próbce. Projekt karty CUSUM wartości średniej w próbce dla rozkładu normalnego i znanego odchylenia średniego.
T-A-6Projektowanie planów Statystycznej Kontroli Odbiorczej metodą liczbową (metoda s, sigma oraz R).
T-A-7Projektowanie jednostopniowych i dwustopniowych planów Statystycznej Kontroli Odbiorcznej metodą alternatywną.
T-A-4Projektowanie kart Shewharta przy liczbowej lub alternatywnej ocenie właściwości.
T-A-3Praktyczne wykorzystanie wybranych tradycyjnych metod i narzędzi statystycznych stosowanych do kontroli jakości (statystyki opisowe, projektowanie eksperymentu, testosowanie hipotez, analiza regresji, analiza niezawodności).
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe połączone z prezentacją i dyskusją wyników
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie obejmujące tematykę ćwiczeń, forma pisemna, czas trwania 45 min.
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji przygotowanej i prezentowanej przez 4 osobową grupę.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pozyskać z literatury branżowej żadnych informacji na temat praktycznego wykorzystania metod i technik statystycznej kontroli jakości do sterowania lub kontroli wybranych procesów inżynierii jakosci.
3,0Student potrafi w dostatecznym stopniu pozyskać z literatury branżowej (wskazanej przez prowadzącego zajęcia) informacje na temat praktycznego wykorzystania metod i technik statystycznej kontroli jakości do sterowania lub kontroli wybranych procesów inżynierii jakosci.
3,5Student potrafi samodzielnie pozyskać z literatury branżowej informacje na temat praktycznego wykorzystania metod i technik statystycznej kontroli jakości do sterowania lub kontroli wybranych procesów inżynierii jakosci.
4,0Student potrafi samodzielnie pozyskać z literatury branżowej informacje na temat praktycznego wykorzystania metod i technik statystycznej kontroli jakości do sterowania lub kontroli wybranych procesów inżynierii jakosci. Student potrafi przeprowadzić prostą analizę zebranego materiału (np. w czytelny sposób stabelaryzować).
4,5Student potrafi samodzielnie pozyskać z literatury branżowej informacje na temat praktycznego wykorzystania metod i technik statystycznej kontroli jakości do sterowania lub kontroli wybranych procesów inżynierii jakosci. Student potrafi przeprowadzić analizę zebranego materiału (np. zestawić i porównać).
5,0Student potrafi samodzielnie pozyskać z literatury branżowej informacje na temat praktycznego wykorzystania metod i technik statystycznej kontroli jakości do sterowania lub kontroli wybranych procesów inżynierii jakosci. Student potrafi przeprowadzić analizę zebranego materiału (np. zestawić i porównać) oraz podsumować.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C26b_U16Student potrafi ocenić przydatność tradycyjnych metod i narzędzi statystycznej kontroli jakości do rozwiązania wybranego zadania o charakterze praktycznym oraz wybrać i zastosować najlepszą z nich.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U16potrafi ocenić przydatność rutynowych metod i narzędzi służących do rozwiązania prostego zadania inżynierskiego o charakterze praktycznym, charakterystycznego dla inżynierii chemicznej i procesowej, wybrać i zastosować właściwą metodę wykonania oraz wybrać narzędzia
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialności za zespół
C-2Ukształtowanie umiejętności wyboru i zastosowania odpowiedniego narzędzia statycznej kontroli jakości do rozwiązania zadanego zadania.
Treści programoweT-A-1Obliczanie wybranych charakterystyk (statystyk lub parametrów) opisujących strukturę zbiorowości.
T-A-2Praktyczne zastosowanie metod i technik statystycznego sterowania jakością (schemat blokowy, arkusz kontrolny, rozkład częstości, histogram, diagram Pareto-Lorenza, diagram Ishikawy) na wybranym przykładzie.
T-A-5Projekt karty CUSUM liczby wad w próbce. Projekt karty CUSUM wartości średniej w próbce dla rozkładu normalnego i znanego odchylenia średniego.
T-A-6Projektowanie planów Statystycznej Kontroli Odbiorczej metodą liczbową (metoda s, sigma oraz R).
T-A-7Projektowanie jednostopniowych i dwustopniowych planów Statystycznej Kontroli Odbiorcznej metodą alternatywną.
T-A-4Projektowanie kart Shewharta przy liczbowej lub alternatywnej ocenie właściwości.
T-A-3Praktyczne wykorzystanie wybranych tradycyjnych metod i narzędzi statystycznych stosowanych do kontroli jakości (statystyki opisowe, projektowanie eksperymentu, testosowanie hipotez, analiza regresji, analiza niezawodności).
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe połączone z prezentacją i dyskusją wyników
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie obejmujące tematykę ćwiczeń, forma pisemna, czas trwania 45 min.
S-3Ocena formująca: Ocena prezentacji przygotowanej i prezentowanej przez 4 osobową grupę.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi ocenić przydatności tradycyjnych metod i narzędzi statystycznej kontroli jakości do rozwiązywania wybranego zadania o charakterze praktycznym i nie potrafi wybrać najlepszej metody.
3,0Student potrafi ocenić przydatność tylko niektórych tradycyjnych metod i narzędzi statystycznej kontroli jakości do rozwiązywania wybranego zadania o charakterze praktycznym ale nie potrafi z przekonaniem wybrać najlepszej metody.
3,5Student potrafi ocenić przydatność większości tradycyjnych metod i narzędzi statystycznej kontroli jakości do rozwiązywania wybranego zadania o charakterze praktycznym i potrafi wskazać jedną z metod, jako Jego zdaniem, najlepszą.
4,0Student potrafi ocenić przydatność wszystkich tradycyjnych metod i narzędzi statystycznej kontroli jakości do rozwiązywania wybranego zadania o charakterze praktycznym i potrafi wskazać i krótko uzasadnić najlepszą z metod.
4,5Student potrafi ocenić przydatność wszystkich tradycyjnych metod i narzędzi statystycznej kontroli jakości do rozwiązywania wybranego zadania o charakterze praktycznym i potrafi wskazać i krótko uzasadnić najlepszą z metod. Student potrafi także dodatkowo zaproponować, inną nowowczesną metodę statystycznej kontroli jakości.
5,0Student potrafi ocenić przydatność wszystkich tradycyjnych metod i narzędzi statystycznej kontroli jakości do rozwiązywania wybranego zadania o charakterze praktycznym i potrafi wskazać i krótko uzasadnić najlepszą z metod. Student potrafi także dodatkowo zaproponowaći uzasanić, inną nowowczesną metodę statystycznej kontroli jakości.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C26b_K03Student potrafi pracować w grupie i potrafi pełnić rolę jej lidera oraz umie oszacować czas niezbędny do zrealizowania wyznaczonego zadania.
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K03potrafi współdziałać i pracować w grupie, potrafi pełnić rolę lidera lub kierownika zespołu; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie umiejętności pracy w zespole i odpowiedzialności za zespół
Treści programoweT-A-2Praktyczne zastosowanie metod i technik statystycznego sterowania jakością (schemat blokowy, arkusz kontrolny, rozkład częstości, histogram, diagram Pareto-Lorenza, diagram Ishikawy) na wybranym przykładzie.
T-A-3Praktyczne wykorzystanie wybranych tradycyjnych metod i narzędzi statystycznych stosowanych do kontroli jakości (statystyki opisowe, projektowanie eksperymentu, testosowanie hipotez, analiza regresji, analiza niezawodności).
Metody nauczaniaM-2ćwiczenia przedmiotowe połączone z prezentacją i dyskusją wyników
Sposób ocenyS-3Ocena formująca: Ocena prezentacji przygotowanej i prezentowanej przez 4 osobową grupę.
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi pracować w grupie, nie czuje potrzeby kierowania grupą, nie umie oszacować czasu niezbędnego do zrealizowania wyznaczonego zadania.
3,0Student potrafi pracować w grupie, potrafi podjąć funkcję przywódczą w grupie, jest w stanie oszacować czasu niezbędny do zrealizowania wyznaczonego zadania.
3,5Student potrafi pracować w grupie, potrafi podjąć funkcję przywódczą w grupie, jest w stanie oszacować czasu niezbędny do zrealizowania wyznaczonego zadania. Student potrafi przygotować wstępny plan pracy nad danym zadaniem.
4,0Student potrafi pracować w grupie, potrafi podjąć funkcję przywódczą w grupie, jest w stanie oszacować czasu niezbędny do zrealizowania wyznaczonego zadania. Student potrafi przygotować wstępny plan pracy nad danym zadaniem i zaproponować wykonywanie tych prac poszczególnym osobom w grupie, ale potrafi także przyjąć i wykonywać pracę przydzieloną przez inną osobę z grupy.
4,5Student potrafi pracować w grupie, potrafi podjąć funkcję przywódczą w grupie. Student potrafi przygotować dokładny plan pracy nad danym zadaniem, skonsultować go z pozostałymi członkami grupy, zaproponować wykonywanie tych prac poszczególnym osobom w grupie, potrafi także przyjąć i sumiennie wykonywać pracę przydzieloną Jemu przez inną osobę z grupy. Student potrafi oszacować całkowity czas niezbędny do zrealizowania wyznaczonego zadania oraz czas potrzebny do wykonania każdego zadania z planu pracy.
5,0Student potrafi pracować w grupie, potrafi podjąć funkcję przywódczą w grupie. Student potrafi przygotować dokładny plan pracy nad danym zadaniem, skonsultować go z pozostałymi członkami grupy, zaproponować wykonywanie tych prac poszczególnym osobom w grupie, potrafi także przyjąć i sumiennie wykonywać pracę przydzieloną Jemu przez inną osobę z grupy. Student potrafi oszacować całkowity czas niezbędny do zrealizowania wyznaczonego zadania oraz czas potrzebny do wykonania każdego zadania z planu pracy i kontroluje czas podczas pracy.