Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N1)

Sylabus przedmiotu Pracownia dyplomowa:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Pracownia dyplomowa
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Nauczyciel odpowiedzialny Paulina Pianko-Oprych <Paulina.Pianko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bogdan Ambrożek <Bogdan.Ambrozek@zut.edu.pl>, Magdalena Cudak <Magdalena.Cudak@zut.edu.pl>, Dorota Downarowicz <Dorota.Downarowicz@zut.edu.pl>, Elżbieta Gabruś <Elzbieta.Gabrus@zut.edu.pl>, Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>, Anna Kiełbus-Rąpała <Anna.Kielbus-Rapala@zut.edu.pl>, Marian Kordas <Marian.Kordas@zut.edu.pl>, Marta Major-Godlewska <Marta.Major@zut.edu.pl>, Paulina Pianko-Oprych <Paulina.Pianko@zut.edu.pl>, Rafał Rakoczy <Rafal.Rakoczy@zut.edu.pl>, Jolanta Szoplik <Jolanta.Szoplik@zut.edu.pl>, Konrad Witkiewicz <Konrad.Witkiewicz@zut.edu.pl>, Barbara Zakrzewska <Barbara.Zakrzewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 3,0 ECTS (formy) 3,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
laboratoriaL8 40 3,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie przedmiotów z semestrów I - VI

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Utrwalenie szczegółowej wiedzy związanej z kluczowymi zagadnieniami inżynierii chemicznej i procesowej
C-2Ukształtowanie u studentów umiejętności pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury i formułowania na tej podstawie raportów
C-3Ukształtowanie u studentów umiejętności przygotowania opracowania wyników badań z zakresu inżynierii chemicznej
C-4Ukształtowanie u studentów umiejętności przygotowania i przedstawienia w języku polskim prezentacji ustnej dotyczącej szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
C-5Ukształtowanie u studentów umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu inżynieria procesowej
C-6Ukształtowanie u studentów świadomości potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
laboratoria
T-L-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowania tekstów naukowych. Podział treści. Poprawność językowa. Cytowanie literatury. Plagiaty4
T-L-2Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania prezentacji z postępów w pracy dyplomowej. Zasady i kultura dyskutowania4
T-L-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac dyplomowych. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych.10
T-L-4Dyskusja zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej objętych treściami programowymi.22
40

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
laboratoria
A-L-1uczestnictwo w zajęciach40
A-L-2przygotowanie prezentacji10
A-L-3przygotowanie się do dyskusji nad zagadnieniami objętymi treściami programowymi40
90

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Metody aktywizujące: seminarium
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przedstawionych prezentacji ustnych
S-2Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie oceny ciągłej aktywności studenta w dyskusjach objętych programem seminarium
S-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe na podstawie średniej z pozytywnych ocen z prezentacji ustnych i udziału w dyskusjach

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_D01_W01
Student ma utrwaloną szczegółową wiedzę związaną z kluczowymi zagadnieniami inzynierii chemicznej i procesowej w zakresie specjalności inżynieria bioprocesowa
ICHP_1A_W08, ICHP_1A_W09C-1T-L-4M-1, M-2S-3, S-2

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_D01_U01
student posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury i formułowania na tej podstawie raportów
ICHP_1A_U01C-2T-L-3, T-L-4M-2S-1
ICHP_1A_D01_U02
student potrafi przygotować opracowanie wyników badań z zakresu specjalności Inżynieria bioprocesowa
ICHP_1A_U03C-3T-L-3, T-L-1M-1S-1
ICHP_1A_D01_U03
student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną dotyczącyą zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
ICHP_1A_U04C-4T-L-3, T-L-4, T-L-2M-1, M-2S-1
ICHP_1A_D01_U04
student potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności Inżynieria bioprocesowa
ICHP_1A_U09C-5T-L-4M-2S-2

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_D01_K01
student posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
ICHP_1A_K01C-6T-L-3, T-L-4M-1, M-2S-2

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_D01_W01
Student ma utrwaloną szczegółową wiedzę związaną z kluczowymi zagadnieniami inzynierii chemicznej i procesowej w zakresie specjalności inżynieria bioprocesowa
2,0
3,0student jest w stanie scharakteryzować podstawowe operacje i procesy z obszaru specjalności Inżynieria bioprocesowa
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_D01_U01
student posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury i formułowania na tej podstawie raportów
2,0
3,0student potrafi w stopniu podstawowym pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury i na tej podstawie formułować raporty
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_1A_D01_U02
student potrafi przygotować opracowanie wyników badań z zakresu specjalności Inżynieria bioprocesowa
2,0
3,0student potrafi przygotować podstawowe opracowanie wyników badań z zakresu specjalności Inżynieria bioprocesowa
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_1A_D01_U03
student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną dotyczącyą zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
2,0
3,0student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną dotyczącą zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
3,5
4,0
4,5
5,0
ICHP_1A_D01_U04
student potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności Inżynieria bioprocesowa
2,0
3,0student potrafi w podstawowym wymiarze wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności Inżynieria bioprocesowa
3,5
4,0
4,5
5,0

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_D01_K01
student posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
2,0
3,0stuent w podstawowym wymiarze posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
3,5
4,0
4,5
5,0

Literatura dodatkowa

  1. Kembłowski z., Michałowski S., Strumiłło Cz., Zarzycki R., Podstawy teoretyczne inżynierii chemicznej i procesowej, WNT, Warszawa, 1985, 1
  2. Pochorecki R., Wroński S., Kinetyka i termodynamika procesów inżynierii chemicznej, WNT, Warszawa, 1977, 1

Treści programowe - laboratoria

KODTreść programowaGodziny
T-L-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowania tekstów naukowych. Podział treści. Poprawność językowa. Cytowanie literatury. Plagiaty4
T-L-2Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania prezentacji z postępów w pracy dyplomowej. Zasady i kultura dyskutowania4
T-L-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac dyplomowych. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych.10
T-L-4Dyskusja zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej objętych treściami programowymi.22
40

Formy aktywności - laboratoria

KODForma aktywnościGodziny
A-L-1uczestnictwo w zajęciach40
A-L-2przygotowanie prezentacji10
A-L-3przygotowanie się do dyskusji nad zagadnieniami objętymi treściami programowymi40
90
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_D01_W01Student ma utrwaloną szczegółową wiedzę związaną z kluczowymi zagadnieniami inzynierii chemicznej i procesowej w zakresie specjalności inżynieria bioprocesowa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W08ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej i chemii
ICHP_1A_W09ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa takich jak: - operacje i procesy jednostkowe - przenoszenie i bilansowanie masy, pędu i energii
Cel przedmiotuC-1Utrwalenie szczegółowej wiedzy związanej z kluczowymi zagadnieniami inżynierii chemicznej i procesowej
Treści programoweT-L-4Dyskusja zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej objętych treściami programowymi.
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące: seminarium
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-3Ocena podsumowująca: Zaliczenie końcowe na podstawie średniej z pozytywnych ocen z prezentacji ustnych i udziału w dyskusjach
S-2Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie oceny ciągłej aktywności studenta w dyskusjach objętych programem seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student jest w stanie scharakteryzować podstawowe operacje i procesy z obszaru specjalności Inżynieria bioprocesowa
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_D01_U01student posiada umiejętność pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury i formułowania na tej podstawie raportów
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
Cel przedmiotuC-2Ukształtowanie u studentów umiejętności pozyskiwania i krytycznej oceny informacji z literatury i formułowania na tej podstawie raportów
Treści programoweT-L-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac dyplomowych. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych.
T-L-4Dyskusja zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej objętych treściami programowymi.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przedstawionych prezentacji ustnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi w stopniu podstawowym pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury i na tej podstawie formułować raporty
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_D01_U02student potrafi przygotować opracowanie wyników badań z zakresu specjalności Inżynieria bioprocesowa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U03potrafi przygotować w języku polskim oraz języku obcym, dobrze udokumentowane opracowanie problemów z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej, potrafi opracować dokumentację dotyczącą realizacji zadania inżynierskiego
Cel przedmiotuC-3Ukształtowanie u studentów umiejętności przygotowania opracowania wyników badań z zakresu inżynierii chemicznej
Treści programoweT-L-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac dyplomowych. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych.
T-L-1Zapoznanie studentów z zasadami opracowania tekstów naukowych. Podział treści. Poprawność językowa. Cytowanie literatury. Plagiaty
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące: seminarium
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przedstawionych prezentacji ustnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi przygotować podstawowe opracowanie wyników badań z zakresu specjalności Inżynieria bioprocesowa
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_D01_U03student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną dotyczącyą zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U04potrafi przygotować w języku polskim lub obcym prezentację ustną z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej oraz dziedzin pokrewnych posługując się słownictwem technicznym
Cel przedmiotuC-4Ukształtowanie u studentów umiejętności przygotowania i przedstawienia w języku polskim prezentacji ustnej dotyczącej szczegółowych zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
Treści programoweT-L-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac dyplomowych. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych.
T-L-4Dyskusja zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej objętych treściami programowymi.
T-L-2Zapoznanie studentów z zasadami przygotowania prezentacji z postępów w pracy dyplomowej. Zasady i kultura dyskutowania
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące: seminarium
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-1Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie przedstawionych prezentacji ustnych
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi przygotować i przedstawić w języku polskim prezentację ustną dotyczącą zagadnień z zakresu inżynierii chemicznej i procesowej
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_D01_U04student potrafi wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności Inżynieria bioprocesowa
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U09potrafi wykorzystać metody analityczne, numeryczne oraz eksperymentalne do formułowania i rozwiązywania zadań inżynierskich
Cel przedmiotuC-5Ukształtowanie u studentów umiejętności wykorzystania nabytej wiedzy do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu inżynieria procesowej
Treści programoweT-L-4Dyskusja zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej objętych treściami programowymi.
Metody nauczaniaM-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie oceny ciągłej aktywności studenta w dyskusjach objętych programem seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0student potrafi w podstawowym wymiarze wykorzystywać nabytą wiedzę do krytycznej analizy i oceny funkcjonowania rozwiązań technicznych z zakresu specjalności Inżynieria bioprocesowa
3,5
4,0
4,5
5,0
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_D01_K01student posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K01rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, motywuje do tego współpracowników
Cel przedmiotuC-6Ukształtowanie u studentów świadomości potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
Treści programoweT-L-3Prezentowanie przez studentów postępów w badaniach stanowiących przedmiot prac dyplomowych. Dyskusja nad wynikami uzyskanymi w kolejnych etapach prac dyplomowych.
T-L-4Dyskusja zagadnień inżynierii chemicznej i procesowej objętych treściami programowymi.
Metody nauczaniaM-1Metody aktywizujące: seminarium
M-2Metody aktywizujące: dyskusja dydaktyczna
Sposób ocenyS-2Ocena formująca: Zaliczenie na podstawie oceny ciągłej aktywności studenta w dyskusjach objętych programem seminarium
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0
3,0stuent w podstawowym wymiarze posiada świadomość potrzeby ciągłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
3,5
4,0
4,5
5,0