Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N1)

Sylabus przedmiotu BHP:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot BHP
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Nauczyciel odpowiedzialny Barbara Zakrzewska <Barbara.Zakrzewska@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 1,0 ECTS (formy) 1,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
wykładyW2 9 1,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Brak wymagań wstępnych

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Student poznaje przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
C-2Student zdobywa informacje związane z czynnikami zagrożeń w środowisku pracy oraz metodami likwidacji lub ograniczania zagrożen
C-3Student zapoznaje sie z wymaganiami dotyczącymi prawidłowej organizacji pracy oraz przygotowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami BHP

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
wykłady
T-W-1Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy2
T-W-2Normowanie dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego1
T-W-3Czynniki zagrożeń w środowisku pracy1
T-W-4Zagrożenia spowodowane przez czynniki fizyczne w środowisku pracy (mikroklimat, hałas, wibracje, pole elektromagnetyczne)1
T-W-5Zagrożenia spowodowane przez czynniki chemiczne1
T-W-6Ocena ryzyka zawodowego1
T-W-7Zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy1
T-W-8Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urzadzeń technicznych1
9

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
wykłady
A-W-1Studiowanie literatury przedmiotu12
A-W-2Praca własna. Przygotowanie do kolokwium9
A-W-3Uczestnictwo w zajęciach9
30

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podajaca-wykład informacyjny

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_A08_W016
1Student potrafi właściwie zinterpretować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy; 2. Student jest w stanie zidentyfikować zagrożenia wystepujące w środowisku pracy; 3. Przy projektowaniu stanowiska pracy student potrafi zaproponować rozwiązania techniczno-organizacyjne zgodne z przepisami BHP
ICHP_1A_W16C-3, C-2, C-1T-W-2, T-W-6, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-3, T-W-1, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_A08_U012
1. Student umie wykorzystać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Student potrafi rozpoznać zagrożenia wystepujące w środowisku pracy 3. Student potrafi zaprojektować odpowiednie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy
ICHP_1A_U12C-3, C-2, C-1T-W-2, T-W-6, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-3, T-W-1, T-W-4M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_A08_K02
Student ma swiadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
ICHP_1A_K02C-3, C-2, C-1T-W-2, T-W-6, T-W-5, T-W-7, T-W-8, T-W-3, T-W-1, T-W-4M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_A08_W016
1Student potrafi właściwie zinterpretować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy; 2. Student jest w stanie zidentyfikować zagrożenia wystepujące w środowisku pracy; 3. Przy projektowaniu stanowiska pracy student potrafi zaproponować rozwiązania techniczno-organizacyjne zgodne z przepisami BHP
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy podanej na wykładzie, Nie potrafi uzasadnić konieczności stosowania przepisów podanych na wykładzie
3,0Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ja zinterpretować i wykorzystać w nieznacznym stopniu. Potrafi uzasadnić konieczność stosowania części przepisów podanych na wykładzie
3,5Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w stopniu dostatecznym. Potrafi uzasadnić konieczność stosowania znacznej części przepisów podanych na wykładzie
4,0Student opanował wiekszość podanych na wykładzie informacji i potrafi je zinterpretować i wykorzystać w stopniu dobrym. Potrafi uzasadnić konieczność stosowania większości przepisów podanych na wykładzie.
4,5Student opanował całą wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją własciwie zinterpretować i wykorzystać w znacznym stopniu. Potrafi uzasadnić konieczność stosowania wszystkich przepisów podanych na wykładzie.
5,0Student opanował całą wiedzę podaną na wykładzie. Właściwie iinterpretuje wszystkie przepisy podane na wykładzie i merytorycznie uzasadnia ich zastosowanie

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_A08_U012
1. Student umie wykorzystać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Student potrafi rozpoznać zagrożenia wystepujące w środowisku pracy 3. Student potrafi zaprojektować odpowiednie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy
2,0Student nie potrafi wykorzystać żadnego przepisu podanego na wykładzie
3,0Student potrafi wykorzystać podstawowe przepisy podane na wykładzie
3,5Student potrafi wykorzystać podstawowe przepisy podane na wykładzie i w skrócie uzasadnić ich zastosowanie
4,0Student potrafi wykorzystać wszystkie przepisy podane na wykładzie i w stopniu dobrym uzasadnić ich zastosowanie
4,5Student potrafi wykorzystać wszystkie przepisy podane na wykładzie i w pełni uzasadnić ich zastosowanie
5,0Student potrafi wykorzystać wszystkie przepisy podane na wykładzie i potrafi merytorycznie uzasadnić ich zastosowanie

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_A08_K02
Student ma swiadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
2,0Student nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń związanych ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych. Nie ma świadomości jakie skutki może mieć nie stosowanie się do przepisów BHP
3,0Student w stopniu dostatecznym rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych. Ma świadomość jake skutki może mieć nie stosowanie się do przepisów BHP
3,5Student w znacznym stopniu rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych i jest świadomy jakie skutki może mieć nie stosowanie się do przepisów BHP
4,0Student w stopniu dobrym rozumie konieczność przestrzegania zasad BHP na każdym stanowisku pracy a szczególnie na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystapienia awarii.
4,5Rozumie koniecznosc scisłego przestrzegania zasad BHP na każdym stanowisku pracy a szczególnie na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystapienia awari .
5,0Rozumie koniecznosc scisłego przestrzegania zasad BHP na każdym stanowisku pracy a szczególnie na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii.

Literatura podstawowa

  1. Koradecka D., Bezpieczeństwo i ergonomia, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 1998
  2. Karczewski J.T., System komputerowej analizy wypadków przy pracy ISA-PL, Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, 1993
  3. Markowski A., Zapobieganie stratom w Przemysle cz. II, Zarzadzanie bezpieczenstwem i higieną pracy, Wydawnictwo Politechniki łódzkiej, Łódź, 1999

Literatura dodatkowa

  1. Ryng M., Bezpieczeństwo techniczne w przemyśle chemicznym. Poradnik, WNT, Warszawa, 1985

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy2
T-W-2Normowanie dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego1
T-W-3Czynniki zagrożeń w środowisku pracy1
T-W-4Zagrożenia spowodowane przez czynniki fizyczne w środowisku pracy (mikroklimat, hałas, wibracje, pole elektromagnetyczne)1
T-W-5Zagrożenia spowodowane przez czynniki chemiczne1
T-W-6Ocena ryzyka zawodowego1
T-W-7Zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy1
T-W-8Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urzadzeń technicznych1
9

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Studiowanie literatury przedmiotu12
A-W-2Praca własna. Przygotowanie do kolokwium9
A-W-3Uczestnictwo w zajęciach9
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_A08_W0161Student potrafi właściwie zinterpretować przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy; 2. Student jest w stanie zidentyfikować zagrożenia wystepujące w środowisku pracy; 3. Przy projektowaniu stanowiska pracy student potrafi zaproponować rozwiązania techniczno-organizacyjne zgodne z przepisami BHP
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W16ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle
Cel przedmiotuC-3Student zapoznaje sie z wymaganiami dotyczącymi prawidłowej organizacji pracy oraz przygotowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami BHP
C-2Student zdobywa informacje związane z czynnikami zagrożeń w środowisku pracy oraz metodami likwidacji lub ograniczania zagrożen
C-1Student poznaje przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
Treści programoweT-W-2Normowanie dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego
T-W-6Ocena ryzyka zawodowego
T-W-5Zagrożenia spowodowane przez czynniki chemiczne
T-W-7Zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
T-W-8Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urzadzeń technicznych
T-W-3Czynniki zagrożeń w środowisku pracy
T-W-1Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
T-W-4Zagrożenia spowodowane przez czynniki fizyczne w środowisku pracy (mikroklimat, hałas, wibracje, pole elektromagnetyczne)
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca-wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy podanej na wykładzie, Nie potrafi uzasadnić konieczności stosowania przepisów podanych na wykładzie
3,0Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ja zinterpretować i wykorzystać w nieznacznym stopniu. Potrafi uzasadnić konieczność stosowania części przepisów podanych na wykładzie
3,5Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w stopniu dostatecznym. Potrafi uzasadnić konieczność stosowania znacznej części przepisów podanych na wykładzie
4,0Student opanował wiekszość podanych na wykładzie informacji i potrafi je zinterpretować i wykorzystać w stopniu dobrym. Potrafi uzasadnić konieczność stosowania większości przepisów podanych na wykładzie.
4,5Student opanował całą wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją własciwie zinterpretować i wykorzystać w znacznym stopniu. Potrafi uzasadnić konieczność stosowania wszystkich przepisów podanych na wykładzie.
5,0Student opanował całą wiedzę podaną na wykładzie. Właściwie iinterpretuje wszystkie przepisy podane na wykładzie i merytorycznie uzasadnia ich zastosowanie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_A08_U0121. Student umie wykorzystać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy 2. Student potrafi rozpoznać zagrożenia wystepujące w środowisku pracy 3. Student potrafi zaprojektować odpowiednie rozwiązania techniczno-organizacyjne przy projektowaniu i realizowaniu stanowisk pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U12potrafi stosować podstawowe regulacje prawne i przestrzegać zasad BHP obowiązujących w przemyśle, potrafi oceniać zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych
Cel przedmiotuC-3Student zapoznaje sie z wymaganiami dotyczącymi prawidłowej organizacji pracy oraz przygotowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami BHP
C-2Student zdobywa informacje związane z czynnikami zagrożeń w środowisku pracy oraz metodami likwidacji lub ograniczania zagrożen
C-1Student poznaje przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
Treści programoweT-W-2Normowanie dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego
T-W-6Ocena ryzyka zawodowego
T-W-5Zagrożenia spowodowane przez czynniki chemiczne
T-W-7Zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
T-W-8Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urzadzeń technicznych
T-W-3Czynniki zagrożeń w środowisku pracy
T-W-1Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
T-W-4Zagrożenia spowodowane przez czynniki fizyczne w środowisku pracy (mikroklimat, hałas, wibracje, pole elektromagnetyczne)
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca-wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać żadnego przepisu podanego na wykładzie
3,0Student potrafi wykorzystać podstawowe przepisy podane na wykładzie
3,5Student potrafi wykorzystać podstawowe przepisy podane na wykładzie i w skrócie uzasadnić ich zastosowanie
4,0Student potrafi wykorzystać wszystkie przepisy podane na wykładzie i w stopniu dobrym uzasadnić ich zastosowanie
4,5Student potrafi wykorzystać wszystkie przepisy podane na wykładzie i w pełni uzasadnić ich zastosowanie
5,0Student potrafi wykorzystać wszystkie przepisy podane na wykładzie i potrafi merytorycznie uzasadnić ich zastosowanie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_A08_K02Student ma swiadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-3Student zapoznaje sie z wymaganiami dotyczącymi prawidłowej organizacji pracy oraz przygotowania stanowiska pracy zgodnie z wymaganiami BHP
C-2Student zdobywa informacje związane z czynnikami zagrożeń w środowisku pracy oraz metodami likwidacji lub ograniczania zagrożen
C-1Student poznaje przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
Treści programoweT-W-2Normowanie dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego
T-W-6Ocena ryzyka zawodowego
T-W-5Zagrożenia spowodowane przez czynniki chemiczne
T-W-7Zarzadzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
T-W-8Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii dla maszyn i innych urzadzeń technicznych
T-W-3Czynniki zagrożeń w środowisku pracy
T-W-1Przepisy prawne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
T-W-4Zagrożenia spowodowane przez czynniki fizyczne w środowisku pracy (mikroklimat, hałas, wibracje, pole elektromagnetyczne)
Metody nauczaniaM-1Metoda podajaca-wykład informacyjny
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń związanych ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych. Nie ma świadomości jakie skutki może mieć nie stosowanie się do przepisów BHP
3,0Student w stopniu dostatecznym rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych. Ma świadomość jake skutki może mieć nie stosowanie się do przepisów BHP
3,5Student w znacznym stopniu rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych i jest świadomy jakie skutki może mieć nie stosowanie się do przepisów BHP
4,0Student w stopniu dobrym rozumie konieczność przestrzegania zasad BHP na każdym stanowisku pracy a szczególnie na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystapienia awarii.
4,5Rozumie koniecznosc scisłego przestrzegania zasad BHP na każdym stanowisku pracy a szczególnie na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystapienia awari .
5,0Rozumie koniecznosc scisłego przestrzegania zasad BHP na każdym stanowisku pracy a szczególnie na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii.