Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N1)

Sylabus przedmiotu Zapobieganie awariom przemysłowym:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Zapobieganie awariom przemysłowym
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Nauczyciel odpowiedzialny Paulina Pianko-Oprych <Paulina.Pianko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny 6 Grupa obieralna 2

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
projektyP8 9 1,00,44zaliczenie
wykładyW8 18 2,00,56zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Chemia fizyczna
W-2Procesy i aparatura procesowa

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Zapoznanie studentów z unormowaniami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa procesowego, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
C-2Ukształtowanie umiejętności przeprowadzenia analizy zagrożeń i analizy ryzyka
C-3Zdobycie przez studenta umiejętności zabezpieczania instalacji o dużym ryzyku wystąpienia awarii

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
projekty
T-P-1Ocena bezpieczeństwa wybranego fragmentu instalacji. Ustalenie warstw zabezpieczeń3
T-P-2Analiza ryzyka indywidualne i grupowego przy instalacji rozładunku chloru3
T-P-3Określenie skutków wypływu substancji niebezpiecznej3
9
wykłady
T-W-1Standardy bezpieczeństwa w krajach członkowskich Unii Europejskiej – dyrektywa Seveso II. System przeciwdziałania poważnym awariom w Polsce1
T-W-2Identyfikacja obiektów zagrażających poważną awarią przemysłową. Kryteria kwalifikacyjne1
T-W-3Obowiązki prowadzących zakłady dużego i zwiększonego ryzyka. Raport o Bezpieczeństwie2
T-W-4Pożary i wybuchy - typy i charakterystyka. Proces rozprzestrzeniania się płomienia1
T-W-5Teoria wybuchu. Wpływ właściwości fizykochemicznych na powstanie wybuchu1
T-W-6Problemy bezpieczeństwa w systemach zagrożonych wybuchem. System kontroli procesów zagrożonych wybuchem1
T-W-7Ogólne zasady bezpieczeństwa w magazynach substancji chemicznych1
T-W-8Charakterystyka gazów skroplonych. Metody skraplania. Zbiorniki na gazy skroplone. Ocena bezpieczeństwa magazynowania w zbiornikach ciśnieniowych i atmosferycznych3
T-W-9Zabezpieczenia zbiorników do magazynowania cieczy palnych. Operacje przeładunkowe. Ocena zagrożeń pożarowo-wybuchowych2
T-W-10Zabezpieczenia instalacji przemysłowych . Warstwy bezpieczeństwa1
T-W-11Analiza zagrożeń na przykładzie instalacji rozładunku chloru4
18

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
projekty
A-P-1Udział w konsultacjach10
A-P-2Praca własna20
30
wykłady
A-W-1Udział wykładach18
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia37
A-W-3Konsultacje5
60

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metoda podająca-wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna-ćwiczenia projektowe z użyciem komputerów

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Ocena poprawności przygotowania scenariuszy awaryjnych do obliczeń komputerowych
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwia

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C23b_W016
Student zdobywa wiedzę dotyczącą unormowań prawnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w zakresie zapobiegania awariom przemysłowym. Poznają model zarządzania ryzykiem procesowym i zasady akceptacji ryzyka. Zna systemy bezpieczeństwa i ochrony w instalacjach stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii. Zna metody identyfikacji zagrożeń i potrafi przeprowadzić analizę bezpieczeństwa procesu. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle
ICHP_1A_W16C-1, C-2, C-3T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C23b_U012
Student potrafi stosować podstawowe regulacje prawne i przestrzegać zasad BHP obowiązujących w przemyśle. Potrafi ocenić zagrożenia związane ze stosowaniem substancji niebezpiecznych w procesach chemicznych. Potrafi przeprowadzić analizę ryzyka dla instalacji dużego ryzyka oraz dobrać zabezpieczenia zmniejszające ryzyko wystąpienia poważnej awarii
ICHP_1A_U12C-1, C-2, C-3T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_C23b_K02
Student ma świadomość pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Zajęcia projektowe uczą pracy zespołowej i wykorzystania potencjału członków grupy
ICHP_1A_K02C-2, C-3T-P-1, T-P-2, T-P-3, T-W-1, T-W-2, T-W-3, T-W-4, T-W-5, T-W-6, T-W-7, T-W-8, T-W-9, T-W-10, T-W-11M-1, M-2S-1, S-2, S-3

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C23b_W016
Student zdobywa wiedzę dotyczącą unormowań prawnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w zakresie zapobiegania awariom przemysłowym. Poznają model zarządzania ryzykiem procesowym i zasady akceptacji ryzyka. Zna systemy bezpieczeństwa i ochrony w instalacjach stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii. Zna metody identyfikacji zagrożeń i potrafi przeprowadzić analizę bezpieczeństwa procesu. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy podanej na wykładzie
3,0Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w nieznacznym stopniu
3,5Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w stopniu dostatecznym
4,0Student opanował większość podanych na wykładzie informacji i potrafi je zinterpretować i wykorzystać w stopniu dobrym
4,5Student opanował cała wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i wykorzystać w znacznym stopniu
5,0Student opanował cała wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i w pełni wykorzystać praktycznie

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C23b_U012
Student potrafi stosować podstawowe regulacje prawne i przestrzegać zasad BHP obowiązujących w przemyśle. Potrafi ocenić zagrożenia związane ze stosowaniem substancji niebezpiecznych w procesach chemicznych. Potrafi przeprowadzić analizę ryzyka dla instalacji dużego ryzyka oraz dobrać zabezpieczenia zmniejszające ryzyko wystąpienia poważnej awarii
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do samodzielnego rozwiązania najprostszych zadań projektowych. Nie składa projektu
3,0Student rozwiązuje proste zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii korzystając z pomocy innych. Składa projekt obarczony błędami
3,5Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i z niewielką pomocą innych rozwiązuje proste zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii. Składa projekt z nieznacznymi uchybieniami
4,0Student potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii. Oddaje projekt, w którym występują nieliczne i niedyskwalifikujące projektu błędy
4,5Student potrafi samodzielnie rozwiązać zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii. Potrafi przeprowadzić jakościową analizę ryzyka. Oddaje w terminie projekt, w którym nie ma znaczących błędów
5,0Student potrafi samodzielnie wykonać ocenę zagrożeń i przeprowadzić całościową analizę ryzyka instalacji dużego ryzyka wystąpienia awarii. Oddaje w terminie bezbłędnie wykonany projekt.

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_C23b_K02
Student ma świadomość pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Zajęcia projektowe uczą pracy zespołowej i wykorzystania potencjału członków grupy
2,0Student nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń związanych ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych. Nie ma świadomości, jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii
3,0Student w stopniu dostatecznym rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii
3,5Student w znacznym stopniu rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii
4,0Student ma dobra świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych. Rozumie jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii. Rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii
4,5Student rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii . Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej
5,0Student rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii . Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.

Literatura podstawowa

  1. Borysiewicz M., Furtek A., Potempski S., Poradnik metod ocen ryzyka związanego z niebezpiecznymi instalacjami procesowymi, Instytut Energii Atomowej, Otwock-Świerk, 2000
  2. Markowski A., Zapobieganie stratom w Przemyśle cz. III, Wyd. Politechniki Łódzkiej, Łódź, 2000
  3. Michalik J. S., Zapobieganie poważnym awariom przemysłowym, Główny Inspektorat Pracy, Warszawa, 2005

Literatura dodatkowa

  1. Ziółkowski Z., Destylacja i rektyfikacja w przemyśle chemicznym, WNT, Warszawa, 1996

Treści programowe - projekty

KODTreść programowaGodziny
T-P-1Ocena bezpieczeństwa wybranego fragmentu instalacji. Ustalenie warstw zabezpieczeń3
T-P-2Analiza ryzyka indywidualne i grupowego przy instalacji rozładunku chloru3
T-P-3Określenie skutków wypływu substancji niebezpiecznej3
9

Treści programowe - wykłady

KODTreść programowaGodziny
T-W-1Standardy bezpieczeństwa w krajach członkowskich Unii Europejskiej – dyrektywa Seveso II. System przeciwdziałania poważnym awariom w Polsce1
T-W-2Identyfikacja obiektów zagrażających poważną awarią przemysłową. Kryteria kwalifikacyjne1
T-W-3Obowiązki prowadzących zakłady dużego i zwiększonego ryzyka. Raport o Bezpieczeństwie2
T-W-4Pożary i wybuchy - typy i charakterystyka. Proces rozprzestrzeniania się płomienia1
T-W-5Teoria wybuchu. Wpływ właściwości fizykochemicznych na powstanie wybuchu1
T-W-6Problemy bezpieczeństwa w systemach zagrożonych wybuchem. System kontroli procesów zagrożonych wybuchem1
T-W-7Ogólne zasady bezpieczeństwa w magazynach substancji chemicznych1
T-W-8Charakterystyka gazów skroplonych. Metody skraplania. Zbiorniki na gazy skroplone. Ocena bezpieczeństwa magazynowania w zbiornikach ciśnieniowych i atmosferycznych3
T-W-9Zabezpieczenia zbiorników do magazynowania cieczy palnych. Operacje przeładunkowe. Ocena zagrożeń pożarowo-wybuchowych2
T-W-10Zabezpieczenia instalacji przemysłowych . Warstwy bezpieczeństwa1
T-W-11Analiza zagrożeń na przykładzie instalacji rozładunku chloru4
18

Formy aktywności - projekty

KODForma aktywnościGodziny
A-P-1Udział w konsultacjach10
A-P-2Praca własna20
30
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta

Formy aktywności - wykłady

KODForma aktywnościGodziny
A-W-1Udział wykładach18
A-W-2Przygotowanie się do zaliczenia37
A-W-3Konsultacje5
60
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C23b_W016Student zdobywa wiedzę dotyczącą unormowań prawnych obowiązujących w krajach Unii Europejskiej i w Polsce w zakresie zapobiegania awariom przemysłowym. Poznają model zarządzania ryzykiem procesowym i zasady akceptacji ryzyka. Zna systemy bezpieczeństwa i ochrony w instalacjach stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii. Zna metody identyfikacji zagrożeń i potrafi przeprowadzić analizę bezpieczeństwa procesu. Zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W16ma wiedzę niezbędną do rozumienia pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej; zna podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujące w przemyśle
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z unormowaniami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa procesowego, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
C-2Ukształtowanie umiejętności przeprowadzenia analizy zagrożeń i analizy ryzyka
C-3Zdobycie przez studenta umiejętności zabezpieczania instalacji o dużym ryzyku wystąpienia awarii
Treści programoweT-P-1Ocena bezpieczeństwa wybranego fragmentu instalacji. Ustalenie warstw zabezpieczeń
T-P-2Analiza ryzyka indywidualne i grupowego przy instalacji rozładunku chloru
T-P-3Określenie skutków wypływu substancji niebezpiecznej
T-W-1Standardy bezpieczeństwa w krajach członkowskich Unii Europejskiej – dyrektywa Seveso II. System przeciwdziałania poważnym awariom w Polsce
T-W-2Identyfikacja obiektów zagrażających poważną awarią przemysłową. Kryteria kwalifikacyjne
T-W-3Obowiązki prowadzących zakłady dużego i zwiększonego ryzyka. Raport o Bezpieczeństwie
T-W-4Pożary i wybuchy - typy i charakterystyka. Proces rozprzestrzeniania się płomienia
T-W-5Teoria wybuchu. Wpływ właściwości fizykochemicznych na powstanie wybuchu
T-W-6Problemy bezpieczeństwa w systemach zagrożonych wybuchem. System kontroli procesów zagrożonych wybuchem
T-W-7Ogólne zasady bezpieczeństwa w magazynach substancji chemicznych
T-W-8Charakterystyka gazów skroplonych. Metody skraplania. Zbiorniki na gazy skroplone. Ocena bezpieczeństwa magazynowania w zbiornikach ciśnieniowych i atmosferycznych
T-W-9Zabezpieczenia zbiorników do magazynowania cieczy palnych. Operacje przeładunkowe. Ocena zagrożeń pożarowo-wybuchowych
T-W-10Zabezpieczenia instalacji przemysłowych . Warstwy bezpieczeństwa
T-W-11Analiza zagrożeń na przykładzie instalacji rozładunku chloru
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca-wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna-ćwiczenia projektowe z użyciem komputerów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena poprawności przygotowania scenariuszy awaryjnych do obliczeń komputerowych
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie opanował podstawowej wiedzy podanej na wykładzie
3,0Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w nieznacznym stopniu
3,5Student opanował podstawową wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją zinterpretować i wykorzystać w stopniu dostatecznym
4,0Student opanował większość podanych na wykładzie informacji i potrafi je zinterpretować i wykorzystać w stopniu dobrym
4,5Student opanował cała wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i wykorzystać w znacznym stopniu
5,0Student opanował cała wiedzę podaną na wykładzie i potrafi ją właściwie zinterpretować i w pełni wykorzystać praktycznie
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C23b_U012Student potrafi stosować podstawowe regulacje prawne i przestrzegać zasad BHP obowiązujących w przemyśle. Potrafi ocenić zagrożenia związane ze stosowaniem substancji niebezpiecznych w procesach chemicznych. Potrafi przeprowadzić analizę ryzyka dla instalacji dużego ryzyka oraz dobrać zabezpieczenia zmniejszające ryzyko wystąpienia poważnej awarii
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U12potrafi stosować podstawowe regulacje prawne i przestrzegać zasad BHP obowiązujących w przemyśle, potrafi oceniać zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych
Cel przedmiotuC-1Zapoznanie studentów z unormowaniami prawnymi w zakresie bezpieczeństwa procesowego, które obowiązują w krajach Unii Europejskiej i w Polsce
C-2Ukształtowanie umiejętności przeprowadzenia analizy zagrożeń i analizy ryzyka
C-3Zdobycie przez studenta umiejętności zabezpieczania instalacji o dużym ryzyku wystąpienia awarii
Treści programoweT-P-1Ocena bezpieczeństwa wybranego fragmentu instalacji. Ustalenie warstw zabezpieczeń
T-P-2Analiza ryzyka indywidualne i grupowego przy instalacji rozładunku chloru
T-P-3Określenie skutków wypływu substancji niebezpiecznej
T-W-1Standardy bezpieczeństwa w krajach członkowskich Unii Europejskiej – dyrektywa Seveso II. System przeciwdziałania poważnym awariom w Polsce
T-W-2Identyfikacja obiektów zagrażających poważną awarią przemysłową. Kryteria kwalifikacyjne
T-W-3Obowiązki prowadzących zakłady dużego i zwiększonego ryzyka. Raport o Bezpieczeństwie
T-W-4Pożary i wybuchy - typy i charakterystyka. Proces rozprzestrzeniania się płomienia
T-W-5Teoria wybuchu. Wpływ właściwości fizykochemicznych na powstanie wybuchu
T-W-6Problemy bezpieczeństwa w systemach zagrożonych wybuchem. System kontroli procesów zagrożonych wybuchem
T-W-7Ogólne zasady bezpieczeństwa w magazynach substancji chemicznych
T-W-8Charakterystyka gazów skroplonych. Metody skraplania. Zbiorniki na gazy skroplone. Ocena bezpieczeństwa magazynowania w zbiornikach ciśnieniowych i atmosferycznych
T-W-9Zabezpieczenia zbiorników do magazynowania cieczy palnych. Operacje przeładunkowe. Ocena zagrożeń pożarowo-wybuchowych
T-W-10Zabezpieczenia instalacji przemysłowych . Warstwy bezpieczeństwa
T-W-11Analiza zagrożeń na przykładzie instalacji rozładunku chloru
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca-wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna-ćwiczenia projektowe z użyciem komputerów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena poprawności przygotowania scenariuszy awaryjnych do obliczeń komputerowych
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie potrafi wykorzystać wiedzy teoretycznej do samodzielnego rozwiązania najprostszych zadań projektowych. Nie składa projektu
3,0Student rozwiązuje proste zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii korzystając z pomocy innych. Składa projekt obarczony błędami
3,5Student potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną i z niewielką pomocą innych rozwiązuje proste zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii. Składa projekt z nieznacznymi uchybieniami
4,0Student potrafi samodzielnie rozwiązać proste zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii. Oddaje projekt, w którym występują nieliczne i niedyskwalifikujące projektu błędy
4,5Student potrafi samodzielnie rozwiązać zadania projektowe związane z oceną zagrożeń w instalacjach dużego ryzyka wystąpienia awarii. Potrafi przeprowadzić jakościową analizę ryzyka. Oddaje w terminie projekt, w którym nie ma znaczących błędów
5,0Student potrafi samodzielnie wykonać ocenę zagrożeń i przeprowadzić całościową analizę ryzyka instalacji dużego ryzyka wystąpienia awarii. Oddaje w terminie bezbłędnie wykonany projekt.
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_C23b_K02Student ma świadomość pozatechnicznych skutków działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Zajęcia projektowe uczą pracy zespołowej i wykorzystania potencjału członków grupy
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K02ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżynierskiej, w tym jej wpływu na środowisko, i związanej z tym odpowiedzialności za podejmowane decyzje
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie umiejętności przeprowadzenia analizy zagrożeń i analizy ryzyka
C-3Zdobycie przez studenta umiejętności zabezpieczania instalacji o dużym ryzyku wystąpienia awarii
Treści programoweT-P-1Ocena bezpieczeństwa wybranego fragmentu instalacji. Ustalenie warstw zabezpieczeń
T-P-2Analiza ryzyka indywidualne i grupowego przy instalacji rozładunku chloru
T-P-3Określenie skutków wypływu substancji niebezpiecznej
T-W-1Standardy bezpieczeństwa w krajach członkowskich Unii Europejskiej – dyrektywa Seveso II. System przeciwdziałania poważnym awariom w Polsce
T-W-2Identyfikacja obiektów zagrażających poważną awarią przemysłową. Kryteria kwalifikacyjne
T-W-3Obowiązki prowadzących zakłady dużego i zwiększonego ryzyka. Raport o Bezpieczeństwie
T-W-4Pożary i wybuchy - typy i charakterystyka. Proces rozprzestrzeniania się płomienia
T-W-5Teoria wybuchu. Wpływ właściwości fizykochemicznych na powstanie wybuchu
T-W-6Problemy bezpieczeństwa w systemach zagrożonych wybuchem. System kontroli procesów zagrożonych wybuchem
T-W-7Ogólne zasady bezpieczeństwa w magazynach substancji chemicznych
T-W-8Charakterystyka gazów skroplonych. Metody skraplania. Zbiorniki na gazy skroplone. Ocena bezpieczeństwa magazynowania w zbiornikach ciśnieniowych i atmosferycznych
T-W-9Zabezpieczenia zbiorników do magazynowania cieczy palnych. Operacje przeładunkowe. Ocena zagrożeń pożarowo-wybuchowych
T-W-10Zabezpieczenia instalacji przemysłowych . Warstwy bezpieczeństwa
T-W-11Analiza zagrożeń na przykładzie instalacji rozładunku chloru
Metody nauczaniaM-1Metoda podająca-wykład informacyjny
M-2Metoda praktyczna-ćwiczenia projektowe z użyciem komputerów
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Ocena poprawności przygotowania scenariuszy awaryjnych do obliczeń komputerowych
S-2Ocena podsumowująca: Ocena wykonanego projektu
S-3Ocena podsumowująca: Pisemne kolokwia
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0Student nie zdaje sobie sprawy z zagrożeń związanych ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych. Nie ma świadomości, jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii
3,0Student w stopniu dostatecznym rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii
3,5Student w znacznym stopniu rozumie zagrożenia związane ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych oraz jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii
4,0Student ma dobra świadomość zagrożeń związanych ze stosowaniem produktów i procesów chemicznych. Rozumie jakie skutki może mieć niewłaściwe zabezpieczenie instalacji stwarzających duże ryzyko wystąpienia awarii. Rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii
4,5Student rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii . Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej
5,0Student rozumie konieczność ścisłego przestrzegania zasad BHP na terenie instalacji zagrożonych dużym ryzykiem wystąpienia awarii . Zna skutki decyzji podejmowanych w działalności inżynierskiej, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje.