Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej - Inżynieria chemiczna i procesowa (N1)

Sylabus przedmiotu Praca dyplomowa - projekt inżynierski:

Informacje podstawowe

Kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa
Forma studiów studia niestacjonarne Poziom pierwszego stopnia
Tytuł zawodowy absolwenta inżynier
Obszary studiów charakterystyki PRK, kompetencje inżynierskie PRK
Profil ogólnoakademicki
Moduł
Przedmiot Praca dyplomowa - projekt inżynierski
Specjalność przedmiot wspólny
Jednostka prowadząca Katedra Inżynierii Chemicznej i Procesowej
Nauczyciel odpowiedzialny Paulina Pianko-Oprych <Paulina.Pianko@zut.edu.pl>
Inni nauczyciele Bogdan Ambrożek <Bogdan.Ambrozek@zut.edu.pl>, Magdalena Cudak <Magdalena.Cudak@zut.edu.pl>, Dorota Downarowicz <Dorota.Downarowicz@zut.edu.pl>, Elżbieta Gabruś <Elzbieta.Gabrus@zut.edu.pl>, Joanna Karcz <Joanna.Karcz@zut.edu.pl>, Anna Kiełbus-Rąpała <Anna.Kielbus-Rapala@zut.edu.pl>, Marian Kordas <Marian.Kordas@zut.edu.pl>, Marta Major-Godlewska <Marta.Major@zut.edu.pl>, Paulina Pianko-Oprych <Paulina.Pianko@zut.edu.pl>, Rafał Rakoczy <Rafal.Rakoczy@zut.edu.pl>, Jolanta Szoplik <Jolanta.Szoplik@zut.edu.pl>, Konrad Witkiewicz <Konrad.Witkiewicz@zut.edu.pl>, Barbara Zakrzewska <Barbara.Zakrzewska@zut.edu.pl>
ECTS (planowane) 15,0 ECTS (formy) 15,0
Forma zaliczenia zaliczenie Język polski
Blok obieralny Grupa obieralna

Formy dydaktyczne

Forma dydaktycznaKODSemestrGodzinyECTSWagaZaliczenie
praca dyplomowaPD8 0 15,01,00zaliczenie

Wymagania wstępne

KODWymaganie wstępne
W-1Zaliczenie przedmiotów z semestru I-VII

Cele przedmiotu

KODCel modułu/przedmiotu
C-1Wykształcenie absolwenta posiadającego podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru inżynierii chemicznej i procesowej, którą potrafi zastosować do rozwiązywania zadań inżynierskich
C-2Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętność posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji

Treści programowe z podziałem na formy zajęć

KODTreść programowaGodziny
praca dyplomowa
T-PD-1Zapoznanie studenta z zaleceniami dotyczącymi układu treści inżynierskich prac dyplomowych0
T-PD-2Zebranie i przeanalizowanie przez studenta literatury zawierajacej aktualny stan wiedzy na temat zagadnienia, które stanowi przedmiot pracy. Zestawienie przez studenta cytowanej w pracy literatury0
T-PD-3Sformułowanie przez studenta podstawowych założeń, które powinny ujmować sprecyzowanie rozwiązywanego przez niego problemu0
T-PD-4W zależności od specyfiki pracy wykonanie przez studenta części pomiarowej/projektowej lub obliczeniowej pracy0
T-PD-5Przeprowadzenie przez studenta analizy otrzymanych wyników pracy. Sformułowanie przez studenta wniosków końcowych.0
T-PD-6Wykonanie przez studenta oprawy graficznej pracy dyplomowej. zestawienie tabel i innych załączników pracy dyplomowej.0
T-PD-7Zredagowanie przez studenta dyplomowej pracy inżynierskiej.0
T-PD-8Przygotowanie się studenta do obrony pracy inżynierskiej0
0

Obciążenie pracą studenta - formy aktywności

KODForma aktywnościGodziny
praca dyplomowa
A-PD-1Zebranie i przeanalizowanie literatury przedmiotu stanowiącej przedmiot pracy inżynierskiej60
A-PD-2W zależności od specyfiki wykonywanej pracy wykonanie pomiarów/projektu lub obliczeń150
A-PD-3Przeprowadzenie analizy otrzymanych wyników pracy90
A-PD-4Zredagowanie pracy inżynierskiej100
A-PD-5Konsultowanie wyników pracy na poszczególnych etapach jej wykonywania z promotorem30
A-PD-6Przygotowanie się do obrony pracy inżynierskiej20
450

Metody nauczania / narzędzia dydaktyczne

KODMetoda nauczania / narzędzie dydaktyczne
M-1Samodzielna praca studenta
M-2Konsultacje z promotorem pracy inżynierskiej

Sposoby oceny

KODSposób oceny
S-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie dwóch pozytywnych recenzji

Zamierzone efekty uczenia się - wiedza

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_D02_W01
Student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu inżynierii procesowej
ICHP_1A_W08, ICHP_1A_W09C-1T-PD-3, T-PD-4, T-PD-5M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - umiejętności

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_D02_U01
Student potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł
ICHP_1A_U01C-2T-PD-7, T-PD-2M-2, M-1S-1
ICHP_1A_D02_U02
Student potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich
ICHP_1A_U08C-1T-PD-3, T-PD-5M-2, M-1S-1

Zamierzone efekty uczenia się - inne kompetencje społeczne i personalne

Zamierzone efekty uczenia sięOdniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówOdniesienie do efektów zdefiniowanych dla obszaru kształceniaOdniesienie do efektów uczenia się prowadzących do uzyskania tytułu zawodowego inżynieraCel przedmiotuTreści programoweMetody nauczaniaSposób oceny
ICHP_1A_D02_K01
student rozumie potrzebę ciagłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
ICHP_1A_K01C-2, C-1T-PD-8, T-PD-7M-2, M-1S-1

Kryterium oceny - wiedza

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_D02_W01
Student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu inżynierii procesowej
2,0student nie potrafi objaśniać kluczowych operacji i procesów z zakresu specjalności inżynieria bioprocesowa
3,0student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności inżynieria bioprocesowa w stopniu podstawowym
3,5student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności inżynieria bioprocesowa w stopniu więcej niż podstawowym
4,0student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności inżynieria bioprocesowa w stopniu zaawansowanym
4,5student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności inżynieria bioprocesowa w stopniu zaawansowanym i przedstawić ich opis matematyczny
5,0student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności inżynieria bioprocesowa w stopniu zaawansowanym, przedstawić ich szczegółowy opis matematyczny

Kryterium oceny - umiejętności

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_D02_U01
Student potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł
2,0student nie potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacji z literatury
3,0student potrafi pozyskiwać informacje z literatury w stopniu podstawowym
3,5student potrafi pozyskiwać informacje z literatury i oceniać je w stopniu podstawowym
4,0student potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury w języku polskim
4,5student potrafi pozyskiwać i krytycznie opracować informacje z literatury z wybranych źródeł
5,0student potrafi pozyskiwać informacje z literatury z różnych źródeł i krytycznie analizować materiał obcojęzyczny
ICHP_1A_D02_U02
Student potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich
2,0student nie potrafi weryfikować koncepcji rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności inżynieria bioprocesowa
3,0student potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności inżynieria bioprocesowa w stopniu podstawowym
3,5student potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności inżynieria bioprocesowa w stopniu więcej niż podstawowym
4,0student potrafi weryfikować rożne koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności inżynieria bioprocesowa
4,5student potrafi weryfikować wiele koncepcji rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności inżynieria bioprocesowa
5,0student potrafi weryfikować wiele koncepcji rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności inżynieria bioprocesowa w stopniu zaawansowanym

Kryterium oceny - inne kompetencje społeczne i personalne

Efekt uczenia sięOcenaKryterium oceny
ICHP_1A_D02_K01
student rozumie potrzebę ciagłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
2,0student nie rozumie potrzeby ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
3,0student w podstawowym stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
3,5student w więcej niż podstawowym stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
4,0student w szerokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
4,5student w bardzo szerokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
5,0student w bardzo szerokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego i wykazuje kreatywną postawę w tym kierunku

Literatura podstawowa

  1. Brandt S., Analiza danych. Wydanie drugie zmienione, PWN, Warszawa, 2002, ISBN 83-01-12986-7
  2. Klonecki W., Statystyka dla inżynierów, PWN, Warszawa, 1999, ISBN 83-01-12754-6
  3. Kukiełka L., Podstawy badań inżynierskich, PWN, Warszawa, 2002, ISBN 83-01-13749-5
  4. Praca zbiorowa pod red. J. Kamińskiej-Szmaj, Słownik ortograficzno-gramatyczny języka polskiego z zasadami ortografii i interpunkcji, Wydawnictwo EUROPA, Wrocław, 2002
  5. Domański P., English: Science and technology, WNT, Warszawa, 1996, ISBN 83-204-1968-9
  6. Seidel K-H., Słownik techniczny angielsko-polski i polsko-angielski, Wydawnictwo REA s.J., Warszawa, 2005, ISBN 83-7141-523-0
  7. Praca zbiorowa pod red. J. Linde-Usiekniewicz, Wielki Słownik Angielsko-Polski PWN-Oxford, PWN, Warszawa, 2002, ISBN 83-01-13708-8

Literatura dodatkowa

  1. Nowak R., Statystyka dla fizyków, PWN, Warszawa, 2002, ISBN 83-01-13702-9
  2. Praca zbiorowa pod red. M. Bańko, Inny słownik języka polskiego PWN, t. I oraz II, PWN, Warszawa, 2000
  3. Miodek J., Słownik Ojczyzny Polszczyzny, Wydawnictwo EUROPA, Wrocława, 2002, ISBN 83-87977-92-6

Treści programowe - praca dyplomowa

KODTreść programowaGodziny
T-PD-1Zapoznanie studenta z zaleceniami dotyczącymi układu treści inżynierskich prac dyplomowych0
T-PD-2Zebranie i przeanalizowanie przez studenta literatury zawierajacej aktualny stan wiedzy na temat zagadnienia, które stanowi przedmiot pracy. Zestawienie przez studenta cytowanej w pracy literatury0
T-PD-3Sformułowanie przez studenta podstawowych założeń, które powinny ujmować sprecyzowanie rozwiązywanego przez niego problemu0
T-PD-4W zależności od specyfiki pracy wykonanie przez studenta części pomiarowej/projektowej lub obliczeniowej pracy0
T-PD-5Przeprowadzenie przez studenta analizy otrzymanych wyników pracy. Sformułowanie przez studenta wniosków końcowych.0
T-PD-6Wykonanie przez studenta oprawy graficznej pracy dyplomowej. zestawienie tabel i innych załączników pracy dyplomowej.0
T-PD-7Zredagowanie przez studenta dyplomowej pracy inżynierskiej.0
T-PD-8Przygotowanie się studenta do obrony pracy inżynierskiej0
0

Formy aktywności - praca dyplomowa

KODForma aktywnościGodziny
A-PD-1Zebranie i przeanalizowanie literatury przedmiotu stanowiącej przedmiot pracy inżynierskiej60
A-PD-2W zależności od specyfiki wykonywanej pracy wykonanie pomiarów/projektu lub obliczeń150
A-PD-3Przeprowadzenie analizy otrzymanych wyników pracy90
A-PD-4Zredagowanie pracy inżynierskiej100
A-PD-5Konsultowanie wyników pracy na poszczególnych etapach jej wykonywania z promotorem30
A-PD-6Przygotowanie się do obrony pracy inżynierskiej20
450
(*) 1 punkt ECTS, odpowiada około 30 godzinom aktywności studenta
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_D02_W01Student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu inżynierii procesowej
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_W08ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie inżynierii chemicznej i procesowej i chemii
ICHP_1A_W09ma uporządkowaną, podbudowaną teoretycznie wiedzę w kluczowych zagadnieniach kierunku studiów inżynieria chemiczna i procesowa takich jak: - operacje i procesy jednostkowe - przenoszenie i bilansowanie masy, pędu i energii
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie absolwenta posiadającego podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru inżynierii chemicznej i procesowej, którą potrafi zastosować do rozwiązywania zadań inżynierskich
Treści programoweT-PD-3Sformułowanie przez studenta podstawowych założeń, które powinny ujmować sprecyzowanie rozwiązywanego przez niego problemu
T-PD-4W zależności od specyfiki pracy wykonanie przez studenta części pomiarowej/projektowej lub obliczeniowej pracy
T-PD-5Przeprowadzenie przez studenta analizy otrzymanych wyników pracy. Sformułowanie przez studenta wniosków końcowych.
Metody nauczaniaM-2Konsultacje z promotorem pracy inżynierskiej
M-1Samodzielna praca studenta
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie dwóch pozytywnych recenzji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi objaśniać kluczowych operacji i procesów z zakresu specjalności inżynieria bioprocesowa
3,0student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności inżynieria bioprocesowa w stopniu podstawowym
3,5student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności inżynieria bioprocesowa w stopniu więcej niż podstawowym
4,0student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności inżynieria bioprocesowa w stopniu zaawansowanym
4,5student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności inżynieria bioprocesowa w stopniu zaawansowanym i przedstawić ich opis matematyczny
5,0student potrafi objaśniać kluczowe operacje i procesy z zakresu specjalności inżynieria bioprocesowa w stopniu zaawansowanym, przedstawić ich szczegółowy opis matematyczny
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_D02_U01Student potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U01potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł związanych z inżynierią chemiczną i procesową i dziedzinami pokrewnymi, potrafi integrować uzyskane informacje, interpretować oraz wyciągać prawidłowe wnioski i formułować opinie wraz z ich uzasadnieniem
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętność posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji
Treści programoweT-PD-7Zredagowanie przez studenta dyplomowej pracy inżynierskiej.
T-PD-2Zebranie i przeanalizowanie przez studenta literatury zawierajacej aktualny stan wiedzy na temat zagadnienia, które stanowi przedmiot pracy. Zestawienie przez studenta cytowanej w pracy literatury
Metody nauczaniaM-2Konsultacje z promotorem pracy inżynierskiej
M-1Samodzielna praca studenta
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie dwóch pozytywnych recenzji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacji z literatury
3,0student potrafi pozyskiwać informacje z literatury w stopniu podstawowym
3,5student potrafi pozyskiwać informacje z literatury i oceniać je w stopniu podstawowym
4,0student potrafi pozyskiwać i krytycznie oceniać informacje z literatury w języku polskim
4,5student potrafi pozyskiwać i krytycznie opracować informacje z literatury z wybranych źródeł
5,0student potrafi pozyskiwać informacje z literatury z różnych źródeł i krytycznie analizować materiał obcojęzyczny
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_D02_U02Student potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_U08potrafi planować i przeprowadzać eksperymenty procesowe, w tym pomiary, symulacje komputerowe oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski
Cel przedmiotuC-1Wykształcenie absolwenta posiadającego podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru inżynierii chemicznej i procesowej, którą potrafi zastosować do rozwiązywania zadań inżynierskich
Treści programoweT-PD-3Sformułowanie przez studenta podstawowych założeń, które powinny ujmować sprecyzowanie rozwiązywanego przez niego problemu
T-PD-5Przeprowadzenie przez studenta analizy otrzymanych wyników pracy. Sformułowanie przez studenta wniosków końcowych.
Metody nauczaniaM-2Konsultacje z promotorem pracy inżynierskiej
M-1Samodzielna praca studenta
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie dwóch pozytywnych recenzji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie potrafi weryfikować koncepcji rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności inżynieria bioprocesowa
3,0student potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności inżynieria bioprocesowa w stopniu podstawowym
3,5student potrafi weryfikować koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności inżynieria bioprocesowa w stopniu więcej niż podstawowym
4,0student potrafi weryfikować rożne koncepcje rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności inżynieria bioprocesowa
4,5student potrafi weryfikować wiele koncepcji rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności inżynieria bioprocesowa
5,0student potrafi weryfikować wiele koncepcji rozwiązań inżynierskich w zakresie specjalności inżynieria bioprocesowa w stopniu zaawansowanym
PoleKODZnaczenie kodu
Zamierzone efekty uczenia sięICHP_1A_D02_K01student rozumie potrzebę ciagłego kształcenia i doskonalenia zawodowego
Odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiówICHP_1A_K01rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych i osobistych, motywuje do tego współpracowników
Cel przedmiotuC-2Przygotowanie absolwenta posiadającego umiejętność posługiwania się literaturą fachową, gromadzenia, przetwarzania oraz pisemnego i ustnego przekazywania informacji
C-1Wykształcenie absolwenta posiadającego podstawową wiedzę i umiejętności z obszaru inżynierii chemicznej i procesowej, którą potrafi zastosować do rozwiązywania zadań inżynierskich
Treści programoweT-PD-8Przygotowanie się studenta do obrony pracy inżynierskiej
T-PD-7Zredagowanie przez studenta dyplomowej pracy inżynierskiej.
Metody nauczaniaM-2Konsultacje z promotorem pracy inżynierskiej
M-1Samodzielna praca studenta
Sposób ocenyS-1Ocena podsumowująca: Zaliczenie na podstawie dwóch pozytywnych recenzji
Kryteria ocenyOcenaKryterium oceny
2,0student nie rozumie potrzeby ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
3,0student w podstawowym stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
3,5student w więcej niż podstawowym stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
4,0student w szerokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
4,5student w bardzo szerokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego
5,0student w bardzo szerokim stopniu rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i doskonalenia zawodowego i wykazuje kreatywną postawę w tym kierunku